• نام و نام خانوادگی
  • مهدی تاجبخش شیشوان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (128)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی تاجبخش شیشوان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (53)

1-مهدی تاجبخش شیشوان, 2014, Effect of Anti-stress and Anti-transpirant Materials on Yield, Yield Components,Advances in Environmental Biology.

2-مهدی تاجبخش شیشوان, 2014, EFFECTS OF NANO FERTILIZER APPLICATION AND MATERNAL CORM WEIGHT ON FLOWERING AT SOMESAFFRON (Crocus sativus L.) ECOTYPES,Turkish Journal of Field Crops.

3-مهدی تاجبخش شیشوان, 2013, Effect of organic fertilizers on nutrient andtransferable transplanting Percent of tobacco innursery media,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

4-Simin Azimi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh and Mahdi Ghiyasi, 2012, Effects of salt stress on growth and nutrients concentration in c hickpea (Cicer,Advances in Environmental Biology.

5-مهدی تاجبخش شیشوان, 2012, Effect of Different Altitude on Some Biological Parameter of Wild Mustard )Sinapis arvensis L.),Tar?m Bilimleri Ara?t?rma Dergisi.

6-مهدی تاجبخش شیشوان, 2012, EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF BIO-ORGANIC FERTILIZERS AND UREA,International Journal of Agriculture: Research and Review..

7-احد مطلبی، مهدی تاج بخشو علی اصغر پورمیرزا, 2012, Effect of reduced rate herbicides and citowett mixtues on weed control oil copposition and seed viability in canola,Life Science Journal.

8-مهدی تاجبخش شیشوان, 2012, Growth characteristics of mung bean (Vignaradiata L.) affected by foliar application of ureaand bio-organic fertilizers,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

9-Mahdi Ghiyasi Mehdi Tajbakhsh Reza Amirnia, 2011, Effect of Osmopriming on Harvested Seed Vigor of Maize (Zea Mays L,Advances in Environmental Biology.

10- 2010, Effect of nano-oxide particles on agronomic traits of soybean. Notudae botanicae Horti Agrobotanica,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

11- 2010, Evaluation effects of different planting systems on water use efficiency, relative water content and some plant growth parameters in onion (Alium cepa L.).,Notudae botanicae Horti Agrobotanica.

12- 2009, Study effects of different planting systems on marketable yield, grading and some bulb quality traits onion (Allium ceoa L.),oijab.

13- 2009, Effect of Timing on Callus Formatin and Rooting Ability in IBA-Teeated Hardwood Stem Cuttings of Persian Walnut, Hazelnut and Apple,Notulae Botanicae Horit Agrobotanici Cluj-Napoca.

14- 2008, The Evaluatin of Energy Balance of Wheat under Rainfed Farming in West Azerbaijan,Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences.

15- 2008, Effect of Osmopriming with Polyethylene Gycol(8000) on Germination and Seedling Growth of Wheat(Triticum Aestivum L.)Seeds Under Salt Stress,Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences.

16- 2008, Influence of Different Osmopriming Treatments on Emergency and Yield of Maize(Zea Mays L.),Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences.

17- 2007, Comparsion Winter and Spring Sowing Dates and Effect of Plant Density on Yield,Yield Components and Some Quality, Morphological Trrsits of Chickpea (Cicer Arietinum L)Under Envirmental Condition of Urima Iran,journal of Agronomy.

18- 2006, Physiological and Cytological Response of Salt-Tolerant and Non-Tolerant of Barley to Salinity During Germination and Early growth,Australian Journal of Experimental Agriculture.

19- 2004, Mitigation of Stunted Root Abnormality in Onion (Allium Cepa L.)Using Seed Priming Treatments,Seed Sci.& Technol..

20- 2000, Relationships Between Electrical Conductivity of Imbibed Seeds Leachate and Subsequent Seedling Growth (Viabiliy and Vigour)in Omid Wheat,J. Agr. Sci. Tech.

21-مهدی تاجبخش شیشوان، 1394، بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود (Cicer arietinum L) تحت شرایط دیم،پژوهش در گیاهان زراعی.

22-مهدی تاجبخش شیشوان، 1394، واکنش شاخصهای فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

23-مهدی تاجبخش شیشوان، 1393، اثر محرکهای رشد آلی و آب مغناطیسیبر شاخص برداشت روغن و عملکذد پروتئینسویا در زمانهای متفاوت برداشت،مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی.

24-مهدی تاجبخش شیشوان، 1393، تاثیر عناصر آهن روی منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژی عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین،مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی.

25-مهدی تاجبخش شیشوان، 1393، اثر محلول پاشی نانو کلات آهن و فرآورده های اسید آمینه و آب مغناطیسی بر میزان پروتئین و ترکیباسیدهای چرب روغن سویا،مجله علوم زراعی ایران.

26-مهدی تاجبخش شیشوان، 1393، عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیلهدر کشت مخلوط نواری با زنیان تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

27-مهدی تاجبخش شیشوان، 1392، اثر برخی مواد محرک رشد گیاهیبر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت،مجله پژوهشهای تولید گیاهی.

28-مهدی تاجبخش شیشوان، 1392، بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم،بوم شناسی کشاورزی.

29-سکینه عبدی ، مهدی تاج بخش ، بابک عبدالهی مندولکانی ، میر حسن رسولی صدقیانی، 1392، تأثیر بقایای گیاهی به‌عنوان کود سبز بر معدنی شدن نیتروژن خاک در شرایط تنش خشکی،مجله علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

30-مهدی تاجبخش شیشوان، 1392، مطالعه عملکرد ارقام کرچک ایرانی به روش تجزیه واریانس مرکب‎ ‎‏ ‏،تولیدات گیاهی.

31-مهدی تاجبخش شیشوان، 1391، بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.

32-مهدی تاجبخش شیشوان، 1391، بررسی اثر کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروزن خاک،مجله دانش زراعت.

33-سمیرا متاعی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا، بابک عبدالهی، 1391، تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کودهای ریز مغذی و روش مصرف آنها،نشریه علوم باغبانی.

34-یزدخواه شیشوان موسی ،تاج بخش شیشوان مهدی،حسن زاده قورت تپه عبدال، 1391، بررسی اثر بنیه بذر بر برخی خصوصیات بذر، گیاهچه و عملکرد گندم بهاره (رقم کویر در آذربایجان)،زراعت (پژوهش و سازندگی).

35-مهدی تاجبخش شیشوان، 1390، بررسی تاثیر پیش تیمارها متفاوتا بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه ارقام مختلف نخود،پژوهش و سازندگی.

36-علیرضا پیرزاد ، مهدی تاج بخش و رضا درویش زاده، 1390، اثر تنش کم آبی بر ترکیبات شیمیایی، جوانه زنی و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی،. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

37-رقیه جعفر پور، مهدی تاج بخش، علیرضا عیوضی، 1390، اثر دگر آسیبی خردل سفید بومادرانزرد مریم گلی درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

38-مهدی تاجبخش شیشوان، 1390، اثرات دگر اسیبی خردل سفید بومادران زرد مریم گلی درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

39-موسی ایزد خواه مهدی تاج بخش سید علی موسوی زاده، 1390، بررسی سن و اندازه‏های مختلف نشا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگیهای انباری پیاز (Allium cepa L.)،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

40- 1389، ارزیابی و مقایسه کارایی انرزی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی،نشریه پژوهش‏های زراعی ایران.

41- 1389، مطالعه تاثیر و اندازه‏های متفاوت نشا بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روزبلند و روز متوسط پیاز خوراکی (Allium cepa L.).،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)..

42- 1388، بررسی اثرات نظام های مختلف خاکورزی و محلول پاشی عناصر روی، بر و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان،تولیدات گیاهی.

43- 1387، تاثیر تاریخ و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد، اجرای عملکرد و برخی صفات کیفی و مرفولوژیکی نخود ایرانی(Cicer arietinum L)،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

44- 1386، اثر تراکم بر روند رشد بوته و عملکرد دانه در سه رقم ماش(Vigna Radiata L.Wilczek) در منطقه اهواز،مجله دانش کشاورزی.

45- 1386، بررسی اثرات سرزنی بعد از گرده افشانی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم KSC704،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

46- 1386، مقایسه مراحل فنولوژیک و سازگاری 25 رقم پیشرفته کلزا Brassica napus L در کشت پاییزه در ارومیه،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

47- 1384، بررسی اثرات تنش شوری در جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جدید و پرمحصول کلزای پائیزه (Brassica napus L)،مجله پژوهش و سازندگی.

48- 1383، مطالعه اثر تراکم گیاهی بر روی برخی از شاخصهای رشد و عملکرد درشش رقم گندم،مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.

49- 1383، بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا در شرایط خوی،هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

50- 1383، بررسی ویژگی های زراعی و محصول دهی ارقام کلزا (.Brassica napus L)،مجله دانش کشاورزی.

51- 1381، اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد واجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود،مجله علوم کشاورزی ایران.

52- 1381، بررسی اثر استون در کنترل حشرات انباری،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

53- 1380، تاثیر تراکم کاشت ذرت ( .Zea mays L) و سویا ( .Glycine max L) و سرزنی ذرت بر عملکرد، اجزای عملکرد، رقابت و اکولوژی تولید در کشت مخلوط،مجله علوم و صنایع کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (128)

1- 1387، مقایسه کارایی آزمون های مختلف بذر جهت تعیین بنیه بذر به منظور دستیابی به خصوصیات کیفی بذر گندم،اولین همایش ملی علوم وتکنولوژِی بذر ایران.

2- 1394, Agronomic and Genetic Diversities of Saffron (Crocus sativus L.),یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

3- 2011, ALLELOPATHIC EFFECT OF Chenopodium album L. ON GERMINATION AND,“Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi”, بورسا,ترکیه.

4- 2009, Allelopathic Effect of Verbascum cheiranthifolium L. Shoot Extraction Germination and Abnormal Seeding Percentage of Chenopodium album L.,Turkiye III Bitki Koruma Kongresi.

5- 2009, Allelopathic Effects of (Verbascum cheiranthifolium) Shoot Water Extract in Germination and Vigor of Johnson Grass Seeds,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

6- 1391, Assess theeffect of different eed priming treatments to improve germination in garden gress seeds,سمپوزویوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

7- 1391, determine the optimum temperature forhydropriming of ziziphoraclinopodiodes seed,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

8- 2007, effect of pre germination treatment on germination and seedline growth of sunflowe seeds at suboptimal temperature,هفتمین کنگره زراعت.

9- 2007, Effect of Some Antitranspirats on the Vegetative Chartertistics OIB Content yield and Yield Components of Soybean Under Limited Irrigation,VII.Tarla Bitkileri Kongreesi.

10- 1394, Effect of ?rrigation and Fertilization on Quantity and Quality of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.),یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

11- 1394, EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS (GLOMUS INTRARADICES) ON GROWTH INDICES OF ALFALFA UNDER LEAD TOXICITY,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

12- 2011, EFFECT OF DIFFERENT HARVESTING TIME ON GERMINATION AND,“Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi”, بورسا,ترکیه.

13- 2011, Effect of different levels of zinc and copper on germination and seedling growth of,Plant canada: 2011, هالیفاکس,کانادا.

14- 2011, Effect of gama irradiation on yield and some yield components of single cross 704 corn,Turkish Congress of seed, سامسون,ترکیه.

15- 1391, EFFECT OF LOCATION EVALUATION ON GERMINATION PARAMETERSOF WILD MUSTARD,سمپوزویوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

16- 1391, EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON GROWTH AND ESSENTIALOIL YIELD OF MENTHA PIPERATA,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

17- 1391, EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON PLANT GROWTH OF,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

18- 2010, Effect of osmopriming treatments on germination and seedling emergency of tomato (solanum lypoersicim L.) seeds under salt stress,I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi, اسکیشهر,ترکیه.

19- 2010, Effect of osmopriming treatments on germination and seedling emergency of tomato (solanum lypoersicim L.) seeds under salt stress. I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi.,I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi, اسکیشهر,ترکیه.

20- 2007, Effect of Osmotic Priming with Polyetylan Glycol on Germination and Seedling Groth of of Wheat(Triticum Aestivum l.)Seeds,Torkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi.

21- 2014, Effect of Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Plant Growth and Essentia Oil Yield in Thymus Vulgaris in Vitro and in Vivo Experiments l,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

22- 2007, Effect of Planting Date and Plant Density on Yield and Yield Components of Two Corn Hybrids in Urmia,Torkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi.

23- 2011, Effect of pre-sowing seed treatment with NaCl on germination and seedling growth,Plant canada: 2011, هالیفاکس,کانادا.

24- 2011, Effect of priming tratments on germination and seedling growth of barly aged seeds,چهارمین کنگره بذر ترکیه, سامسون,ترکیه.

25- 2007, Effect of Static Magnetic Fields Treatments on Germination,Seedling Growth and Chlorophyll Content of Corn,Torkiye Tarla.Tarla Bitkileri Kongresi.

26- 2008, Effect of Static Magnetic Filds Treatments on Germination, Seedling Growth and Chlorophyll Content of Wheat,Torkiye Tarla.Tarla Bitkileri Kongresi.

27- 2014, Eskilenmi! ve Eskilenmemi! Kimyon Tohumlar?n?n ?imlenme ve Anormal ?im Oran?na KCl ile Primingin Etkisinin Belirlenmesi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

28- 1391, EVALUATING THE EFFECTS OF DIFFERENT PRE SOWING SEED,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

29- 1392, Evaluation of biofertilizers (Nitroxin, Superphosphate and Thiobacillus influence on vegetative and reproductive components reactions in corn ),کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

30- 2009, Evaluation of Energy Efficency of Canola Cultivation in Northwest of Iran,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

31- 2009, Evaluation of Energy Efficency of Wheat Cultivation in Northwest of Iran Under Rainfed Condition,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

32- 1394, Evaluation The Effect Of Seed Priming With Salicylic Acid On Some Germination Indices Of Aged Soybean Seed,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چناک قلعه,ترکیه.

33- 1394, Evaluation The Influence Of Different Hardening Pre- Sowing Seed Treatments On Germination Of Aged Soybean Seed,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

34- 2007, evalution effects of plant growth regulation of sodium and potassium in tabacco,هفتمین کنگره زراعت.

35- 1392, FARKLI GEL??ME Y?KSEKL?KLER?N Achillea millefolium L. B?TK?S?N?N BAZIMORFOLOJ?K ?ZELL?KLER? ?ZER?NE ETK?S?,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

36- 1394, ffects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds,یازدهمین گنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

37- 2014, Hidropriming Yap?lm?! Olan Kimyon Tohumlar?nda Kurutma ve Kurutma Y?ntemlerinin ?imlenme ?ndeksleri ?zerine etkisinin belirlenmes,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

38- 1391, Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Rhizosphere of desert Plants in Semnan,دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

39- 2014, Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnorma plantlet percentage of Nigella sativa l,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

40- 2009, Influence of Priming Treatments on Germination and Seedling Growth of Pumpkin Seed,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

41- 2009, Influence of Salinity on Germination Indices in Chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

42- 1394, Influence The Osmopriming On Germination Of Deteriorated Soybean Seeds,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

43- 2014, Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin?imlenme ?ndekslerine Olan Etkisi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

44- 2014, Kimyonun ?imlenme D?neminde Kullan?lan Zencefilin Mantar Bula!?m?n?n,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

45- 2014, N ve SO2Gübrelerin Ketenin Ya? Verimi ?zerine Etkisinin Belirlenmesi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

46- 2014, Nano Gübrelerin Safran Ekotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri ?zerine Olan,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

47- 2007, Nohutta Verim ve Verim Ogelerinin Arasinda Etkileri Uzerinde Bir Arashtirma,VII.Tarla Bitkileri Kongresi.

48- 1392, ROLE OF RHIZOBACTERIA IN PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METALCONTAMINATED SOILS,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

49- 2011, STUDY OF SEED YIELD AND SOME AGRONOMIC CHARACTERS IN SOLE,Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, بورسا,ترکیه.

50- 2009, Study of Tomato Important Diseases in West Azarbaijan Provincen of Iran,Turkiye III Bitki Koruma Kongresi.

51- 1391, STUDY ON ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ASSOCIATED WITH,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

52- 1391, STUDY ON EFFECT OF DIFFERENT AUXIN LEVELS AND MYCORRHIZALIKE FUNGI ON MENTHA PIPERITA AND THYMUS VULGARIS,سمپوزوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

53- 2010, Study on the suitable time to treatment of irrigation in alfalfa seed production.,I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi., اسکیشهر,ترکیه.

54- 1394, Studying The Effects of Marmarin On Reducing The Aging Impacts Of Soybean Seed,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

55- 1391, STUDYING THE EFFECTS OF MICROWAVES ON GERMINATION ANDSEEDLING GROWTH OF WILD ARTICHOKES (CYNARA SCOLYMUS)SEED,سمپوزویوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

56- 1391, The effect of pre sowing seed traeatment on germination and seedling growth ofZiziphora clinopodioides,سمپوزویم گیاهان داویی و معطر, توکات,ترکیه.

57- 1392, the effect of supplemental irrigation and priming with biological fertilizer on yield and yield copponent of vectch,ششمین کنگره تولیدات گیاهی ترکیه, نوشهیر,ترکیه.

58- 2009, The Evaluation of Energy Balance of Barley in Northwest of Iran Under Rainfed Condition,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

59- 1391, THE INHIBITORY EFFECT OFSOME MEDICINAL PLANT ESSENTIALOILS ON Fusarium graminearumGROWTH ANDPRODUCTION OFZEARALNONE,سمپوزیوم گیاهان دارویی و معطر, توکات,ترکیه.

60- 1394, The Study Of Hydrothermal Pre-Sowing Seed Treatment On Improving Germination of Aged Soybean,یازدهمین کنگره زراعت ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

61- 2007, Tutun de Bitiki Gelisme ve Duzenlegici Maddelerin (IIA,GA,ABA)Na ve K Absorpsiyonu Uzerine Olan Etkisi,VII.Tarla Bitkileri Kongreesi.

62- 2014, Urmia Ekolojik Ko!ullar?nda En ?yi Safran Eko Tipi ve Korm A??rl??? Seçimi ?zerinde Bir Ara!t?rma,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

63- 2011, USE OF ULTRASONIC TREATMENTS FOR GERMINATION STIMULATION,Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, بورسا,ترکیه.

64- 2014, USING NESTED-PCR FOR DETECTION OF SEED-BORNE FUNGI USTILAGINOIDEA VIRENS IN RICE,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

65- 1383، اثر ارفام و تراکم های مختلف بوته بر روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد در گندم بهاره،هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

66- 1390، اثر برخی مواد ضد تعرق بر روی صفات رویش و عملکرد دانه سویا تحت شرایط آبیاری محدود،پنجمین همایش منطقه ایی یافته های کشاورزی غرب کشور، سسندج،ایران.

67- 1390، اثر برخی مواد ضد تعرق بر روی صفات رویشی و عملکرددانه سویا تحت شرایط آبیاری محدود،پنجمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سسندج،ایران.

68- 1387، اثر خیساندن بذر در محلول پلی اتیلن گلیکول (PEG)بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم،خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی ایران.

69- 1385، اثر دوره های مختلف آبیاری بر عمل کرد وصفات کمی در سه رقم آفتابگردان،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران..

70- 1387، اثر سطوح و روش های مختلف آبیاری و تراکم بر روی عملکرد و اجزاا عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704،دهمین کنگره علوم زرعت واصلاح نباتات ایران.

71- 1389، اثر محلول پاشی گیاهان مادری سویا با نانو اکسید آهن بر شاخص‏های جوانه زنی و میزان هدایت الکتریکی بذور حاصل،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اصفهان، اصفهان،ایران.

72- 1387، اثرات آللوپاتیک عصاره های برگ گردو، درمنه و مریم گلی بر برخی ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه چاودار،خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم وتکنولوژی بذر ایران.

73- 1389، اثرات آللوپاتیک عصاره‏های برگ گردو درمنه و مریم گلی بر برخی ویژگیهای جوانه زنی و رد گیاهچه علف هرز تاج خروس،چهارمین همایش منطقه‏ای یافته های یافته‏های پژوهشی کشاورزی غرب ایران، سنندج،ایران.

74- 1389، اثرات دگر آسیبی عصاره آبی ساقه و گل گرچک روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی و.

75- 1385، اثرات مصرف برگی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی وکیفی سورگوم اسپید فید در کشت دوم در خوی،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

76- 1392، اختصاص فتوسینتات در گیاهان بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

77- 1388، ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی پنج گیاه در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

78- 1392، اهمیت مطالعات اقلیمی و روند تغییرات آن در توسعه پایدار،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاوری و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79- 1393، بررسی اثر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر خصوصیات رشدی و جوانه زنی یونجه زرد،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

80- 1387، بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بذر روی ارقام نخود در شرایط تنش خشکی،دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.

81- 1389، بررسی اثر تاریخ های مختلف برداشت بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در چهار رقم گلرنگ،سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی، تهران،ایران.

82- 1389، بررسی اثر تاریخهای مختلف برداشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در چهار رقم گلرنگ،سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، تهران،ایران.

83- 1387، بررسی اثر تنش خشکی بربرخی صفات زراعی نخود،دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.

84- 1388، بررسی اثر تیمار حرارتی بر جوانه زنی سوخ، کاهش وزن و عمر انباری پیاز خوراکی(Allium cepa L)،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

85- 1387، بررسی اثر قدرت بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بذر گندم (Triticum Aestivum L)،خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی ایران.

86- 1389، بررسی اثرات تاریخ برداشت بر درصد روغن، عملکردروغن و شاخص برداشت روغن ارقام مختلف گلرنگ بهاره در شرایقط ارومیه،سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، تهران،ایران.

87- 1383، بررسی اثرات تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جدید و پرمحصول کلزای پاییزه (Brassica napus L)،هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

88- 1388، بررسی اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج گیاه کود سبز،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

89- 1387، بررسی اثرات خیساندن بذر در محلول های مختلف شیمیایی بر روی برخی صفات موثر در بنیه گندم نان(Triticum Aestivum L)،خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی ایران.

90- 1389، بررسی اثرات کاربرد کودهای آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آنها بر روی میزان عملکرد و قند موجود در دانه ذرت شیرین،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

91- 1391، بررسی پراکنش قارچهای میکوریز آربسکولار همراه درمنهدر مناطق بیابانی شاهرود،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

92- 1389، بررسی پیش تیمار دهای مختلف اشعه گاما بر جوانه زنی ذرت سینگل کراس 704،چهارمین همایش منطقه ایی یافته های |ژوهشی کشاورزی غرب ایران، سنندج،ایران.

93- 1389، بررسی تاثیر آبیاری با پساب و لجن فاضلاب در کشاورزی و نقش آن در آلودگی محیط زیست و تنوع زیستی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

94- 1390، بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم بر خصوصیات رویشی و زایشی کتان،همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

95- 1388، بررسی تاثیر تاریخ و تراکم های مختلف کاشت بر میزان و عملکرد روغن و پروتئین در گرچک(Ricinus Communis)،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

96- 1381، بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی هیبرید های سورگوم عاوفه ای به عنوان کاشت دوم در منطقه خوی،هفتمین کنگره علوم و زراعت و اصلاح نباتات ایران..

97- 1388، بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بنیه بذر ژنوتیپ های کلزای پاییزه(Brassica Napus L)در شرایط آزمایشگاهی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

98- 1390، بررسی تاریخ کشت و رقم بر خصوصیات رویشی و زایشی کتان،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

99- 1389، بررسی تنوع خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کلزا در تاریخ و تراکم های مختلف،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

100- 1389، بررسی تنوع زیستی ارقام مختلف کرچک از لحاظ خصوصیات مورفولوژیک،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

101- 1389، بررسی خصوصیات مرفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در تاریخ و تراکم های مختلف گیاهی در شرایط ارومیه،چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

102- 1381، بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط ذرت و سویا،هفتمین کنگره علوم و زراعت و اصلاح نباتات ایران..

103- 1393، بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی کوه قلات ماران در شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی سومین،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

104- 1390، بررسی کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین،پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

105- 1381، بررسی میزان پروتئین، عملکرد پروتئین، عملکرد دانه، بیوماس و شاخص های برداشت در تراکم های مختلف بوته در شش رقم گندم بهاره،هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

106- 1383، بررسی میزان عملکرد و سایر ویژگی های زراعی ارقام کلزا(Brassica Napus L) در منطقه ارومیه،اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی.

107- 1392، بررسی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

108- 1389، تاثیر آبیاری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذدرهای تولید شده بابونه آلمانی،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

109- 1391، تاثیر پرایمینگ گندم بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

110- 1385، تاثیر تنش شوری بر کربوهیدراتهای محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

111- 1392، تاثیر تیمار امواج ماکروویو بر شاخص‌های زیستی بذر جو (Hordeum vulgar ) در مرحله جوانه‌زنی و استقرار،دومین همایش ملی تغییر اقایم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

112- 1394، تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر بر جوانه زنی و رش گیاهچه گلرنگ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

113- 1389، تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و ارتباط انها با عملکرد،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

114- 1380، تاثیر خواص مشابه درمانی اوره و کلرور سدیم بر روی قابلیت جوانه زنی و شاخص های رشد گندم،اولین همایش بیوتکنولوژی شمال و شمالغرب کشور در ارومیه.

115- 1389، تاثیر کشاورزی اکولوژیک بر حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و نقش ان در پایداری و توسعه کشاورزی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

116- 1390، تاثیر مواد ضد تعرق بر محتوای کلروفیل سویا تحت شرایطی محدودیت آبیاری،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

117- 1391، تأثیر زمان و غلظت‌های مختلف محلول پاشی با کودهای نانواکسید و کلات‌آهن بر روی خصوصیات کمیوکیفی سورگوم‌ علوفه‌ای در کشت‌دوم،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزقی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

118- 1381، تجزیه حساسیت محیطی ارقام گندم بهاره در تراکم های مختلف بوته،هفتمین کنگره علوم زرعت و اصلاح نباتات ایران.

119- 1387، تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبریدهای ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه ( CUH ) در تاریخ کشت های مختلف،دهمین کنگره علوم نباتات زراعت واصلاح نباتات ایران.

120- 1389، تنوع رشد و تولید در سه رقم سیب زمینی در شرایط ارومیه،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

121- 1389، توسعه پایدار و نقش محوری آن در حفاظت از محیط زیست،. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

122- 1393، مروری بر نظریات مربوط به ماهیت پوششهای گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

123- 1390، مطالعه اثر متقابل زنوتیپ در محیط بر عملکرد لاینهای زودرس توتون هوا خشک بارلی در اقلیم سرد ایران،5 همایش منطقا ایی یافته های کشاورزی، سنندج،ایران.

124- 1387، مطالعه تاثیر اسموپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کلزا،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

125- 1394، مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر برخی از شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شرایط ازمون پیری تسریع شده بذر،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

126- 1389، مطالعه تاثیر نظام آگروفارستی برظت از منابع طبیعی تجدید شونده،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

127- 1383، مقایسه مراحل نموی ارقام پیشرفته کلزا (Brassica.napus L) در منطقه ارومیه،اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی.

128- 1390، نقش کودهای آهن روی و منگنز کمیت و کیفیت ذرت شیرین،پنجمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی غرب، سسندج،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-مهدی تاجبخش شیشوان و مهدی قیاسی، 1391، آشنایی با بذر و کنترل و گواهی آن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2- 1384، کتاب طرح های آزمایشی در تحقیقات کشاورزی(1).

3- 1384، کتاب کودهای سبز در کشاورزی پایدار.

4-مهدی تاجبخش شیشوان, 2103, Fungi as Bioremediations, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1373، عکس العمل جو خیسانده شده در کلرور کلسیم نسبت به رطوبت های مختلف خاک،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (13)

1-سميه سودمند، 1392، بررسي اثر محلول پاشي محركهاي رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه سويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-بهناز سعادت، 1392، بررسي تاثير مواد ضد تعرق بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل كراس 704 در شرايط محدوديت آبياري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-احد مطلبي، 1391، كنترل علفهاي هرز مزارع كلزا با روشهاي مطلوب زيست محيطي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-مهدي قياسي، 1392، تاثير تيمار پيش از كاشت بذر بر جوانه زني، استقرار، عملكرد و اجزاي عملكرد سويا در رژيم هاي مختلف آبياري، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-ميترا دبيري، 1389، بررسي روشهاي شكستن ركود بذر آلوي ميروبالان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رقيه شيخ بگلو، 1389، بررسي اثر نانواكسيد آهن بر روي صفات كمي و كيفي بذر سويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ليلا موسوي، 1389، بررسي اثرات تاريخ برداشت بر خصوصيات كمي و كيفي و انباري بذور ژنوتپ هاي گلرنگ بهاره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سميرا متاعي، 1389، بررسي كاربرد خاكي و محلول پاشي كودهاي ريزمغذي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد در ذرت شيرين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مليحه همايوني فر، 1389، اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر صفات كمي و كيفي كلزاي بهاره در اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-منيره هروي، 1389، تاثير تاريخ كاشت و رقم بر خصوصيات رويشي و زايشي گلرنگ ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سعيد حق نظري، 1389، تاثير تيمار پيش از كاشت بذر بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-رقيه عبدالعضظيم زاده، 1389، تاثير پرايمينگ گندم بر روي صفات مورفولوزيكي و عملكرد گندم تحت شرايط تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-يلدا مومن زاده، 1389، اثرات تشعشعات گاما بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل كراس 704، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.