فرايند تدوين استاندارد
تحلیل تکنیکال
فایل های درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی - 3
فایل های درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی -2
فایل های درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی -1
کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی جلد اول
کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار تالیف رادپور و دکتر عبده تبریزی
قانون مالیات های مستقیم
قانون مالیات بر ارزش افزوده