• نام و نام خانوادگی
  • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (98)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (55)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385، اقتصاد (گرايش:كلان سنجي) (Macroeconometrics)،دانشگاه نیوساوت ولز استراليا.

2-کارشناسی ارشد، 1375، علوم اقتصادي،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-کارشناسی، 1372، علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (98)

1-Zargarzadeh، M. Heidari، H. and Montakhab، H، 2020، The effect of Inflation Targeting policy implementation on production Gap in Iran ،International Journal of Business and Development Studies، Vol. 12، No. 1، Pp. 125-150.

2-حسینی ابراهیم آباد، سید علی؛ جهانگیری، خلیل؛ قائمی اصل، مهدی؛ حیدری، حسن، 1399، بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال هفتم، شماره اول، صص ۱۴۹-۱۸۴.

3-حسینی ابراهیم آباد، سید علی؛ جهانگیری، خلیل؛ حیدری، حسن؛ قائمی اصل، مهدی ، 1398، بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH ،مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره ۸، شماره ۲۹، صص 123-155.

4-حسن حیدری، آرش رفاح، فرزانه طالبی، 1397، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص ریسک کشوری در کشورهای عضو اوپک در رژیم های مختلف اقتصادی،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال چهاردهم، شماره 57، صص 123-87.

5-حسن حیدری، آرش رفاح، نیر هاشمی برنج آبادی، 1397، پویایی‌های رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بی‌ثباتی بازده سهام بورس،نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره پنج، شماره 2، صص 250-223.

6-حسن حیدری، یوسف محمدزاده، آرش رفاح، 1397، بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ،مدیریت دارائی و تامین مالی، سال ششم، شماره دوم (شماره پیاپی 21)، صص 56-35.

7-حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو، لسیلن سعیدپور، 1397، تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در رژیم های نوسانی مختلف: رهیافت مارکوف سوئیچینگ DSGE،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 7، شماره 25، صفحه 83-55.

8-حسن حیدری، سلیمان فیضی، جواد خلیل زاده، سحر بشیری، 1396، بررسی چالشهای تامین مالی بنگاهها با تاکید بر نقش سیاستهای پولی و اعتبارات بخش بانکی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی،نظریه های کاربردی اقتصاد، سال چهارم، شماره 4، صص 90-61.

9-حسن حیدری، آرش رفاح، 1396، کنکاشی برمیزان پایداری بازارسهام در اثرتغییرات نرخ تورم و نااطمینانی آن: رویکرد تغییر رژیم مارکف گارچ،فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال سوم، شماره اول، صص 110-85.

10-حسن حیدری، خلیل جهانگیری، سیدعلی حسینی ابراهیم آباد، 1396، بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 31، شماره 4، صص 12-1.

11-حسن حیدری، علی حیدرپور، 1396، بسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای برای سبد سرمایه گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران،مدیریت دارائی و تامین مالی، سال پنجم، شماره سوم، شماره پیاپی 18، صص 104-89.

12-حسن حیدری، سولماز صادقپور، مرتضی دهقاندرست، 1396، رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها،پژوهش های اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال بیست و چهارم، شماره 14، صص 154-135.

13-حسن حیدری، هادی رضایی، 1396، بررسی تاثیرگذاری کیفیت تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای منتخب منا،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 23، شماره 2، صص 21-1.

14-حسن حیدری، احمد ملابهرامی، 1396، شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش های مالی و بانکی برای ایران،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال دهم، شماره سی و ششم، صص 117-97.

15-حسن حیدری، خلیل جهانگیری، سیدعلی حسینی ابراهیم آباد، 1395، بررسی و مدلسازی کارایی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال ششم، شماره 21، صص 128-93.

16-حسن حیدری، رعنا اصغری، رقیه علی نژاد، 1395، بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA،پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال 11، شماره 21، صص 104-81.

17-حسن حیدری، اکبر حسن زاده، 1395، رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران،فصلنامه رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، شماره 63، صص 125-89.

18-حسن حیدری، نرمین داودی، فرزانه طالبی، 1395، آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار متخصص و غیر متخصص در کشور ایران،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 4، صص 42-25.

19-حسن حیدری، معصومه پاشا زانوسی، شیوا کسرایی، 1395، بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت در هشت کشور بزرگ اسلامی،فصلنامه محیط شناسی، دوره 42، شماره 3، صص473-455.

20-حسن حیدری، احمد ملابهرامی، 1395، تاثیر شوک های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 80، صص 118-85..

21-حسن حیدری، سحرناز بابایی بالدرلو، مهیار ابراهیمی ترکی، 1395، بررسی اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در روند انتقال نوسانات قیمت نفت خام به بخش صنعت و معدن در ایران،فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، سال دوم، شماره 2، صص234-195.

22-حسن حیدری، پروانه فرخ نهاد، یوسف محمدزاده، 1395، نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 3، صص 17-1.

23-حسن حیدری، فیروز عبدالعلی زاده، 1395، رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهر نشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 1، صص 98-77.

24-حسن حیدری، آرش رفاح، 1394، بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازه دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ،راهبرد اقتصادی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 95-67.

25-حسن حیدری، لسیان سعیدپور، 1394، بررسی تأثیر شوک¬های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین های جدید،. فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، . سال پنجم، شماره بیستم، صص 78-61.

26-حسن حیدری، رقیه علی نژاد، 1394، بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی،اقتصاد و توسعه منطقه ای، سال 22، شماره 9، صص 187-161.

27-حسن حیدری، عسل صادقپور، 1394، تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D-8،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره بیست و یکم. صص 28-11.

28-حسن حیدری، داود حمیدی رزی، 1394، برآورد اثرات سرريز فضايي رشد اقتصادي در بين كشورهاي مجاور درياي خزر رویکرد داده های تابلویی پویایی فضایی،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص 56-41..

29-حسن حیدری، پریسا جوهری سلماسی، 1394، عملكرد مدلهاي خودرگرسيون برداري بيزي درپيش بيني متغيرهاي كلان اقتصادي ايران: كاربرد روش نمونه گيري گيبس،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 62، صص 79-57.

30-حسن حیدری، رقیه علی نژاد، رعنا اصغری، 1393، رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. سال نوزدهم، سال نوزدهم، شماره شصتم. صص 132-101.

31-حسن حیدری، احمد ملابهرامی، 1393، شوک های نفتی و سیاست پولی در ایران: شواهدی بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی،فصلنامه پژوهش های پولی-مالی، شماره 19، صفحات 51 الی 67.

32-حسن حیدری،رقیه علی نژاد، رعنا اصغری، 1392، تاثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA،فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دوره 4، شماره 16، صفحات 39 الی 67.

33-حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو، فرهاد ادیب زاده، 1389، تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول در ایران،پول و اقتصاد، شماره 6، صفحات 27 الی 67.

34-حسن حیدری، سهیلا پروین، 2008، Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models،Quarterly Iranian Economic Research، Vol. 36، PP.59-84.

35-Hassan Heidari، Rana Asghari، S. Jamaledin Mohseni Zonouzi، 2014، An Investigation of the Impact of Government Size on Economic Growth: New Evidence from Selected MENA Countries. ،Iranian Journal of Economic Studies، Vol. 3، No. 2، Pp. 63-80.

36-Hassan Heidari Laya Neshatizadeh، 2018، Stock Portfolio-Optimization Model by Mean-Semi-Variance Approach Using of Firefly Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm،International Journal of Business and Development Studies، Vol. 10، No. 1، Pp. 115-143.

37-Hassan Heidari، Arash Refah Kahriz، Yousef Mohammadzadeh، 2018، Stock market behavior of pharmaceutical industry in Iran and macroeconomic factors،Economic Change and Restructuring.

38-حسن حیدری، 2011، Alternative BVAR Models for Forecasting Inflation،Acta Oeconomica، Vol. 61(1)، pp. 61-75.

39-Hassan Heidari،Salih Turan Katircioglu، narmin davoudi، 2012، Exports، Imports، and Economic Growth Nexus in Iran: An Application of Bounds Test Approach to Level Relationship،Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ECECSR)، Vol. 46(3)، pp. 241-254.

40-Hassan Heidari، Ahmad Molabahrami، 2015، Household portfolio channel of credit shocks transmission: The case of Iran،Iranian Journal of Economic Studies، Vol. 4، No. 2، Pp. 81-111.

41-حسن حیدری، 1394، تحلیل ارتباط مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران،نشریه انرژی ایران.

42-حسن حیدری, 2015, Economic growth, CO2 emissions, and energy consumption in the five ASEAN countries,Electrical Power and Energy Systems.

43-حسن حیدری, 2015, Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran,International Journal of Eco....

44-حسن حیدری, 2014, Survey of trade liberalization effects on inflation of agricultural sector (case study: Iran),Journal of Applied Science and Agriculture.

45-حسن حیدری, 2014, Asymmetric effects of inflationary shocks on inflation uncertainty in IRAN,Actual Problems of Economics.

46-حسن حیدری, 2014, Dynamic Relationship Between Macroeconomic Instability and Private Investment in the Iranian Economy,International Journal of Business and Development Studies.

47-حسن حیدری, 2014, Exploring the Influence of Service Quality and Environmental Accounting on Quality Performance,International Journal of Managment and Humanity Sciences.

48-حسن حیدری, 2013, impact of trade liberalization on economic growth: Based on the evidence from MENA countries,Jokull journal., Volume. 63, Issue. 10.

49-حسن حیدری, 2013, ). Natural gas consumption and economic growth: Are we ready to Natural Gas Price Liberalization in Iran?,Energy policy..

50-حسن حیدری, 2013, Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in the Iranian Economy: an Application of BGARCH-M Model with BEKK Approach,Journal of Business Economics and Management.

51-حسن حیدری, 2012, An empirical investigation of the effects of inflation uncertainty,actual problems of economics.

52-حسن حیدری, 2012, Inflation and Money in Iran: An application of Bounds test,International Journal of Advances in Management and Economics.

53-حسن حیدری-بهرام سنگین آبادی, 2012, The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran,actual problems of economics.

54-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران(با رویکرد سری های زمانی)،اقتصاد و توسعه منطقه ای.

55-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی،دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق).

56-حسن حیدری, 2012, Are current account deficits sustainable? New evidence from Iran using Bounds test approach to level relationship. Economics,Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal.

57-حسن حیدری, 2012, Predicting earnings management based on adjusted earnings per share (EPS),African Journal of Business Management.

58- 2012, Re-visiting the long run relationships among money growth, inflation and output growth in Iran: an application of Bounds test approach to level relationship,Actual Problems of Economics.

59-حسن حیدری، 1394، آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی،اقتصاد و توسعه کشاورزی.

60-حسن حیدری، 1394، بررسی تاثیر اثر بخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.

61-حسن حیدری، 1394، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بر پایه مدل سه متغیره GARCH،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.

62-حسن حیدری، 1394، تاثیر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد در کشورهای عضو اپک،مجلس و راهبرد، 22،2.

63-حسن حیدری، 1394، تاثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها و نااطمینانی آن در ایران،مدیریت دارایی و تامین مالی.

64-حسن حیدری، 1393، بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت،پژوهشنامه اقتصادی.

65-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران: کاربردی از مدل های تبدیل مارکف،فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی.

66-حسن حیدری، 1393، تاثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تاکید بر سرمایه انسانی،تحقیقات مدلسازی اقتصادی.

67-حسن حیدری، 1393، رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای اسلامی گروه دی هشت،فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 3،3.

68-حسن حیدری، 1393، نابرابری درآمدی تهدیدی برای سلامت جامعه: ارزیابی مجدد رابطه توزیع درآمد و سلامت در ایران با رویکرد نوین،رفاه اجتماعی.

69-حسن حیدری، 1393، بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی.

70-حسن حیدری، 1393، تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان -متغیر،پژوهشنامه اقتصادی.

71-حسن حیدری، 1392، بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی.

72-حسن حیدری، 1392، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،. فصلنامه پ‍ژوهش های رشد و توسعه اقتصادی.

73-حسن حیدری، 1392، برآورد پویای ریسک سیستماتیک بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدلهای چند متغییره ناهمسان واریانس و حالت فضا،اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق).

74-حسن حیدری، 1392، تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی.

75-حسن حیدری, 2011, Revisiting the Effects of Growth Uncertainty on Inflation in Iran:,International Journal of Business and Development Studies.

76- 2011, Reinvestigating the relationship between exchange rate uncertainty and private investment in Iran: An,African Journal of Business Management.

77-حسن حیدری، 1392، تاثیر متغییرهای اقتصادی در آلودگی محیط زیست با تاکید بر شاخص توسعه مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته،محیط شناسی.

78-حسن حیدری، 1392، تاملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید بااستفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی،پژوهش های اقتصادی ایران.

79-حسن حیدری، 1392، رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاور میانه: کاربردی از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم پانل،فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی.

80-حسن حیدری، 1392، عوامل موثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل های تبدیل مارکف،نشریه انرژی ایران.

81-حسن حیدری، 1392، اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.

82-حسن حیدری، 1392، بررسی تجربی تاثیرنااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام دربازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها،پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی).

83-حسن حیدری، 1391، تاثیر نوسانات پیش بینی شده و پیشبینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار،فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق).

84-حسن حیدری، 1391، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH،فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی.

85-حسن حیدری، 1391، بررسی روابط تجاری ایران با مهمترین شرکای اسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

86-حسن حیدری، 1391، تحلیل پویای اقتصادسنجی از رابطه بین تولید ناخالص داخلی مصرف انرژی و صادرات غیر نفتی در ایران،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.

87-حسن حیدری، 1391، ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت،معرفت فرهنگی اجتماعی.

88-حسن حیدری، 1391، رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD،فصلنامه اقتصاد مقداری ( بررسی های اقتصادی سابق).

89- 1390، دلالت هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی در ایران،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.

90-حسن حیدری، 1390، بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.

91- 1390، تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

92-حسن حیدری, 1390, An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation,فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران.

93-حسن حیدری, 1390, An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation,فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران.

94-حسن حیدری- احمد ملا بهرامی، 1389، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام براساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی دانشگاه تهران.

95-حسن حیدری-سهیلا پروین-محمد فاضلی، 1389، رابطه ي بين اندازه ي دولت و رشد اقتصادي: مطالعه ي موردي كشورهاي عضو اوپك حاشيه ي خليج فارس،فصلنامه اقتصادمقداری (بررسی های اقتصادی سابق).

96- 1389، اثر نا اطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH،فصلنامه پ‍ژوهش های اقتصادی ایران.

97- 2010، Inflation and inflation uncertainty in Iran: An Application of GARCH-in-mean model with FIML method of Estimation،International Journal of Business and Development studies.

98- 2010، An Estimated Small Open Economy New- Keynesian Model of the Australian Economy،Romanian Journal of Economic Forecasting.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1-حسن حیدری، سحر بشیری، 1393، آیا متغیرهای مهم اقتصاد کلان بر درآمد کل گردشگری در ایران تاثیر می گذارد؟،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. 6 الی 8 اسفند، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2-حسن حیدری، سحر بشیری، 1393، آیا متغیرهای مهم اقتصاد کلان بر درآمد کل گردشگری در ایران تاثیر می گذارد؟،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. 6 الی 8 اسفند، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3-حسن حیدری، یوسف محمدزاده، فائزه خواجه ای، 1393، تاثیر آلودگی محیط زیست بر روی هزینه های سلامت،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. 6 الی 8 اسفند، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

4-حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو، فرهاد ادیب زاده، 1390، بررسي رابطه عليت شاخص قيمت سهام و تقاضاي پول در ايران،دومين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران.

5-حسن حیدری، جعفرصادق اسکندری، 1388، تحليل عملكرد برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي مطالعه موردي صادرات غير نفتي استان آذربايجان غربي،پانزدهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور، تبريز، ايران.

6- 2010, An Empirical Investigation of the Effects of Inflation Uncertainty on Economic Growth in Iran,EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, استانبول,ترکیه.

7- 2010, Are Current Account Deficits Sustainable New Evidence from Iran Using Bounds test Approch to Cointegration,International Conference on Social Sciences.

8- 2009, Does Inflation Increase with Inflation Uncertainty in Iran? An Application of M-GARCH-M Model with FIML Method of Estimation,Anadolu International Conference in Economics.

9- 2012, Effect of Fluctuations of exchange rate, Interest rate, and Inflation on Gold price: Panel data approach. International Symposium on Regional Cooperation and Development. 17-20 October, Ataturk University, Erzurum, Turkey.,International Symposium on Regional Cooperation and Development. 17-20 October, Ataturk University, Erzurum, Turkey, ارزوروم,ترکیه.

10- 1393, Exchange Rate Volatility and Iran s Bilateral Imports from Turkey,Second Baku forum of Economic Think ... Second international conference on energy, Regional integration and socio-economic Dvelopment, باکو,آذربایجان.

11- 2010, Exports, Import and economic growth nexus in Iran, Bounds test approach to cointegration,International conference on Eurasian Economics.

12- 2008, Inflation and inflation uncertainty,International conference on social sciences (icss, ازمیر,ترکیه.

13- 1390, Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in the Iranian Economy: an Application,12th international symposium on Econometrics Operations Research and statics held in the pamukkale university congress hall in Denizli/ turkey on 26-29 may 2011, پاموک کاله,ترکیه.

14- 1391, Investigation of economic convergence between iran and turkey in the presence of strutural breaks,international symposium on regional cooperation and development, ارزوروم,ترکیه.

15- 2012, Investigation of the US financial crisis contagion to Istanbul Stock Exchange: An application of BGARCH models. International Conference on Economics, Turkish Economic Association (ICE-TEA, 2012). Izmir, Turkey.,International Conference on Economics, Turkish Economic Association (ICE-TEA, 2012). Izmir, Turkey, ازمیر,ترکیه.

16- 1391, optimizing the portfolio based on the multivariate garch models: consisting of stock market and gold market in iran,international symposium on regional cooperation and development, ارزوروم,ترکیه.

17- 1394, Overview expansion nonlinear time series model and its applications in economics (From ARCH to MARKOV-SWITCHING GARCH),ICEKU2016, سنندج,ایران.

18- 2010, Re- Investigation of the Long run Relationship Between Money Growth and Inflation in Iran- : An Application of Bounds Test Approach to Cointegration,2010 International Conference of Information and Finance(ICIF2010).

19- 2012, state-space models and its applications ineconomics,international conference on econometrics, method and applications, سنندج,ایران.

20- 2009, Testing for Multiple Structural Breaks in the Iranian Macroeconomic Series,International Conference of Social Sciences.

21- 1391, The effect of Oil Price Uncertainty on Growth of Industry and Mine Sector in Iran.,9th International Conference on Energy, Niroo Research Institute of Iran, Tehran, Iran, تهران,ایران.

22- 1390, The effects of exchange rate uncertainty on non-oil exports of Iran:,icbfp2011 international conference on banking and finace perspectives, famagusta,قبرس.

23- 2010, The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Investment in Iran,EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, استانبول,ترکیه.

24- 1391، بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

25- 1392، بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب MENA:کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته.،همایش ملی دانشگاه کارآفرین،‌ صنعت دانش محور.، بابلسر،ایران.

26- 1391، بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

27- 1393، بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران (رهیافت آزمون کرانه ها)،کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه و تعالی کسب و کار، تهران،ایران.

28- 1390، بررسی رابطه بلندمدت بین انواع درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران،پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، تهران،ایران.

29- 1394، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و رشد اقتصادی،هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه،ایران.

30- 1390، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز، نااطمینانی تورم و نا اطمینانی رشد اقتصادی،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

31- 1391، بررسی رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران: کاربردی از مدل های چند متغییره ناهمسان واریانس،سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

32- 1390، بررسی رابطه علیت تحقیق و توسعه داخلی، تحقیق و توسعه خارجی و رشد اقتصادی ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

33- 1391، بررسی شکست ساختاری و پایداری ضرایب تجاری در ایران،همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر،ایران.

34- 1388، بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران،پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور.

35- 1392، بررسی مقایسه ای اثرات رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوای ایران در دو بخش صنعت و حمل و نقل،اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، تهران،ایران.

36- 1393، بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در انگیزش خود اشتغالی،کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران،ایران.

37- 1392، تاثیر آستانه ای حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی،همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، تهران،ایران.

38- 1392، تاثیر سرمایه گذاری در گردشگری شهری برای توسعه پایدار،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،ایران.

39- 1392، تاثیر سطح درآمد و شدت انرژی بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای اپک:شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی،اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، تهران،ایران.

40- 1390، تاثیر نا اطمینانی بازده بر بازده سهام صنعت خودرو ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

41- 1390، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر تورم در ایران: کاربرد مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته دو متغیره،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

42- 1391، توسعه مالی و رشد اقتصادی بر کارایی انرژی در کشورهای عضو اپک،نهمین همایش بین المللی انرژی.، تهران،ایران.

43- 1392، رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران،چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر،ایران.

44- 1391، ‌سیستم پولی اسلامی و بحرانهای مالی جهانی: مطالعه موردی ایران. همایش چالش های بازار های مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی،همایش چالش های بازار های مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، ارومیه،ایران.

45- 1392، شناسایی معادن و نقش آن بر اشتغال و تولید استان آذربایجان غربی در سال تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی،همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی،، تهران،ایران.

46- 1392، فرصت ها و چالش های توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی،همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی، تهران،ایران.

47- 1391، مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد،اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها، سنندج،ایران.

48- 1391، مقایسه توزیع درآمد استان آذربایجان غربی با کل کشور در سال های 1388-1368،اولین همایش ملی اقتصاد_ ارومیه،‌ایران.، ارومیه،ایران.

49- 1391، نگرشی پویا بر ارزش در معرض خطر پورتفوی سهام بر پایه مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-حسن حیدری، پرویز پیری، محمد ایمانی برندق، اکبر زواری رضائی، 1391، سيستم هاي حسابداري.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسن حیدری، - 2.هدایت منتخب 50%، 1391، تورم و نااطمینانی تورم در ایران،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (55)

1-سعيد امير حسيني، 1393، بررسي اثرات سركوب مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رعنا اصغري، 1392، تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب MENA در مقايسه با كشورهاي منتخب عضو OECD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رقيه علي نژاد، 1392، تاثير فساد اداري بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو گروه دي هشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نجمعه عليزاده، 1392، بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بهره وري عوامل توليد ( نيروي كار و سرمايه ) بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا صالحيان صالحي نژاد، 1391، بررسي پويايي كشش تراز تجاري نسبت به نرخ ارز (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عسل صادقپور، 1392، اثر گذاري متغيرهاي اقتصادي بر آلودگي محيط زيست (مطالعه كشورهاي منتخب)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-لعيا قاسمي، 1394، بررسي آثار جرايم منتخب بر رشد اقتصادي استان هاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-پروانه فرخ نهاد، 1394، نقش سرريز تحقيق و توسعه و ظرفيت جذب در بهره وري كل در منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-گيتي آرمند، 1394، بررسي رابطه بين توسعه مالي و كاهش فقر: مطالعه ي موردي كشورهاي منتخب در حال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهرداد فيض اله زاده، 1394، بررسي تاثير توسعه مالي، تجارت و رشد اقتصادي بر انتشار دي اكسيد كربن در كشورهاي در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رعنا صحرانورد، 1394، تاثير توسعه مالي و حقوق مالكيت بر فساد مالي: مطالعه موردي كشورهاي منتخب در حال توسعه در مقايسه با توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مريم اعتقادي، 1393، مقايسه تاثير هزينه هاي دفاعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي دي 8 و جي 8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد زماني، 1391، بررسي رابطه پويا بين نرخ ارز و قيمت سهام: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليلا ابراهيم پور درخشان، 1393، اثر دموكراسي بر توسعه مالي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فيروز عبدالعلي زاده، 1393، بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، توسعه آموزش، شهر نشيني و نقش ICT در ايجاد ارتباط بين اين متغيرها در كشورهاي منتخب MENA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-نيره رنجبر، 1393، تاثير جنسيت و رشد اقتصادي بر فساد اداري در كشورهاي عضو گروه دي هشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فائزه مرندي، 1393، تاثير سياست پولي بر بازار مسكن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فائزه خواجه اي، 1393، مخارج بهداشتي، محيط زيست و رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي خاور ميانه و OECD )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سحر ايماني كجلار، 1393، هزينه هاي سركوب مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي: مقايسه كشورهاي در حال توسعه D8 با كشورهاي توسعه يافته G-8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-خديجه شكري قره قشلاقي، 1393، فساد، دموكراسي و عملكرد زيست محيطي: يك تجزيه و تحليل تجربي براي كشورهاي منتخب در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهام عبديلي انهر، 1393، بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص هاي قيمت در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-لسيان سعيدپور، 1390، بررسي رابطه بلند مدت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران : كاربردي از رهيافت كرانه ها در همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهرام سنگين آبادي، 1390، تاثير تحقيق و توسعه و آموزش عالي بر رشد اقتصادي: مطالعه اي تجربي در مورد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-معصومه جهانگيري درزه كناني، 1390، بررسي تاثيرات همزمان نا اطميناني نرخ ارز و نا اطميناني تورم بر رشد اقتصادي در ايران: كاربرد مدل سه متغيره GARCH، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا رئوف، 1390، تاثير بررسي رابطه بين ريسك سيستماتيك و ارزش افزوده اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نسرين سلماني كردلر، 1390، تاثير نا اطميناني نرخ ارز بر تورم در ايران:كاربرد مدل واريانس نا همساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته دو متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-رضا زارع نقده، 1390، بررسي شرط مارشال- لرنر در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه زارعي، 1390، آزمون پديده منحني J:ايران در برابر مهمترين شركاي تجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سامان الماسي، 1390، تاثير نوسانات بازده بر بازده سهام صنعت خودرو در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فاطمه الماسي، 1390، بررسي رابطه تجربي متغيرهاي جمعيتي با رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سولماز صادقپور، 1390، اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و تورم روي قيمت طلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سولماز سروقد، 1390، تاثير نا اطميناني تورم روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران: كاربرد مدل واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-راضيه ابراهيمي، 1390، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سميه خضري، 1389، بررسي عوامل موثر بر صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-فرهاد اديب زاده، 1389، بررسي ارتباط بين شاخص قيمت سهام و تقاضاي پول در ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها به همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-فاطمه كرمي آغ اسمعيلي، 1389، بررسي اثر نا اطميناني نرخ ارز بر شاخص كل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-عليرضا بهمن پور، 1389، سياست پولي و شاخص قيمت سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-پريسا جوهري سلماسي، 1389، بررسي رابطه بلند مدت بين رشد نقدينگي تورم و رشد اقتصادي در ايران : كاربرد رهيافت آزمون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-نرمين داودي، 1389، بررسي تجربي رابطه بلند مدت بين صادرات ، واردات و رشد اقتصادي ، مورد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-مهناز سيد هاشمي، 1389، تاثيرات نا اطميناني نرخ ارز روي سرمايه گذاري در ايران : كاربرد رهيافت آزمون Bound در همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامكي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-محمد زماني، 1391، بررسي رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادي، تورم و نرخ ارز در ايران: كاربردي از مدل هاي چند متغيره نا همسان واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-سيد محمد تقي سعيدي سيني، 1391، بررسي رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادي تورم و نرخ ارز در ايران : كاربردي از مدل هاي چند متغيره نا همسان واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سعيد امامپور، 1393، ببرسي بهره وري ماليات بر درآمد مشاغل كشور با تاكيد بر اثربخشي آن در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-علمناز نظريان، 1392، سرمايه اجتماعي، سرمايه سلامت و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو منا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-مرتضي دهقاندرست، 1392، بررسي رابطه بين بازار سهام كشور ايران و تركيه و بهينه سازي سبد سرمايه گذاري متشكل از اين بازارها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-طيبه عباسي، 1392، بررسي تاثير نا اطميناني تورم بر منابع بانك سپه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-هانيه جوهري سلماسي، 1392، بحران مالي و انتقال نوسانات بين بازارهاي سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-سميرا احمدپور، 1392، بررسي رابطه بين تورم و بازده سهام در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-نعيمه حضوري، 1392، اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-سحرناز بابائي، 1392، تاثير نوسانات قيمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-فاطمه آقايي عباس آباد، 1390، بررسي رابطه بين رشد درآمد سرانه داخلي و سلامت در كشورهاي صادركننده نفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-فرزانه طالبي، 1392، تاثير سياست مالي برقيمت دارايي ها در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-نسيم احمدپور، 1392، تاثير درآمدهاي نفتي بر صادرات غير نفتي و واردات كشورهاي صادركننده نفت حاشيه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.