• نام و نام خانوادگی
  • حمزه دیدار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

  تاریخ تولد:1351      صادره ومحل تولد : میاندوآب

سوابق حرفه ای ، اجرائی :

1- تجربه حرفه ای در کار حسابرسی وحسابداری ، طراحی سیستم های مالی و مشاوره  موسسات و شرکت های مختلف به مدت 10 سال (رتبه حرفه ای در حسابرسی به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی بوده و در حال حاضر در طی مراحل اخذ مجوز حسابدار رسمی می باشم)

2- مدیر گروه  آموزشی حسابداری دانشگاه ارومیه به مدت 3 سال

3- رئیس مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه به مدت 4 سال

4-مسئول راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  به مدت 4 سال

5- رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه  از تاريخ  بهمن ماه 1392

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (28)
دروس تدریس شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمزه دیدار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

  تاریخ تولد:1351      صادره ومحل تولد : میاندوآب

سوابق حرفه ای ، اجرائی :

1- تجربه حرفه ای در کار حسابرسی وحسابداری ، طراحی سیستم های مالی و مشاوره  موسسات و شرکت های مختلف به مدت 10 سال (رتبه حرفه ای در حسابرسی به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی بوده و در حال حاضر در طی مراحل اخذ مجوز حسابدار رسمی می باشم)

2- مدیر گروه  آموزشی حسابداری دانشگاه ارومیه به مدت 3 سال

3- رئیس مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه به مدت 4 سال

4-مسئول راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  به مدت 4 سال

5- رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه  از تاريخ  بهمن ماه 1392

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- 1- کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران -1375 2- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی تهران -1377 3- دکتری حسابداری دانشگاه تهران -1391 4- عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه از سال 1378 5- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 25 نفر ، مشاوره 21 نفر و داوری 32 نفر.
مقالات ژورنال (23)

1-حمزه ديدار ، محمد ایمانی و سمانه شاهرضایی، 1393، تأثیر تنوع سازي کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرک تهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی،مدیریت دارایی و تامین مالی.

2-حمزه ديدار،سهراب عبدی ، وحید مصطفی زاده، 1397، Voluntary Disclosure and Informational Content of Share Price: Evidence from Tehran Stock Exchange،Iranian Journal of Management Studies.

3-حمزه ديدار، مهدی حیدری ،سعید پوراسد، 1397، تاثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها با نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی،دانش حسابداری.

4-پرویز پیری ، حمزه ديدار ، فاطمه دانشیار، 1393، بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهار نظر حسابرس،پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی.

5-حمزه ديدار ، غلامرضا منصورفر، الهام زارع، 1396، بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تاکید بر نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی.

6-مهدی حیدری ، حمزه ديدار ، بهمن قادری ، شبنم خالق پرست، 1394، بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها از دیدگاه نظریه نمایندگی،دانش حسابداری مالی.

7-حمزه ديدار ، سونیا وکیلی، 1396، بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی تلفیقی در برابر صورتهای مالی شرکت اصلی با تأکید بر نقش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی )شواهد حاصل از دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور (،پژوهش های تجربی حسابداری.

8-حمزه ديدار ، خدیجه بیگی، 1396، بررسي تأثير كيفيت حاكميت شركتي بر رابطة بين ساختار سرمايه و مازاد بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

9-غلامرضا منصورفر ، حمزه ديدار ، سروین جودت نیا، 1395، International Portfolio Diversification at Industry Level with South-East Asian Stock Markets،Iranian Journal of Management Studies.

10-حمزه ديدار ، غلامرضا منصورفر ، مازیار حسن بابایی، 1395، بررسي تأثیر محافظه کاری شرطي و غیرشرطي حسابداری برکیفیت گزارشگری مالي،مجله دانش حسابداری.

11-پری چالاکی ، حمزه دیدار ، محدثه ریاحی نژاد, 2012, Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran,International Journal of Business and Social Science.

12-غلامرضا منصور فر ، حمزه دیدار ، وحید حسین پور، 1394، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود،پژوهش های حسابداری مالی، 7،1.

13-مهدی حیدری حمزه دیدار بهمن قادری، 1394، بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه‏های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری،مطالعات تجربی حسابداری مالی.

14-غلامرضا منصورفر حمزه دیدار لیلا ارسلانلو، 1394، بررسی کیفیت سود در شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران،پیشرفت های حسابداری، 7،3.

15-مهدی حیدری حمزه دیدار بهمن قادری، 1394، تاثیر هزینه های نمایندگی بر معیار های ارزیابی عملکرد،حسابداری مالی، 7،3.

16-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر و مهدی کفعمی، 1393، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری وحسابرسی، 21،4.

17-یحیی حساس یگانه ، حمزه دیدار و احمد اسکندری، 1393، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی واقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری،پ‍ژوهش های حسابداری مالی، 6،1.

18-پرویز پیری ، حمزه دیدار ، سیما خدایا یگانه، 1393، بررسی توانایی مدیرییت بر کیفیت گزارشگری مالی در طی چرخه عمر،پژوهش های حسابداری مالی، 6،3.

19-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر ، قاسم رحیمی، 1392، بررسی اثر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با تاکید بر اثر ساختار سرمایه،دانش حسابرسی، 13،4.

20-غلامرضا منصور فر ،حمزه دیدار و سعید محمدی، 1392، مقایسه رفتار سبد دارایی های بی نالمللی بهینه شده براساس مد لهای مبتنی بر رو شهای همبستگی ثابت و شرطی پویا،مدیریت دارئیها وتامین مالی، 1،1.

21-یحیی حساس یگانه ، کلوه مهرانی ، شاپور محمدی و حمزه دیدار، 1391، تدوین و تبیین مدل رابطه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در سطح شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابرسی.

22-حمزه دیدار، غلامرضا منصور فر و محمد رضا پرویزی راحت، 1391، بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه بین مشکلات نمایندگی وکیفیت گزارشگری مالی،پژوهش های تجربی حسابداری مالی.

23-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر ، هیوا خجسته، 1390، اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1392، اثر انتشار گزارش اجمالی حسابرسی بر قیمت سهام،یازدهمین سمینار حسابدار، مشهد،ایران.

2- 1392، اثر توانایی مدیریت بر کیفیت سود،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

3- 1392، بررسی تاثر محافظه کاری شرطی وغیر شرطی بر کیفیت گزارشگری مالی،یازدهمین همایش ملی حسابداری، مشهد،ایران.

4- 1393، بررسی توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت ها،دوازدهمین همایش ملی حسابداری، شیراز،ایران.

5- 1394، بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکت ها،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

6- 1394، تاثیر بازار رقابتی محصول بر سطح افشاء شرکت ها،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،تهران.

7- 1394، تاثیر تعدیل گر چرخه عمر بر رابطه بین هموار سازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

8- 1392، تاثیر تنوع سازی کسب وکار بر ارزش شرکتها،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

9- 1393، تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی شرکت وبازار رقابتی محصول شرکت ها،دوازدهمین همایش ملی حسابداری، شیراز،ایران.

10- 1392، تاثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکتها با بررسی اثر ساختار سرمایه بصورت متغییر تعدیل کننده،یازدهمین همایش ملی حسابداری، مشهد،ایران.

11- 1394، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی،سیزدهمین همایش ملی حسابداری، تهران،ایران.

12- 1392، چارچوب تئوریک حسابداری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نگرش اسلامی،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

13- 1394، سرمایه فکری و تاثیر صنعت بر رفتار آن در گذر زمان،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق و حمزه دیدار، 1388، اصول حسابداری یک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی حیدری ، غلامرضا منصورفر ، حمزه ديدار، پرویز پیری، 1395، طراحی و اجرای سیستم حسابداری تعهدی دانشگاه ارومیه،ارتباط با صنعت.
پایان نامه ها (28)

1-سعیده غلامی ، 1396، مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان های نقدی صورت جریان نقد سه طبقه ای و پنج طبقه ای در تشریح درماندگی مالی با تاثیر تعدیلگری ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2-سمیرا پرماه، 1396، بررسی ارتباط بین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و کارایی شرکت با تاثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر میانجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3-انور عبدالله زاده، 1396، مدلسازی ارتباط بین کیفیت افشا و مدیریت سود با لحاظ نمودن کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از معادلات ساختاری.

4-عاطفه اسکندری، 1395، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتي و بازده و ريسک پرتفوي ارزشي و رشدي با توجه به اثر میانجي ريسک نقدشوندگي.

5-وحید مصطفی زاده، 1395، بررسي تاثیر سطح افشاي داوطلبانه بر نقدشوندگي سهام با تاکید بر اثر تعديل گر کیفیت حاکمیت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6-سهراب مهرانفر، 1395، بررسي تاثیر ساختار مالكیت بر شكاف مالیاتي با در نظر گرفتن اثر تعديلي کیفیت حاکمیت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7-حامد اژدرزاده ونستان، 1395، بررسي تاثیر رقابت بازار محصول بر ساختار سرمايه ي ايستا و پويا با اثر تعديلي کیفیت حاکمیت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8-جبرائیل رحیمی، 1395، رابطه ي بین مالکیت متقابل و کارايي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاثیر متغیر میانجي رقابت بازار محصول.

9-بهمن علی پناهی، 1395، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر شکاف مالیات بر درآمد با تاکید بر ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

10-سوسن فطرت، 1394، بررسی افشاء سرمایه فکری بر ریسک اطلاعاتی.

11-روناك ميرزاپور، 1394، بررسي نقش تعدبل گر افشاء اختياري بر رابطه بين كيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-محمد دهقاني ونستان، 1393، بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار و سطح افشاء، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-مريم حيدري، 1394، بررسي تاثير نوع گزارش حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-فريبا بيگدلي، 1394، بررسي رابطه بين شكاف مالياتي و ريسك شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-زهرا اصولي، 1393، اثر كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با تاكيد بر نقش ميانجي عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-ليلا استادي، 1393، تاثير محافظه كاري بر ريسك حسابداري با تاكيد بر نقش رشد سرمايه گداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

17-سونيا وكيلي، 1394، بررسي محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي تلفيقي در برابر صورتهاي مالي اصلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-عباس احمدي، 1394، بررسي اثر ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود با تاكيد بر اثر ساختار سرمايه به عنوان متغير ميانجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سمانه خسروي فر، 1394، بررسي رابطه بين استراتژي شركت و ريسك ورشكستگي با تاثير كارايي به عنوان متغير ميانجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-اكرم پناهي، 1393، تاثير تعديل گر چرخه عمر بر روابط بين هموار سازي و عدم اطمينان اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-زليخا پاوير، 1394، بررسي اثر سودآوري بر ارزش شركت با تاثير ساختار سرمايه به عنوان متغير تعديلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-خديجه بيكي، 1394، بررسي تاثير ساختار سرمايه بر مازاد بازده سهام با اثر تعديلي كيفيت حاكميت شركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سمانه شاهرضايي، 1392، تاثير تنوع سازي كسب وكار بر عملكرد وارزش شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سروين جودت نيا، 1392، تنوع سازي پورتفليو بين المللي در سطح صنايع بازارهاي سرمايه كشورهاي جنوب شرقي آسيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

25-مير سعيد محمدي، 1392، مقايسه رفتار پورتفوليوهاي بين المللي بهينه شده براساس مدلهاي مبتني بر همبستگي ثابت و شرطي پويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

26-عطاء الله آقاسي، 1392، تاثير تحقيق و توسعه ،تبليغات و درجه ي تمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سوسن محبي حيدر لو، 1392، بررسي تاثير كارايي شركت بر بازدهي وارزش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-الهام خليل زاده، 1392، عوامل موثر بر كيفيت افشاء و شفافيت در گزارشگري مالي بر اساس مدل معادلات ساختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (4)

1-تجزیه و تحلیل صورت های مالی، کارشناسی ارشد،1393 تاکنون.

2-حسابداری پیشرفته یک و دو ، حسابداری میانه دو، کارشناسی ،1378 تاکنون.

3-تئوری حسابداری دو، کارشناسی ارشد،1390 تاکنون.

4-تئوری حسابداری یک، کارشناسی ارشد،1389 تاکنون.