بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (26)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • صمد حکمتی فرید
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-علی دهقانی ، مولایی، صمد حکمتی فرید، سیاب ممی پور، 1394، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران، رهیافت غیر خطی انتقال ملایم،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران.

2-صمد حکمتی فرید، احمد عزتی شورگلی، رضا عزتی، علی دهقانی، 1394، تاثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

3-صمد حکمتی فرید، 1394، کاربرد الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور،نظریه های کاربردی در اقتصاد.

4-خلیل جهانگیری، صمد حکمتی فرید، 1394، مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.

5-صمد حکمتی فرید، یوسف محمدزاده، دیمن خزالی، 1394، اثر بهبود فضای کسب و کار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 6،6.

6-صمد حکمتی فرید، خلیل جهانگیری، امید مرادخانی، 1394، تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI) (رویکرد داده های تابلویی پویا)،نظریه های کاربردی در اقتصاد.

7-دکتر محمدزاده، دکتر بهبودی، صمد حکمتی فرید، 1394، مقایسه تطبیقی سیستمهای مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی.

8-حسین اصغر پور ، بهزاد سلمانی، صمد حکمتی فرید، 1393، تأثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی،فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی.

9-محسن پور عبادالهان، پرویز محمد زاده ، فیروز فلاحی، صمد حکمتی فرید، 1392، بررسی شاخص های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی کاربردی.

10-فیروز فلاحی ، صمد حکمتی فرید، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استانهای کشور،فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی ( که از شماره 6 به بعد به فصلنامه اقتصاد انرژی ایران تغییر نام داده است).

11-فیروز فلاحی ، پرویز محمد زاده، صمد حکمتی فرید، 1392، بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروههای کالایی در خانوارهای شهری کشور،مجله تحقیقات اقتصادی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 1393، بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای روستایی کشور،اولین همایش اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل،ایران.

2- 1393، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) برکیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا،اولین همایش اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل،ایران.

3- 1394، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار صنایع ایران (با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا)،اولین همایش اقتصاد صنعتی، تبریز،ایران.

4- 1393، بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای دارای سرپرست شاغل و غیر شاغل شهری کشور،اولین همایش اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل،ایران.

5- 1392، بررسی ساختار و درجه تمرکز کارگاههای بزرگ صنعتی استان آذربایجان شرقی،دومین کنفرانس ملی چالشهای اصلی صنعت و تولید ملی، تبریز،ایران.

6- 1394، بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)،اولین همایش اقتصاد صنعتی، تبریز،ایران.

7- 1394، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه آتش سوزی در ایران،اولین همایش اقتصاد صنعتی، تبریز،ایران.

8- 1392، عوامل تعیین کننده کیفیت مخحیط زیست در استانهای کشور،اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-صمد حکمتی فرید, 1393, سیمای صنعت و اقتصاد استان آذربایجان شرقی.
پایان نامه ها (26)

1-علي خواجه محمدلو، 1393، بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبآ ايده آل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هاجر ولي نژاد، 1393، بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت گروه كالايي در خانوارهاي شهري با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبآ ايده آل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سميه طالب پور، 1393، نقش كنترل فساد در هدايت نقدينگي به سمت توليد ناخالص داخلي در كشورهاي D8 و G8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مهدي علي نژاد، 1393، تاثير مخارج دولت بر تورم با استفاده از مدل چرخشي ماركوف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عثمان يوسف پور، 1393، بررسي علل و عوامل تسريع توسعه اقتصادي كره جنوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-خديجه شكري قره قشلاقي، 1393، فساد، دموكراسي و عملكرد زيست¬محيطي: يك تجزيه و تحليل تجربي براي كشورهاي منتخب در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فرخنده پروين شعار گنگچين، 1393، بررسي تأثير ICT بر روي كيفيت محيط زيست در كشورهاي عضو منا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-آيدين دياري، 1393، بررسي اثر تغييرات نرخ سود بانكي بر تورم و سرمايه گذاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهري مسلمي بيرامي، 1393، بررسي تاثير محورهاي اقتصاد دانش بنيان بر رشد اقتصادي كشورهاي OECD و كشورهاي در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-صبا يحيوي مياوق، 1394، بررسي اثر رانت منابع طبيعي بر شاخصهاي حكمراني خوب كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حسين يعقوبي، 1394، بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي وقوع جرم در كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فاطمه وساقي، 1394، مقايسه اثرگذاري توسعه مالي بر كيفيت محيط زيست در بين منتخبي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-الميرا شريفي دارغلو، 1394، بررسي تاثير اندازه دولت بر روي حكمراني خوب و عملكرد اقتصادي در كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-بهنام پرواسي، 1394، بررسي تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مريم منافي ديزج يكان، 1394، مدلسازي و پيش بيني نوسانات بازدهي در بازار طلا بر پايه مدلهاي ARFIMA-FIGARCH و SWITCHING- MARKOV، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ديمن خزالي، 1394، اثر بهبود فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد متوسط و بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-زهرا حاجي، 1394، بررسي تاثير سرمايه انساني بر سودآوري كارگاههاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-لعيا قاسمي، 1394، بررسي آثار جرايم منتخب بر رشد اقتصادي استانهاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فهميده فتاحي، 1394، بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كاهش فقر خانوارهاي شهري و روستايي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-طاهر ابراهيم زاده گنبدي، 1394، بررسي تاثير پيري جمعيت و هزينه¬هاي سلامت بر روي رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميرا عبدالعلي زاد، 1394، تاثير سرمايه اجتماعي بر روي سلامت عمومي در كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-نفيسه سعادت خضرآباد، 1394، بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت گروههاي كالايي در خانوارهاي روستايي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-كبري مير علي اشرفي، 1394، بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر روي كارآفريني در بين كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-الهه مختاري، 1394، كاربرد الگوي Panel VAR در بررسي رابطه بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-بهارك تيموري گلمرز، 1394، كاربرد الگوي پروبيت رتبه اي در تحليل عوامل تعيين كننده توزيع درآمد در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-گيتي آرمند، 1394، بررسي رابطه بين توسعه مالي و كاهش فقر: مطالعه ي موردي كشورهاي منتخب درحال توسعه در مقايسه با توسعه¬يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.