بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

نام درس: شناسایی گیاهان دارویی بومی ایران

تعداد واحد: 2 ن

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:        یکشنبه ساعت 14                                                       گردش علمی و بازدید: دارد

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1400/11/28 [1400] يكشنبه

مقدمه تعریف کیاه انحصاری، بومی، تعریف فون  و فلور، اکوتون و ارتباط با تولید مواد موثره

دوم

1400/12/05 [1400] يكشنبه

-

سوم

1400/12/12 [1400] يكشنبه

عرصه های انتشار گیاهان، پیوسته بازمانده، گیاهان در معرض انقراض

چهارم

1400/12/19 [1400] يكشنبه

-

پنجم

1400/12/26 [1400] يكشنبه

معرفی مناطق فلورستیک ایران

ششم

1401/01/18 [1400] يكشنبه

-

هفتم

1401/01/25 [1400] يكشنبه

معرفی اقالیم مختلف و تاثیر اقلیم در مواد موثره گیاهان دارویی

هشتم

1401/02/01 [1400] يكشنبه

-

نهم

1401/02/08 [1400] يكشنبه

معرفی چند گیاه از تیره نعناع، آویشن، مرزه، بادرنجبویه دنایی و...

دهم

1401/02/15 [1400] يكشنبه

-

یازدهم

1401/02/22 [1400] يكشنبه

شناسایی گیاهان دارویی تیره کاسنی

دوازدهم

1401/02/29 [1400] يكشنبه

-

سیزدهم

1401/03/05 [1400] يكشنبه

معرفی سنبل الطیب

چهاردهم

1401/03/12 [1400] يكشنبه

-

پانزدهم

1401/03/19 [1400] يكشنبه

استفاده از کلید شناسایی برای شناسایی چندین گیاه دارویی

شانزدهم

1401/03/26 [1400] يكشنبه

بازدید از مراتع گیاهان در ارومیه

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 3نمره میان ترم، و فعالیت کلاسی 1 نمره