بسمه تعالی 

طرح درس-کارشناسی ارشد دکتر فتاحی مشترک با دکتر علیرضالو

دانشکده: کشاورزی

رشته:  باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

نام درس: روش تحقیق در علوم کشاورزی

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 18/10/1400

روز، ساعت و مکان کلاس:  دوشنبه 30/10-30/8                                                گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

29/06/1400

مقدمه و اهداف تحقیق و پژوهش

دوم

-

-

سوم

12/07/1400

معرفی ساختار های نوشته های تحقیقی مانند مقاله و کتاب

چهارم

-

-

پنجم

26/07/1400

ساختار مقاله ISI و مسائل اخلاقی و علمی وابسته

ششم

-

-

هفتم

10/08/1400

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی ENdenote

هشتم

 

 

نهم

16/08/1400

آشنایی با طرح های تجزیه واریانس

دهم

 

 

یازدهم

29/09/1400

تجزیه کلاستر و تجزیه با عامل ها با نرم افزار PAST

 

 

 

سیزدهم

13/10/1400

آشنایی با روش های ارسال، داوری و مراحل پذیرش مقاله

 

 

 

پانزدهم

20/10/1400

نحوه رسم نمودار، آشنایی با میانگین، استاندارد ارور برای کارهای پژوهشی

شانزدهم

23/10/1400

رفع اشکال

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره انجام تکالیف کلاسی و فعالیت در کلاس

*به دلیل مشترک بودن درس کلاس ها به صورت یک هفته در میان تشکیل می شود