استاندارد 17 داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)
استاندارد 15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
استاندارد 14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
استاندارد 13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
استاندارد 12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده ۱۳۸۶
استاندارد 11 داراييهاي ثابت مشهود - (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد 10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
استاندارد 9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
استاندارد 8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
استاندارد 6 گزارش‌ عملكرد مالي
استاندارد 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد 4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد 3درآمد عملياتي
استاندارد 2 صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)
استاندارد 1 ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷)
مفاهیم نظری گزارشگری مالی