• نام و نام خانوادگی
  • سمیه صدری کیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری معماری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمیه صدری کیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری معماری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1397، معماری،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1387، معماری،دانشگاه هنر تهران.

3-کارشناسی، 1384، مهندسی معماری،دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مقالات ژورنال (8)

1-سمیه صدری کیا، ،...، 1400، بررسی و تبیین چگونگی تأثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز ،نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی (علمی- پژوهشی)، دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 50-39.

2-سمیه صدری کیا، ، محمدرضا بمانیان، حسن علی پورمند، زمستان 98، مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی،مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر (علمی پژوهشی)، http://www.armanshahrjournal.com/article_102367.html.

3-سمیه صدری کیا، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری، 1397، کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز ،مجله هویت شهر (علمی پژوهشی)، http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_13392.html.

4-لیلا مدقالچی، سمیه صدری کیا، 1397، تبییین اصول هندسی حاکم بر خیابان در شهرهای دوره صفوی،مجله مدیریت شهری (علمی پژوهشی)، شماره 53.

5-سمیه صدری کیا، 1394، اصول توسعه کالبدی حرم مطهر رضوی با تأکید بر تحولات تاریخی قرن نهم هجری،پژوهشنامه خراسان بزرگ (علمی پژوهشی)، شماره 18.

6-somayeh sadrykia، leila medghalchi، mohammadjavad mahdavinejad، 2016، Sustainability assessment، rating systems and historical buildings، Case study: Rehabilitated construction in a university site ،jounal of MATEC، Vol. 66.

7-سمیه صدری کیا، 1393، بافت شهری و محله ای تبریز در دوران قاجار،فصلنامه پژوهش هنر، شماره 7.

8-سمیه صدری کیا، 1387، باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن،گلستان هنر، شماره 12.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)

1-سمیه صدری کیا، 1402، سطوح و مراتب معنا،دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده.

2-سمیه صدری کیا، منصوره صدری کیا، اسفند 1401، روش های نوین در مدلسازی اطلاعات ساختمان برای بناهای تاریخی (HBIM) ،دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، تهران، دانشگاه شهید رجائی.

3-سالار رحيمي اسكوئي، مظفر عباس زاده، سميه صدري كيا، 1401، بازشناسی راهبردهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر افزایش فعالیت های فیزیکی دانش آموزان،دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

4-سمیه صدری کیا، 1400، نقش چرخه حیات در پایداری و تأثیرات زیست محیطی بناها،ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار.

5-سمیه صدری کیا، 1400، محتوای فضای معماری بر اساس اندیشه های صاحبنظران غربی،هفتمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری.

6-منصوره صدری کیا، سمیه صدری کیا، 1397، تلفیق سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) با سیستم های ارزیابی پایداری محیطی ساختمانها،پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی.

7-سمیه صدری کیا، 1396، معیارهای مؤثر بر کیفیت فضا در آراء صاحبنظران معاصر طراحی شهری،سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم.

8-Somayeh Sadrykia، 1395، A review on energy related factors in traditional buildings،سومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

9-سمیه صدری کیا، 1395، بررسی و مطالعه سیستم های ارزیابی ساختمانهای سبز،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

10-Somayeh Sadrykia، 1395، A study on energy efficiency of historic buildings،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

11-somayeh sadrykia، leila medghalchi، 1395، Sustainability and green strategies of conservation،نخستین کنفرانس بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی.

12-سمیه صدری کیا، 1395، تحلیلی بر نحوه کاربرد روشهای بیان معنا در معماری،سومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

13-سمیه صدری کیا، ، محمدرضا بمانیان، 1394، چگونگی پیدایش و تکامل ساختارهای معماری حرم مطهر رضوی از آفرینش کالبدی اولیه تا قرن پنجم هجری،همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی.

14- 1383، یادی از یک باغ فراموش شده ایرانی،نخستین همایش باغ ایرانی.

15- 1385، پل بازار فضای شهری چند عملکردی،نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری.

16-Somayeh Sadrykia, 2009, An Investigation on Establishment and completion of Imam Reza (A.S) Holy Shrine in Mashhad, Iran,Iranian Academics Symposium, London.

17-سمیه صدری کیا، 1389، بافت شهری و محله ای تبریز،همایش فرهنگ و هنر قاجار در تبریز.

18-سمیه صدری کیا، 1390، شهر تبریز در دوران تحول، گذر از یک شهر سنتی به شهری مدرن،سومین همایش تخصصی معماری- عمران در زمینه معماری دوره اسلامی آذربایجان.

19-سمیه صدری کیا، 1392، رهیافت هایی به توسعه تاریخی حرم مطهر رضوی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر).

20-سمیه صدری کیا، حسن علی پورمند، مجتبی انصاری، 1393، تمثیل زبان بیان معنا در معماری،کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی.

21-سمیه صدری کیا، لیلا مدقالچی، 1394، بازخوانی جایگاه خیابان در تحولات معماری عصر صفوی،همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی.

22-سمیه صدری کیا، محمدجواد مهدوی نژاد، 1394، مصالح ساختمانی و پایداری زیست محیطی بناها،کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.
دروس تدریس شده (12)

1-آشنایی با معماری جهان، کارشناسی.

2-تحلیل و طراحی روستا، کارشناسی.

3-کاربرد کامپیوتر در معماری، کارشناسی.

4-آشنایی با بافت های تاریخی، کارشناسی.

5-طرح معماری 1، کارشناسی.

6-مقدمات طرح معماری 1.

7-طرح معماری 5، کارشناسی.

8-بیان معماری، کارشناسی.

9-مقدمات طرح معماری 2، کارشناسی.

10-بیان معماری 3، کارشناسی.

11-شناخت مواد و مصالح، کارشناسی.

12-شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی، کارشناسی.