• نام و نام خانوادگی
  • رضا نیکخواه سرنقی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا نیکخواه سرنقی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 2014, Measures Taken by Iran to Prevent Transnational Organized Crimes and its Estimated Position Compared to the UN Criminal Policy,Journal of Educational and Management Studies.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1391، بررسي نقش و تاثير قوانين . مشوق هاي حقوقي در جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي در آذربايجان غربي،كنفرانس ملي اقتصاد، اروميه،ايران.

2- 1391، ضرورت هاي وحدت در حقوق بين الملل،حقوق بين الملل در آيينه علوم روز، اروميه،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-محمد رضا کمیلی رضا نیکخواه سرنقی علی حسینی، 1392، پیش دستی در دفاع نظر به حقوق کیفری بین المللی و فقه شیعه.

2-رضا نیکخواه سرنقی، 1391، سرمایه گذاری خارجی و بررسی قانون حاکم بر آن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا نیکخواه سرنقی،استانداری آذربایجان غربی، 1392، سامان دهی خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی،پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (11)

1-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-آمنه نظري، 1393، بررسي تطبيقي اخرين تحولات بزهكاري كودكان در حقوق كيفري ايران با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نازيلا همتي، 1393، بررسي حقوق كودك متولد از تلقيح مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مهين خراساني، 1393، بررسي حقوق سياسي اجتماعي بنيادين زن در فقه وحقوق موضوعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محمد رضا صاحب جمعي، 1392، بررسي فقهي وحقوقي ساخت واستفاده از وسايل كشتار دسته جمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عباس پور بهمني، 1393، اثر توبه در سقوط مجازات حدي در فقه وحقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حسين احمدي نژاد، 1392، دايره اختيارات ولي فقيه در امور فرا ملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ميثم مداحي، 1392، كاربرد سوگند در فقه و نظام حقوقي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ميلاد هنرمند نامقي، 1392، بررسي برخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حانيه حاجي معروفي، 1392، بررسي فقهي حقوقي مسووليت مدني صغار و مجانين و سرپرستان انها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمدرضا صاحب جمعي، 1392، بررسي فقهي و حقوقي ساخت و استفاده از وسايل كشتار جمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.