بسمه تعالی 

طرح درس-آناتومی و فیزیولوژی گیاهی مقطع کارشناسی

دانشکده: کشاورزی

رشته:  باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

نام درس: روش تحقیق در علوم کشاورزی

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه: ارومیه

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 18/10/1400

روز، ساعت و مکان کلاس:  دوشنبه 30/12-30/10                                              گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

29/06/1400

معرفی سلول های گیاهی

دوم

05/07/1400

انواع بافتهای گیاهی

سوم

12/07/1400

بافت های مریستمی و انواع آن

چهارم

19/07/1400

پارانشیم

پنجم

26/07/1400

آوندهای گیاهی

ششم

24/07/1400

بافتهای ترشحی

هفتم

3/08/1400

بافت پوششی

هشتم

10/08/1400

کلانشیم

نهم

17/08/1400

ساختار برگ

دهم

24/08/1400

ساختار ساقه

یازدهم

08/09/1400

ساختار ریشه تک لپه ای و دو لپه ای

دوازدهم

15/09/1400

ساختار گیاه و روابط آبی

سیزدهم

22/09/1400

واکنش های نوری فتوسنتز

چهاردهم

29/09/1400

واکنش های تاریکی فتوسنتز

پانزدهم

6/10/1400

رفتارهای بیوشیمیایی آب

شانزدهم

13/10/1400

رفع اشکال

 

نحوه ارزشیابی: 18 نمره پایان ترم، 2نمره انجام تکالیف کلاسی و فعالیت در کلاس

منبع: کتاب گیاه شناسی قهرمان، گیاهان آوندی

تاریخ تنظیم 1/7/1400