• نام و نام خانوادگی
  • بهناز مهاجران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهناز مهاجران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-رحیم شیرازی، بهناز مهاجران و علیرضا قلعه ای، 1396/9/22، بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه با انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،اندیشه های نوین تربیتی.

2- 2015, AN INVESTIGATION INTO MAJOR FACTORS OF WASTAGE IN EDUCATION IN PHYSICS 1,INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

3- 2015, TEACHING PHYSICS THROUGH SCIENTIFIC RESEARCH,INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

4- 2015, THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’ COOPERATION WITH EDUCATIONAL PROGRESS,INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

5- 2015, COMPARISON OF METHODS BY WHICH UNIVERSITIES ARE MANAGED IN THIRD WORLD AND DEVELOPED COUNTRIES,International Journal of Asian Social Science.

6- 2015, Examination of the relationshipbetween usage of information technology and organizational health in staff of Urmia,JOURNAL OF MATHEMATICS and tecnology.

7- 2014, EXAMINING THE DEGREE OF REFLECTION OF CRITICAL THINKING INDEXES IN THE,INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

8- 2013, Designing and Validating the Indigenous Model of ten Professional Standards for Secondary Teachers,International J. Soc. Sci. and Education.

9- 2012, Assessing the Efficiency of Training Periods Held in Cooperative Organizations,Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6,1.

10- 1394، ارتباط یکفیت زندگی کاری با استرس های شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 9،مجله علمی پژوهان.

11- 1394، بررسی و تحلیل شا خص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحان نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم آباد،مجله ی روان شناسی مدرسه.

12- 1394، بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7،1.

13- 1394، چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی،فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 10،1.

14- 1394، رابط یٍ بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمیىی )ر (ٌ ش رُستان م اُباد،مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان.

15- 1393، بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2،فصلنامه مدیریت بهره وری.

16- 1393، حمایت سازمانی از ارزیابی عملکرد دانشجویان در نظام آموزش عالی،فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان.

17- 1393، مقایسه پایبندی به فنون تعلیم و تربیت در آموزش مجازی و حضوری در نظام آموزش عالی ایران،دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7،1.

18- 1393، مد لیابی ارتباط بین اخلاق حرف های و معنویت در کار با مسؤولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستا نهای دولتی شهر کرمانشاه،فصلنامه مدیریت پرستاری.

19- 1393, 2- بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه,مجله پزشکی ارومیه.

20- 1393، بررسی رابطه بین استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی،مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی مدیا.

21- 1393، بررسی رابطه صفات شخصیتی و جهت گیری مذهبی و درگیری شغلی،فصلنامه علمی ترویجی اخلاق.

22- 1392، دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برایتوسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات،مجله دانشگاهی یادکیری الکترونیکی مدیا.

23- 1386، سبک رهبری و اثربخشی مدیران میانی ادارات کل استان آذربایجانغربی،مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه.

24- 0, بررسی سبک های رهبری مدیران ادارات کل استان اذر بایجان غربی,مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- 1390, Characterisctics of Islamic Managers,2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

2- 1390, Comparison between Islamic Management and Western Management,2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

3- 1390, Explanation and survey of human relationships in management from an Islamic view,2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

4- 2009, Genealogy of Western Hero in Narrative Literature: A Negative Notion of Hero,Bati Kulturu ve Edebiyatlari Arastirmalari Sempozyumu.

5- 1386, Governance Structure and School Effectiveness,پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت.

6- 1390, Leadership and Management ethics in Islam,2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

7- 1384, school-based management,سومين كنفرانس بين المللي مديريت.

8- 1392، آشنايي با مديريت دانش و تحليلي بر عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي مبتني بر دانش در سازمانها،كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، شيراز،ايران.

9- 1392، آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمان،اولين همايش مجازي ره آوران آموزش، تهران،ايران.

10- 1394، بررسي برنامه هاي يادگيري حرفه اي معلمان،كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي، مازندران،ايران.

11- 1391، بررسي تاثير مديردت دانش بر توانمند سازي كاركنان،كنفرانس ملي اقتصاد اروميه در سال 91، اروميه،ايران.

12- 1390، بررسي رابطه بين تعهد سازماني و كيفيت سرپرستي با ميل به ماندن در كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان نقده در سال تحصيلي،اولين كنفرانس ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل، تهران،ايران.

13- 1394، بررسي رابطه بين مولفه هاي نشاط با توانمندسازي،كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي، مازندران،ايران.

14- 1394، بررسي رابطه بين ويژگي هاي رهبري معنوي مديران مياني دانشگاه اروميه،كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي، مازندران،ايران.

15- 1390، بررسي رابطه ي بين توانمند سازي و كارآفريني سازماني در ميان دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي علم و فن شهر اروميه،نخستين همايش ملي آموزش ايران 1404، تهران،ايران.

16- 1391، بررسي رفتار شهروند سازماني با استرس شغلي كاركنان دانشگاه هاي شهر اروميه،همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان،ايران.

17- 1392، بررسي ضرورت و نقش مديريت منابع انساني در بهينه سازس سرمايه انساني و توسعه در هزاره سوم،همايش ملي مديريت مهندسي كسب و كار، كرمان،ايران.

18- 1394، بررسي ميزان، موانع و راهكارهاي مشاركت والدين در برنامه ها،كنفرانس ملي روامشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي، مازندران،ايران.

19- 1390، تبيين نقش شيوه هاي نظارتي مديران و راهنمايان تعليماتي در موفقيت برنامه هاي آموزش و پرورش،اولين كنفرانس ملي مديريت آموزشي، تهران،ايران.

20- 1390، راهكارهاي بومي سازي علوم انساني و شناخت افق هاي پيشروي آن،اولين همايش ملي جايگاه علوم انساني در ايران 1390، كاشان،ايران.

21- 1386، ساختار اداري و اثر بخشي مدرسه،پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت.

22- 1391، مديريت بحران و نقش رسانه در كاهش آثار بحران (زلزله)،همايش ملي آسيب شناسي و برنامه ريزي اثرات زلزله 21 مرداد ماه 1391، هريس،ايران.

23- 1390، مطالعه تطبيقي مولفه هاي توانمندسازي ازديدگاه مديران و معلمان مدارس متوسطه دولتي،نخستين همايش ملي آموزش در ايران 1404، تهران،ايران.

24- 1392، نظارت مديران مجتمع آموزشي بر عملكرد معلمان با تاكيد بر جهاني شدن،اولين همايش مجازي ره آوران آموزش، تهران،ايران.

25- 1391، نقد نظام پژوهش در علوم انساني،دومين كنگره ملي علوم انساني، تهران،ايران.

26- 1392، نقش مديريت دانش و ارتباط آن با نوآوري در سازمانهاي عصر جديد،دومين همايش ملي مديريت و كارآفريني، خوانسار،ايران.

27- 1393، نقش مراكز رشد علمي در حمايت از ايده ها و تجاري سازي محصولات،دومين كنفرانس بين المللي تجاري سازي فناوري، تهران،ايران.

28- 1394، نقش هوش مصنوعي در تبيين عملكرد شغلي معلمان،كنفرانس ملي توسعه آموزش، اردبيل،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-بهناز مهاجران، - 2.علیرضا قلعه ای 50%، 1394، بررسی موانع مشارکت والدین در فعالیت های مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-بهناز مهاجران، - 2.علیرضا قلعه ای 25%، 1394، بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-بهناز مهاجران،حسن احمدی، 1389، بررسی علل پایین بودن پوشش تحصیلی در دوره های تحصیلی در سطح استان،اموزش و پرورش اذربایجان غربی.

4-بهناز مهاجران،محمد کامیار، 1389، بررسی عملکرد راهنما معلمان روستایی و نقش آنان در بهبود روشهای تدریس آموزگاران،اداره کل آموزش و پرورش آذر بایجان غربی.

5-بهناز مهاجران،جبار باقری، 1391، بررسی علل موثر در باز اجتماعی شدن زندانیان پس از آزادی،معاونت دانش و پژوهش سپاه.
پایان نامه ها (25)

1-ناهيد امامي قشلاق، 1394، بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با عزت نفس سازماني و سلامت سازماني در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي شهرستان اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مينا ايماني، 1394، بررسي رابطه سرمايه روانشناختي و هوش معنوي با سرزندگي دانشجويان دانشگاه اروميهدر سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مير علي مولا، 1394، بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي مديران سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سليمان آگشته، 1394، بررسي رابطه مديريت كيفيت فراگير با رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش ناحيه 2 شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ثريا ايران¬پور، 1393، بررسي رابطه بين رهبري معنوي و ميزان خشنودي شغلي با كارآفريني كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-آمينه نزاكت، 1393، بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان فرسودگي شغلي و استرس شغلي معلمان دبيرستا ن هاي دخترانه شهر پيرانشهر در سال تحصيلي 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد نودهي، 1392، بررسي مقايسه اي مهمترين عناصر تعليم و تربيت در ميان اعضا هيات علمي حوزه علميه قم و دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رحيم سيدي، 1393، بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني معلمان مرد مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهرستان سلماس در سال تحصيلي 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مرضيه خسرو شيري، 1391، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و نوآوري سازماني در بين كاركنان اداري دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-صديقه پورقاسم، 1393، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري جوسازماني و حمايت سازماني ادراك شده با دلبستگي شغلي پرستاران بيمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-خديجه تيرافكن، 1393، بررسي رابطه بين عزت نفس و اثربخشي مديران مدارس را هنمايي دولتي شهرستان مهران در سال تحصيلي 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سيده نيلوفر شامرادي، 1393، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض مديران دانشگاه تربيت مدرس در سال تحصيلي 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-پريسا جهانگيري، 1393، بررسي رابطه بين مديريت دانش با نوآوري و اثربخشي سازماني در بين كاركنان دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 93-92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مصطفي نوراللهي، 1389، بررسي رابطه بين جو سازماني دبيرستان و ميزان اعتماد در محيط كار از نظر دبيران مدارس متوسطه دولتي شهرستان مياندوآب در سال 88، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سميره قدرتي قالر، 1391، بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران مدارس دولتي دخترانه ناحيه يك شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-عبدارزاق نعمتي، 1391، بررسي و مقايسه رابطه بين ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه در سال تحصيلي 91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فاطمه نوبخت، 1390، بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه براي حضور در دوره هاي آموزش مجازي در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-محمد قيصرزاده، 1391، بررسي رابطه آموزش خانواده: آگاهيهاي تربيتي والدين.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

19-عزيز برزگري، 1391، بررسي مهارتهاي مديران مدارس منطقه اهر و تاثير آن بر رضليت شغلي معلمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-نركس سكوتي، 1391، بررسي نقش سقف شيشه اي در كاهش كيفيت زندگي كاري كاركنان زن دانشكاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

21-فريال احمدي، 1389، بررسي رابطه بين رضايت شغلي شادماني و سرزندگي در بين مديران مدارس نمونه ابتدائي دخترانه شهر اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زهرا متقي فر، 1389، بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني مديران مدارس متوسطه پسرانه دولتي شهر مرند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-عبدارزاق نعمتي، 1391، ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-خاطره احمدي، 1390، بررسي تاثير سبك هاي تصميم گيري مديران بر انگيزه پيشرفت معلمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-تهمينه يونسي، 1391، بررسي تاثير ساختارهاي سازماني بر كارآفريني كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.