• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

به نام خدا

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری زبان و ادبیات فارسی  فارغ التحصیل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

مرتبه علمی

استاد

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه تا سال 1383  عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه سه دوره.. عضو شورای انتشارات دانشگاه دو دوره.

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن استادان فارسی ، عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، عضو انجمن نقد ادبی ایران ،عضو انجمن استادان زبان فارسی هند.

سردبیری سه مجله:

1_ فصلنامه علمی پژوهشی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)ISC که تنها مجله سبک شناسی در ایران می باشد باشد.

2_سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد واحد سنندجISC

3_سردبیر فصلنامه تخصصی آیینۀ ادب(ادبیات معاصر)دانشگاه ارومیه تا سال 1395

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (38)
مقالات ژورنال (234)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (195)
کتاب های چاپ شده (43)
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (35)
جوایز و افتخارات (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

به نام خدا

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری زبان و ادبیات فارسی  فارغ التحصیل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

مرتبه علمی

استاد

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه تا سال 1383  عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه سه دوره.. عضو شورای انتشارات دانشگاه دو دوره.

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن استادان فارسی ، عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، عضو انجمن نقد ادبی ایران ،عضو انجمن استادان زبان فارسی هند.

سردبیری سه مجله:

1_ فصلنامه علمی پژوهشی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)ISC که تنها مجله سبک شناسی در ایران می باشد باشد.

2_سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد واحد سنندجISC

3_سردبیر فصلنامه تخصصی آیینۀ ادب(ادبیات معاصر)دانشگاه ارومیه تا سال 1395

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (38)

1-افسانه نیک ( جستاری در باب شاهنامه و آثار سهرودی و...، 1397،تألیف.

2-دکتر فاطمه مدرسی، فرهنگ عرفا آماده چاپ.

3-دکتر فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی، روزون رفته هیچ وَه نَتاتِن(شروه و ترانه در هرمز گان).

4-دکتر فاطمه مدرسی، 1396، تو این را دروغ و فسانه مدان.

5-دکتر فاطمه مدرسی، 1395، ترجمه و شرح اسفار ابن عربی.

6-دکتر فاطمه مدرسی و ابراهیم ملکی و دکتر یاسر رحمتی، 1395، ترجمه امپراطوری زبان.

7-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر فرح قادری، 1393، ترجمه ی درآمدی اجمالی بر پسا استعماری.

8-دکتر فاطمه مدرسی و فرشته رستمی، 1393، ماهیان جدا از آب(تأملی در اشعار طاهره صفار زاده).

9-دکتر فاطمه مدرسی، 1393، زبان فارسی در گسترۀ تمدن ایرانی.

10-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1393، تصحیح دیوان محبی(سلطان سلیمان قانونی).

11-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1393، تصحیح و شرح دیوان طرزی افشار.

12-دکتر فاطمه مدرسی و مریم عرب، 1393، کعبۀ دل(زبان صوفیانه عین القضات).

13-دکتر فاطمه مدرسی و الناز ملکی، 1392، شعر فروغ در بوتۀ نقد زیبایی شناسی.

14- بهار 92، گردآوری مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مولانا.

15-دکتر فاطمه مدرسی، گردآوری مجموعه مقاله های فضولی در حال ویراستاری.

16-دکتر فاطمه مدرسی، 1391، گرد آوری کجموعه و چکیده مقالات هایش بین دالمللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی مولوی.

17-دکتر فاطمه مدرسی، 1391، گرد آوری مجموعه مقالات همایش خاقانی(جلد دوم) ناشر دانشگاه ارومیه.

18-دکتر فاطمه مدرسی، 1385، گرد آوری مقالات همایش خاقانی(جلد اول).

19-دکتر فاطمه مدرسی، 1383، گرد آوری مقالات همایش تجلی عرفان در شعر شاعران آذربایجان .

20-دکتر فاطمه مدرسی، 1382، گرد آوری مجموعه مقالات همایش بین المللی سبک آذربایجانی .

21-دکتر فاطمه مدرسی، 1392، گلی بر اورنگ طبیعت، تصحیح و توضیح دیوان فارسی قاصد(حاجی بکر آقای حویزی).

22-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر لاوژه، 1389.

23-دکتر فاطمه مدرسی، 1389، تجدید چاپ معجم النحو .

24-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، ترجمه معجم النحو.

25-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، ترجمه و تصحیح منظرالانسان در سه جلد ترجمه ی وفیات الاعیان ابن خلکان هفت جلدی.

26-دکتر فاطمه مدرسی، 1378، تصحیح ورقه وگلشاه (به زبان کردی) .

27-دکتر فاطمه مدرسی، 1390، قلعه دختر با همکاری سیفی .

28-دکتر فاطمه مدرسی، 1390، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی.

29-دکتر فاطمه مدرسی، 1387، ازواج تا جمله.

30-دکتر فاطمه مدرسی، 1387، سیمای رسول مهر در ادب فارسی .

31-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، سی مرغ در آیینه ی سیمرغ، ناشر حسینی و تجدید چاپ در همان سال.

32-دکتر فاطمه مدرسی، 1376، چون تافته ریگ زیر باران(شرح دیوان مسعود سعد)، جهاد دانشگاهی.

33-دکتر فاطمه مدرسی، 1396، ای عشق تو موزون تری جستار هایی در باب زندگی و اندیشه شمس و مولانا، تهران چاپار.

34-دکتر فاطمه مدرسی ، 1395، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی،چاپ دوم.

35-فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1391، تصحیح و توضیح سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی.

36-فاطمه مدرسی، دکترمحمد امیر عبیدی نیا، 1390، ترجمه طبقات الشفاعیه فارسی(جلد دوم).

37-فاطمه مدرسی،دکتر محمد امیر عبیدی نیا، 1390، طبقات الشافعیه( جلد اول).

38-تلمیح در اشعار فارسی و ترکی سلطان سلیمان، 1392، با همکاری وحید رضایی،همایش پیوند های زبانی ایران و ترکیه، تهران.
مقالات ژورنال (234)

1-فاطمه مدرسی با همکاری رحیم کوشش، یاسر رحمتی، 1396، شبکه های رمزی در غزلیات عطار،سبک شناسی نظم و نثر فارسی( بهار ادب)، بهار 1396، شمارة 35، 113- 137.

2-فاطمه مدرسی با همکاری سهراب سعیدی، پاییز و زمستان 1396، شمارة 50 و 51، آیین چهاردهمی، روزی با شروه در فرهنگ عامة هرمزگان،، فرهنگ مردم ایران.

3-فاطمه مدرسی با همکاری سهراب سعیدی، تابستان و پاییز 1397، شمارة 53- 54، بررسی موجودات وهمی در فرهنگ مردم هرمزگان،فرهنگ مردم ایران.

4-با همکاری وحید علی بیگی، 1400، ردپای مضامین قلندرانه در غزلهای انوری ،پژوهشنامه ادب غنایی سیستان و بلوچستان.

5-فاطمه مدرسی با همکاری قاسم مهرآور گیگلو، نگاهی به تصویرسازی و همسویی آن با عاطفه در اشعار سلمان هراتی،زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج .

6-فاطمه مدرسی با همکاری زرین تره مراجل، و دکتر بهمن نزهت، پاییز و زمستان 1399، شماره 10، 145- 159، مواردی از نمود تقارن در تشبیهات ادبیات فارسی،بلاغت کاربردی و نقد بلاغت.

7-فاطمه مدرسی با همکاری فریبا ملک زاده، پیاپی 27( زمستان 1399) ص 163- 182، مناسبات بینامتنی امیر علیشیر نوایی و سعدی،فصلنامه مطالعات شهریار پژوهی.

8-فاطمه مدرسی با همکاری رقیه سپهری صومعه سفلی، شفای دل سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 161 – ، معرفت شهودی از نظر مولانا،تحقیقات زبان فارسی( شفای دل).

9-فاطمه مدرسی با همکاری فریبا ملک زاده، یاپی 24( بهار، 1399)، درآمدی بر شعر امیر علیشیر نوایی،فصلنامه مطالعات شهریار پژوهی .

10-فاطمه مدرسی با همکاری حسن ارمکان، کهن نامه ادب پارسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ ، بررسی و مقایسه سه ترجمه کُردی رباعیات خیام،کهن نامه ادب پارسی.

11-فاطمه مدرسی با همکاری سجاد خجسته گزافرودی، سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره 45 ، 189، شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی،مطاللعات زبانی(شفای دل ).

12-فاطمه مدرسی با همکاری، دکتر محمد امیر عبیدی نیا، محمد رضا کریمی، دوره هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره 2، رویکردهای گوته به ادبیات جهانی،پژوهش های ادبیات تطبیقی .

13-فاطمه مدرسی با همکاری دکتر اسدالهی و دکتر قاسم مهرآور، اسفند 1399، پیاپی، 58، 163- 182، بررسی راه پرورش معانی در مثنوی معنوی، ،سبک شناسی نظم و نثر.

14-فاطمه مدرسی با همکاری دکتر بهمن نزهت، سهراب عبدالله زاده عیش آباد،، سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹، بررسی تطبیقی علی نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی ،پژوهشنامه ادب حماسی.

15-فاطمه مدرسی با همکاری سارا آزاد، سارا ، سال سوم تیر ۱۳۹۹ شماره 26، 69 – 87 ، بررسی انواع تابوشکنی و دلایل آن در شعر فروغ فرخزاد و احمد شاملو،دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، .

16-فاطمه مدرسی با همکاری محسن مهرابی، تابستان 1398، شمارة 21، وحدت اقوام و مذاهب از دیدگاه مولانا و شهریار تبریزی،نشریة مطالعات شهریار پژوهی.

17-فاطمه مدرسی با همکاری سجاد خجسته گزافرودی، سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شم، کهن الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی،مطالعات زبان و ادبیات غنایی .

18-فاطمه مدرسی با همکاری شهربانو بابایی، دکتر عبدالله طلوعی آذر، پیاپی 62( زمستان 1398) 70- 89، کارکرد عرفانی عناصر اسطوره های دینی و ملی در غزلهای صائب تبریزی،فصلنامه عرفان اسلامی .

19-فاطمه مدرسی با همکاری سامان رحمان زاده، دکتر بهمن نزهت، پسال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹، ساختار زبان حماسی در کوش نامه ایرانشان بن ابی الخیر،پژوهشنامه ادب حماسی .

20-فاطمه مدرسی ا همکاری دکتر رحیم کوشش، صبا سلوکیان، پیاپی، 43( بهار 1398) 221- 240، دگردیسی قرمانان و شخصیّتهای اسطوره ی در گونه های عرفانی، غنایی و معاصر ،سبک شناسی نظم و نثر.

21-فاطمه مدرسی با همکاری فریبا ملک زاده، پیاپی 23، زمستان 1398، 133- 149، جلوه¬های بینامتنی قرآن و حدیث در شعر امیر علیشیر نوانی ،فصلنامه مطالعات شهریار .

22-فاطمه مدرسی با همکاری سهراب سعیدی، پیاپی5( پاییز و زمستان 1398) 1- 14، تحلیل ادبیات پایداری در مجموعة « عاشقانه روی مین» سرودة اطهر قوامی،نشریة ادبیات دفاع مقدس.

23-فاطمه مدرسی، سال پنجم شمارة 1 ( پیاپی7، بهار و تابسان 1398) 1-، ارتباط بینامتنی سروده های قاصد و حافظ، ،پژوهشنامه ادبیات کردی.

24-فاطمه مدرسی با همکاری سمیرا سهرابی، پاییز 1398، شماره 22، نشریة مطالعات شهریار پژوهی،مطالعات شهریار پژوهی.

25-فاطمه مدرسیهمکاری زهرا خجسته مقال، ابستان 1398، شمارة 22، ادبیات مقاومت و پایداری در اشعار شهریار،نشریة مطالعات شهریار پژوهی.

26-فاطمه مدرسی با همکاری سمیرا سهرابی، پاییز 1398، شماره 22، نشریة مطالعات شهریار پژوهی،مطالعات شهریار پژوهی.

27-فاطمه مدرسیبا همکاری اللهیار افراخته و دکتر بهمن نزهت، سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۸)، دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی،فنون ادبی.

28-فاطمه مدرسی بابا همکاری دکتر عبدالله طلوعی آذر، ستار پیر عین الدین، سال ۷۲ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ، بن مایه های حماسی در خاوران نامه،زبان و ادب فارسی.

29-فاطمه مدرسی با همکاری آذر خانی و دکتر بهمن نزهت، سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیا، بررسی واژه های شناور در رساله «ارشاد المریدین» کمال الدین حسین خوارزمی،زبان شناخت.

30-فاطمه مدرسی با همکاری رحمان برزگر، دکتربهمن نزهت،، اتابستان 1398، بررسی ارتباط واژگانی شمس با واژگان آفتاب و خورشید در غزلیات شمس،دبیات عرفانی و اسطوره شناختی .

31-فاطمه مدرسی با همکاری سمیرا سهرابی، تابستان 1398، شماره 21، بازتاب نمادهای اساطیری در اشعار شهریار ،نشریة مطالعات شهریار پژوهی.

32-فاطمه مدرسی با همکاری سمیرا سهرابی، تابستان 1398، شماره 21، بازتاب نمادهای اساطیری در اشعار شهریار ،نشریة مطالعات شهریار پژوهی.

33-فاطمه مدرسی با همکاری محمد شیرویی، سال اول، بهار و تابستان 1397، شمارة1، 79- 103، کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی،مطالعات زبان فارسی( شفای دل).

34-فاطمه مدرسی با همکاری محمد بامدادی، پیاپی 18( پاییز 1397)، شگردهای بیانی غزلیات سیمین بهبهانی،فصلنامه مطالعات شهریار پژوهی.

35-فاطمه مدرسی و دکتر زهرا جمشیدی، سال دوم، شمارة 4( بهار و تابستان 1397)، تاملی بر خویشکاریهای زن در ایران باستان با نگاهی به شاهنامه،کارنامه متون ادبی دورة عراقی.

36-فاطمه مدرسی وهمکاری دکتر رحیم کوشش، محمد بامدادی، تابستان 1397، شمارة 40 ، 309، 330، کارکرد نظام نشانه شناسی در شعر معاصر( با تکیه بر اشعار حسین منزوی، هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی)، ،،سبک شناسی نظم و نثر فارسی ( بهار ادب.

37-فاطمه مدرسی با همکاری لیلا حسینی و دکتر بهمن نزهت، سال هشتم، پاییز و زمستان 1397، شمارة 2( پیاپی 25) ، قرائتی لکانی از غزل ماه و پلنگ حسین منزوی،ادبیات پارسی معاصر.

38-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر رحیم کوشش و هادی جوادی، 1396، مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم،ادب و زبان کرمان .

39-فاطمه مدرسی، 1396، معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی،کهن نامة ادب پارسی.

40-فاطمه مدرسی و اله یار افراخته، 1396، کاربردهای هنری ردیف در دیوان عطار نیشابوری،شعر پژوهی(بوستان ادب) .

41-فاطمه مدرسی و شهربانو باباییو دکتر طلوعی آذر، پایی و زمستان 1396 ، دوره 7 ، شماره 2 (پياپي 20)، نظریة ادبی سبک هندی با تأکید بر اشعار صائب تبریزی،ادب فارسی.

42-فاطمه مدرسی و شهربانو باباییو دکتر طلوعی آذر، نظریة ادبی سبک هندی با تأکید بر اشعار صائب تبریزی،پاييز و زمستان 1396 ، دوره 7 ، شماره 2 (پياپي 20) از صفحه 133 تا صفحه 149.

43-فاطمه مدرسی با همکاری وزیر مظفر، 1395، اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی،متن پژوهی ادبی.

44-فاطمه مدرسی با همکاری سامان رحمان زاده، 1396، اسطورة آفرینش در آیین ایزدی، ،جستارهای ادبی.

45-فاطمه مدرسی وهمکاری دکتر رحیم کوشش، هادی جوادی، 1396، مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم، ،زبان و ادب کرمان.

46-فاطمه مدرسی ومهدی عبدالهی کامران -، 1394، سیمای پیر در غزلیات خواجوی کرمانی ،پژوهشنامه اورمزد، دوره: 8، شماره: 25.

47-فاطمه مدسی و سهراب سعیدی، 1395، نمودهای مردم شناسی در گویش میناب،پژوهشنامه اورمزد.

48-فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی، 1395، بررسی فعل و نکات دستوری در کشف المحجوب،پژوهشنامه اورمزد.

49-فاطمه مدرسی با همکاری محمد آرتا، 1395، کار کرد ساختهای هم پایه در قابوس نامه،زبان شناخت.

50-فاطمه مدرسی و زهرا نوری، 1395، نگاه جامعه شناختی به اشعار فروغ، ،زن و فرهنگ .

51-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر رحیم کوشش، زهرا جمشیذ، ادب و زبان دوره 19 پاییز و زمستان 1395 شماره 40، تجلی خویشکاریهای زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه،ادب و زبان،ادب و زبان دوره 19 پاییز و زمستان 1395 شماره 40.

52-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر رحیم کوشش، زهرا جمشیذ، ادب و زبان دوره 19 پاییز و زمستان 1395 شماره 40، تجلی خویشکاریهای زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه،ادب و زبان،ادب و زبان دوره 19 پاییز و زمستان 1395 شماره 40.

53-فاطمه مدرسی و فرشته رستمی، 1395، دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده، ،فنون ادبی.

54-فاطمه مدرسی و ثانیه مخبر، 1395، ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی، زبان شناخت،زبان شناخت.

55-.

56-سیری در غزلیات امیر خسرو دهلوی، 1388،فصلنامه ی دانشکده ادبیات ارومیه.

57-شگرد های داستان پردازی در داستان های اسرار التوحید ، 1392، و دکتر شفق و امید یاسینی،بهار ادب.

58-طبیعت در اشعار رودکی، 1387،تهران.

59-زبان و هویت ملی،شهرکرد.

60-فرهنگ عامه در اشعار آل احمد، 1387، و شیخ الاسلامی،رشت.

61-چند حدیث پند آموز نبوی در آیینۀ مثنوی، 1386،لرستان.

62-آدم و آدمیت در شعر پروین اعتصامی، 1386،اراک .

63-پروین عارفی اجتماعی و اخلاق گرا، 1386،تبریز.

64-اسطورۀ مهر در مثنوی، 1386،سبزوار.

65-اهلیت و غیریت در اشعار مولانا، 1386،کرمان.

66-فضولی شاعری عارف مسلک، 1385،ارومیه.

67-عطر دلاویز کمال نبوی، 1385،اصفهان.

68-سیمای رسول مهر در مثنوی های عطار، 1385،اصفهان.

69-سفر عشق قافله سالار عاشقان، 1385،اصفهان.

70-نگاهی به مشرب عرفانی امیر خسرو دهلوی، 1385،هند.

71-پیوند و گسست ادبیات در دورۀ صفویه، 1385،بنیاد ایران شناسی.

72-موسیقی اشعار خاقانی، 1384،ارومیه.

73-نیما و شعر نو، 1384،هندوستان.

74-خدمات فرهنگی خواجه رشید الدین فضل الله، 1384،تبریز.

75-نگاهی اجمالی به ادبیات انقلاب اسلامی، 1384،کرمان.

76-تأملی در غزلیات قاسم انوار، 1383،بندر عباس.

77-بهار و فصیده، 1383،بزرگداشت دانشگاه نهران.

78-ایران خاستگاه فتوت، 1383،بنسیاد ایران شناسی.

79-عماد فقیه شاعری بر سلطه، 1383،تهران.

80-عماد فقیه پیر طریقت، 1383،بندر عباس.

81-نظامی در مناجات، 1382،ارومیه .

82-تحلیلی روان شناختی و نمادین از پیر پارسا و دختر ترسا، 1382،مهاباد .

83-نظامی شاعری شریعت مدار، 1381،ارومیه.

84-هژار و تعهد اد بی، 1381،مهاباد.

85-عقل و عشق در جام اندیشۀ پیر جام، 1381،تهران.

86-بابا طاهر سوته دلی از تبار قلندریان عشق، 1379،همدان.

87-عیار و عیاری در گسترۀ تاریخ و ادب، 1378،زاهدان.

88-کیش ،مروارید دریای پارس، 1378،کیش.

89-محدث مصححی پرکار و پردان، 1378،ارومیه.

90-فرخی مبارزی که به شعر سخن گفت، 1378،یزد.

91-گل هایی که در طوفان مغول روییدند، 1376،بندر عباس.

92-فتوت و جوانمردی از آغاز تا قرن پنجم، 1376،بندر عباس.

93-جلوۀ کار در ادب فارسی، 1375،ارومیه.

94-شیخ شهاب الدین اهری، 1374،اهر.

95-جلوۀ لا فتی الا علی در ادب فارسی، 1373،تبریز.

96-معرفت شهودی در کلام شمس تبریزی، 1396،کهن نامۀ ادب پارسی .

97-اسطورۀ شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی، 1395، و وزیر مظفری،متن پژوهی ادبی.

98-سیمای پیر در غزلیات خواجوی کرمانی، 1395،پژوهشنامۀ اورمزد.

99-کارکرد ساخت های هم پایه در قابوس نامه، 1395، و محمد آرتا،زبان شناخت.

100-نگاهی جامعه شناختی به اشعار فروغ ، 1395، و زهرا نوری،ز و فرهنگ.

101-تجلی مضامین ادبیات پایداریو انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی، 1393، و قاسم مهرآور،بهارستان سخن.

102-بررسی کانون روایت در اسرار التوحید، 1392، و دکتر شفق و دکتر یاسینی،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت.

103-شگرد های داستان پردازی در داستان های اسرار التوحید ، 1392، و دکتر شفق و دکتر یاسینی،سبک شناسی.

104-تکیه و جایگاه آن در غزلیات شمس تبریزی، 1391، و ثانیه مخبر،مطالعات فرهنگی.

105-بازتاب مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی، 1391، و یونس شعاعی،دو فصلنامۀ پژوهش های ادبی جهاد دانشگاهی.

106-شیوۀ بهره گیری نجم رازی از آیات الهی، 1391، و زهرا نجفی،مجلۀ اسطوره و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب.

107-موضع محمد تقی ملک الشعرای بهار نسبت به طرح جمهوریت رضا خان، 1391، و حسین فرهاد نیا،انجمن ایرانی تاریخ.

108-جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیدات عین القضات، 1390، و مریم عرب،مجلۀ علمی -ترویجی معرفت.

109-شاخصه های زبان صوفیانۀ عین القضات در تمهیدات ، 1392، و مریم عرب،پژوهش های ادبی ،پژوهشگاه علوم انسانی، جهاد دانشگاهی.

110-نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات ، 1392، و مریم عرب،فنون ادبی دانشگاه اصفهان .

111-شطحیات عین القضات همدانی، 1391، و مریم عرب،ادبیات عرفانی دانشگاه آزاد تهران جنوب .

112-تجلی مضامین اعتقادی در شعر صفار زاده ، 1390، و یونس شعاعی،گوهر گویا، نشریه زبان و ادب فارسیسال پنجم شماره دوم پیاپی18.

113-پایان ناپذیری و ناتمامی شخصیت در یکی از داستان های سیمین دانشور، 1393، و الناز عزتی،کاوش نامه دانشگاه یزد.

114-نگاهی مینی مالیستی به داستان بیت های غزلیات شمس، 1391، و مهرویه رضی،بهار ادب.

115-ن.

116-شیوه های تفسیر و شیوه هایتوصیف در غزل نو با تکیه بر اشعار بهبهانی،منزوی و بهمنی، 1388، و رقیه کاظم زاده،دانشگاه آزاد خوی.

117-شیوۀ تأویل احمد غزالی و رشید الدین میبدی، 1389،سبک شناسی بهار اادب isc.

118-شیوۀ تأویل احمد غزالی و رشید الدین میبدی، 1389،سبک شناسی بهار اادب isc.

119-نگتهی به موسیقی اشعار شفیعی کدکنی و محمد بامدادی، 1389،دانشگاه سمنان .

120-انواع تلمیح در غزل های حسین منزوی و سیمین بهبهانی، 1389، و رقیه کاظم زاده ،دانشگاه آزاد خوی.

121-انواع تلمیح در غزل های حسین منزوی و سیمین بهبهانی، 1389، و رقیه کاظم زاده ،دانشگاه آزاد خوی.

122-قاعده افزایی در غزلیات شمس، 1388، و امید یاسینی،تاریخ ادبیات شهید بهشتی.

123-فرآیند فرا هنجاری واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی، 1388،دانشگاه علامه طباطبایی.

124-شیوۀ تفسیر مولانا، 1387، و دکتر بهمن نزهت،پژوهش های دینی دانشگاه کرمان.

125-مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان، 1387،پژوهشگاه علوم انسانی.

126-مبانی زیبا شناختی در غزلیات زمزمه های م.سرشک، 1385،دانشگاه تبریز.

127-اسطورۀ کیومرث گل شاه، 1385،دانشگاه شیراز.

128-رمز ماندگاری زبان فارسی ، 1384،مجلۀ مطالعات ملی.

129-موسیقی سوگناه های فارسی، 1384، و زرین تره،سه علامه دانشگاه تبریز.

130-فریدون اژدراوژن، 1383،دانشگاه تبریز.

131-کیخسرو فرهمند پیری شاهوار، 1382،دانشگاه شهید بهشتی.

132-محمد قاضی مترجمی چیره دست، 1378،دانشگاه شهید بهشتی.

133-نیمتاج تاجی بر تارک آزادی، 1378،دانشگاه تهران.

134-غالب شاعری توانا، 1378،دانشگاه تهران.

135-نقش سامانیان در احیای زبان پارسی، 1378،نامه ی فرهنگستان .

136-داستان غربت غریبه، 1377،کیهان فرهنگی.

137-سیری در آثار و اندیشه های سنایی، 1377،دانشگاه تهران.

138-شکوفایی زبان و ادب فارسی در دورۀ بابریان هند، 1377،دانشگاه شهید بهشتی.

139-شمس قلندری غریب، 1377،دانشگاه شهید بهشتی.

140-نگاهی به مناسبات فرهنگی ایران و هند، 1377،دانشگاه تهران.

141-حدیقة الحقیقة و جام جم دو گل از یک گلزار، 1376،دانشگاه مشهد.

142-جمال آرای سخن جمال الدین ساوجی، 1376،دانشگاه شهید بهشتی.

143-کشف الاسرار و عدة الابرار فتوت نامۀ عارفان، 1376،دانشگاه اصفهان .

144-کشف الاسرار و عدة الابرار فتوت نامۀ عارفان، 1376،دانشگاه اصفهان .

145-دمی با شیخ محمود شبستری ، 1376،دانشگاه شهید بهشتی.

146-مختومقلی شاعری درد آشنا، 1376،فرهنگ(پژوهشگاه ).

147-پیوند زبان فارسی با هند در آیینه ی زمان، 1376،نامه ی فرهنگستان .

148-راست است این که می گویند خواجه سایه نداشت، 1373،دانشگاه تهران.

149-مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، 1396، دکتر فاطمه مدرسی ، دکتر رحیم کوشش شبستری ، هادی جوادی امام زاده،نشریه ی ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.

150-کاربرد های هنری ردیف در دیوان عطار نیشابوری، 1395، با همکاری اله یار افراخته،مجله ی شعر پژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز.

151-شبکه های رمز در غزلیات عطار، 1396، دکتر فاطمه مدرسی ، دکتر رحیم کوشش شبستری ، یاسر رحمتی،فصلنامه ی تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب).

152-اسطوره آفرینش در آیین ایزدی، 1395، با همکاری سامان رحمان زاده،جستار های ادبی مجله ی علمی پژوهشی.

153-تجلي خويشكاري هاي زن در نوحه ها و مويه هاي زنان شاهنامه، 1395، دکتر فاطمه مدرسی ، دکتر رحیم کوشش شبستری ،زهرا جمشیدی،نشریه ی ادب و زبان کرمانی.

154- 2007, Vibrational Assignment and Structure of Dibenzoylmethane .A Density Functional Theoretical Study,Spectrochimica ACTA(part A) ELSEVIER.

155- 2002, Land Use Effects on Sediment Yields and Soil Loos Rates in Small Basins of Triassic Sandstone Near Sydney, NSW , Astralia,J. CATENA.

156-نمودهای مردم شناسی در گویش میناب، 1395، با همکاری سهراب سعیدی،پژوهشنامه اورمزد، 5،7.

157-بررسی فعل و نکات دستوری در کشف المحجوب، 1395، با همکاری سهراب سعیدی،پژوهشنامه اورمزد، 2،2.

158-دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده، 1395، با همکاری فرشته رستمی،فنون ادبی، 13،2.

159-نقاب و ناثیر آن در ساخت فضای شعر محمد رضا شفیعی کدکنی، 1395، با همکاری دکتر علی اکبرکمالی نهاد،زیبایی شناسی ادبی ادندیشه های ادبی ).

160-نگاهی به شعر نو تغزلی و شاعران صاحب سبک، 1395، با همکاری قاسم مهر آور،پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان بلوچستان، 12117،5.

161-پایان ناپذیری شخصیت در داستان پایانی سیمین دانشور، 1394، با همکاری الناز عزتی،کاوش نامه.

162-تجلی مضامین ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی، 1393، با همکاری قاسم مهر آور،زبان و ادب کرمان.

163-جلوۀ ادبیات پایداری در شعر فرخی، 1393، با همکاری خجسته،ادبیات پایداری.

164-نگاهی به کار برد وجوه افعال در اشعار سلما ن هراتی، 1394، با همکاری قاسم مهر آور،ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

165-بررسی آثار زن در آثار مهدی شجاعی با تکیه بر مجموعه داستان های کوتاه سانتاماریا، 1393، با همکاری فروغ صهبا و طیبه کشتکار،بهار ادب.

166-ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی، 1395، با همکاری فرزانه وزوایی و ثانیه مخبر،زبا ن شناخت پژ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

167-بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا، 1392، با همکاری مهرویه رضیی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان.

168-جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده، 1392، با همکاری زهرا خجسته،فصلنامه ادبیات پایداری کرمان.

169-عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات، 1392، با همکاری مریم عرب،فنون ادبی.

170-فاطمه مدرسی, 1392, بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی,سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب).

171-فاطمه مدرسی،اسماعیل شفق، امید یاسینی، 1392، بررسی کانون روایت در اسرار التوحید،پژوهشنام? نقد ادبی و بلاغت.

172-تحلیل حکایات تعلیمی تذکره الاولیا بر پایه الگوی روایی گریماس، 1392، با همکاری اسماعیل شفق، امید یاسینی،پژوهشنام? ادبیات تعلیمی.

173-نقد کتاب عرفان و تفکر، 1392،پژوهش نام انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی.

174-انسجام متنی مقالات شمس تبریزی، 1391، با همکاری ثانیه مخبر،پژوهشنامه نقد ادبی دانشگاه تهران، 1،1.

175-بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات عین القضات، 1392، با همکاری مریم عرب،کاوش نامه دانشگاه یزد.

176-جلوه های رمانتیسم دراشعار میزاده عشقی، 1391، با همکاری علی صمدی،فنون ادبی دانشگاه اصفهان، 2،7.

177-بررسی برخی از مشابهات داستان های توتمیک ایرانیان و ترکان، 1391، با همکاری الناز عزتی،مجلۀ عرفان و اسطوره شناختی.

178-بازتاب گیاهان دارویی در دیوان خاقانی، 1390، با همکاری فوزیه قاضی،فصلنامه زبان وادب فارسی _ دانشگاه آزاد سنندج، 3،1.

179-بررسی کهن الگوی سایه در اشعار اخوان ثالث، 1391، با همکاری پیمان ریحانی نیا،ادبیات پارسی معاصر وپژوهشگاه علوم انسانی و طالعات فرهنگی، 2،2.

180-حرکت براساس داستان اسطقس سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری، 1391، با همکاری الناز عزتی،مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، 4،1.

181-قلعه دختر ، 1391، با همکاری سیفی،مجله مطالعات ایرانی- دانشگاه باهنر کرمان، 11،1.

182-رمانتیک، 1391، با همکاری علی صمدی،فنون ادبی، 4،1.

183-نگاهی به نوآوری های محمد علی بهمنی در فرم غزل، 1391، با همکاری رقیه کاظم زاده،نشریه پژوهشنامه زبان وادب فارسی ( گوهر گویا)، 6،1.

184-ویژگی های مینیمالیستی در برخی داستان بیت های دیوان مولانا، 1391، با همکاری مهرویه رضی،سبک شناسی نظم ونثرفارسی، 4،7.

185-بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او، 1392، با همکاری قاسم مهرآور،دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

186-بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث، 1390، با همکاری پیمان ریحانی نیا ،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی سال سوم بهار شماره 1-پیاپی 9.

187-جلی مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی، 1392، با همکاری یونس شجاعی،بهارستان سخن.

188-تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته سازی در غزل حسین منزوی، 1390، با همکاری رقیه کاظم زاده،پژوهشگاه علوم انسانی.

189-جایگاه قرآن و تاویل آن در تمهیدات عین القضات همدانی، 1390، و مریم عرب،معرفت.

190-سبک نگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب، 1390، و مریم عرب،فصل نامه سبک شناسی نظم ونثر فارسی( بهار ادب).

191-کرامت انسان در قرآن با تاکید بر مثنوی معنوی، 1390، و فاطمه ستاری،پژوهش نامه اخلاق.

192-نمود اسطوره گیاه پیکری در داستان های کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی، 1391، و الناز عزتی،بهار ادب.

193-هستی شناسی نور وظلمت در اندیشه شیخ اشراق، 1391، و حجت اله همتی ،فصلنامه زبان وادب فارسی - دانشگاه آزاد سنندج، 3،1.

194-آزادی عنصر غالب غزل های نمادین منزوی، 1390، و رقیه کاظم زاده،نشریه ادبیات پایداری- سال دوم شماره چهارم، 4،1.

195-یخت شناسی داستان های سند باد بحری، 1390، و کیوان کورگ ،بهارستان سخن- شماره مسلسل 16، 4،1.

196-شطحیات عین القضات همدانی، 1390، و مونا همتی ومریم عرب،فصلنامه ادبیات عرفانی واسطور شناختی، 7،1.

197-بررسی کهن ترین میهن پارسیان در ایران.بررسی دیدگاهها، 1389، و دکتر مهرداد قدرت دیزجی ،تاریخ دانشگاه الزهرا.

198-زن در اندیشه و زندگی مولانا، 1390، و مهرویه رضی ،ادبیات عرفانی اسطوره شناختی نهران جنوب.

199-نگاهی بینا متنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ضحاک در شاهنمامه فردوسی، 1391، و محمد بامدادی،نشریه ادبیات تطبیقی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر.

200-اشنایی زدایی و هنجار گریزی واژگان در اشعار فروغ فرخزاد، 1388، و فرح غنی دل ،سه علامه دانشگاه تبریز.

201-تحلیل و تحول آرایه های زیبایی شناختی در شعر معاصر، 1388، و امید یاسینی،جهاد دانشگاهی.

202-رویکرد کهن گرایانه به اشعار م.سرشک، 1388، و محمد بامدادی،ادب فارسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1،1.

203-نگاهی به اثر پذیری اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما، 1388، و محمد بامدادی،فصل نامه زبان و ادبیات فارسی( ادب پژوهشی) گیلان.

204-نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م.سرشک، 1388، و محمد بامدادی،پژوهشنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان.

205-تاملی در زبان ادبی رودکی، 1388،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

206-متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد، 1387، و الناز ملکی،فصلنامه ادبیات فارسی.

207-آب در باور ایرانی، 1387،مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان.

208-نظری بر غزلیات امیر خسرو دهلوی، 1387،فصل نامه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(آینه ادب)، 1،1.

209-نقد صورتگرایانه غزلیات حافظ، 1387،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات بهار ادب.

210-باستان گرایی در شعر حمید مصدق، 1386، و امید یاسینی،کاوش نامه(مجله علمی پژوهشی) دانشگاه یزد.

211-دبیر و دبیری در سده های چهارم و پنجم هجری، 1388، و عادل بهرام،دانشگاه شهر کرد.

212-رویکردی به ارکان زیبا شناسی موسیقی در هزاره دوم آهوی کوهی"و" آینه ای برای صداها""، 1385، و ساحره حقی،دانشگاه سمنان.

213-خورشید و خفاش در مثنوی، 1387،فرهنگ ویژه نامه مولوی.

214-شطحیات در آثار عطار، 1387،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

215-عقل و عقلانیت در مثنوی مولوی، 1386،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه.

216-اشنایی زدایی و هنجار گریزی نحوی در اشعار فروغ فرخزاد، 1385، و غنی دل،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان.

217-مبانی زیباشناختی در غزلیات زمزمه های م.سرشک، 1385، و ساحره حقی،مجله علمی-تخصصی موسسه تحقیقاتی سه علامه تبریزی.

218-وطن در شعر شاعران مشروطه، 1385،فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه تبریز.

219-اسطوره جمشید با نگاهی به سرگذشت سلیمان نبی، 1385،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهواز.

220-بازتاب چند باور مهری در سرودهای خاقانی، 1384،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان.

221-سیر مشروطه خواهی در ادبیات و شاعران دوره مشروطه با تکیه بر باز آفرینی عناصر هویت ملی، 1385،مجله مطالعات علمی-پژوهشی.

222-نظری بر کتاب نواخوان بزم صاحبدلان""، 1386،پژوهشگاه علوم انسانی.

223-آشنایی زدایی و هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوان ثالث، 1384، و غلامحسین احمد وند،فصلنامه سه علامه دانشگاه تبریز.

224-بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث، 1384، و غلامحسین احمد وند،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

225-نفوذ زبان و ادب پارسی در آسیای صغیر، 1384،نامه فرهنگستان.

226-موسیقی سوگنامه های فارسی، 1384،نامهی فرهنگستان.

227-تاملی در تمثیل های عرفانی ابن سینا، 1387، ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (کرمان).

228-خورنه مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی، 1382،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

229-دو گل از گلزار اندیشه های سمنانی، 1379،فصلنامه پژوهشی فرهنگی هنری(فرهنگ قومیس) دانشگاه تهران.

230-صدرای شیرازی، حکیمی عارف، 1381،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

231-اقبال لاهوری، نغمه سرای بیداری، 1379،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

232-از غنا تا غزل، 1387، و رقیه کاظم زاده،فصلنامه ادبیات فارسی خوی.

233-قاعده افزایی در شعر حمید مصدق، 1388، و امید یاسینی،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

234-مقایسه سبک تاویل احمد غزالی و ابوالفضل رشید الدین میبدی، 0،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (195)

1- 1400، معنا بخشی به زندگی از نظر شمس و فرانکل،هفتمین همایش بین المللی شمس و مولانا، خوی.

2- 1399، شمس سر سپرده شریعت،، ششمین همایش بین المللی شمس تبریزی، خوی.

3- 1392، سماع معنوی از فرش بر عرش، ،، کنفرانس بین المللی تأثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی.

4-با همکاری مهتاب رجب زاده، 1398، جستاري بلاغي بر سوره ي الكوثر با رويكرد زبان شناختي،همايش ملي پژوهشهاي قرآن و عترت.

5-با همکاری هیرو عیسوی، 1398، شتراکات فرهنگی ایران و هند در آیینة زمان،همایش ابوریحان، بنگلادش.

6- 1398، انسان اندیشی در سروده های پروین اعتصامی، ،هماییش بین المللی پروین اعتصامی تیریز.

7-با همکاری سجاد خجسته، 1398، ساختار سفر قهرمان در شاهنامه،همايش بين المللي شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم، مشهد.

8-با همکاری مژگان یحیی زاده ، 1398، جستاری بر اسطورة کیومرث و جمشید و تطیق آن با همتایان هند، با مژگان یحیی زاده،همایش ابوریحان، بنگلادش.

9- 1398، بررسی کهن الگوی سایه در اشعار فروغ فرخزاد،پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی.

10- 1398، ارتباط بينامتني سروده هاي قاصد و حافظ، ،دومين همايش مشترك بين المللي مطالعات زبان و ادبيات كردي و فارسي، سنندج.

11-با همکاری محمود زاده، 1397، مولوی، شمس واقبال، ،چهارمین همایش بین المللی شمس مولانا، خوی.

12- 1397، مردم اندیشی و اندیشه مثبت گرا به انسان و اجتماع در غزلیات شمس،چهارمین همایش بین المللی شمس مولانا، خوی.

13- 1397، بررسی نقش تکرار در زیبایی شناسی اشعار محمد زهری،نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی.

14-با همکاری وحید علی بیگی، 1397، آشنایی زدایی در دفتر پنجم مثنوی،، نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی.

15-با همکاری زهرا جمشیدی، 1397، شخصیّت و شخصّت پردازی در مقالات شمس ،چهارمین همایش بین المللی شمس مولانا، خوی.

16-با همکاری هادی جوادی، 1397، . آسیب شناسی تحریم خمر در دستور نامه نزاری،همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات .

17-با همکاری مری عرب، 1396، زبان صوفیانه شمس در مقالات، ،سومین همایش بین المللی شمس تبریزی، خوی .

18-با همکاری دکتر وحید رضایی، 1396، تأثیر پذیری سلطان سلیمان از حافظ،یاد نامه استاد دکتر رشید عیوضی. تبریز .

19-باهمکاری مژگان یحیی زاده، 1396، جستاری در اسطوره شهرنواز و ارنواز در اساطیر ایرانی و هندی و تحلیل خویشکاری آنان در شاهنامه، ،دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج، کرمانشاه .

20-با همکاری ساسان نجفی، 1396، بررسی نمادهای طبیعی در داستانهای غلامحسین ساعدی و سیمین دانشور،دوازدهین همایش انجمن ترویج زبان ادب فارسی، کرمانشاه .

21- 1396، اهلیت و غیریت در آثار عطار،همایش عطار، تربیت مدرس.

22-، با همکاری یوسف یوسفی،، 1396، آسیب شناسی تربیت دینی و اخلاقی کودکان در عصر جدید،همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت ، مشهد .

23-با همکاری فریبا ملک زاده، 1395، جلوه¬های بینامتنی در اشعار اخوان ثالث،همایش نکوداشت اخوان ثالث. یزد.

24- 1395، وابسته های پسین اسم در دستورهای سنتی و جدید زبان فارسی،یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج.

25-با همکاری صفیه موسوی، 1395، جلوه¬های رمانتیک عرفانی در کلام خواجه عبدالله انصاری،مشهد.

26-با همکاری سهراب سعیدی، 1395، دو بیتی در هرمزگان،چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات ، تفت، .

27- چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی، بررسی حمد الهی و مدایح نبوی در شعر سعدی.

28-با همکاری سهراب سعیدی، 1395، بررسی خصوصیات و درون مایه قصه های رایج در استان هرمزگان،همایش متن پژوهی.

29-با همکاری فریبا ملک زاده، 1394، تحلیل بینامتنی اشعار امیر علیشیر نوایی و اخوان، ،همایش اخوان ثالث . یزد.

30-با همکاری زهرا نوری، 1394، امیختگی زبان حماسی با طنز در شعر احوان ثالث،همایش اخوا،ن ثالث. یزد، .

31-با همکاری مریم عرب، 1394، شاخصه¬های زبان صوفیه در تمهیدات عین القضات،دهمین همایش انجمن ترویج، اردبیل.

32-با همکاری زینب چراغی، 1394، ریخت شناسی چند قصه از قصه های صمد بهرنگی با تکیه بر الگوی پراپ،همایش نگاهی نو به ادبیات عامه، رفسنجان.

33-با همکاری ساسان نجفی، 1394، جلوه¬های مدح و انتقاد در قصاید ناصر خسرو،دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی . اردبیل.

34-با همکاری فریبا ملک زاده، 1394، همایش علیشیر نوایی، مشهد،بافریبا ملک زاده.

35-با همکاری فریبا ملک زاده، 1394، تأثیر پذیری امیر علیشیر نوایی از پیشینیان،دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی، اردبیل.

36-با همکاری فریبا ملک زاده، 1394، تأثیر پذیری امیر علیشیر نوایی از پیشینیان،دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی، اردبیل.

37- 1394، بازتاب فرهنگ عامه در سفرنامه¬ها،همایش بین المللی انسان و هویت فراموش شده.

38-با همکاری ساسان نجفی، 1394، اهمیت صالح بودن و عاقل بودن در برقراری روابط اجتماعی در مثنوی معنوی،کنفرانس دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، تهران.

39-با همکاری هاجر فیضی، 1394، ارتباط ادبیات فارسی و تاریخ به روایت عبدالحسین زرین کوب،، اولین همایش بننوین المللی میان رشته ای علوم، تهران.

40-با همکاری مریم عرب، 1393، مولانا و چالشهای انسان امروز،سومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی . ارومیه .

41-با همکاری زهرا نوری ، 1393، منظور شناسی تشبیهات رباعیات ابوسعید ابوالخیر،همایش ابوسعید میهنه،.

42- 1393، سیمای جنگ در شعر قیصرامین پور،دومین ،دومین همایش استانی ادب مقاومت پارسی.

43- 1393، سیمای جنگ در شعر قیصرامین پور،دومین ،دومین همایش استانی ادب مقاومت پارسی.

44-با همکاری مریم عرب، 1393، حدیث عشق در کلام عین القضات همدان،نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

45- 1393، توجه به مسایل اجتماعی در شعر نزاری قهستانی، ،همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی.

46- 1393، تعلیم و تربیت از منظر سعدی،همایش پژوهشهای ادبی. بندر عباس.

47-با همکاری قاسم مهرآور، 1393، تجلّی مفاهیم انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی،دومین همایش استانی ادب مقاومت پارسی.

48- 1393، بهمنی شاعری متعهد،دومین همایش استانی ادب مقاومت پارسی.

49-با همکاری دکتر علی دلایی میلان، 1393، بررسی ماهیت نماد و تحلیل دگردیسی نماد حیوانات در متون فلسفی و متون عرفانی،دهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی،.

50- 1393، بررسی علل ورود واژه از زبان ترکی به فارسی،همایش پیوند زبان فارسی با ترکیه، دانشگاه علامه طباطبایی، .

51- 1393، انسجام متنی در غزل نزاری قهستانی،همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی.

52- 1392، نگاهی به مضامین مشترک مثنوی مولوی و پروین اعتصامی،کنفرانس تأثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی. ارومیه.

53- 1392، بررسی تقابل های دوگانه و اضداد در دفتر اول مثنوی مولانا،کنفرانس بین المللی معاصران از مثنوی معنوی ارومیه.

54- 1392، بررسی تقابل های دوگانه و اضداد در دفتر اول مثنوی مولانا،کنفرانس بین المللی معاصران از مثنوی معنوی ارومیه.

55- 1392، وحدت اقوام و مذاهب از دیدگاه مولانا و شهریار ،همایش بین المللی تأثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی ارومیه.

56- 1392، وحدت ادیان در گستره اندیشه های مولانا و عین¬القضات با همکاری مریم عرب،دومین کنگره مولانا؛ حسام الدین و مثنوی.

57-شطحیات سنایی، طاهر لاوژه،همایش بین المللی حکیم سنایی، دانشگاه الزهرا.

58-پارادوکس در شعر فروغ، 1388، و الناز ملکی،مهاباد .

59-زبان و هویت ملی، 1387،شهر کرد.

60-اهلیت و غیریت در اشعار مولانا، 1386،کرمان.

61-فضولی شاعر عارف مسلک ، 1385،ارومیه.

62-عطر دلاویز کمال نبوی، 1385،اصفهان.

63-سفر عشق قافله سالار عاشقان، 1385،اصفهان.

64-نگاهی به مشرب عرفانی امیر خسرو دهلوی، 1385،هند.

65-پیوند و گسست ادبیات و نگارگری در دورۀ صوفیه، 1385،بنیاد ایران شناسی.

66-آب و تقدس آن نزد ایرانیان بر پایۀ متونی از ادب فارسی، 1388،همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزش های فرهنگی آن.

67-شمس ، آفتاب درخشان، 1389،همایش بین المللی شمس تبریزی، ارومیه.

68-رمز پردازی در تمهیدات عین القضات همدانی، 1389، و مریم عرب،ششمین همایش انجمن ترویج.

69-نقد و بررسی کهن الگوی پیر فرزانه در اشعار فروغ فرخزاد، 1389،همایش افسانه.

70-.

71-تجلی مفهوم کاروان و کاروانی در فرهنگ و ادب پارسی، 1389،ششمین همایش انجمن ترویج.

72-شطحیات رابعه عدویه ، و منا همتی،همایش انجمن ترویج مازندران.

73-زیبایی پرستی از منظر عین القضات، و مریم عرب،همایش پژوهش های زبان فارسی،سبزوار.

74-جهان بینی اخلاقی مولانا و نسبت آن با اخلاق جهانی، 1390، و فاطمه ستاری،همایش ادبیات تطبیقی.

75-رابعه عدویه از منظر عطار نیشابوری، 1389، و منا همتی،یزد.

76-زیبایی شناسی موسیقی در اشعار منوچهر آتشی، 1389، و فاطمه نادری،یزد.

77-پیام جهانی فردوسی، 1389،همایش بزرگداشت حکیم فردوسی.

78-بررسی نماد های طبیعی در داستان های غلامحسن ساعدی و سیمین دانشور، 1396، و ساسان نجفی،دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج، کرمانشاه.

79-بررسی اسطوره در واکنش به استعمار در جریان شعر آزاد، 1376، دکتر رحیم کوشش و زهرا نوری،دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج، کرمانشاه.

80-تأثیر پذیری سلطان سلیمان از حافظ، 1396، و وحید رضایی،یاد نامۀ استاد دکتر رشید عیوضی.

81-زبان صوفیانۀ شمس در مقالات، خوی، و مریم عرب،سومین همایش بین المللی شمس تبریزی .

82-اهلیت و غیریت در آثار عطار، تربیت مدرس،همایش عطار.

83-دوبیتی در هرمز گان، 1395، و سهراب سعیدی،همایش ملی زبان و ادبیات، تفت.

84-جلوه های رمانتیک عرفانی در کلام خواجه عبدالله انصاری ، 1395، و صفیه موسوی،مشهد.

85-مضامین اشعار عبدالجبار کاکایی، و محمد امین عزیز پور،ادبیات پایداری کرمان.

86-ادبیت در کلام رودکی، 1387، و امید یاسینی،پذیرش و ارایی در همایش بین المللی بزرگداشت رودکی،تالار وحدت تهران.

87-وحدت اقوام و مذاهب از ديدگاه مولانا و شهريار تبريزي، 1392، با همکاری هادی جوادی امام زاده و محسن محرابی،همایش بین المللی مولانا ، وان.

88-عنصر مسلط در شعر حمید مصدق ، 1390، و امید یاسینی،پذیرش و چاپ در همایش پژوهش های ادبی،تربیت معلم سبزوار.

89-ادبیات مقاومت و پایداری در اشعار شهریار، 1391،کنگرۀ بین المللی شهریار، تهران.

90-مفاخره در شعر شهریار، 1391،کنگرۀ بین المللی شهریار، تهران.

91-باز تاب نماد های اساطیری در اشعار شهریار، 1391، و فرشته رستمی،کنگرۀ بین المللی شهریار، تهران.

92-بررسی کهن الگوی آنیما در شعر شهریار، 1391،کنگرۀ بین المللی شهریار، تهران.

93-آزادی و صلح در آیینۀ اشعار طاهره صفار زاده ، 1391، با همکاری رستمی،زنان در صد سال اخیر.

94-جلوه های اخلاق در سروده های صفار زاده، و مهرویه رضی ،سومین مجموعه مقالات کارنامۀ یکصد سالۀ شعر زنان پارسی سرا.

95-احسن القصص در شعر شهریار، 1393، و مریم عرب،کنگرۀ بین المللی شهریار، فصلنامۀ تخصصی شهریار.

96-موسیقی در شعر منثور مرصادالعباد، 1390، و مریم عرب،همایش علوم بلاغی، دانشگاه پیام نور ماکو.

97-تعلیم و تربیت از منظر سعدی، 1393،همایش پژوهش های ادبی.

98-تلمیح در اشعار فارسی و ترکی سلطان سلیمان، 1392، با همکاری وحید رضایی،همایش پیوند های زبانی ایران و ترکیه، تهران.

99-تحلیل بینامتنی اشعار امیر علیشیر نوایی و اخوان، 1394، و فریبا ملک زاده،همایش اخوان. یزد.

100-تحلیل بینا متنی علیشیر نوایی، 1394، و فریبا ملک زاده ،همایش علیشیر نوایی مشهد.

101-آسیب شناسی تربیت دینی و اخلاقی کودکان در عصر جدید، 1394، با همکاری یوسف یوسفی ،همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت.

102-جلوه های بینامتنی اشعار اخوان با متون کلاسیک فارسی، و زیبا ملک زاده ،نخستین همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث.

103-احمد رضا احمدي، آثار و انديشه هاي او، 1389، محمد بامدادی،همايش ملي فرهنگ اسلام و ايران كرمان شناخت.

104- 2007, Ahlyyat and Ghairyyat in Molana s Masnavi,6th european conference of iranian studes.

105-ارتباط ادبيات فارسي و تاريخ به روايت عبدالحسين زرين كوب، 1394، با همکاری هاجر فیضی،اولين همايش بين المللي ميان رشته اي علوم انساني، تهران،ايران.

106-اروميه نوزدهمين گهواره علم وادب ايران، 1391، با همکاری ثانیه مخبر،همايش هم انديشي شهر ايرانيشهر تاريخي فرهنگي ومذهبي اروميه، اروميه،ايران.

107-اسطوره آب و تقدس آن نزد ايرانيان بر پايه متوني از ادب فارسي، 1388،همايش ملي و ميا ن رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن.

108-اسطوره مهر در مثنوي مولانا، 1386،خلاصه مقالات همايش مولانا و حكيم سبزواري.

109-اعياد و نمود آن در تاريخ بيهقي، 1389،پنجمين همايش زبان و ادب فارسي.

110-انسجام متني در غزل نزاري قهستاني، 1392، با همکاری زهرا نوری،همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني، بيرجند،ايران.

111-اهليت و غيريت در مثنوي مولوي، 1386،مجموعه مقالات پژوهشي مولانا 4.

112-اهميت صالح بودن و عاقل بودن در برقراري روابط اجتماعي در مثنوي معنوي، 1395، با همکاری نجفی،ذومين گنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسی، تهران،ايران.

113-آميختگي زبان حماسي با طنز در شعر اخوان ثالث، 1394، با همکاری زهرا نوری،همايش اخوان ثالث، يزد،ايران.

114-باز تاب فرهنگ عامه ايراني در سفرنامه هاي خارجي، 1394،همايش بين المللي انسان و هويت فراموش شده، شبستر،ايران.

115-بازتاب فرهنگ مردمي در آثار آل احمد، 1387، با همکاری شیخ الاسلامی،چهارمين همايش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان.

116-جلوه های شادی در بانو گشسب نامه، 1392، با همکاری زهرا جمشیدی،هشتمين همايش بين المللي ترويج، زنجان،ايران.

117-بررسي انگاره هاي كهن الگويي در اشعار اخوان ثالث، 1388، با همکاری پیمان ریحانی نیا،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

118-بررسي تأثير پذيري اشعار امير عليشير نوايي از پيشينيان، 1394، با همکاری فریبا ملک زاده،دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج، اردبيل،ايران.

119-بررسي تقابل هاي دوگانه و اضداد در دفتر اول مثنوي مولانا، 1392، با همکاری زهرا جمشیدی،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

120-بررسي سبك شناسانه نثر مرصادالعباد، 1391، با همکاری زهرا نجفی،همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

121-بررسي علل ورود واژه از زبان تركي به فارسي، 1393،دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه، تهران،ايران.

122-بررسي كهن الگوي سايه در اشعار فروغ فرخزاد، 1389، با همکاری فریده ابراهیمی،پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي یزد.

123-بررسي نمادپردازي آب در اشعار مهدي اخوان ثالث، 1388، با همکاری پیمان ریحانی نیا،همايش ملي و ميان رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن.

124-بررسي ماهيت نماد و تحليل دگرديسي نماد حيوانات در متون فلسفي و متون عرفاني، 1393،نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بيرجند،ايران.

125-بن مايه هاي ادبيات پايداري در اشعار و ترانه هاي عبالجبار كاكايي، 1391، با همکاری محمد امین عزیز پور،چهارمين كنگره سراسري ادبيات پايداري، كرمان،ايران.

126-بهار و قصيده، 1376،همايش بزرگداشت ملك الشعرا بهار.

127-بهمني شاعري متعهد، 1392،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي، همدان،ايران.

128-پروين ،عارف اخلاق گراي اجتماعي، 1386،كنگره بزرگداشت يكصدمين سال تولد پروين اعتصامي تبریز.

129-پيام جهاني فردوسي، 1388،خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي مشهد.

130-تاثير زبان مرصاد العباد بر غزليات حافظ، 1389، با همکاری زهرا نجفی،انجمن علمي زبان وادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

131-تاملي چند در غزليات قاسم انوار، 1383،مقالات هم انديشي زبان و ادبيات فارسي در سده ي نهم. بندر عباس.

132-تأثيرپذيري سلطان سليمان از شاعران ایران، 1392، با همکاری دکتر وحید رضایی،دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه، تهران،ايران.

133-تجلّي مفاهيم انقلاب اسلامي در اشعار سلمان هراتي، 1392، با همکاری قاسم مهر آور،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي، همدان،ايران.

134- 1389، تجلي مفهوم كاروان و كارواني در فرهنگ و ادب فارسي،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

135-تحليل بينامتني اشعار امير عليشير نوايي و حافظ، 1394، و فریبا ملک زاده،دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی .

136-تحليلي نمادين و روان شناختي از پير پارسا و دختر ترسا، 2003،همايش ادبي فارسي نمود نظريه هاي مدرن در ادبيات كلاسيك.

137-توجه به مسايل اجتماعي در شعر نزاري قهستاني، 1393،همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني، بيرجند،ايران.

138-جلوه هاي مدح و انتقاد در اشعار ناصرخسرو، 1394، با همکاری ساسان نجفی،دهمين همايش بين المللي ترويج زبان فارسی. اردبیل، اردبيل،ايران.

139-چند حديث پند آموز نبوي در آينه ي مثنوي مولوي، 1386،كنفرانس رسول مهر. لرستان.

140-حديث عشق در كلام عين القضات همدان، 1393،نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بيرجند،ايران.

141-حسام الدين بازتاب تيغ شمس، 1391، با همکاری ثانیه مخبر،همايش بين الماللي حسم الدين چلبي ومثنوي معنوي، وان،ايران تركيه.

142-حسام الدين باني گسترش آيين فتوت در آسياي صغير، 1389،همایش بين المللي حسام الدين چلبي و مثنوی ، اروميه،ايران.

143-حسام الدين چلبي ارموی ومثنوي معنوي، 1391،همايش بين الماللي حسام الدين چلبي ومثنوي معنوي، وان،ايران وتركيه.

144-داستان زال به زبان فردوسي و سهروردي، 1389،مجموعه مقالات به قلم گروهي از نويسندگان(به كوشش دکتر منوچهر اكبري)، تهران،ايران.

145-دو زبان ، همسايه ، دو ادبيات ، همبسته، 1391،پيوند هاي زباني وادبي ايران وتركيه، تهران،ايران.

146-رمز پردازي در تمهيدات عين القضات همداني، 1390،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

147-ريخت شناسی چند قصه از قصه های صمد بهرنگي با تكيه بر الگوي پراپ، 1394، با همكاری زینب چراغی،اهمايش نطاهي نو به ادبيات عامه، رفسنجان،ايران.

148-زبان پارسي ورمزماندگاري آن، 1387،همایش مطالعات ملي در تهران.

149-زبان فارسي ركن اصلي وحدت ملي و هويت ايراني، 1386،همايش بين المللي اتحادملي و انسجام اسلامي -دانشگاه لرستان.

150-زيباپرستي از منظر عين القضات همداني، 1389، با همکاری مریم عرب،پرنيان: خلاصه مقالات پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

151-زيباشناسي موسيقي در آينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي، 1385،نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

152-سماع معنوي از فرش بر عرش، 1392، با همکاری خانم وزوایی و ثانیه مخبر،همایش بین المللی مولانا، وان،تركيه.

153-بابا طاهر سوته دلی از تبار قلندریان عشق، 1379،همايش بزرگداشت باباطاهر. همدان.

154-سيماي رسول مهر در مثنوهاي عطار، 1385،همايش بين الملي سيره شناختي پيامبراعظم. اصفهان.

155-سيماي جنگ در شعر قيصرامين پور، 1392،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي. همدان، همدان،ايران.

156-شاخصه هاي زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني، 1394، و مریم عرب،همايش ترويج زبان فارسي، اردبيل،ايران.

157-شطحیات رابعه عدویه، 1389، باهمکاری منا همتی،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

158-شطحیات سنایی، ثنای سنایی، 1388، با همکاری طاهر لاوژه،همایش بین المللی حکیم سنایی. دانشگاه الزهرا.

159-شگرد تكرار و شيوه هاي آن در شعر فروغ فرخزاد، 1389، با همکاری الناز ملکی،همایش منطقه ای نقد و بررسی کتب بدیع و صناعات ادبی.

160-شگردهاي بياني غزليات سيمين بهبهاني، 1389،كارنامه صد سال شعر زنان فارسي.

161-طبيعت در اشعار رودكي، 1387،رودكي سرآمدشاعران فارسي -دانشگاه تهران.

162-طنين عشق در مثنوي معنوي، 1385،همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين بلخي.

163-عماد فقیه پیر طریقت، 1383،همايش بزرگداشت خواجه عماد فقيه كرماني. بندر عباس.

164-عنصر زبان در آثار احمد محمود، 1387،سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان وادب فارسي -تهران.

165-عنصر مسلط در شعر حميد مصدق، 1389، با همکاری امید یاسینی،سخن پرنيان: پنجمين همايش پژوهش هاي زبا و ادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

166-عيار و عياري در گستره تاريخ(از آغار تا صفاريان)، 1379،سمينار صفاريان در تاريخ و فرهنگ ايران.

167-فريدون اژدركش از ايران مزدايي تا ايران اسلامي، 1385،شاهنامه پژوهي.

168-قاعده افزايي در غزليات شمس، 1386، با همکاری امید یاسینی،بزرگداشت مولاناجلال الدين بلخي -دانشگاه اصفهان.

169-قاعده كاهي نوشتاري در شعر نو، 1387، با همکاری امید یاسینی،سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران.

170-كاركردهاي زبان سنايي درغزليات، 1388،ثناي سنايي.

171-كهن الگوي آرمانشهر در منطق الطير عطار نيشابوري، 1389،هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

172-كهن الگوي پرواز، 1392، با همکاری زارع زاده،هشتمين همايش بين المللي ترويج، زنجان،ايران.

173-كهن گرايي در آيينه اي براي صداها، 1387، و محمد بامدادی،سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران.

174-مخاطب های شهریار، 1391، با همکاری قاسمی،كنگره بين المللي استاد شهر يار، تهران،ايران.

175-منظورشناسي تشبيهات رباعيات ابوسعيدابوالخير، 1393، با همکاری زهرا نوری،كنگر? ملي بزرگداشت عارف نامي ابوسعيد ابوالخير، تربت حيدريه،ايران.

176-مولانا و چالش هاي انسان امروز، 1392، با همکاری مریم عرب،همایش بین المللی مولانا پیام آور صلح و دوستی، اروميه،ايران.

177-نام اقوام در جغرافياي ايران، 1391،همايش ملي مهندسي نام ونام گذاري، اروميه،ايران.

178-نظامي درمناجات، 1382،تجلي عرفان در سخن سخنوران آذربايجان.

179-نفوذ و گسترش زبان فارسي در هند از ديرينه ترين ايام، 1389،هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي.

180-نقد و بررسي كهن الگو هاي سايه و نقاب در سروده هاي پروين اعتصامي، 1389، با همکاری فریده ابراهیمی،كارنامه صد سال شعر زنان فارسي سرا، تهران،ايران.

181-آدم و ادميت در شعر پروین اعتصامی، 1386،كنگره بزرگداشت پروين اعتصامي،اراک.

182-نگاهي اجمالي به ادبيات انقلاب اسلامي، 1384،اولين همايش ادبي نگرشي تحليلي بر ادبيات انقلاب اسلامي، کرمان.

183-نگاهي بر اوزان سوگ نامه هاي خاقاني و مقايسه با ديگر سوگ سرايان، 1387،مجموعه مقالات برگزيده همايش خاقاني شناسي.

184-نگاهي به برجسته سازي هاي زباني درقصايدسنايي، 1388، و امید یاسینی،همایش بین المللی حکیم سنایی، دانشگاه الزهرا.

185-نگاهي به زبان و ادب فارسي در مدارس ارمنستان امروز، 1389،ششمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادب فارسي.

186-نگاهي به عنصر غالب يا مسلط در اشعار سيمين بهبهاني، 1389، با همکاری رقیه کاظم زاده،كارنامه صد سال شعر فارسی، تهران،ايران.

187-نگاهي به كاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتي، 1391، و قاسم مهر آور،هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

188-نگاهي به مضامين مشترك مثنوي ولوي و پروين اعتصامي، 1392، با همکاری یونس شجاعی،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

189-نگاهي به موسيقي اشعار محمد رضا شفيعي كدكني، 1388،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي،تبریز.

190-نگرشي تطبيقي به قصه ي غربت غريبه" سهروردي و " شاه و كنيزك" مولوي"، 1389، با همکاری سلیمان فهری،پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي،یزد .

191-نماد و سمبل در اشعار منوچهر آتشي، 1388، و فاطمه نادری،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تبریز.

192-نمود باستانگرایی در شعرحميد مصدق، 1386،خلاصه مقالاتي دومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

193-وحدت ادیان از نگاه مولانا و عين القضات، 1392،دومین کنگرۀ مولانا، حسام الدین و مثنوی، دانشگاه ارومیه.

194-وحدت اقوام و مذاهب از ديدگاه مولانا و شهريار تبريزي، 1392، با همکاری مریم عرب،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

195-هماهنگي زبان و عاطفه در شاهنامه فردوسي، 1389، و امید یاسینی،خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي.
کتاب های چاپ شده (43)

1-فاطمه مدرسی، 1400، دانشنامه اساطیر ایران،تألیف.

2-فاطمه مدرسی و منصور مام علیپور، 1400، راهنمای نگارش و ویرایش،تألیف، 351.

3-فاطمه مدرسی و دکتر زهرا جمشیدی جلو، 1398، جلوة زن در ادب حماسی ایزان،تألیف، 250.

4-سیمای رسول مهر در ادب فارسی، چاپ دوم 1398،تألیف، 250.

5-سیمای رسول مهر در ادب فارسی، چاپ دوم 1398،تألیف.

6-افسانه نیک ( جستاری در باب شاهنامه و آثار سهرودی و...، 1399،تآلیف با همکاری آقای محمد زارع، 209.

7-خنجر به گلو ( نقد اشعار شاملو)، 1399،تآلیف با همکاری آقای محمد زارع، 209.

8-دکتر فاطمه مدرسی، فرهنگ عرفا آماده چاپ.

9-دکتر فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی، روزون رفته هیچ وَه نَتاتِن(شروه و ترانه در هرمز گان).

10-دکتر فاطمه مدرسی، 1396، تو این را دروغ و فسانه مدان.

11-دکتر فاطمه مدرسی، 1395، ترجمه و شرح اسفار ابن عربی.

12-دکتر فاطمه مدرسی و ابراهیم ملکی و دکتر یاسر رحمتی، 1395، ترجمه امپراطوری زبان.

13-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر فرح قادری، 1393، ترجمه ی درآمدی اجمالی بر پسا استعماری.

14-دکتر فاطمه مدرسی و فرشته رستمی، 1393، ماهیان جدا از آب(تأملی در اشعار طاهره صفار زاده).

15-دکتر فاطمه مدرسی، 1393، زبان فارسی در گسترۀ تمدن ایرانی.

16-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1393، تصحیح دیوان محبی(سلطان سلیمان قانونی).

17-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1393، تصحیح و شرح دیوان طرزی افشار.

18-دکتر فاطمه مدرسی و مریم عرب، 1393، کعبۀ دل(زبان صوفیانه عین القضات).

19-دکتر فاطمه مدرسی و الناز ملکی، 1392، شعر فروغ در بوتۀ نقد زیبایی شناسی.

20- بهار 92، گردآوری مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مولانا.

21-دکتر فاطمه مدرسی، گردآوری مجموعه مقاله های فضولی در حال ویراستاری.

22-دکتر فاطمه مدرسی، 1391، گرد آوری کجموعه و چکیده مقالات هایش بین دالمللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی مولوی.

23-دکتر فاطمه مدرسی، 1391، گرد آوری مجموعه مقالات همایش خاقانی(جلد دوم) ناشر دانشگاه ارومیه.

24-دکتر فاطمه مدرسی، 1385، گرد آوری مقالات همایش خاقانی(جلد اول).

25-دکتر فاطمه مدرسی، 1383، گرد آوری مقالات همایش تجلی عرفان در شعر شاعران آذربایجان .

26-دکتر فاطمه مدرسی، 1382، گرد آوری مجموعه مقالات همایش بین المللی سبک آذربایجانی .

27-دکتر فاطمه مدرسی، 1392، گلی بر اورنگ طبیعت، تصحیح و توضیح دیوان فارسی قاصد(حاجی بکر آقای حویزی).

28-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر لاوژه، 1389.

29-دکتر فاطمه مدرسی، 1389، تجدید چاپ معجم النحو .

30-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، ترجمه معجم النحو.

31-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، ترجمه و تصحیح منظرالانسان در سه جلد ترجمه ی وفیات الاعیان ابن خلکان هفت جلدی.

32-دکتر فاطمه مدرسی، 1378، تصحیح ورقه وگلشاه (به زبان کردی) .

33-دکتر فاطمه مدرسی، 1400، قلعه دختر با همکاری سیفی ، 300.

34-دکتر فاطمه مدرسی، 1390، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی.

35-دکتر فاطمه مدرسی، 1387، ازواج تا جمله.

36-دکتر فاطمه مدرسی، 1387، سیمای رسول مهر در ادب فارسی .

37-دکتر فاطمه مدرسی، 1381، سی مرغ در آیینه ی سیمرغ، ناشر حسینی و تجدید چاپ در همان سال.

38-دکتر فاطمه مدرسی، 1376، چون تافته ریگ زیر باران(شرح دیوان مسعود سعد)، جهاد دانشگاهی.

39-دکتر فاطمه مدرسی، 1396، ای عشق تو موزون تری جستار هایی در باب زندگی و اندیشه شمس و مولانا، تهران چاپار.

40-دکتر فاطمه مدرسی ، 1395، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی،چاپ دوم.

41-فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، 1391، تصحیح و توضیح سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی.

42-فاطمه مدرسی، دکترمحمد امیر عبیدی نیا، 1390، ترجمه طبقات الشافعیه فارسی(جلد دوم).

43-فاطمه مدرسی،دکتر محمد امیر عبیدی نیا، 1390، طبقات الشافعیه( جلد اول).
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- تأثیر پذیری اخوان از شاهنامه فردوسی.

2- 1393، بررسی عنصر غالب یا مسلط در اشعار شفیعی کدکنی(م. سرشک) و تطبیق آن با عنصر غالب اشعار هوشنگ ابتهاج(ه. ا. سایه)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1393، نمادگرایی حیوانات در متون فلسفی و عرفانی از آغاز تا پایان قرن هشتم (با تکیه بر آثار ابن سینا، سهروردی، عطار و مولانا)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

4- 1389، شیوه تاویل احمد غزالی و مقایسه آن با ابوالفضل میبدی،دانشگاه ارومیه.

5-فاطمه مدرسی، - 2.بهمن نزهت 50%، 1387، پژوهشی در احوال و زندگانی عارفان آذربایجان،دانشگاه ارومیه.

6-فاطمه مدرسی، - 2.بهمن نزهت 50%، 1390، نقش رباط ها و کاروانسراها در اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

7-فاطمه مدرسی، - 2.مهرداد قدرت دیزجی 50%، 1389، غرب دریاچه ارومیه در دوره تاریخی (دوره هخامنشی)،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-برگزیده شدن به عنوان مفاخر ایران و استان آذربایجان غربی از طرف خانه کتاب ایران، اسفند 1399،ایران.

2- سرذبیر فصلنامه ی بهار ادب.

3- داوری بیش از 1500 مقاله.
پایان نامه ها (35)

1-مژگان یحیی زاده ، 1396، تحلیل خویشکاری قهرمانان و ضد قهرمانان در متون حماسی شاهنامه فردوسی ، بانو گشسب نامه و گرشاسب نامه و تطبیق آن با همتایان هندی.

2-هادی جوادی امام زاده ، 1395، نقد جامعه شناسی شعر دوره ی قاجار با تکیه بر دیوان قائم مقام فراهانی ، فتح الله شیبانی ،ادیب الممالک فراهانی.

3-محمد بامدادی، 1395، کارکرد نظام شناسی در غزل معاصر با تکیه بر اشعار شفیعی کدکنی ، هوشنگ ابتهاج ،حسین منزوی.

4-زينب رهير كومله، 1394، بررسي مسايل تعليمي و اخلاقي در قصايد محمد تقي بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زيبا عباسي، 1394، مقايسه مسايل اخلاقي و تعليمي قابوسنامه با آثار اخلاقي دوره تيموريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فرزانه مجاوريشنتال، 1394، نگاهي به كهن الگوها در شعر قيصر امين پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-امير نجفي چناري، 1394، بررسي نشانه ها و دلايل كفر انگاري در برخي از شاعران معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شعيب حاجي حسن، 1394، بررسي و مقايسه زبان ادبي در شعر قيصر امين پور و محمد علي بهمني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-جوان محمد علي، 1394، زيباشناسي در غزليات حويزي( قاصد)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مريم جباري ثاني، 1394، بررسي مضامين شعري و زباني عليرضا قزوه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فربا ملك زاده، 1393، بررسي تأثيرپذيري اشعار فارسي اميرعليشير نوايي از پيشينيان بر اساس نظري? بينامتنيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-شبنم رستگاري، 1393، مقايس? عناصر داستاني غزيز و نگار با ليلي و مجنون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهدي پرويزي، 1393، بررسي كهن الگوهاي سايه، مادر، قهرمانو گذر از آب و آتش در شاهنامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-قاسم واعظي، 1393، سوگنام? شاعران در سوگ شاعران ديگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سكينه خوش نهاد، 1393، بررسي پيوندهاي موسيقي و محتوا در غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رزگار ابوبكرزاده، 1393، شادي عنصر گمشده در ادبيات معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد نعماني، 1392، بررسي مضامين و زبان شعر احمد عزيزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فرشته رستمي، 1392، بررسي زبان ادبي اشعار فارسي طاهره صفارزاده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميرا سهرابي، 1392، بررسي سبك نثر عبهر العاشقين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-آسو رحيمي، 1392، سبك شناسي اشعار محمد زهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-اكرم وفائي، 1392، نگاه پر مهر پروين اعتصامي به جهان هستي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مرضيه خوشحال، 1392، ذكر و انواع آن در متون منثور صوفيه از آغاز تا پايان قرن هفتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-زهرا خجسته مقال، 1392، جلوه هاي ادبيات پايداري در شعر زنان شاعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سعد قاضي، 1389، بررسي موسيقي شعر در اشعار سيد علي صالحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مصطفي سخن سنج، 1389، بازتاب مسائل اجتماعي و سياسي در متون ادبي قرن چهارم و پنجم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-فريده ابراهيمي، 1389، مقايسه كهن الگوها خاصه كهن الگوي آنيموس در اشعار پروين و فروغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مريم عرب، 1389، زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه ستاري، 1390، رهنمود هاي مولانا براي زندگي متعالي در مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-زهرا نجفي، 1389، تاثير زبان و ادبيات مرصاد العباد بر غزليات حافظ-همايش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مهرويه رضيي، 1390، مقايسه شيماي شمس تبريزي ،صلاح الدين زركوب و حسام الدين چلبي در مثنوي مولانا و غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ناهيد اوجي، 1389، سيماي زن در آثار شهر نوش پارسي پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-كلثوم پرچم، 1390، بررسي ويژگي هاي پسانوگرايي در داستان هاي گلي ترقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فردين مينا، 1391، بررسي سبك ساختاري وزماني سوانح العشاق احمد غزالي ومقايسه آن با لوايح عبد الرحمن جامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-ثانيه مخبر، 1390، بررسي سبكي وساختاري زباني مقالات شمس تبريزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-قاسم مهر آور، 1391، تحليل سبك شناختي اشعار سلمان هراتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
جوایز و افتخارات (25)

1-تجلیل از فاطمه مدرسی به عنوان مفاخر آذربایجان و ایران از طرف خانه کتاب، اسفند 1399، مفاخر آذربایجان و ایران.

2-.

3- کسب عنوان نخبه کشوری در سال 1390.

4- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1394.

5- بر اساس آمار موجود در پایگاه استنادی isc پرتألیف ترین استاد دانشگاه ارومیه .

6- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1393.

7- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1392.

8- کسب عنوان نویسنده و محقق نمونه در سال 1391 از طرف ارداره کل ارشاد اسلامی.

9- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1391.

10- برگزیده شدن کتاب فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی به عنوان پنج کتاب برتر کشور در جشنواره جایزۀ ادبی جلال آل احمد در سال 1391.

11- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1390.

12- کسب عنوان پژوهشگر نمونه در سال 1388.

13- پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال 1387.

14- کسب عنوان مؤلف نمونه استان در سال 1386.

15- کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال 1386.

16- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1385.

17- کیب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال 1384.

18- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال 1383.

19- کسب عنوان مؤلف نمونه دانشگاه ارومیه در سال 1382.

20- کسب عنوان مترجم نمونه در سال 1379.

21- کسب عنوان نخبه استان در سال 1379.

22- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1379.

23- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1378.

24- کسب عنوان زن نامور ایران در جشنواره زنان نام آور ایران از طرف دفتر ریاست جمهوری،1378.

25- کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری (انتخاب از طریق وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)در سال1388.