بیوگرافی کوتاه           

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5793-0116 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=14ZGfYwAAAAJ&hl=es

Web of Science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1894077 

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205270647 

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Farshid-Aram

Webpage:  www.Arammma.com

_____________________________________________________________

دکتری پایداری و بازآفرینی شهری (طراحی شهری) از دانشگاه پلی تکنیک مادرید با اخذ درجه ممتاز. دانش آموخته برتر در مقطع دکتری تخصصی از نظر بنیاد ملی نخبگان (برگزیده طرح شهید رهنمون بنیاد ملی نخبگان). عضو استعداد درخشان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه بوعلی سینا همدان.

برگزیده جایزه علمی حمایت از استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان ( طرح دکتر کاظم آشتیانی) 

مخترع دو سازه در حوزه معماری و شهرسازی. ابداع نرم افزار تخصصی آنالیز نقشه های ذهنی Aram Mental Map Analyzer (www.arammma.com)

چاپ چهار مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS شامل : Habitat Internationa، Climate Risk Management، Urban Studies، Engineering Applications of Computational Fluid.

سردبیر و عضو هیئت تحریریه ژورنال های معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مطالعات شهری و معماری، از جمله:

عضو هیئت تحریریه ژورنال  Frontiers in Environmental Science ( 4.581 IF) به عنوان Associate Editor و سردبیر ویژه نامه ای در این ژورنال تحت عنوان " Impacts of Urban Green Spaces on Environmental Perceptions and Social Life ".

عضو هیئت تحریریه ژورنال  Resources (Cite score: 4.6 Scopus)  به عنوان Topical Advisory Panel و سردبیر ویژه نامه ای در این ژورنال تحت عنوان " Resources of Urban Green Spaces and Sustainable Development".

سردبیر ویژه نامه تحت عنوان"Sustainable Design in Building and Urban Environment" در ژورنال (Cite score: 2.1) Desings. 

سردبیر ویژه نامه تحت عنوان "Urban Development and Land Use Policy Toward Sustainability" در ژورنال Journal of  Infrastructure, Policy and Development (If: 0.7, Cite score: 1.6 Scopus)   

عضو هیئت تحریره ژورنال  Journal of Building Design and Environment 

عضویت در انجمن محققان جوان برنامه ریزی شهری اروپا AESOP Young Academics و  گروه تحقیقاتی  ABIO وابسته به دانشگاه پلی تکنیک مادرید.

داور علمی بیش از 24  ژورنال  معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مطالعات شهری ( داوری کردن بیش از 70 مقاله؛ https://www.webofscience.com/wos/author/record/1894077)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (34)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (1)
دروس تدریس شده (23)
جوایز و افتخارات (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • فرشید آرام
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 
        بیوگرافی کوتاه

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5793-0116 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=14ZGfYwAAAAJ&hl=es

Web of Science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1894077 

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205270647 

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Farshid-Aram

Webpage:  www.Arammma.com

_____________________________________________________________

دکتری پایداری و بازآفرینی شهری (طراحی شهری) از دانشگاه پلی تکنیک مادرید با اخذ درجه ممتاز. دانش آموخته برتر در مقطع دکتری تخصصی از نظر بنیاد ملی نخبگان (برگزیده طرح شهید رهنمون بنیاد ملی نخبگان). عضو استعداد درخشان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه بوعلی سینا همدان.

برگزیده جایزه علمی حمایت از استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان ( طرح دکتر کاظم آشتیانی) 

مخترع دو سازه در حوزه معماری و شهرسازی. ابداع نرم افزار تخصصی آنالیز نقشه های ذهنی Aram Mental Map Analyzer (www.arammma.com)

چاپ چهار مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS شامل : Habitat Internationa، Climate Risk Management، Urban Studies، Engineering Applications of Computational Fluid.

سردبیر و عضو هیئت تحریریه ژورنال های معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مطالعات شهری و معماری، از جمله:

عضو هیئت تحریریه ژورنال  Frontiers in Environmental Science ( 4.581 IF) به عنوان Associate Editor و سردبیر ویژه نامه ای در این ژورنال تحت عنوان " Impacts of Urban Green Spaces on Environmental Perceptions and Social Life ".

عضو هیئت تحریریه ژورنال  Resources (Cite score: 4.6 Scopus)  به عنوان Topical Advisory Panel و سردبیر ویژه نامه ای در این ژورنال تحت عنوان " Resources of Urban Green Spaces and Sustainable Development".

سردبیر ویژه نامه تحت عنوان"Sustainable Design in Building and Urban Environment" در ژورنال (Cite score: 2.1) Desings. 

سردبیر ویژه نامه تحت عنوان "Urban Development and Land Use Policy Toward Sustainability" در ژورنال Journal of  Infrastructure, Policy and Development (If: 0.7, Cite score: 1.6 Scopus)   

عضو هیئت تحریره ژورنال  Journal of Building Design and Environment 

عضویت در انجمن محققان جوان برنامه ریزی شهری اروپا AESOP Young Academics و  گروه تحقیقاتی  ABIO وابسته به دانشگاه پلی تکنیک مادرید.

داور علمی بیش از 24  ژورنال  معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مطالعات شهری ( داوری کردن بیش از 70 مقاله؛ https://www.webofscience.com/wos/author/record/1894077)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1399-1396، طراحی شهری ( پایداری و بازآفرینی شهری)،دانشگاه پلی تکنیک مادرید.

2-کارشناسی ارشد، 1394-1392، طراحی شهری،دانشگاه هنر تهران.

3-کارشناسی، 1392-1388، مهندسی معماری،دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
مقالات ژورنال (34)

1-F.Aram, 2024, Resources of Urban Green Spaces and Sustainable Development,Resources, 13,1.

2-H. Mahmoudzadeh, A. Abedini, F. Aram , A. Mosavi, 2024, Evaluating urban environmental quality using multi criteria decision making,Heliyon, 10,3.

3-F.Aram, 2023, Sustainable Design in Building and Urban Environment,Designs, https://www.mdpi.com/2411-9660/7/4/99.

4-M. Mangeli, F. Aram, S. Balderlu, S.Babayi, A. Mosavi , 2023, Assessing indoor thermal comfort of rock-cut architecture in Meymand world heritage site during winter and summer,Energy Reports, 10:439-450.

5-M. Karimimoshaver, M. Sadathosseini, F.Aram, J.Ahmadi, A.Mosavi, 2023, The effect of geometry and location of balconies on single-sided natural ventilation in high-rise buildings,Energy Reports, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.09.030.

6-E. Safaie Ghamsary, M. Karimimoshaver, A. Akhavan, F. Aram, A. Mosavi., 2023, Locating pocket parks: Assessing the effects of land use and accessibility on the public presence,Environmental and Sustainability Indicators, 18(1):100253.

7-S. Habibi, S. nedae TousiSahar, F. Aram, A. Mosavi, 2023, Spatial preferences of small and medium knowledge based enterprises in Tehran new business area,Journal of Urban Management.

8-F. Aram, S. Shahab and, E. Solgi, 2022, Impacts of urban green spaces on environmental perceptions and social life,Frontiers in Environmental Science, 10.

9-A. Abedini, F. Aram, A. Khalili, M.Saket Hasanlouei, H. Asadi , 2022, Localization of the Urban Planning Process with the Knowledge-Based Sustainable Development Approach,Land , 11(12):2266.

10-H. Mahmoudzadeh, A. Abedini, F. Aram, 2022, Urban Growth Modeling and Land-Use/Land-Cover Change Analysis in a Metropolitan Area (Case Study: Tabriz),Land, 11(12):2162.

11-M. Mangeli, F. Aram, R. Abouei, F. Mehdizadeh saraj, 2022, A New Look at Excavation Techniques and Design of Rock-Cut Architectures,Designs, 6(4), 64.

12-M. Ramezani Mehrian, A. Manouchehri, A. Abedini, F. Aram, 2022, The Impact of Inefficient Urban Growth on Spatial Inequality of Urban Green Resources (Case Study: Urmia City),Resources, 11(7):62.

13-A. Abedini, F. Aram, A. Khalili and E. Mirzaei, 2022, Recognition and Evaluating the Indicators of Urban Resilient by Using the Network Analysis Process,Urban Science, 6(2):31.

14-F. Aram, E. Solgi, & G. Holden, 2019, The role of green spaces in increasing social interactions in neighborhoods with periodic markets,Habitat International, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397518308154?via%3Dihub.

15-F. Aram, E. Solgi, E. Higueras García, A. Mosavi , 2020, Urban heat resilience at the time of global warming: evaluating the impact of the urban parks on outdoor thermal comfort,Environmental Science Europe, https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00393-8.

16-F. Aram, E. Solgi, S. Baghaee, E. Higueras García, Amir Mosavi. , 2020, How Parks Provide Thermal Comfort Perception in the Metropolitan Cores A Case Study in Madrid Mediterranean Climatic Zone,Climate Risk Management, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096320300358?via%3Dihub.

17-F. Aram, E. Solgi, E. Higueras García, D. Mohammadzadeh S., & A. Mosavi, , 2019, Design and Validation of a Computational Program for Analysing Mental Maps: Aram Mental Map Analyze,Sustainability, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3790/htm.

18-F. Aram, E. Higueras Garcia, E. Solgi, & S. Mansournia, 2019, Urban Green Space Cooling Effect in Cities, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702.

19-F. Aram, E. Solgi, E. Higueras Garcí, A. Mosavi, & A. R. Várkonyi-Kóczy, 2019, The cooling effect of large-scale urban parks on surrounding area thermal comfort,Energies, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/20/3904.

20-M. Faroughi, M. Karimimoshaver, F. Aram, E. Solgi, A. Mosavi, N. Nabipour, & K. Chau, 2020, Computational modeling of land surface temperature using remote sensing data to investigate the spatial arrangement of buildings and energy consumption relationship,Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19942060.2019.1707711.

21-S. Mansurnia, B. Bahrami, L. Mahmoudi Farahani & F. Aram. , 2020, Understanding childrens perceptions and activities in urban public spaces: the case study of Zrebar lake waterfront,Urban Studies, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098020903008.

22-S. Fathi, H. Sajadzadeh, F. M. Sheshkal, F. Aram, Gergo Pinter, Imre Felde, & Amir Mosavi, 2020, The Role of Urban Morphology Design on Enhancing Physical Activity and Public Health,International Journal of Environmental Research and Public Health, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/7/2359.

23-M. Chahardowli, H. Sajadzadeh, F. Aram, & Amir Mosavi, 2020, Survey of Sustainable Regeneration of Historic and Cultural Cores of Cities,Energies, https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2708.

24-R. Khakian, M.Karimimoshaver, F. Aram, S.Zoroufchi Benis, A. Mosavi, & A. R.. Varkonyi-Koczy, 2020, Modeling Nearly Zero Energy Buildings for Sustainable Development in Rural Areas,Energies, https://www.mdpi.com/2076-3417/10/17/6072/htm.

25-M.Karimimoshaver, H. Hajivaliei, M. Shokri, S. Khalesro, F. Aram, & S. Shamshirband, 2020, A model for locating tall buildings through a visual analysis approach,Applied Sciences, https://www.mdpi.com/2076-3417/10/17/6072/htm.

26-M.Karimimoshaver, M. Azad Ahmadi, F. Aram, & A. Mosav, 2020, Urban views and their impacts on citizens: A grounded theory study of Sanandaj city, https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)32000-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020320004%3Fshowall%3Dtrue.

27-E.Solgi, Z. Hamedani, Sh. Sherafat, R. Fernando, & F. Aram, 2019, The Viability of Energy Auditing in Countries with Low Energy Cost: A case study of a Residential Building in Cold Climates,Designs, https://www.mdpi.com/2411-9660/3/3/42.

28-F. Hosseini, H. Sajadzadeh, F. Aram, & Amir Mosavi, 20201, The impact of the local green spaces of historically and culturally valuable residential areas on place attachment,Land, https://www.mdpi.com/2073-445X/10/4/351.

29-M.Karimimoshaver, M. Parsamanesh, F. Aram, & A. Mosavi, 2021, The impact of the city skyline on pleasantness state of the art and a case study, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07009.

30-S. Baghaee, S. Nosratabadi, F. Aram & Amir Mosavi, 2021, Driving Factors Behind the Social Role of Retail Centers on Recreational Activities,Cogent Business & Management, https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/23311975.2021.1905218?scroll=top.

31-M.Karimimoshaver, B. Eris, F. Aram, & A. Mosavi, 2021, Art in urban spaces,Sustainability, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5597.

32-N. Karimi, H. Sajadzadeh, F. Aram, 2022, Investigating the Association between Environmental Quality Characteristics and Mental Well-Being in Public Open Spaces,Urban Science, 6, 1.

33-فرشید آرام ، فریبا قرایی ، میترا حبیبی، 1397، بررسی نقش فضای سبز بر حضور ساکنین و افزایش تعاملات اجتماعی در محله های دارای بازار دوره ای (نمونه موردی بازارهای روز شهر همدان)،نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، https://www.isau.ir/article_62053.html?lang=fa.

34-فرشید آرام ، فریبا قرایی ، میترا حبیبی، 1396، بررسی نقش بازارهای دوره ای در حضورپذیری ساکنین محله های شهری و افزایش تعاملات اجتماعی ( نمونه موردی شهر همدان)،نشریه علمی پژوهشی معماری، و شهرسازی آرمانشهر، http://www.armanshahrjournal.com/article_69625.html?lang=fa.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-F. Aram, E. Higueras Garcia , 2019, " Investigating the role of Retiro Park in creating the thermal and psychological comfort and tranquility of citizens," ,City Futures IV (EURA - UAA Conference), Dublin, Ireland, http://cityfutures2019.com/.

2-S. Nosratabadi, A. Mosavi, R. Keivani, S. Ardabili & F. Aram,, 2020, State of the Art Survey of Deep Learning and Machine Learning Models for Smart Cities and Urban Sustainability,Engineering for Sustainable Future, Springer, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36841-8_22.
کتاب های چاپ شده (3)

1-Farshid Aram , 2023, Sustainable Design in Building and Urban Environment, https://www.mdpi.com/books/book/7809.

2-F. Aram, E. Solgi, E. Higueras Garcí, A. Mosavi, & A. R. Várkonyi-Kóczy, 2021, Urban Heat Island Mitigation Technologies (Chapter 3) ,MDPI Publication, https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/3812.

3-M.Karimimoshaver, H. Hajivaliei, M. Shokri, S. Khalesro, F. Aram, & S. Shamshirband, 2021, CITIES: Energetic Efficiency, Sustainability Infrastructures, Energy and the Environment Mobility and IoT Governance and Citizenship,Book Chapter (chapter 20), https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4779.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-F. Aram, E. Higueras Garcia , 2020, El Retiro de Madrid, un oasis urbano que actúa como climatizador frente al calor,Research Project , https://www.upm.es/?id=d875c8f93dfdb610VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-فرشید آرام، 2017، ابداع، طراحی و اجرای نرم افزار تخصصی طراحی شهری تحت عنوان Aram Mental Map Analyzer،اسپانیا، http://www.upm.es/investigacion?id=e39e2ecddb816710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail.

2-فرشید آرام، مهدی برق زدگان، 1395، سازه مدولار پتگانه پیش ساخته، شماره ثبت اختراع: 90602،ایران.

3-فرشید آرام، 1394، نیمکت با سایه بان جمع شونده، شماره ثبت اختراع: 87818 ،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-مائده اسدی آیدنلو، 1401، ارزیابی بافت ناکارآمد جهت بازآفرینی شهری با رویکرد تاب آوری (نمونه موردی: شهر ارومیه) ، فریدون نقیبی، فرشید آرام.
دروس تدریس شده (23)

1-مدیریت حمل و نقل درون شهری، کارشناسی ارشد مدیریت شهری،1402.

2-کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی، کارشناسی،1402.

3-بیان معماری 3، کارشناسی،1402.

4-هندسه احجام و پرسپکتیو، کارشناسی ،1402.

5-طراحی شبکه حمل و نقل شهری، کارشناسی،1401.

6-برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،1401.

7-کارگاه شهرسازی 4، کارشناسی،1401.

8-مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری، کارشناسی،1401.

9-بیان معماری، کارشناسی،1401.

10-مبانی و روش های طراحی شهری، کارشناسی،1401.

11-کارگاه شهرسازی 1، کترشناسی،1401.

12-مبانی و روش های برنامه ریزی شهری، کارشناسی،1401.

13-درک و بیان محیط شهری، کارشناسی،1401.

14-روش ها و فنون طراحی شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری،۱۴۰۰_۱۳۹۹.

15-کارگاه طراحی شهری ۲، کارشناسی ارشد طراحی شهری،۱۴۰۰.

16-کارگاه طراحی شهری ۱، کارشناسی ارشد طراحی شهری،۱۴۰۰.

17-Urbanismo bioclimático، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،۲۰۱۹.

18-Planning Studio I، کارشناسی ( معماری منظر)،۲۰۱۹_۲۰۲۰.

19-Land use and spatial standards، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،۲۰۱۹_۲۰۲۰.

20-آشنایی با برنامه ریزی کالبدی، کارشناسی (مهندسی معماری)،۱۳۹۴_۱۳۹۵.

21-تحلیل فضای شهری، کارشناسی(مهندسی معماری)،۱۳۹۴_۱۳۹۶.

22-روستا ۱، روستا ۲، کارشناسی ( مهندسی معماری)،۱۳۹۶_۱۳۹۴.

23-کاربرد کامپیوتر در معماری، کارشناسی ( مهندسی معماری)،۱۳۹۶_۱۳۹۴.
جوایز و افتخارات (9)

1-فرشید آرام، 1401، برگزیده جایزه علمی دکتر کاظم آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ،بنیاد ملی نخبگان .

2-فرشید آرام، 1399، دانش آموخته برتر دوره دکتری تخصصی ( جایزه شهید رهنمون بنیاد ملی نخبگان)،بنیاد ملی نخبگان .

3-فرشید آرام، 1395، دانشجوی نمونه دانشگاه هنر تهران،جشنواره دانشجو نمونه کشوری.

4-فرشید آرام، 1394، استعداد درخشان دانشگاه هنر تهران،دانشگاه هنر تهران.

5-فرشید آرام، 1392، استعداد درخشان دانشگاه بوعلی سینا،دانشگاه بوعلی سینا.

6-فرشید آرام، 2019، چاپ مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS: 1. چاپ مقاله به عنوان نویسنده اول در ژورنال Habitat International دارای رتبه نخست در حوزه Urban Study در بین 200 ژورنال برتر نمایه شده در این حوزه (1 درصد برتر) .

7-فرشید آرام، 2020، چاپ مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS: چاپ مقاله به عنوان نویسنده اول در ژورنال Climate Risk Management دارای رتبه 16 ام در حوزه Geography، Planning and Development در بین 679 ژورنال برتر نمایه شده در این حوزه (3 درصد برتر) .

8-فرشید آرام، 2020، چاپ مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS: چاپ مقاله به عنوان نویسنده همکار در ژورنال Urban Studies دارای رتبه 8 ام در حوزه Urban Study در بین 200 ژورنال برتر نمایه شده در این حوزه (4 درصد برتر) .

9-فرشید آرام، 2020، چاپ مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUS: چاپ مقاله به عنوان نویسنده همکار در ژورنال Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics دارای رتبه 23 ام در حوزه Modeling and Simulation در بین 274 ژورنال برتر نمایه شده در این حوزه (9 درصد برتر)..