دانلود فایل هادانلود فایل ها

لازم است هر دو فایل در داخل یک پوشه گذاشته شود و بعد اقدام به باز کردن یکی از فیلها نمایید.


دانلود فایل ها

داده های آزمایش پمپاژ برای آبخوان تحت فشار و همچنین تراز پیزومتری دشتهای آذربایجان غربی ارائه شده است.