• نام و نام خانوادگی
  • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (24)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دكتري، 1379، زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه اصفهان.

2-كارشناسي ارشد، 1366، زبان و ادبيات فارسي،تربيت مدرس تهران.

3-ليسانس، 1362، زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
مقالات ژورنال (9)

1-بهمن نزهت، عبدالناصر نظرياني و يحيي حسينايي، 1397، مولفه هاي تعليم و تربيت مطلوب در گلستان سعدي،پژوهشنامه ادبيات تعليمي.

2-عبدالناصر نظرياني، عليرضا مظفري و علي بلاغي اينانلو، 1396، بررسي و تحليل ويژگي هاي سبكي حمله حيدري باذل مشهدي،بهار ادب.

3-محمد امير عبيدي نيا، عبدالناصر نظرياني و شعله عبدالعلي پور، 2018، kimia impression view (Jamis letters and notes from a Linguistic perspective،politix.

4-عبدالناصر نظرياني، بهمن نزهت و نوريك تارورديانس، 1395، نور در انديشه هاي شيخ اشراق و قديسه ي حيلدگارد،فصلنامه علمي پژوهشي عرفان اسلامي.

5-عبدالناصر نظرياني، شهناز پسنديده، 1395، جلوه هاي تصويرگري پيامبر در مثنوي شريف،دانشگاه خوارزمي.

6-عبدالناصر نظرياني، حجت الله همتي، 1391، مطالعه مناسبات ساختاري در داستان كيكاووس و سودابه،فصلنامه نامه پارسي.

7- 2015, A Study of Evil and Demonic Forces in Shahnameh,International Journal of Social Sciences and Education.

8-عبدالناصر نظرياني و الهام منفردان، 1388، نمادپردازی سیاسی- اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی با تکیه بر سه دفتر شعری میعاد در لجن"، " ترمه"، "حریق باد""،مجله دانشکده علوم انسانی.

9-طاهره خوشحال و عبدالناصر نظرياني، 1386، نگاهی به تحولات سیاسی -اجتماعی قرن های چهارم و پنجم و تاثیر ان بر گفتار و رفتار ابوسعید ابوالخیر،پژوهش زبان و ادب فارسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-عبدالناصر نظرياني و فرشته فتحي، 1395، سيماي پيام آوران الهي در غزل حافظ،دانشگاه رشت.

2-عبدالناصر نظرياني و زهرا نوري، 1393، بررسي كهن الگوي نقاب در شخصيت دهقان در شاهنامه فردوسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان.

3-عبدالناصر نظرياني، 1389، اي قوم به حج رفته كجاييد؟ محصول نگاهي عارفانه به حج،دانشگاه يزد.
کتاب های چاپ شده (1)

1-عبدالناصر نظرياني، عبدالله طلوعي آذر و عليرضا مظفري، 1391، سبوي سبز سخن،گردآوري، يك جلد، 320 ص.
پایان نامه ها (24)

1-علي اصغر زارعي، 1395، بن مايه هاي همانند اسطوره اي در ايران و ميان رودان، عليرضا مظفري و عبدالناصر نظرياني.

2-نوريك تارورديانس، 1396، عوالم روحاني مكاشه حضرت يوحنان و تطبيق آن با عرفان اسلامي، عبدالناصر نظرياني و بهمن نزهت.

3-شعله عبدالعلي پور، 1396، الگوهاي دستوري و ويژگي هاي سبكي منشعات جامي و طبقه بندي موضوعات و مخاطبان آنها.

4-زهرا راجي، 1391، كرامت انساني در شعر شعراي اصفهان دهه 60، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهدي مهدي زاده، 1390، شرح و تحليل مثنوي شهريارنامه عثمان مختاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سيروان بهرامي، 1390، نوستالژي در شعر شهريار، فروغ فرخزاد و اخوان ثالث، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي اكبر صادقي، 1390، بررسي و مقايسه آيين زندگي در قابوس نامه و بوستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فرزانه مختاري، 1391، بازگشت به خويشتن در شعر زنان معاصر با تكيه بر آثار پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني، طاهره صفار زاده و فاطمه راكعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سپيده پركسب كار، 1391، شكل گيري و بررسي تحول شخصيت درويش در ادب فارسي با تكيه بر آثار سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فريد برجخاني، 1391، بررسي آثار بهرام صادقي از منظر نظريه گفتگويي ميخائيل باختين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-عطاء الله رحماني، 1391، باز نمايي شهر تهران در رمان هاي تهران مخوف، تهران شهر بي آسمان و نگران نباش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-علي عليزاده اصل، 1391، بررسي و مقايسه شخصيت كودك و نوجوان در آثار داستاني هوشنگ مرادي كرماني و محمدرضا بايرامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سميه نوري، 1389، نقد و بررسي رمان هاي علي محمد افغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نعيمه قدرتي، 1390، بررسي شعر فريدون مشيري با تكيه بر موسيقي و جلوه هاي زيباشناختي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فهيمه شيرگير، 1390، آيين سخن در آثار ناصرخسرو، نظامي و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بيژن نظري منش، 1393، مقايسه شخصيت هاي خسرو و شيرين نظامي با خسرو شيرين هاي بعد از او، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

17-آيدا مجيدآبادي، 1393، بررسي مضامين مرگ و زندگي در شعر فروغ فرخزاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فريبا خلخال، 1393، بهشت و دوزخ در آثار مولوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سهيلا پورشقاقي، 1393، مقايسه حكايت هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه براساس الگوي پراپ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيده هاجر هاشم پور، 1392، بررسي و مقايسه مفهوم عدل از ديدگاه ناصر خسرو و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رعنا نوحي، 1392، بازنويسي و تطبيق مثنوي خرم و زيبا با خسرو و شيرين نظامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-محمد رحيمي، 1392، بررسي و مقايسه مفهوم هنر در ادب حماسي، عرفاني و تعليمي با تكيه بر آثار فردوسي، مولوي و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سميه مجيدزاده، 1392، مقايسه نامه هاي ايراني و انيراني در شاهنامه فردوسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فريد محرابي، 1392، خود زيست نامه نگاري در نثر فارسي از 1300 تا امروز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (8)

1-سنايي و ناصر خسرو، كارشناسي ارشد،1384.

2-شاهنامه، كارشناسي ارشد،1386.

3-ادبيات حماسي و قهرماني، دكتري (محض)،1388.

4-سير تحول زبان فارسي، دكتري،1394.

5-سير تحول ادبيات، دكتري ،1393.

6-متون غنايي 1، دكتري (گرايش غنايي)،1389.

7-متون حماسي 2، دكتري (گرايش حماسي)،1391.

8-متون حماسي 1، دكتري (گرايش حماسي)،1390.