• نام و نام خانوادگی
  • محمد امین کشمیری حق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه و دانش آموخته دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد کارآفرینی با گرایش فناوری از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (5)
دروس تدریس شده (31)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد امین کشمیری حق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
        بیوگرافی کوتاه

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه و دانش آموخته دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد کارآفرینی با گرایش فناوری از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی ، کارآفرینی گرایش فناوری با معدل 18/30،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد ، کارآفرینی گرایش فناوری ،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ،دانشگاه صنعتی اصفهان .
مقالات ژورنال (12)

1-کشمیری حق محمد امین، 1395، دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:هزينه فروش محصولات كسب وكار خانگی،دانشنامه کسب و کارهای خانگی،بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

2-کشمیری حق محمد امین، 1395، دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:موقعيت كسب وكار خانگی در بازار،دانشنامه کسب و کارهای خانگی،بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3-کشمیری حق محمد امین، 1395، دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:مشتري محصولات خانگی،دانشنامه کسب و کارهای خانگی،بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

4-کشمیری حق محمد امین، 1395، دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:مديريت مخاطره در كسب وكارهاي خانگی،دانشنامه کسب و کارهای خانگی،بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

5-کشمیری حق محمد امین، 1395، دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:تقسيمات بازار محصولات خانگی،دانشنامه کسب و کارهای خانگی،بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6-کشمیری حق، محمد امین؛ یدالهی فارسی، جهانگیر؛ مبینی دهکردی، علی، 1399، قابلیتهای پویای مدیریتی و کارآفرینی فناورانه بین الملل:تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین الملل در استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات،مدیریت فردا ، شماره 63 -145 تا 158 .

7-برادران،محمدصادق و کشمیری حق،محمد امین، 1393، جایگاه کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی،گزارش شماره930013 کمیسیون کارآفرینی و کسب ‏وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8-Keshmiri Hagh .A, Mobaraki.M.H, Yadolahi.J,Mobini Dehkordi.A, 2018, Theories Gap of international Technological Entrepreneurship Opportunities,International Business Research, 11(9), 79-85.

9-Keshmiri Hagh .A, Mobaraki.M.H, Yadolahi.J,Mobini Dehkordi.A, 2018, Managerial Dynamic Capabilities and international Green entrepreneurship: International Opportunity recognition and Exploitation by Renewable Energy Start-Ups,International Journal of Energy Economics and Policy.

10-Keshmiri Hagh.A, Ghaffari.A, Keshmiri Hagh.M.A, 2015, Investigating the entrepreneurial psychological characteristics of art students (students in the Carpet field of the Tabriz Islamic Art University),Asian Journal Of Research in Business Economics And Management, Volume 5, Issue 11.

11-Talebi.K,Hosseini.R,Keshmiri Hagh.M.A, 2013, Identifying Effective Internal Factors On IT Adoption In Food Industry SMES,Asian Journal Of Research in Business Economics And Management, Volume 3, Issue 7,175-186.

12-Daneshdoust.B, keshmirihagh.M, 2012, The advantages and disadvantages of Internet-based language learning in Iran,Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 31, 607-611.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-Mohammad Kazemi.R, Tadayoni.R, Keshmiri Hagh .A, Zahiroddini.M, 2018, The social media effects on number of fans and business development of football clubs,3rd International Conference on Marketing, Strategy and Policy, Newcastle University London, UK.

2-Yadolahi.J,Keshmiri.A,Sheykhi.H, 2014, The effect of innovative attitude on technological entrepreneurial opportunity recognition and exploitation in knowledge based SMEs,2nd international conference on Entrepreneurship,Tehran,Iran.

3-Keshmiri Hagh .A, Mobaraki.M.H, Yadolahi.J,Mobini Dehkordi.A, 2018, Managerial Dynamic Capabilities and International Opportunity Recognition and Exploitation in High Tech Start-Ups,4th international conference on Entrepreneurship ,Tehran,Iran.

4-ملکی مهدی،کشمیری حق محمد امین، 1393، تاثير رويکرد جهادي بر مديريت دانش در سازمانهاي دولتی،اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویكرد جهادی ،دانشگاه امام علی.

5-کشمیری حق محمد امین،عربیون ابوالقاسم، 1391، انگيزش نياز وكارآفرينی،اولین همایش ملی مدیریت کارافرینی دانشگاه پیام نور خوانسار.

6-طالبی کامبیز، کشمیری حق محمد امین، حسینی رسول، 1391، عوامل درونی موثر بر جذب و بکارگيري فناوري اطلاعات در شركتهاي كوچک ومتوسط،اولین همایش ملی مدیریت کارافرینی دانشگاه پیام نور خوانسار.

7-عربیون ابوالقاسم،کشمیری حق محمد امین،برادران محمد صادق، 1389، كارآفرينی تکنولوژيک مبتنی بر فناوري نانو و نقش ان در توسعه كشور باتوجه به سند چشم انداز ايران 1404،همایش ملی کارافرینی در ایران 1404 دانشگاه ازاد اسلامی قزوین.

8-کشمیری حق محمد امین، سلاری صالح، ملکی مهدی، 1390، مفهوم شناسی كارآفرينی اجتماعی و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن،اولین کنفرانس دانشجویی کارافرینی دانشكده کارافرینی دانشگاه تهران.

9-کشمیری حق محمد امین،عربیون ابوالقاسم، 1390، نقش كارآفرينی در رشد و توسعه منطقه اي و روستايی"،اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

10-کشمیری حق محمد امین،ستاری بهرام، 1389، سيستمهاي نوآوري ملی و تاثير آن بر رشد و توسعه كارآفرينی و اقتصاد"،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نواوری و کارافرینی دانشگاه شیراز.

11-عربیون ابوالقاسم،کشمیری حق محمد امین، 1390، مروري بر سازماندهی تحقيق و توسعه و نقش آن بر شکل گيري نوآوري روستايی"،اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

12-کشمیری حق محمد امین،عربیون ابوالقاسم، 1390، نقش سيستمهاي نوآوري منطقه اي در توسعه روستايی"،در اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

13-کشمیری حق محمد امین، سالاری صالح،ملکی مهدی ، 1390، شناسايی نقش پاركهاي علم وفناوري در توسعه كارآفرينی دانشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، پژوهشكده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.

14-کشمیری حق آرمان،غفاری عباس،کشمیری حق محمد امین، 1393، استفاده از مدلسازي فضاي سه بعدي با رويکردي تعاملی براي معرفی بناهاي تاريخی وگردشگري"،نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی ،سازمان گردشگری تبریز.
کتاب های چاپ شده (3)

1-کشمیری حق محمد امین، 1386، واژه نامه سطر به سطر كتاب interchange 2،ویراستاری ، انتشارات مهر مریم.

2-کشمیری حق محمد امین، 1386، واژه نامه سطر به سطر كتاب interchange 1،ویراستاری ، انتشارات مهر مریم.

3-یدالهی فارسی، کشمیری حق محمد امین، 1391، نظريه های كارآفرينی،تالیفی، موسسه کار و تامین اجتماعی .
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-لطفی علی، ناظر پروژه کشمیری حق محمد امین ، 1397، شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی مرتبط با بحران کم‌آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر(با تمرکز انرژی خورشیدی) ،کاربردی .

2-رستمی علی، احمدپور محمود، عاشوری حجت، کشمیری حق محمد امین، برادران محمد صادق ، 1394، ،ارزیابی راهبردی فضای کسب و کار با تاکید بر بعد سیاستی و قانونی ،گزارش راهبردی ،کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام .

3-احمد پور داریانی محمود، عاشوری حجت، کشمیری حق محمد امین، برادران محمد صادق، تدوین پیش نویس سیاستهای کلی کارآفرینی و کسب وکار در کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4-یدالهی فارسی جهانگیر، برادران محمد صادق، کشمیری حق محمد امین، 1393، همکار پروژه توانمندسازي و توسعه كسب وكار حول سدهاي آبی با محوريت سدهاي ژاوه و خرسان 0 زير نظر وزارت نيرو.

5-مهرنوش مینا، کشمیری حق محمد امین ، همکار پروژه طراحی پارک علم وفناوري ICT سجاد وزارت ارتباطات با همکاری پارک علم وفناوری دانشگاه تهران در بخش بین المللی سازی،کاربردی.
دروس تدریس شده (31)

1-کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ، کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ،1398.

2-مدیریت پروژه در کسب وکارهای الکترونیکی ، کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران،1397.

3-مدیریت وکنترل کیفیت ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه فاران ،1391.

4-سمینار در کسب وکار ایران ( دستیار آقای دکتر احمدپور)، مقطع دکترای تخصصی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،1393-1396.

5-مبانی سازمان و مدیریت ، کارشناسی ارشد دوره MBA دانشگاه پیام نور تهران جنوب،1399.

6-مدیریت استراتژیک ، کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پیام نور تهران جنوب،1399.

7-دوره هاي اموزش كارآفرينی، دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم آذربایجان سابق)،1389.

8-دوره هاي اموزش كارآفرينی، دانشگاه پيام نور تبريز،1389.

9-دوره هاي اموزش كارآفرينی، دانشگاه جامع علمی كاربردي تعاون استان اذربايجان شرقی،1388.

10-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري،دانشگاه اميركبير،1395.

11-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو ستاد نانو معاونت رياست جمهوري( کارنو)، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه علم وصنعت ،1396.

12-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو (کارنو)، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه تربیت مدرس،1397.

13-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه زنجان،1395.

14-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه كاشان،1396.

15-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، مركز تربيت مربی كرج،1396.

16-مدرس و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو ستاد نانو معاونت رياست جمهوري( کارنو)، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه اصفهان،1396.

17-کارگاه و مشاور مدل کسب وکار دوره توانمند سازي سرمايه هاي انسانی فناوري نانو (کارنو)، ستاد نانو معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، دانشگاه بناب ،1397.

18-تدوین طرح کسب وکار ( دستیار آقای دکتر احمدپور )، کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،1393-1397.

19-ایجاد کسب وکار ( دستیار آقای دکتر احمدپور)، کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،1393-1396.

20-استراتژی های کارآفرینانه ( دستیار درس)، کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،1395.

21-دوره تربيت مربی كارآفرينی زنان روستايی، جهادكشاورزي استان گيلان،1397.

22-زبان تخصصی و دوره های فناوری اطلاعات، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان ،1384.

23-كارگاه توانمندسازي كارافرينی، شهرداری تهران،1392.

24-كارگاه خوشه سازي براي كسب وكارهاي خانگی، صندوق مهر امام رضا ،1389.

25-برگزاري كارگاه كارآفرينی دانشگاهی، همایش روز تعاون اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی ،1390.

26-دوره تربيت مربی كارآفرينی زنان روستايی، جهادكشاورزي استان آذربايجان غربی،1398.

27-برگزاري وبينار بازاريابی ديجيتال، براي دوره تربيت مربی كارآفرينی زنان روستايی وزارت جهادكشاورزي،1399.

28-برگزاري وبينار طرح كسب وكار، در هفته كارآفرينی زير نظر وزارت كار و تعاون و با همکاري موسسه كارآفرينی ناب،1399.

29-برگزاری وبینار مدیریت استراتژیک ، در هفته کارآفرینی با همکاری وزارت کار وتعاون و موسسه کارآفرینی ناب،1399.

30-برگزاری وبینار بازاریابی دیجیتال ، در هفته کارآفرینی با همکاری وزارت کار و تعاون و موسسه کارآفرینی ناب،1399.

31-کارگاه تکنیکهای خلاقیت برای کارآفرینی ، اساتید و مدیران مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی،1398.
جوایز و افتخارات (6)

1- 1384، انتخاب به عنوان استاد نمونه در جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان .

2- كسب رتبه برتر در كنکور كارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری در رشته مديريت سال 1388.

3- دريافت لوح تقدير از اداره تعاون به علت برگزاري كارگاه دانشگاه كارآفرين.

4- مدرس منتخب و دريافت لوح تقدير از دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در دوره هاي كارآفرينی.

5- 1391، كسب رتبه 3 در گرايش كارآفرينی فناوري در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده كارآفرينی دانشگاه تهران با معدل 18/5،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

6- كسب رتبه اول در مقطع متوسطه رشته رياضی فيزيک با معدل 19/13.