• نام و نام خانوادگی
  • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1396، حسابداری،دانشگاه مازندران.

2-کارشناسی ارشد، 1384، حسابداری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، حسابداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (25)

1-Ghayour, F. Heydary, M & Shahi, S , 2022, The Efficiency of Inventory Management and Financial Distress: The Interactive Role of Management Behavioral Strains,Iranian Journal of Management Studies, 15(2): 253-269.

2-یوسف زاده. زهرا، منصورفر، غلامرضا و غیور، فرزاد ، 1400، تاثیر استراتژی‌های متنوع‌سازی بر عملکرد ‌موجودی کالا ،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(71): 141-113.

3-غیور، فرزاد و دهقان، کبری، 1400، تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 28(4): 691-712.

4-رسولی، محمد. غیور، فرزاد و دیدار، حمزه، 1400، تأثیر چرخه‌های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب با رویکرد مبتنی بر گزارش حسابرسی ،فصلنامه تحقیقات مالی، 23(2): 329-350.

5-مرادی، داوود. غیور، فرزاد و منصورفر، غلامرضا، 1399، بررسی تاثیر استراتژی¬های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - مقایسه مدل¬ها در دوران پیش از تحریم و تحریم،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 27(2): 288-306.

6-علی اکبرلو. علیرضا، منصورفر، غلامرضا و غیور، فرزاد ، 1399، مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی،مجله چشم انداز مدیریت مالی، 29: 147-166.

7-زمهریرلو. سمیرا، منصورفر، غلامرضا و غیور، فرزاد ، 1399، تبیین عوامل مؤثر بر صدور و ابطال واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک – مقایسه رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت،فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 8(29): 61-70.

8-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد، 1398، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش‌بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک،فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، 9(2): 71-49.

9-طالعی، زهرا. غیور، فرزاد و دیدار، حمزه، 1398، نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش ­های نوین در حسابداری و حسابرسی، 3(1): 75-101.

10-حیدری فراهانی. مهدیه، غیور، فرزاد و منصورفر، غلامرضا، 1398، تاثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی، 11(3): 117-134.

11-Sheykhbaglou، S. Heydari، M & Ghayour، F ، 2019، stock Liquidity and Stock Return: The Moderating Role of Financial Constraint Using Structural Equation Modeling Approach،International Journal of Business and Technopreneurship، 9(3): 309-320.

12-چالاکی، پری. غیور، فرزاد و باقری، کاوه، 1397، بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، 8(29): 60-39.

13-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و عباسی مولان، بهزاد، 1397، رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه پژوهشنامه مالیات، 26(37): 197-173.

14-غیور، فرزاد و گوهری، الهام، 1396، بررسی تاثیر عوامل انگیزشی، دینی و رفتار مالی والدین بر رفتارهای مالی جوانان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های شهر ارومیه،دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3): 109-87.

15-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد، 1396، اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی،مجله دانش حسابداری کرمان، 8(2): 62-35.

16-مهرانی، ساسان. کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد، 1396، بررسی تأثیر شاخص های کیفیت سود بر قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 24(1): 126-103.

17-چالاکی، پری. غیور، فرزاد و بلکامه، هیوا، 1395، بررسی رابطه بین ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی، 4(30)-114-93.

18-Solimanpour, M. Mansourfar, Gh. & Ghayour, F, 2015, Optimum Portfolio Selection Using a Hybrid Genetic Algorithm and Analytic Hierarchy Process,Studies in Economics and Finance, 32(3): 379-394.

19-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و اسدی، مریم، 1395، اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 4(4): 44-25.

20-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و خالق پرست، شبنم، 1394، پيش بيني نوسان شاخص قيمت صنايع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از متغيرهاي مالي منتخب شركتي و استفاده از SVM،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(46): 122-103.

21-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و لطفی، بهناز، 1394، توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی،فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، 5(1): 195-177.

22-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و راستی‌آذر، یوسف، 1392، بررسی رابطه بین ریسک پذیری روسای شعب و عملکرد شعب بانک،فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، 26(2): 160-141.

23-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و لطفی، بهناز، 1392، ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(18): 87-74.

24-کردستانی، غلامرضا. غیور، فرزاد و آشتاب، علی، 1390، مقايسه كارآيي نسبتهاي مالي مبتني بر روش نقدي و روش تعهدي در پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(15): 205-191.

25-بهرامفر، نقی. مهرانی، ساسان و غیور، فرزاد، 1384، بررسی رابطه بین نسبتهای نقدینگی سنتی و نسبتهای حاصل از صورت جریانات نقدی جهت ارزیابی تداوم فعالیت،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 12(40): 18-3.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-اسمعیل پور. اوین. پیری، پرویز و غیور، فرزاد ، 1400، بررسی رابطه بین ظرفیت استقراض و درماندگی مالی با تعدیلگری سرمایه در گردش،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری - دامغان.

2-غیور، فرزاد. منصورفر، غلامرضا و علی اکبرلو، علیرضا، 1400، بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل‌گری بیش اطمینانی مدیریت؛ رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری - دامغان.

3-غیور، فرزاد و رسولی، محمد، 1399، بررسی تأثیر کوته بینی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش تعدیل کنندة کیفیت حسابرسی،هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران - یزد.

4-طالعی، زهرا. غیور، فرزاد و دیدار، حمزه، 1399، نقش سویه های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیلگری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران - یزد.

5-یوسف زاده. زهرا. منصورفر، غلامرضا و غیور، فرزاد ، 1399، تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر عملکرد موجودی،هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران - یزد.

6-پیری، پرویز. غیور، فرزاد و هاجر، پورنصیر، 1397، بررسی کیفیت واقعی موسسات حسابرسی در ایران بر مبنای کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران،شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران- اصفهان.

7-دیدار، حمزه. غیور، فرزاد و خسروی‌فر، سمانه، 1395، بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و ریسک ورشکستگی با تأثیر کارایی شرکت به عنوان متغیر میانجی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه ارومیه.

8-دیدار، حمزه. غیور، فرزاد و رحیمی، ابراهیم، 1395، بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بازده سهام با اثر میانجی ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه ارومیه.

9-منصورفر، غلامرضا. غیور، فرزاد و راستی‌آذر، یوسف، 1391، ابعاد ریسک پذیری و تاثیر آن بر عملکرد بانکهای استان-مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (1)

1-زواری رضایی، اکبر. ایمانی برندق، محمد. غیور، فرزاد و پیری، پرویز، 1389، اصول حسابداری 2،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-غیور، فرزاد و دیدار، حمزه، 1389، ارائه مدل برآورد ریسک سیستماتیک با استفاده از متغیرهای حسابداری،طرح دانشگاهی-معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (11)

1-فاطمه اقبالی ، 1400، تاثیر انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه بر کارایی شرکت با تاکید بر چرخه¬های اقتصادی .

2-مینا اسکندرزاده، 1400، تأثیر شهرت اجتماعی بر اعتبار تجاری و تمرکز مشتری.

3-شبنم ندایی، 1400، بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل نگهداشت وجه .

4-علی اصغری شیوه، 1400، بررسی اثر میانجی گزارشگری مالی متقلبانه بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذی نفعان .

5-زهرا طالعی قره قشلاقی، 1399، نقش سویه های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی .

6-محمدرضا خواجه، 1398، نقش استراتژی های تجاری بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7-مهران آبشوری، 1398، اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوی پیش بینی درماندگی مالی مبتنی بر استراتژی های رقابتی.

8-محمد رسولی، 1398، تاثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار عوامل موثر بر گزارشگری مالی مطلوب.

9-داوود مرادی، 1398، بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – مقایسه رفتار مدل ها در دوران پیش از تحریم و تحریم.

10-عارفه یخکشی، 1398، تاثیر استراتژیهای تجاری بر کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

11-مهدیه حیدری فراهانی، 1398، بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
دروس تدریس شده (2)

1-حسابداری مدیریت - مبانی حسابداری مدیریت - IFRS و تطبیق با استانداردهای حسابداری ایران، کارشناسی ارشد.

2-اصول حسابداری 1 و 2 و 3- حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 – حسابداری میانه 1 – حسابرسی 1 و 2 -مباحث جاری در حسابداری، کارشناسی.