• نام و نام خانوادگی
  • حجت دهقان زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حجت دهقان زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1394، تکنولوژی آموزشی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1391، تکنولوژی آموزشی،دانشگاه خوارزمی تهران.

3-کارشناسی، 1387، علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (19)

1-Seyyed Kazem Banihashem, Hojjat Dehghanzadeh, Douglas Clark, Omid Noroozi & Harm J. A. Biemans, 2023, Learning analytics for online game-Based learning: a systematic literature review,Behaviour & Information Technology Journal.

2-Hossein Dehghanzadeh, Hojjat Dehghanzade, 2020, Investigating effects of digital gamification-based language learning: a systematic review,Journal of English language Teaching and Learning, https://journals.tabrizu.ac.ir/article_10676_95605e7c537917e9ec972b26470e2e43.pdf.

3-Hojjat Dehghanzadeh, Hashem Fardanesh, Javad Hatami, Ebrahim Talaee, Omid Noroozi, 2019, Using gamification to support learning English as a second language: a systematic review. Computer Assisted Language Learning, 1-24. , 934-957.

4-Hossein Dehghanzadeh, Osameh Salimi, Hojjat Dehghanzadeh, Zohreh Azizi, 2016, Developing a Framework for Designing the Instructional Computer Games in Cognitive Domain at Micro Level and Studying Its Effectiveness in principles learning,Mediterranean Journal of Social Sciences, https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/9068.

5-Omid Noroozi, Hojjat Dehghanzadeh, Ebrahim Talaee , 2020, A systematic review on the impacts of game-based learning on argumentation skills, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187595212030077X.

6-حجت دهقان زاده، اسماعیل عظیمی، محمود مهر محمدی ، 1401، استخراج رهنمودها و معیارهای تخصصی در طراحی و تولید ابزار و تجهیزات آموزشی جهت یادگیری،فصلنامه تدریس پژوهشی.

7-حسین‌ دهقانزاده، حجت دهقان زاده، فاطمه صالحی نجف آبادی، تاثیر ویدیوی مدرس به‌عنوان راهبرد عاطفی بر یادگیری دانشجویان در طراحی محیط‌‌های یادگیری چندرسانه‌ای،مجله مطالعات آموزش و یادگیری، https://jsli.shirazu.ac.ir/m/article_6749.html.

8-جعفر احمدی گل، حجت دهقانزاده، عیسی رضایی، 1400، واکاوی وضعیت راهیابی دانش‌آموختگان تکنولوژی آموزشی به بازار کار و تعیین عوامل مؤثر بر آن،فصلنامه علمی مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، https://mpes.sbu.ac.ir/article_100665.html.

9-حجت دهقان زاده، هاشم فردانش، جواد حاتمی، ابراهیم طلائی، 1399، تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر بازی وارسازی بر درگیری تحصیلی یادگیرندگان زبان انگلیسی،مطالعات آموزش و یادگیری، https://jsli.shirazu.ac.ir/article_5827.html.

10-حجت دهقان زاده، هاشم فردانش، جواد حاتمی، ابراهیم طلائی، حسین دهقانزاده، 1400، ارائه چارچوب بازی وارسازی آموزش زبان انگلیسی در محیط الکترونیکی با رویکرد طراحی آموزشی سیستمی،فصلنامه تعلیم و تربیت، https://qjoe.ir/article-1-2974-fa.html.

11-حجت دهقان زاده، حسین دهقان‌زاده، بهروز مینائی، 1398، چهارچوب تشخیص مکانیک‌های مناسب بازی‌های رایانه‌ای برای آموزش موضوعات شناختی،نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، https://www.sid.ir/paper/136888/fa.

12-حجت دهقان‌زاده، حسین دهقانزاده، محمد شاهعلي زاده، حسن رستگارپور ، 1396، مقایسه ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی چهارمولفه ای و گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان،دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، https://asj.basu.ac.ir/article_1900.html.

13-حسین دهقانزاده، خدیجه علی‌آبادی، حجت دهقان‌زاده، 1395، تدوین چهارچوب طراحی بازي‌هاي رایانه‌اي آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیري مفاهیم،فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.

14-حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی‌آبادی، حجت دهقان‌زاده، 1394، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و عوامل مرتبط با به‌ کارگیری آن‌ها،فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، https://journals.atu.ac.ir/article_3920.html.

15-حجت دهقان زاده، حسین دهقانزاده، 1396، تحلیل نرم‌افزار های اموزشی علوم سوم ابتدائی بر اساس عوامل انگیزش درونی،فصلنامه روان شناسی تربیتی، https://jep.atu.ac.ir/article_8147.html.

16-محمد شاهعلی‌زاده، سجاد دهقانی، حجت دهقان‌زاده، 1393، پرورش خلاقیت و افزایش میزان یادگیری با بهره گیری از الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز در درس علوم اجتماعی،نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، https://journal.bpj.ir/article_523495.html.

17-حسین دهقانزاده، داریوش نوروزی، هادی جعفر نژاد، حجت دهقان‌زاده، 1392، میزان اثربخشی بازی رایانه ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی،فصلنامه روان شناسی تربیتی، 45-56.

18-حجت دهقان‌زاده، حسین دهقانزاده، داریوش نوروزی، محمد حسن امیرتیموری، 1395، میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان سوم راهنمایی،فصلنامه روان شناسی تربیتی، https://jep.atu.ac.ir/article_4120.html.

19-حجت دهقان‌زاده، حسن رستگارپور، حسین دهقانزاده، 1394، اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای بر یادگیری موضوعات پیچیده،فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-Omid Noroozi, Hojjat Dehghanzadeh,, 2020, Fostering Students’ Argumentation Skills with Game-Based Learning Method: A Systematic Review,In 2020 American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting..
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-کیومرث تقی پور، حسین دهقان زاده، حجت دهقان زاده، طراحی و تدوین دوره های آموزشی برای کاربران کتابخانه های عمومی ایران، و ارایه مدل کسب و کار برای هریک از آنها.

2-حجت دهقان زاده،اسماعیل عظیمی، محمود مهر محمدی، استخراج گزاره ها و معیارها (استانداردهای نظری) حوزه طراحی آموزشی برای طراحی وسایل و ابزار آموزشی.