• نام و نام خانوادگی
  • سلیمان فیضی ینگجه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سلیمان فیضی ینگجه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی علوم اقتصادی، 1382-1389،دانشگاه علامه طباطبایی.

2-کارشناسی ارشد، 1362-1367، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی،دانشگاه صنعتی اصفهان.

3-کارشناسی، 1358-1354، اقتصاد نظری،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (3)

1-سلیمان فیضی، 1389، تدوین شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه های دولتی کشور با روش منطق فازی،مجله روان شناسی و علوم تربیتی.

2-Soleiman Feizi, 2012, An empirical investigation of the effects of inflation uncertainty on economic growth in Iran,Actual problems of economics.

3-سلیمان فیضی، 1389، اثر نا اطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدلهای GARCH،فصلنامه پ‍ژوهش های اقتصادی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1392، بررسی اثرات نامتقارن در تاثیر شوکهای پولی بر سطح قیمت (مطالعه موردی ایران)،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر،ایران.

2- 1393، بررسی تاثیر ساختار بازار بیمه بر عملکرد بازار بیمه ایران،سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت، تهران،ایران.

3- 1392، بررسی تعامل بین توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه مالی در اقتصاد ایران (رهیافت آزمون کرانه ها)،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر،ایران.

4- 1391، بررسی شکست ساختاری وپایداری ضرایب تراز تجاری در ایران،همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر،ایران.

5- 1390، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر تورم در ایران:کاربرد مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته دو متغیره،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر،ایران.
پایان نامه ها (28)

1-فاطمه وساقي، 1394، مقايسه اثرگذاري توسعه مالي بر كيفيت محيط زيست در بين منتخبي از كشورهاي در حال توسعه وتوسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حسن حاج عليزاده كوچك، 1394، بررسي تاثير توسعه مالي بر روي شاخص توسعه انساني در كشورهاي با توسعه انساني بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-توحيد حسن پور بي صفر، 1395، بررسي مقايسه اي تاثير رشد بخش هاي اصلي اقتصاد(خدمات، كشاورزي، صنعت) بر اشتغال- بيكاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-كارشناسي ارشد، 1393، هزينه هاي سركوب مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي مقايسه كشورهاي در حال توسعه 8-D وكشورهاي توسعه يافته 8-G " سحر ايماني گجلار"، پایان نامه .

5-صبا يحيوي مياوقي، 1394، بررسي اثر رانت منابع طبيعي برشاخصهاي حكمراني خوب كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نسرين سلماني كردلر، 1390، تاثير نااطميناني نرخ ارز بر تورم در ايران: كاربرد مدل Bivariate GARCH، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رضا زارع نقده، 1390، بررسي شرط مارشال-لرنر در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سولماز سروقد، 1390، تاثير نا اطميناني تورم روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران: كاربرد مدل واريانس شرطي خودرگرسيون تعميم يافته دو متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ناهيده جبارپور، 1391، عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان در بانك سپه (مطالعه موردي شهر تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-طيبه عباسي، 1391، بررسي تاثير نااطميناني تورم بر منابع بانك سپه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-احمد احمدي، 1391، تاثير بازنشستگي پيش از موعد برسطح اشتغال (بيكاري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ليلا كريمي، 1391، اثرات نامتقارن شوك هاي مثبت ومنفي عرضه پول بر توليد حقيقي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-زهرا صالحيان صالحي نزاد، 1391، بررسي پويايي كشش تراز تجاري نسبت به نرخ ارز(مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-زهرا بخشي، 1391، بررسي قانون هدفمند كردن يارانه ها در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حسين ارس زاده، 1393، بررسي تاثير نرخ برابري ارز بر ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي، صنعت، خدمات وصادرات غيرنفتي (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-عثمان يوسفپور، 1393، بررسي علل وعوامل تسريع توسعه كره جنوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-پريسا دين پژوه، 1393، بررسي تاثير پول دروني و پول بيروني بر مصرف و سرمايه گذاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سميه قاسمي، 1393، اثر درآمدهاي نفتي و نوسانات آن روي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-طاهر جداري راستگو، 1393، اختلاف عملكرد بازار بيمه با بازار رقابتي و به دست آوردن درجه انحصار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-معصومه سلماني بيشك، 1392، بررسي تاثير جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اشتغال كودكان در كشورهاي در حال توسعه آسيايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-بهمن نصري، 1393، بررسي تاثير صادرات نفتي و غيرنفتي بر رشد اقتصادي ايران و رشد بخشهاي كشاورزي، صنعت و، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه نجفي كيا، 1393، بررسي تاثير شاخص هاي كميته بال ( عضويت در كميته بال )در متغيرهاي كلان اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-ليلا زرشكي نوبر، 1392، بررسي عدم تقارن در تاثير شوك هاي پولي بر سطح قيمت (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-محمدحسين جلالي زاده، 1392، تاثيرتوسعه ي بورس اوراق بهادار بر رشداقتصادي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-اكرم موسوي، 1392، اثرنرخ ارز ونااطميناني نرخ ارز بر مصرف داخلي (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-عبدالرحمن حسن نژاد، 1392، بررسي تاثير سياستهاي پولي برتوسعه صادرات غيرنفتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-ناهيده جبارپور، 1391، عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان بانك سپه(مطالعه موردي شهر تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فرامرز شجاعت، 1392، بررسي تاثير حجم تسهيلات بانكي بر رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي (كشاورزي،مسكن،صنعت ومعدن،بازرگاني)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.