• نام و نام خانوادگی
  • هوشمند باقری قره بلاغ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

هوشمند باقری قره بلاغ استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه است. وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و مدرک دکتری در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می باشد.

از ابتدای ورودم به رشته مدیریت همواره مشتاق فراگیری و تجربه راهی برای ساختاربندی مسائل دنیای واقعی بوده ام، مدلسازی معادلات ساختاری و روش های پژوهش کیفی زیر لوای روش های تحقیق؛ بازاریابی، تبلیغات، رفتار مصرف کننده و برندینگ برایم شوق انگیز است و پنجره استقبال من برای هرگونه همکاری در این زمینه ها کاملاً گشوده است. حداکثر زمان فراغتم را به نوشتن مشغولم، بازی فوتبال را دوست دارم و به نوشیدن چای دلخوشم.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (60)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هوشمند باقری قره بلاغ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
        بیوگرافی کوتاه

هوشمند باقری قره بلاغ استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه است. وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و مدرک دکتری در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می باشد.

از ابتدای ورودم به رشته مدیریت همواره مشتاق فراگیری و تجربه راهی برای ساختاربندی مسائل دنیای واقعی بوده ام، مدلسازی معادلات ساختاری و روش های پژوهش کیفی زیر لوای روش های تحقیق؛ بازاریابی، تبلیغات، رفتار مصرف کننده و برندینگ برایم شوق انگیز است و پنجره استقبال من برای هرگونه همکاری در این زمینه ها کاملاً گشوده است. حداکثر زمان فراغتم را به نوشتن مشغولم، بازی فوتبال را دوست دارم و به نوشیدن چای دلخوشم.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 90-86، مدیریت بازرگانی با معدل 17/05.

2-کارشناسی ارشد، 94-91، مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی با معدل 18/41.

3-دکتری، 00-96، مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی با معدل 19/50.
مقالات ژورنال (60)

1-Morteza Maleki Minbashrazgah, Hooshmand Bagheri Garbollagh, Maryam Varmaghani, 2022, Brand-specific transactional leadership: the effects of brand-building behaviors on employee-based brand equity in the insurance industry,Kybernetes.

2-Abbas Ali Rastgar, Ghazale Taheri, H Bagheri Garbollagh, O Solati Nejad, 2022, Antecedents and consequences of consumer hope for the brand of Hydroderm with the moderating role of brand charisma,Central European Business Review.

3-Ramin Bashir Khodaparasti, Hooshmand Bagheri Garabollagh, 2023, Examining Circular Economy Practices and Sustainability Performance in Knowledge-Based Companies in Iran,The AMFITEATRU ECONOMIC journal.

4-Ramin Bashir Khodaparasti, Hooshmand Bagheri Garabollagh, 2023, Antecedents and consequences of green public administration,Administratie si Management Public.

5-Ramin Bashir Khodaparasti, Hooshmand Bagheri Garbollagh, 2023, Antecedents and consequences of telecommuting on public organizations in Iran: the case of west Azerbaijan province,Kybernetes.

6-Ramin Bashir Khodaparasti, Hooshmand Bagheri Garabollagh, Reza Mohammadpour, 2020, Engagement in green procurement: antecedents and outcomes on manufacturing small and medium-sized enterprises from Iran,Amfiteatru Economic.

7-Morteza Maleki Minbashrazgah, Hooshmand Bagheri Garbollagh, Maryam Varmaghani, 2022, Brand-specific transactional leadership: the effects of brand-building behaviors on employee-based brand equity in the insurance industry,Kybernetes.

8-Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Seyed Mohammad Tabatabai-Nasab, Hooshmand Bagheri Garabollagh, Fatemeh Mohammadi, 2019, Does citizenship behavior have a role in changing attitude toward green products?,International Journal of Management Science and Engineering Management.

9-Azim Zarei, Hamta Farjoo, Hooshmand Bagheri Garabollagh, 2022, How Social Media Marketing Activities (SMMAs) and brand equity affect the customers response: does overall flow moderate it?,Journal of Internet Commerce.

10-سید مهدی الحسینی المدرسی، فاطمه محمدی، هوشمند باقری قره بلاغ، مصطفی کشاورز مولایی، 1394، بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد) ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.

11-سید محمد طباطبایی نسب *، هوشمند باقری قره بلاغ، راضیه عاملی، 1395، ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری ،دو ماهنامه بررسی های بازرگانی.

12-سید محمد طباطبایی نسب*، هوشمند باقری قر بلاغ، 1396، بررسی تاثیر هوش هیجانی برع ملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش ارومیه) ،فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی.

13-سید مهدی الحسینی المدرسی، هوشمند باقری قره بلاغ *، عادله دهقانی قهنویه، محمدرضا غلامی، ثمین رادفر، 1397، اثر ادراکات مصرف کننده در نگرش وی نسبت به غذای ارگانیک در شهر یزد ،مجله مدیریت فرهنگ سازمانی.

14-سید مهدی الحسینی المدرسی، مهشید پورحسین، هوشمند باقری قره بلاغ*، 1397، واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر ،فصلنامه امداد و نجات.

15-داود فیض، هوشمند باقری قره بلاغ *، ثمین رادفر، 1397، واکاوی عوامل موثر بر رفتار شکایت آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد ،فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.

16-سید عباس ابراهیمی*، هوشمند باقری قره بلاغ، 1397، واکاوی نقش تجربه برند، انگیزش و رفتار شهروندی مشتری بر نگرش هم آفرینی و هنجارهای ذهنی ،مدیریت برند.

17-مهدی سبک رو، هوشمند باقری قره بلاغ *، محمدرضا غلامی، 1397، عوامل موثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان ،نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی.

18-حسام الدین هدایت زاده*، رامین بشیر خداپرستی، هوشمند باقری قره بلاغ، محمدرضا غلامی، 1397، بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری.

19-سید مهدی الحسینی المدرسی*، ابوالفضل امینیان جزی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1397، تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری ،فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی.

20-عادل آذر، هوشمند باقری قره بلاغ، محمد کشاورز، 1397، پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی در دانشگاه سمنان ،مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی.

21-مهدی سبک رو، هوشمند باقری قره بلاغ*، فاطمه محمدی، 1397، تحلیلی بر پیشایندهای رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه های ورزشی و تاثیر آن بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی گری مدنیت واحد ،مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی.

22-عادل آذر، عباس علی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ *، 1398، رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه ،فصلنامه مدیریت بازرگانی.

23-عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی*، محمد مهدی باکی هاشمی، 1398، نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت ،فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم.

24-عظیم زارعی*، هوشمند باقری قره بلاغ، 1398، واکاوی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید: با تاکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان ،مجله توسعه تکنولوژی صنعتی.

25-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، اقبال جباری*، 1398، تاملی بر نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل گری سرمایه روان شناختی (موردمطالعه: یک صنعت نظامی) ،فصلنامه مدیریت نظامی.

26-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، مریم ورمقانی، هوشمند باقری قره بلاغ*، 1398، خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تامین سبز با نقش تعدیل گری نوجویی سبز در شرکت های صنعتی ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی.

27-عباس علی رستگار*، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، امین همتی، 1398، واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تاکید بر میانجی گری درگیری شغلی ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.

28-رامین بشیر خداپرستی*، سید حسام الدین هدایت زاده، فاطمه رستم خانلو، هوشمند باقری قره بلاغ، 1398، واکاوی نقش وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس ،مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی.

29-عظیم حمزئیان، حمیدرضا حیدری، هوشمند باقری قره بلاغ*، رضا فهیم راد، 1398، واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان راهنمایی و رانندگی با تاکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی ،فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی.

30-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، هوشمند باقری قره بلاغ*، 1398، تاملی بر پیشایندها و پسایندهای ناهمسانی شناختی پس از خرید در بین مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف ،فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی.

31-مرتضی ملکی مین باش رزگاه*، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، 1398، تاملی بر نقش تعدیلگری اخلاق کار اسلامی و سرمایه روان شناختی در تاثیر نقش سرپرستی ظالمانه بر رفتارهای انحرافی کارکنان ادارات دولتی استان سمنان ،فصلنامه مدیریت اسلامی.

32-داود فیض*، هوشمند باقری قره بلاغ، حمیدرضا حیدری، محسن عین علی، مرادعلی نوری، 1398، رفتار شهروندی سازمانی؛ واکاوی نقش برندسازی منابع انسانی در سکوت سازمانی کارکنان پلیس راهور ناجا ،نشریه منابع انسانی ناجا.

33-عباسعلی رستگار*، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی، 1398، واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری بر عملکرد سازمانی ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.

34-محسن فرهادی نژاد*، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، تاملی بر خاموشی هوشیارانه: واکاوی نقش فرهنگ بر عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر سمنان) ،فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی.

35-سید مهدی الحسینی المدرسی، نجمه مقدم زاده ، هوشمند باقری قره بلاغ*، 1399، واکاوی نقش استراتژی های بازاریابی رابطه ای بیمه بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات و حق شناسی وی ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.

36-عباسعلی رستگار*، مرتضی اکبرزاده صفویی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، بررسی پیشایندهای عملکرد شغلی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی ،نشریه منابع انسانی ناجا.

37-هوشمند باقری قره بلاغ*، سید حسام الدین هدایت زاده، 1399، واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تاملی بر نقش تعدیلگری رسانه های اجتماعی در صنعت هتلداری ،فصلنامه رشد فناوری.

38-میثم مدرسی*، سمیرا افراسیابی، هوشمند باقری قره بلاغ، فاطمه خانی، 1399، اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گوجه فرنگی ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی ،نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی.

39-فاطمه محمدی*، هوشمند باقری، 1399، واکاوی اثر منابع انسانی برندمحور بر سکوت سازمانی با نقش میانجی بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان شهرداری ،نشریه پژوهش های روان شناختی در مدیریت.

40-سید حسام الدین هدایت زاده، رامین بشیرخداپرستی، هوشمند باقری قره بلاغ*، محسن عین علی، 1399، مدیریت بیماری ناشناخته (کوید-19) در جهان: مطالعه مروری ،فصلنامه مدیریت پرستاری.

41-سید عباس ابراهیمی*، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، واکاوی پیامدهای رهبری زهرآگین در هیات های ورزشی: با تاکید بر نقش میانجی مدنیت واحد ،نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.

42-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، هوشمند باقری قره بلاغ*، فاطمه محمدی، محسن عین علی، 1399، واکاوی نقش عوامل جمعیت شناختی (سن و جنسیت) و روان شناختی بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر ارومیه ،مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.

43-عباسعلی رستگار، مرتضی ملکی مین باش رزگاه، هوشمند باقری قره بلاغ، اقبال جباری، 1399، تاملی بر مدیریت منابع انسانی سبز: نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطه بین درگیری کارکنان با مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت هتلداری ،نشریه گردشگری و توسعه.

44-عادل آذر، محسن عین علی*، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، تاملی بر پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با تاکید بر تعدیل گری شفافیت نقش در شرکت گاز استان سمنان ،نشریه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی.

45-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، هوشمند باقری قره بلاغ*، محسن عین علی، 1399، تبلیغات رسانه های اجتماعی: واکاوی نقش اطلاع دهندگی، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان محصولات تولیدی شرکت مجید) ،مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی.

46-سید امیر حسینی، یاسر باقری، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی در گرایش به احساس امنیت (مورد مطالعه: شهرستان شاهین دژ) ،فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی.

47-رامین بشیرخداپرستی*، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، واکاوی نقش جهت گیری برند و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد برند در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز ،نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی.

48-عظیم زارعی*، هوشمند باقری قره بلاغ، 1400، تاملی بر پیشایندهای تابآوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال ،فصلنامه مدیریت بازرگانی.

49-عباسعلی رستگار*، احسان دهقان، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان های پروژه محور ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی.

50-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، عباسعلی رستگار* ، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1400، تاملی بر نقش ترومای سازمانی بر بدبینی سازمانی با نقش تعدیلگر سرمایه روان شناختی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان) ،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی.

51-سید مهدی الحسینی المدرسی، هوشمند باقری قره بلاغ*، محمدرضا غلامی، فاطمه محمدی، 1399، اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه ،نشریه نوآوری و ارزش آفرینی.

52-محمد نجارزاده، هوشمند باقری قره بلاغ*، محسن عین علی، 1400، تاملی بر راهبرد های بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری و هتل داری در جهان: مطالعه ای مروری،نشریه گردشگری و توسعه.

53-هوشمند باقری قره بلاغ، مرتضی ملکی مین باش رزگاه، داود فیض، عادل آذر، عظیم اله زارعی، 1402، الگوی گوناگونی نسل ها در رفتار مصرف کننده و تبیین آن با تأکید بر نگرش به آمیختۀ بازاریابی (مورد مطالعه: برند پوشاک) ،مدیریت برند.

54-هوشمند باقری قره بلاغ، مرتضی ملکی مین باش رزگاه*، داود فیض، عادل آذر، عظیم زارعی، 1400، تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد ،فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی.

55-امیرحسین عبدالعلی پور ، حسام الدین هدایت زاده ، هوشمند باقری قره بلاغ* ، الهام علی پور، 1401، واکاوی نقش موانع رویگردانی مشتریان بر استراتژی ترمیم خدمات (مورد مطالعه: صنعت بانکداری) ،نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی.

56-عباسعلی رستگار ، مرتضی ملکی مین باش رزگاه ، هوشمند باقری قره بلاغ ، محسن عین علی، 1401، عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی.

57-عباسعلی رستگار*، هوشمند باقری قره بلاغ، حامد دیانی، 1401، بررسی تاثیر استرس های محل کار سیار بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به میانجی گری عجین شدن با شغل و تعارض کار- خانواده (مورد مطالعه: بیمارستان کوثر شهر سمنان) ،فصلنامه مدیریت پرستاری.

58-خداپرستی، رامین بشیر و باقری قره بلاغ، هوشمند، 1402، کاوش نقش کارآفرینی شهری، فناوری های دیجیتال و لجستیک هوشمند بر کسب و کار پایدار در شهر هوشمند: نقش تعدیلگری آشفتگی بازار ،کسب و کار بین المللی تبریز.

59-باقری قره بلاغ، هوشمند، 1402، قصد استفاده مجدد از اپلیکیشن مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده با رویکردی بر مدل محرک- ارگانیسم- پاسخ و نظریه طرحواره جنسیتی در صنعت پوشاک مد ،تحقیقات بازاریابی نوین.

60-قاسمی، هونیا، خداپرستی، رامین بشیر و باقری قره بلاغ، هوشمند، 1402، تأملی بر نقش نگرش هموفیلی، جذابیت فیزیکی و اجتماعی بر قصد خرید ،نشریه مدیریت بازرگانی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-سجاد میرمحمدی ماهونکی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1393، قابلیت های مدیریت دانش، نوآوری برعملکرد شرکت،همایش بین المللی مدیریت.

2-مصطفی کشاورز مولایی، هوشمند باقری قره بلاغ، طیبه پارسا نژاد، 1393، چارچوب ارزش ویژه برند در بازاراهای صنعتی،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد.

3-علی مروتی شریف آبادی، هوشمند باقری قره بلاغ، محمدرضا غلامی، 1393، کاربرد منطق فازی و تکنیک تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.

4-سیدمهدی المدرسی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1393، انگیزه مصرف کنندگان نسبت به خرید مواد غذایی ارگانیک،همایش بین المللی مدیریت.

5-سیدمهدی الحسینی المدرسی، اکبر ملکی افوسی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1393، ایجاد ارزش مشتری برتر برای شرکت هایB2Bاز طریق قابلیت های شرکت تامین کننده،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.

6-سعید سعیدا اردکانی، هوشمند باقری قره بلاغ، محمدرضا غلامی، 1393، بررسی تأثیر رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر( TQM ) برعملکرد سازمان،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.

7-سعید سعیدا اردکانی، کاظم رئیسی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1393، تاثیر کیفیت درک شده خدمات، و کیفیت رابطهای بر رضایت مشتری و وفاداری،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.

8-مرتضی ملکی مین باش رزگاه، هوشمند باقری قره بلاغ، رامین اروجلو، 1396، رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با وفاداری کارکنان در محیط کار، رضایت کارکنان و مشتریان در صنعت بانکداری،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.

9-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، 1397، واکاوی نقش تنوع طلبی در شکل گیری نگرش نسبت به مواد غذایی ارگانیک در شهر سمنان،کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد.

10-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، فاطمه بابایی، 1398، تاملی بر نقش بازاریابی رسانه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی ارزش ویژه برند در صنعت تلگرام،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد.

11-میثم مدرسی، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1398، تاملی بر نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد کسب و کار: با تاکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی).

12-محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، سیدامیر حسینی، محمد قلی زاده سلطان آبادی، 1399، سنجش تاثیر نقش قابلیتهای زیرساختی بر عملکرد نوآورانه سبز: نقش تعدیلگری نوجویی سبز در شرکتهای بیمه،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار.

13-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، مصطفی رئوفی، امین همتی، 1399، سنجش پیشایندهای آگاهی از محتوا و ارزش تبلیغات: نقش نگرش به تبلیغات و برند بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان گوشیهای تلفن همراه شرکت اپل)،دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد.

14-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، تأملی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب.

15-عباسعلی رستگار، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ، 1399، واکاوی نقش رهبری پدرسالارانه و معنویت در کار بر ترک خدمت کارکنان: تعدیل گری وجدان کاری در ادارات دولتی،هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
کتاب های چاپ شده (2)

1-عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ، 1398، رهبری بازاریابی در دولت با رویکرد بازاریابی سیاسی ،ترجمه.

2-محمد کشاورز و هوشمند باقری، 1398، کتاب سوالات مدیریت بازرگانی انتشارات اندیشه ارشد ،تأالیف و گردآوری.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-خداپرستی، رامین بشیر، باقری قره بلاغ، هوشمند و جمشیدی، علیرضا ، 1402، مطالعه بوم گردی روستایی و کشاورزی استان و ارائه راهکارهای عملیاتی توسعه کسب و کار مربوطه،طرح پژوهشی.

2-مدرسی، میثم و باقری قره بلاغ، هوشمند، 1399، آسیب شناسی میزان مشارکت زنان در توسعه اقتصادی استان و ارائه راهکارهای مناسب،طرح پژوهشی.
پایان نامه ها (3)

1-کرمی، فائزه، رستگار، عباسعلی و باقری قره بلاغ، هوشمند، 1401، تاثیر الزامات شغلی کووید-19 بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی فرسودگی عاطفی در پرستاران شاغل در بیمارستان کوثر سنندج .

2-قاسمی، هونیا، خداپرستی، رامین بشیر و باقری قره بلاغ، هوشمند ، 1402، واکاوی تأثیرنگرش هموفیلی، جذابیّت فیزیکی و جذابیّت اجتماعی بر قصد خرید با میانجی‎گری قابلیت اعتماد، میزان مهارت درک شده و تعامل فرا ‎اجتماعی (مورد مطالعه: کاربران اپلیکیشن‎های واقعیت افزوده در بین کلیۀ دانشجویان دانشگاه ارومیه).

3-دیانی، حامد، رستگار، عباسعلی و باقری قره بلاغ، هوشمند، 1401، بررسی تاثیر استرس های محل کار سیار بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به میانجی گری عجین شدن با شغل و تعارض کار- خانواده (مورد مطالعه: بیمارستان کوثر شهر سمنان) .
دروس تدریس شده (7)

1-بازاریابی بین المللی/ مدیریت بازاریابی، کارشناسی ارشد،1398.

2-روش تحقیق، کارشناسی/ کارشناسی ارشد،1397.

3-سمینار در مسائل بازاریابی، کارشناسی،1398.

4-بازگانی بین الملل/فنون تجزیه و تحلیل طراحی سیستم/ سیستم های خرید و انبارداری، کارشناسی،1399-1401.

5-مبانی سازمان و مدیریت/ مدیریت منابع انسانی/ رفتار سازمانی، کارشناسی ،1398 الی 1401.

6-اخلاق حرفه ای/ مدیریت ارتباط با مشتری، کارشناسی/ارشد،1399-00.

7-آشنایی با قوانین کسب و کار/ تحقیق در عملیات1/ زبان تخصصی.
جوایز و افتخارات (7)

1- برگزیده بنیاد ملی نخبگان طی 3 دوره .

2- برگزیده طرح شهید احمدی روشن .

3- برگزیده استعداد درخشان مقطع دکتری با معدل کل 19/50 .

4- برگزیده استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد با معدل 18/41 .

5- برگزیده استعداد درخشان مقطع کارشناسی با معدل 17/05 .

6- دانشجوی برتر طرح راد دوره دکتری با معدل 19.83.

7- رتبه 1 مصاحبه دکتری رشته رفتار سازمانی دانشگاه یزد.