• نام و نام خانوادگی
  • حسن خداویسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

                                                 

                                                                                    Hassan Khodavaisi   

                                                                      https://orcid.org/0000-0002-2550-3064     

                                    

دکتری علوم اقتصادی گرایش بین الملل ،دانشگاه اگزتر، انگلستان   1383

اساتید راهنما:                                           

 Professor Gareth D. Myles

Professor  Dieter Balkenborg

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران     1375

استاد راهنما:  مرحوم دکتر مرتضی قره باغیان

کارشناسی  علوم اقتصادی ،  دانشگاه بوعلی سینا، همدان       1372

رتبه بندی سایت دارایان برای اقتصاددانان ایرانی در بهار 1398: 

                                                                                            https://www.daraian.com/fa/rank/22659

مقالات چاپ شده و نمایه شده در سایت  SID:   

                                                                  https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=58032

H-IDX=5 بر مبنای سایت Google Scholar آدرس: 

                                                                         https://scholar.google.com/citations?user=olVKtLEAAAAJ&hl=en                          

                                                              https://www.semanticscholar.org/author/Hassan-Khodavaisi/118855867                                                                                         

                                                                                         https://ideas.repec.org/top/top.iran.html#pkh150

                                                                                                                                                          E-Mail 

                                                                                                                                                   h.khodavaisi@urmia.ac.ir

                                                                                                                                h.khodavaisi@gmail.com

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن خداویسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

                                                 

                                                                                    Hassan Khodavaisi   

                                                                      https://orcid.org/0000-0002-2550-3064     

                                    

دکتری علوم اقتصادی گرایش بین الملل ،دانشگاه اگزتر، انگلستان   1383

اساتید راهنما:                                           

 Professor Gareth D. Myles

Professor  Dieter Balkenborg

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران     1375

استاد راهنما:  مرحوم دکتر مرتضی قره باغیان

کارشناسی  علوم اقتصادی ،  دانشگاه بوعلی سینا، همدان       1372

رتبه بندی سایت دارایان برای اقتصاددانان ایرانی در بهار 1398: 

                                                                                            https://www.daraian.com/fa/rank/22659

مقالات چاپ شده و نمایه شده در سایت  SID:   

                                                                  https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=58032

H-IDX=5 بر مبنای سایت Google Scholar آدرس: 

                                                                         https://scholar.google.com/citations?user=olVKtLEAAAAJ&hl=en                          

                                                              https://www.semanticscholar.org/author/Hassan-Khodavaisi/118855867                                                                                         

                                                                                         https://ideas.repec.org/top/top.iran.html#pkh150

                                                                                                                                                          E-Mail 

                                                                                                                                                   h.khodavaisi@urmia.ac.ir

                                                                                                                                h.khodavaisi@gmail.com

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- مقالات چاپ شده و نمایه شده در سایت SID:.

2-نجمه خالقی فر؛ حسن خداویسی ، 1398، مدل‌سازی اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختار بازار برق در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE).

3-خداويسي حسن*، عزتي شورگلي احمد، کاوشي در زمينه ي تأثير مخارج جاري و عمراني دولت بر توليد ناخالص داخلي ايران در کوتاه مدت و بلندمدت.

4-خداويسي حسن*، نجارقابل سميه، عزتي شورگلي احمد، بررسي رابطه بين جهاني شدن و نابرابري درآمدي: کاربردي از مدل انتقال ملايم آستانه اي پانلي.

5-منصوري گرگري حامد، خداويسي حسن*، مقايسه مدل هاي رشد لجستيکي با مدل هاي رقيب در پيش بيني شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران.

6-رحيمي رامين، خداويسي حسن*، جهاني شدن و درجه عبور نرخ ارز به قيمت هاي مصرف کننده: کاربردي از مدل انتقال ملايم آستانه اي تابلويي.

7-صفرزاده قادر، خداويسي حسن*، اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران.

8-خداویسی حسن*، عزتی شورگلی احمد، شواهدی جدید از رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربرد مدل سه رژیمی رگرسیون آستانه ای.

9- 2011, Country characteristics and preferences over tax principles N Hashimzade, H Khodavaisi, GD Myles International Tax and Public Finance ,International Tax and Public Finance, 18 (2), 214-232.

10- 2005, Tax principles, product differentiation and the nature of competition N Hashimzade, H Khodavaisi, GD Myles ,International Tax and Public Finance, 12 (6), 695-712.

11-حسن خداویسی ؛ احمد عزتی شورگلی، 1394، اخلاق در نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلام،اقتصاد و بانکداری اسلامی.

12-حسن خداویسی وعلی وفامند، 1392، مقایسه پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدلهای غیرخطی STAR،مدلسازی اقتصادی.

13-حسن خداویسی ؛ احمد عزتی شورگلی، 1392، نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران :کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری.

14-احمد ملا بهرامی وحسن خداویسی و رضا حسینی، 1392، مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.

15-حسن خداویسی و رضا حسینی و احمد ملابهرامی، 1392، مقایسه ی عملکرد مدلهای ARFIMA-GARCH شبکه عصبی و معادلات دیفرانسیل تصادفی،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرزی.

16-فتاحی ، منصوری ، خداویسی، 1392، نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

17-حسن خداویسی و احمد ملابهرامی، 1391، مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی،تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.

18-حسن خداویسی، 1391، بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما،فصلنامه پژوهش های اقتصادی.

19-حسن خداویسی، 1391، کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

20-ملیحه خواجوی و ابراهیم رضایی و حسن خداویسی، 1390، برآورد اقتصاد زیر زمینی و شکاف مالیاتی در ایران: رویکرد شاخص های چند گانه - علل چندگانه،پژوهشنامه اقتصادی.

21-ملیحه خواجوی، دکتر ابراهیم رضائی و دکتر حسن خداویسی، 1390، برآورد پولهای کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافتآزمون کرانه ها،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره 7، شماره 4، زمستان 1389.

22- 1376، بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران،مدرس.

23- MFN Status and the choice of tariff Regime,Open Econ Rev.

24- 0, An irrelevance result with differentiated goods N Hashimzade, H Khodavaisi, G Myles Economics Bulletin 8 (2), 1-7,Economics Bulletin.

25- , Vol. 15, Issue 3, pp. 403-416, 2011, Uniform Versus Discriminatory Tariffs,Review of Development Economics, Nigar Hashimzade Hassan Khodavaisi Gareth D. Myles.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 2003, Commodity Taxation and International Trade Under Imperfect Competition with Asymmetric countries: Cournot and Bertrand,THE 4th ANNUAL CONFERENCE OF IEFS – UK - London.

2- 2007, Country Characteristics and Preferences over Tax Principles,II Workshop on Fiscal Federalism: Competition and Cooperation.

3- 2002, Economic Competition Between Jurisdictions: Efficiency Enhancing or Distortion Inducing in an Imperfect Competitive Environment,The 9th Iranian Students' Seminar in Europe - Birmingham.

4- 2002, International Environmental Agreement and the Impact of Them on the Oil Exporting Countries (OPEC),R.I.P.I. - Tehran.

5- 2007, MFN Club Formation and Triff Regimes for Differantiated Products,3rd Lberian International Business Conference.

6- 2007, Some Influences of Internationalization and Diversification on M&A and Alliances Choice,3rd Iberian International Business Conference.

7- 2008, Uniform Versus Discriminatory Tariffs,Scottish Economic Society annual conference, perth,انگلیس.

8- 2007, Uniform Versus Discriminatory Tariffs: When Will Export Taxes/Subsidides Be Used for Differentiated Products,35th Annual Conference of the Atlantic Canada Economics Association.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسن خداویسی،حسن خداویسی، 1378، بررسی اثرات ضمانت های صادراتی بر توسعه صادرات،معاونت پژوهشی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی.
پایان نامه ها (32)

1-فاطمه جوهري، 1389، ررسي بين رابطه تورم با سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-وحيد كفيلي، 1389، ظرفيت مالياتي استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مليحه خواجوي، 1389، بررسي رابطه بين اقتصاد زير زميني با بول شويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محمد مهدي عليمردان، 1389، بيكاري و رشد بهره وري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-راحله قريشي، 1389، بررسي رابطه بين رشد اقتصادي ومرگ ومير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-طاهر عبدلزاده باويل، 1389، بررسي رابطه صادرات و واردات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هيرو فارابي، 1388، بررسي رابطه تورم و بهره وري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سيمين زال ساعتلو، 1392، انتخاب پرتفوي با استفاده از ماتريس كوواريانس زمان متغير : سواهدي از بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-آيسان زينالي، 1392، بررسي رابطه بين تورم نابرابري درآمد و رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-علي وفامند، 1391، مدلسازي نرخ ارز با استفاده از مدل هاي غير خطي سزي زماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-توحيد آقا پور، 1392، رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك سامان با استفاده از رهيافت رگرسيون سانسور شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-محمد مام عزيزي، 1392، تا ثير هدفمند كردن يارانه ها بر صنعت قند و شكر كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سيما لطفي، 1392، مدلسازي و پيش بيني نرخ ارز بر اساس معادلات ديفرانسيل تصادفي و مقايسه آن با مدلهاي خانواده star، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مهدي گل پرور، 1391، مدلسازي نرخ تورم با استفاده از مدل هاي غير خطي سزي زماني : مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مهدي غلامپور، 1391، بررسي رابطه بين نابرابري درآمد و سلامت در كشورهاي حوزه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سيد فرزاد آذر نيوش، 1392، تاثير نوسانات قيمت نفت خام بر شاخص سهام صنايع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شفيع ايار، 1391، بررسي همبستگي قيمت طلا و بازدهي سهام صنايع منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران: كاربردي از مدل هاي چند متغيره ناهمسان واريانس همبستگي شرطي پويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مسعود احمدي پور، 1391، بررسي همبستگي بين قيمت نفت و بازدهي سهام بر پايه مدل هاي چند متغيره ناهمسان واريانس همبستگي شرطي پويا: مطالعه موردي ايران و تركيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-بارزان دانشمند، 1390، تاثير مخارج دولت بر بهره وري صنعتي در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-محمد درزيان رستمي، 1390، اثرات نامتقارن شوك هاي مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصاد كلان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-هوشيار صالحي، 1390، بررسي رابطه رشد توليد و نوسانات آن در ايران با لحاظ شكست هاي ساختاري در ميانگين و واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-احمد ملابهرامي، 1390، مدلسازي و پيش بيني متغيرهاي اقتصادي با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الهام ذكايي علمداري، 1390، بررسي رابطه ميان توسعه اقتصادي وتلفات ناشي از تصادفات جاده اي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مجيد بابايي، 1389، اثر فناوري اطلاعات بر رشد اقتصادي(بررسي بين كشوري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-حسين اميديان، 1392، بررسي كارايي فني شعب بانك كارآفرين و عوامل موثر بر آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نويد خليل پاك طينت، 1390، بررسي كارايي سيستم بانكي در ايران با استفاده از روش مرز تصادفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-فرزاد علي محمدي، 1391، ارتباط بين نوسانات شرطي شاخص كل بازار سهام و نوسانات شرطي متغيرهاي كلان اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-بهزاد صادقوند، 1392، تخمين بتاي متغير در طي زمان براي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-جليل بهزاد نژاد، 1392، قفر تورم و رشد اقتصادي : مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-محمد محمدي، 1393، مدلسازي و پيش بيني شاخص بورس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-احمد عزتي شورگلي، 1393، ارتباط بين مخارج دولت تورم و رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-پريسا تاك، 1393، اثر درآمدهاي نفتي بر رشد بخشهاي كشاورزي صنعت و خدمات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.