• نام و نام خانوادگی
  • بهمن نزهت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهمن نزهت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات ژورنال (12)

1- 1392، بررسی « تحقیق و تقلید » در عرفان و تصوف اسلامی،کاوش نامه، 14،26.

2- 1392، بهاء ولد و تداوم سنت معارف نامه نویسی در عرفان و ادب فارسی،مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، 1،17.

3- 1392، اسلوب بیان و شیوه مجلس گویی مولانا در آثار منثورش،متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، 57،57.

4- 1391، ترکیب ساختاری و درون مایه های عرفانی در مثنوی مصیبت نامه عطار،ادبیات عرفانی، 14،1.

5- 1391، تحلیل وجهی از زیباییشناسی سخن عرفانی: مطالعه موردی سجع در نامه‌های عین‌القضات،متن پژوهی ادبی، 2،1.

6- 1390، نگاهی به تصحیح کتاب فیه ما فیه بر اساس نسخه قونیه،ادب پژوهی، 4،1.

7- 1390، کیمیاگری های شمس،نامه فرهنگستان، 12،1.

8- 1387، بررسی شیوه تفسیری مولوی در مثنوی با نگاهی به حقایق التفسیر سلمی،مجله پژوهشهای اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان.

9- 0، شرح آرزومندی(شرح حال مولانا از زبان حال شمس)،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

10- 0، نظریه عشق" در متون کهن عرفانی ( بر اساس دیلمی، غزالی و روزبهان)"،فصلنامه زبان و ادب فارسی.

11- 0، نماد نور در ادبیات صوفیه،مطالعات عرفانی.

12- 0، نمادگرایی عرفانی در شعر صائب تبریزی،فصلنامه زبان و ادب.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1389، آثار مولانا در كتابخانه هاتي قلمرو عثماني،هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان وادبيات فارسي، تهران،ايران.

2- 1393، تصوير سازي در مثنوي الهي نامه عطار،نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد،ايران.

3- 1389، تفسير بهشت و دوزخ از ديدگاه عطار،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

4- 1385، حس وذوق هنري عرفان در پيوند با هنر نبوي،همايش بين المللي هنرنبوي.

5- 1390، حلاج به روايت تذكره الاولياهاي عرفاني در ادب فارسي،ششمين همايش بين اللمللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، ممازندران،ايران.

6- 1386، در پرتو انوار معنوي،همايش مولانا و حكيم سبزواري.

7- 1385، شكل گيري شيوه ي تفسيري مولوي در مثنوي،همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي مولوي.

8- 1387، كتابهاي معارف" و سنت "معارف" نويسي در ادبيات عرفاني"،سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران.

9- 1391، مطالعه و بررسي نوع ادبي تذكرة الاولياء در عرفان و ادب فارسي با تأكيد بررة الاولياء »،هفتمين همايشبين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي- مقاله شماره 484 از ص 574 تا، تهران،ايران.

10- 1388، معارف يا مقالات شمس تبريزي،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

11- 1386، مكتب اصفهان و ترويج شعر صوفيانه در عصر صفوي،همايش بين المللي نقش اصفهان.

12- 1391، مناقب العارفين افلاكي: كتاب راهنماي مكتب مولوي در آسياي صغير،همايش بين المللي پيوندهاي زبان و ادبي ايران و تركيه، استانبول،تركيه.

13- 1386، منطق مكالمه و ايماژهاي شاعرانه در مناظرات پروين اعتصامي،مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت پروين اعتصامي.

14- 1389، مواريث فرهنگ و ادب فارسي در كتابخانه هاي قلمرو عثماني،هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، تهران،ايران.

15- 1389، مولانا و ديدار او انسان هاي خيالي،پرنيان سخن- پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

16- 1389، مولانا و ديدار او با انسانهاي خيالي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

17- 1393، نقد نسخه شناسي آثار خانواده عرفاني مولانا،دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه، تهران،ايران.

18- 1385، نقش ايدئولوژيكي نماد نور" در ادبيات صوفيه"،گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان.

19- 1390، نقش رباطها و كاروانسراها در اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامي،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج و زبان ادبيات فارسي، مازندران،ايران.

20- 1387، نقش زبان فارسي در تعامل فرهنگي د ادبي با كشورهاي همسايه،ششمين مجمع بين المللي زبان و ادبيات فارسي.

21- 1386، نگاهي نو به شخصيت تاريخي و معارف عرفاني مولانا جلال الدين بلخي،دومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران.

22- 1391، ويژگي هاي ادبي و جايگاه تاريخي مناقب نامه هاي عرفاني،هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، تهران،ايران.

23- 1391، ويژگيهاي ادبي و جايگاه تاريخي مناقبنامههاي عرفاني،هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي- مقاله شماره 483 از ص 561 تا 573، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1- 1390، ویراستاری ادبی کتاب واژگان نهج البلاغه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2- 1388، ویراستاری گزیده نهج البلاغه.

3- 1386، ویراستاری ادبی کتاب شیمی نفت و پالایش آن ، ترجمه آقای دکتر سیروس نوری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

4- 1386، ویراستاری ادبی فصل نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شماره های (1)، (2)، (3)،(4)، (5)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

5- 1385، ویراستاری فارسی عمومی.
پایان نامه ها (21)

1-اسما نيك فرجام، 1393، مطالعه ابعاد معرفتي ادعيه معصومين (ع) و تاثير آن بر متون عرفاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سحر عبدالعلي وند، 1393، جنبه هاي انتقادي تصوف از ديدگاه شعراي حوزه شيراز در قرن هفتم و هشتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمد شكري، 1393، بررسي هنري مقدمه قصايد ظهير الدين فاريابي و مقايسه آن با قصايد انوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سلام پشابادي، 1394، انعكاس آراء و جهان بيني عرفاني سنايي در مكاتيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-هادي خان محمدي، 1392، بررسي لطايف عرفاني تفسير سورة يوسف و مقايسه آن.....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ارسلان شهبازي، 1392، بررسي جنبه هاي ادبي و تحليل درونمايه هاي عرفاني مكاتيب قطب محيي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-طاهر لاوژه، 1391، سير تطوّر نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري قمري، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

8-ابراهيم يوسفي، 1390، جلوه هاي سنت و نو آوري در شعر هوشنگ ابتهاج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-خالد قادري، 1391، تطبيق و مقايسه ساختاري و محتوايي رباعيات مولانا و عطار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مدينه مهدوي، 1390، مطالعه و بررسي نوع ادبي تذكره الاوليا در عرفان و ادب فارسي با تاكيد بر تذكره الاولياي عطار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-شيوا علي پاشاپور، 1390، خاموشي و مفاهيم آن در ادب فارسي با تاكيد بر متون عرفاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-صلاح الدين احمد پور، 1396، تحليل و طبقه بندي آرا و انديشه هاي عرفاني نوبت سوم تفسير كشف الاسرار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-آزاد سورچي تبار، 1392، آرمانگرايي ديني و انديشه هاي عرفاني در ديوان شعر اقيال لاهوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-راضيه هاشمي كهيايي، 1391، طبقه بندي و تحليل و بررسي كرامات اوليا در متون كهن عرفاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-زهرا حسيني، 1391، شرح و تحليل بافت عرفاني غزلهاي سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-الهام شكوري، 1391، بررسي و مطالعه مكتب و طريقت مولوي بر اساس كتاب مناقب العارفين افلاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-طاهر لاوژه، 1391، سير تطور نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

18-خالد قادري، 1391، تطبيق و مقايسه ساختاري و محتوايي رباعيات عطار و مولانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ابراهيم يونسي، 1390، جلوه هاي سنت و نوگرايي در شعر هوشنگ ابتهاج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-شهلا پيام، 1389، تحليل و بررسي جهان بيني عرفاني عطار در منظومه مصيبت نامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-حجت الله همتي، 1388، بررسي و مطالع معارف و تعاليم عرفاني مولانا در كتاب فيه ما فيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.