• نام و نام خانوادگی
  • رضا بابازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی صنایع
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر رضا بابازاده دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان حدود 50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کرده اند. همچنین حدود 20 مقاله کنفرانسی در کنفرانس ها و کنگره های مختلف از ایشان به چاپ رسیده است. ایشان داور چندین مجله معروف در انتشارات Elsevier هستند.  در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مجری چندین پروژه شامل صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، شرکت پاکدیس ارومیه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده اند. علاقه پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت زنجیره تامین، نظریه تصمیم گیری، مدیریت عملیات، ارزیابی عملکرد، انرژی های نو و مدیریت سیستم های انرژی می باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (22)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا بابازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی صنایع
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر رضا بابازاده دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان حدود 50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کرده اند. همچنین حدود 20 مقاله کنفرانسی در کنفرانس ها و کنگره های مختلف از ایشان به چاپ رسیده است. ایشان داور چندین مجله معروف در انتشارات Elsevier هستند.  در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مجری چندین پروژه شامل صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، شرکت پاکدیس ارومیه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده اند. علاقه پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت زنجیره تامین، نظریه تصمیم گیری، مدیریت عملیات، ارزیابی عملکرد، انرژی های نو و مدیریت سیستم های انرژی می باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی از دانشگاه تبریز - عنوان پایان نامه: ارزیابی پیاده سازی تکنیک SPC در بهبود کیفیت محصولات شرکت تراکتورسازی تبریز 89-1385.

2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران - عنوان تز: طراحی شبکه زنجیره تامین چابک تحت شرایط عدم قطعیت91-1389.

3- دکترای تخصصی مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران - عنوان رساله: طراحی شبکه زنجيره تامين سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت 94-1391.
مقالات ژورنال (49)

1-Arsalan Yousefloo, Reza Babazadeh, 2020, Mathematical Model for Optimizing Green Waste Recycling Networks Considering Outsourcing,Industrial & Engineering Chemistry Research.

2-Reza Babazadeh, S. Pashapour, A. Keramati, 2020, Developing an integrated approach for optimum prediction and forecasting of renewable and non-renewable energy consumption in Iran ,Int. J. Energy Technology and Policy.

3-Reza Babazadeh, 2020, A Metaheuristic Algorithm for Optimizing Strategic and Tactical Decisions in a Logistics Network Design Problem,Iranian Journal of Optimization.

4-Reza Babazadeh, M. Khalili, Mehdi Toloo , 2020, A Data Envelopment Analysis Method for Location Optimization of Microalgae Cultivation: A Case Study ,Waste and Biomass Valorization.

5-Reza Babazadeh, H. Ghaderi, M. S. Pishvaee, 2019, A benders-local branching algorithm for second-generation biodiesel supply chain network design under epistemic uncertainty ,Computers and Chemical Engineering.

6-Reza Babazadeh, Y. Katebi, M. Shamsi, M. Khalili, 2019, A FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD FOR PERFORMANCE EVALUATION OF RENEWABLE FEEDSTOCK SUPPLIERS,International Journal of Renewable Energy Resources.

7-Reza Babazadeh, A. Sabbaghnia, F. Ezzati, 2019, A LINEAR PROGRAMMING MODEL FOR PRODUCTION PLANNING: AN IRANIAN CASE STUDY IN CEMENT ,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING.

8-M. Khodayari, J. Razmi, Reza Babazadeh, 2019, An integrated fuzzy analytical network process for prioritisation of new technology-based firms in Iran ,Int. J. Industrial and Systems Engineering.

9-Reza Babazadeh, A. Sabbaghnia, 2018, Optimisation of supply chain networks under uncertainty: conditional value at risk approach,Int. J. Management and Decision Making.

10-J. Razmi, Reza Babazadeh, M. A. Kaviani, 2018, Optimisation of dynamic hydrogen supply chain network: a mathematical programming approach ,Int. J. Applied Management Science.

11-Reza Babazadeh, S.A. Torabi, 2018, An Adjusted Robust Optimization Method to an Integrated Production-Distribution Planning Problem in Closed-Loop Supply Chains under Uncertainty ,International Journal of Information and Management Sciences.

12-Reza Babazadeh, M. V. Yavarirad, E. Momeni, 2018, Location Optimization of Rapeseed and Soybean Cultivation Areas Considering Economic, Climatic and Social Criteria,International Journal of Social Ecology and Sustainable Development.

13-Reza Babazadeh, A. Sabbaghnia, 2018, Evaluating the performance of robust and stochastic programming approaches in a supply chain network design problem under uncertainty ,Int. J. Advanced Operations Management.

14-A. Namazian, Reza Babazadeh, M. Bagheri, 2018, Dynamic integrated planning of empty cars and railroad in a scheduled service network,Int. J. Advanced Operations Management.

15-J.Razmi, D. Haghighi, Reza Babazadeh, 2018, A knowledge-based algorithm for supply chain conflict detection based on OTSM-TRIZ problem flow network approach,Scientia Iranica.

16-Reza Babazadeh, R. Tavakkoli-Moghaddam, 2017, A hybrid GA-TLBO Algorithm for Optimizing a Capacitated Three-Stage Supply Chain Network ,International Journal of Industrial Engineering & Production Research.

17-H. Ghaderi, Reza Babazadeh, A. Moinia, M. S. Pishvaee, 2019, Efciency assessment of switchgrass cultivation areas using sustainable indicators under epistemic uncertainty,Computers and Electronics in Agriculture.

18-A. Moradi, J. Razmi, Reza Babazadeh, A. Sabbaghnia, 2019, AN INTEGRATED PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND MULTI-OBJECTIVE MATHEMATICAL PROGRAMMING APPROACH TO AGILE SUPPLY CHAIN NETWORK DESIGN UNDER UNCERTAINTY ,JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION.

19-M. Sadeghi, R.Tavakkoli Moghaddam, Reza Babazadeh, 2018, AN EFFICIENT ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR A P-HUB COVERING LOCATION PROBLEM WITH TRAVEL TIME RELIABILITY .

20-Ali Sabbaghnia, Jafar Razmi, Reza Babazadeh, Behzad Moshiri, 2018, REDUCING THE BULLWHIP EFFECT IN A SUPPLY CHAIN NETWORK BY APPLICATION OF OPTIMAL CONTROL THEORY,RAIRO Operations Research.

21-Nahid Doust Mohammadi, Reza Babazadeh, 2019, Design of closed loop supply chain of Wood Plastic Composite (WPC) industry,Journal of Environmental Informatics.

22-Reza Babazadeh, 2019, Application of Fuzzy Optimization to a Bioenergy Supply Chain Planning under Epistemic Uncertainty: A New Approach ,Industrial & Engineering Chemistry Research.

23-P. Mousavi A., S.F. Ghaderi, A. Azadeh, Reza Babazadeh, 2019, Robust design of a sustainable and resilient bioethanol supply chain under operational and disruption risks,Clean Technologies and Environmental Policy.

24-P. Mousavi A., S.F. Ghaderi, A. Azadeh, Reza Babazadeh, 2018, A hybrid multi-objective robust possibilistic programming approach to sustainable bioethanol supply chain network design ,Industrial & Engineering Chemistry Research.

25-M. Rezaei, S. K. Chaharsooghi, A. Husseinzadeh Kashan, Reza Babazadeh, 2019, A new approach based on scenario planning and prediction methods for the estimation of gasoil consumption ,International Journal of Environmental Science and Technology.

26-M. Rezaei, S. K. Chaharsooghi, A. Husseinzadeh Kashan, Reza Babazadeh , 2019, Optimal design and planning of biodiesel supply chain network: a scenario based robust optimization approach ,International Journal of Energy and Environmental Engineering.

27-Reza Babazadeh, 2017, Optimal design and planning of biodiesel supply chain considering nonedible feedstock,Renewable & Sustainable Energy Reviews.

28-Fatemeh Ezzati, Reza Babazadeh, Ali Donyavi, 2018, Optimization of multimodal, multi-period and complex biodiesel supply chain systems :case study,Renewable Energy Focous.

29-Meisam Shamsi, Reza Babazadeh, Maghsud Solimanpur, 2018, Optimization of Biomass-to-Bioenergy Logistics Network Design Problem: A Case Study,International Journal of Chemical Reactor Engineering.

30-Reza Babazadeh, 2018, Robust Optimization Method to Green Biomass-to-Bioenergy Systems under Deep Uncertainty ,Industrial & Engineering Chemistry Research.

31-Arsalan Yousefloo, Reza Babazadeh, 2020, Designing an integrated municipal solid waste management network: A case study ,Journal of Cleaner Production.

32-Reza Babazadeh, 2017, A HYBRID ARIMA-ANN APPROACH FOR OPTIMUM ESTIMATION AND FORECASTING OF GASOLINE CONSUMPTION ,RAIRO Operations Research.

33-رضا بابازاده، 1397، ارائه مدل ریاضی جامع به منظور برنامه ریزی تولید-توزیع یکپارچه در یک زنجیره تامین حلقه بسته،نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران.

34-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S. , 2011, Robust Facility Location in Supply Chain Network Design under Risk,International Journal of Mechanic Systems Engineering, Vol.1(1), pp:35-47.

35-Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. , 2012, Supply chain network design problem for a new market opportunity in an agile manufacturing syste,Journal of Industrial Engineering International.

36-Babazadeh R., Razmi J., 2012, A robust stochastic programming approach for agile and responsive logistics under operational and disruption risks,Int. J. Logistics Systems and Management.

37-Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R., Razmi J., 2012, A complex Design of the Integrated Forward-Reverse Logistics Network Under Uncertainty,International Journal of Industrial Engineering & Production Research.

38-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M , 2016, A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk,Omega.

39-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S, 2016, Sustainable cultivation location optimization of the Jatropha curcas L. under uncertainty: A unified fuzzy data envelopment analysis approach.,Measurement, Volume 89, Pages 252–260.

40-Babazadeh R., Razmi J., Rabbani M., Pishvaee M.S , 2016, An integrated data envelopment analysis mathematical programming approach to strategic biodiesel supply chain network design problem.,Journal of Cleaner Production.

41-Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., 2015, Developing scenario-based robust optimisation approaches for the reverse logistics network design problem under uncertain environments,Int. J. Services and Operations Management, Vol. 20, No. 4.

42-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M. , 2015, A non-radial DEA model for location optimization of Jatropha curcas L. cultivation. ,Industrial Crops and Products.

43-Yousefi M. R., Razmi J., Giahi R., Babazadeh R. , 2014, A model of bilateral N-tier supply chain:Nash equilibrium strategies and structure,Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Pages: 96-110.

44-Khaleghinasab M.M., Razmi J., Babazadeh R. , 2014, Multi-period Agile Supply Chain Network Modeling Under Definite Demand,Journal of Applied Science and Engineering Management, Vol.2(1), pp:24-40 .

45-Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., Pishvaee M.S. , 2014, Developing a robust programming approach for the responsive logistics network design under uncertainty,International Journal of Industrial Engineering:Theory, Applications and Practice, Vol.21(1), pp:1-17.

46-Razmi J., Hassani A., Babazadeh R. , 2014, A hybrid fuzzy bi-objective delivery planning model for leagile e-tailing under uncertainty,International Journal of Management Science and Engineering Management, Page 62-72.

47-Babazadeh R., Rafiei H., Rabbani M. , 2013, A dynamic sustainable cell formation problem in agile production systems,Int. J. Operational Research.

48-Azadeh A., Babazadeh R., Asadzadeh S.M. , 2013, Optimum estimation and forecasting of renewable energy consumption by artificial neural networks,Renewable and Sustainable Energy Reviews.

49-Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. , 2013, Facility location in responsive and flexible supply chain network design (SCND) considering outsourcing,Int. J. Operational Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Babazadeh R., Razmi J. , 2011, A multi-stage stochastic optimization model for robust logistics network design,2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, Tehran.

2-Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R. , 2011, A complex integrated forward-reverse logistics in supply chain network design considering capacity expansion,2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, Tehran .

3-Babazadeh R., Rabbani M., 2011, A reverse logistics network design under risk considering Conditional value at risk,The 8th International Industrial Engineering Conference, Tehran.

4-جعفر رزمی ، مهدی خالقی نسب ، رضا بابازاده، 1392، مدلسازی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای در حالت قطعیت تقاضا. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها،کنفرانس مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Reza Babazadeh, M. Shamsi, 2019, ADVANCED BIOFUELS APPLICATIONS, TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ,Book chapter, Elsevier.

2-جعفر رزمی ، محمد صادق سنگری ، رضا بابازاده، ایران، مرکز تجارت غلات منطقه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-رضا بابازاده، 1399، شناسایی و اولویت بندی صنایع پیشران توسعه استان آذربایجان غربی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی.

2-رضا بابازاده، 1399، طراحی پایدار شبکه زنجیره تامین گندم با هدف رسیدن به خودکفایی، صادرات و سواپ گندم در ایران تحت شرایط ریسک ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

3-رضا بابازاده، 1398، شناسایی و اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان آذربایجان غربی،سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی.

4-رضا بابازاده، 1396، طراحی بهینه شبکه زنجیره تامین بیودیزل (گازوئیل سبز) از منابع تجدیدپذیر گیاهی و روغنهای پسماند در ایران در شرایط عدم قطعیت،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

5-کارشناس فنی ، 1392، پروژه توليد محصولات نرم افزاري کاربردي بر پايه سيستم عامل بومي زمين براي شرکتهای دانش بنيان .

6-مشاور ارشد، 1392، طراحی و پیاده سازی شبکه تامین الکترونیکی هوشمند برای صنایع تولیدی ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

7-مشاور ارشد، 1391، ایران، مرکز تجارت غلات منطقه ،شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.
پایان نامه ها (22)

1-رامین پابرجا، 1397، ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه شبکه حمل و نقل چند کالایی با امکان انتقال بار چندوجهی.

2-ایوب فرجی، 1397، توسعه یک مدل ریاضی دینامیک به منظور برنامه ریزی بهینه در استخراج و توزیع نفت خام.

3-هما حیدر ابادی، 1397، ارائه مدل برنامه ریزی دینامیک به منظور برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه در صنایع تولیدی تحت شرایط عدم قطعیت، استاد مشاور.

4-معصومه وزیری افرا، 1398، بررسی تاثیر هوشمند سازی بر عملکرد مدیریت شهری .

5-امینه پورعلی، 1398، بررسی تاثیر توانمندسازهای زنجیره تامین ناب بر بهبود عملکرد صنایع غذایی (مطالعه موردی صنایع تولید کنسانتره در شهر ارومیه).

6-شهلا پروانه، 1398، ارزیابی استفاده از تکنولوژی مبتنی بر ابر بر عملکرد زنجیره تامین.

7-زهرا میرزایی، 1398، نقش مدیریت روابط مشتریان در توسعه صنعت گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی جشنواره برداشت انگور در ارومیه).

8-محمد رزقی، 1397، ارائه مدلی برای برنامه ریزی بهینه تامین مواد اولیه و تولید درصنعت قند، استاد راهنما دوم.

9-مانی صادق پور، 1397، طراحی بهینه سیستم های انرژی توزیع شده محلی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی.

10-حامد سپاهی، 1397، ارائه مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین محصولات کشاورزی.

11-محمدوریا یاوری راد، 1397، مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه زنجیره تامین روغن خوراکی.

12-احسان ملکی، 1398، توسعه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی تولید در شرکت تولیدی چند محصولی چند مرحله ای (مطالعه موردی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (گلدستون)).

13-هادی ناصری، 1397، ارائه یک مدل تصمیم گیری برای بهینه سازی خطوط مونتاژ (مطالعه موردی شرکت پیستون سازی ایران).

14-فاطمه عزتی، 1397، ارائه یک مدل بهینه برنامه ریزی ریاضی برای مدیریت زنجیره تامین بیودیزل، استاد راهنما دوم.

15-محمد خلیلی، 1397، ارائه رویکرد دو مرحله ای بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب تامین کنندگان و برنامه ریزی تولید در صنعت پتروشیمی.

16-سحر حنیفه دخت، 1397، ارائه یک مدل بهینه سازی ریاضی برای مدیریت شبکه زنجیره تامین آب شهری شهر ارومیه، استاد راهنما دوم.

17-میثم شمسی، 1397، طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول تحت شرایط عدم قطعیت.

18-امیر فرومندی، 1397، برنامه ریزی یکپارچه خرید، تولید و توزیع محصولات اصلی در چندین دوره، استاد راهنما اول.

19-توحید رحیمی، 1398، طراحی و برنامه ریزی زنجیره تولید انرژی از کود حیوانی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی.

20-ارسلان یوسفلو، 1398، طراحی بهینه شبکه یکپارچه مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی، استاد راهنما اول.

21-پریسا موسوی (تز دکتری)- استاد مشاور، 1398، طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی با در نظر گرفتن پایداری و برگشت پذیری.

22-محسن رضایی (تز دکتری)-دانشگاه تربیت مدرس، 1398، طراحی مدل شبکه زنجیره تامین سوخت های زیستی در شرایط عدم قطعیت، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (12)

1-نظریه تصمیم گیری (کارشناسی ارشد).

2-اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين (کارشناسی ارشد).

3-طرح ريزي واحدهاي صنعتي.

4-برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها.

5-برنامه ريزي عدد صحيح (کارشناسی ارشد).

6-پژوهش عملياتي پيشرفته (کارشناسی ارشد).

7-اقتصاد مهندسی .

8-تحقيق درعمليات (2).

9-مديريت و کنترل پروژه.

10-اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد).

11-سیستم های خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی).

12-آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی).
جوایز و افتخارات (6)

1- پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی 1399.

2-رتبه اول دانشگاه تبریز در بین فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی ورودی سال 1385.

3-رتبه اول دانشگاه تهران در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع ورودی سال 1389.

4-عضو مرکز استعداد درخشان دانشجویان دانشگاه تبریز 89-1386.

5-پذیرش در دوره دکتری از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان.

6-دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1394.