• نام و نام خانوادگی
    • مدیر سایت اصلی
  • مدرک تحصیلی
  • درجه علمی
  • بخش مربوطه
  • ایمیل

دانلود فایل ها

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
سیاست گذاری در نظام های آموزشی عالی
برنامه هفتگی ترم اول در سال تحصیلی 1400-1399


دانلود فایل ها

ترم 981
ترم 981
ترم 981
ترم 981
طرح درس روش تحقیق در مدیریت آموزشی
طرح درس مقدمات روش تحقیق
طرح درس رفتار و روابط انسانی
طرح درس سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی