• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

Alireza Mahdipour was born in Tabriz, Iran in 1962. He got his BA In English language and Literature from Tabriz University in 1991, his MA in English Literature from Tehran University in 1996, and his Ph.D in English Literature from Isfahan University in 2020. Beside teaching in Urmia University he writes short stories, translates classical English poetry, and Shakespeare&rsquos plays. His translation of Chaucer's Canterbury Tales into Persian verse form is published in Iran, plus several of Shakespearean plays and a novel of Shirley Jackson, and many short story translations in national magazines. Also, he has published the books Reading between the Paragraphs, (VDM Verlag, 2009), on teaching how to read short stories, and a collection of short stories: Waking Nightmares: Stories from Iran (AuthorHouse, 2009). 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
        بیوگرافی کوتاه

Alireza Mahdipour was born in Tabriz, Iran in 1962. He got his BA In English language and Literature from Tabriz University in 1991, his MA in English Literature from Tehran University in 1996, and his Ph.D in English Literature from Isfahan University in 2020. Beside teaching in Urmia University he writes short stories, translates classical English poetry, and Shakespeare&rsquos plays. His translation of Chaucer's Canterbury Tales into Persian verse form is published in Iran, plus several of Shakespearean plays and a novel of Shirley Jackson, and many short story translations in national magazines. Also, he has published the books Reading between the Paragraphs, (VDM Verlag, 2009), on teaching how to read short stories, and a collection of short stories: Waking Nightmares: Stories from Iran (AuthorHouse, 2009). 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری، 1399، زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه اصفهان.
مقالات ژورنال (6)

1-علیرضا مهدی پور و پیام عباسی، 1396، "More than Kin and less than Kind: Hamlet and his (Linguistic) Problems"،اندونزی.

2-علیرضا مهدی پور، 1397، “The Translator Writes Back” ،امریکا.

3-علیرضا مهدی پور، 1395، «حکايت آسيابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو،دانشگاه تهران.

4- 1391، بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرح تمثیلی از دو داستان کوتاه،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

5- 1390، بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

6- 1386, The Existential Idea of Self in Shakespeare s Hamlet: A Justification for the Renaissance convention of play-within-the-play,پژوهش زبانهای خارجی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 2009, Foregrounding of Point of View in Narrative Literature: A Postmodern Trend,Fourth International IDEA Conference.

2- 1386، معرفت شناسي سنتي و مدرن : شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه ويكفيلد و لوئيزا لطفا به خانه برگرد،همايش بين الملي داستان كوتاه دانشكده زبان خارجي دانشگاه تهران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علیرضا مهدی پور حدیقه, 2009, Waking Nightmares: Stories from Iran, ناشر معتبر خارجی,تالیف.