• نام و نام خانوادگی
  • سعید
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل