بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (6)
جوایز و افتخارات (3)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • ساناز شیخ زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی ایمونولوژی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دكتري تخصصي، 1397، ايمني شناسي،دانشگاه اروميه.

2-دكتري حرفه اي، 1391، دامپزشكي،دانشگاه اروميه.
مقالات ژورنال (8)

1-Ahmadiafshar S, Delirezh N, Sheikhzadeh S, Hobbenaghi R, Garssen J. 2024, Preparation and characterization of anti PD-L1 monoclonal antibody decorated poly lactic-co-glycolic acid nanoparticles containing linrodostat mesylate. Modares Journal of Biotechnology.:.

2-Amirizadeh, A., Sheikhzadeh, S. and Delirezh, N.,, 2023. Anticancer Effects of Caffeine Nanoemulsions On Chronic Myeloid Leukemia. Studies in Medical Sciences, 34(9), pp.552-564.

3-Li, Ju, Saba Feizipour, Nowruz Delirezh, Sanaz Sheikhzadeh, Rahim Hobbenaghi, Sara Amirpour Amraii, Fatemeh Khorasani et al, 2023. Green synthesis of gold nanoparticles using potato starch as a phytochemical template, green reductant and stabilizing agent and investigating its cytotoxicity, antioxidant and anti-ovarian cancer effects. Inorganic Chemistry Communications, 155, p.111002..

4-Sheikhzadeh, S., Delirezh, N. and Hobbenaghi, R, 2021. Mannosylated polylactic-co-glycolic acid (MN-PLGA) nanoparticles induce potent anti-tumor immunity in murine model of breast cancer. Biomedicine & Pharmacotherapy, 142, p.111962..

5-Sheikhzadeh S, Delirezh N, Hobbenaghi R., 2018, Preparation and characterization of tumor cell lysate and poly-ic loaded poly ( lactic-co-glycolic acid) nanoparticles and evaluation of their anti-tumor effects in mouse model of breast cancer. Studies in Medical Sciences, 29 (8) :584-569.

6-Malekinejad, H., Sheikhzadeh, S. and Hobbenaghi, R, 2014. Silymarin attenuates mycophenolate mofetil-induced duodenal disorders in rats. Avicenna Journal of Phytomedicine, 4(3), p.170..

7-Sheikhzadeh, S., Malekinejad, H. and Hobbenaghi, R, 2013. Mycophenolate mofetil alters the antioxidant status in duodenum of rats: Implication for silymarin usage in mycophenolate mofetil-induced gastrointestinal disorders. In Veterinary Research Forum (Vol. 4, No. 2, p. 77). .

8-Razi, M., Malekinejad, H., Nagafi, G.R., Najafpour, A.R., Delkhosh, F., Sheykhzadeh, S. and Ghodraty, S, 2010. Study of the Mast Cells Distribution and Heterogeneity in Experimentally Induced Cystic Ovaries in Rats. The Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 8(2), p.124..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- Amirizadeh A, Sheikhzadeh S, Delirezh N, Production and evaluation of anticancer effects of nanoemulsion containing caffeine, 3rd Intl. Conference on Researches in Nanotechnology & Nanoscience, 2023, Tehran, Iran..

2- Bakhshan MA, Sheikhzadeh S, Delirezh N, Prostate cancer treatment using nanoparticle-based vaccine, 10th International Conference on Science and Development of Nanotechnology, 2023, Tbilisi, Georgia..

3- Amirigavigani R, Sheikhzadeh S, Abtahi Froushani SM, Production and evaluation of nanoemulsion c ontaining gallic acid, 3rd Intl. Conference on Researches in Nanotechnology & Nanoscience, 2023, Tehran, Iran. .

4- Bakhshan MA, Sheikhzadeh S, Delirezh N, Production of nanoemulsion containing hesperidin and evaluation of its anticancer effects, 3rd Intl. Conference on Researches in Nanotechnology & Nanoscience, 2023, Tehran, Iran. .

5- Bakhshan MA, Sheikhzadeh S, Delirezh N, Anti proliferative activity of hesperidin nanoparticles on prostate cancer, Twenty-second National Congress and 10th International Congress of Biology of Iran, 2022, Shahrekord, Iran..

6- Amirizadeh A, Sheikhzadeh S, Delirezh N, effects of caffeine nanoparticles on k562 cell line, Twenty-second National Congress and 10th International Congress of Biology of Iran, 2022, Shahrekord, Iran..

7- Tabatabaei Aghda SJ, Abtahi Froushani SM, Sheikhzadeh S, The Beneficial Effects of Naringenin in Alleviating Experimental Model of Ulcerative Colitis, Twenty-second National Congress and 10th International Congress of Biology of Iran, 2022, Shahrekord, Iran..

8- Azami A, Abtahi Froushani SM, Sheikhzadeh S, Comparison between sulfasalazine and caffeic acid in reducing the symptoms of Crohns disease, Twenty-second National Congress and 10th International Congress of Biology of Iran, 2022, Shahrekord, Iran..

9- Sheikhzadeh S. Types of nanocarriers used in the production of vaccines. 2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience, 2021,Tehran, Iran.

10- Sheikhzadeh S. Cytotoxic effect of polymeric nanoparticles containing ginger essential oil (GEO) on breast cancer cells . 2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience, 2021,Tehran, Iran .

11- Ziamiavaghi N, Delirezh N, Sheikhzadeh S. The effect of Tumor Cell Lysate loaded nanoparticles- on the maturation of human monocyte-derived dendritic cells, 2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience, 2021,Tehran, Iran.

12- Ziamiavaghi N, Delirezh N, Sheikhzadeh S. “Using nanoparticle as a delivery vehicle for mature DC”, The 15th International Congress of Immunology and Allergy, 27th – 29th January, 2021, Ahvaz, Iran .

13- Ziamiavaghi N, Delirezh N, Sheikhzadeh S, PLGA suitable nanoparticle for preparing medicinal vaccines, The 5th USERN Congress and Prize Awarding Festival, November 7-10, 2020 Tehran, Iran..

14- Ziamiavaghi N, Delirezh N, Sheikhzadeh S. “Preparation of new nanoparticle-based vaccine against prostate cancer”. The 3rd international congress on Biomedicine, 6th – 14th November, 2019, Tehran,Iran.

15- Sheikhzadeh S, Delirezh N, Hobbenaghi R, Encapsulation of Tumor cell Lysate in PLGA Nanoparticles and Evaluation of Their Proliferative Activity in Mice, 14th International Congress of Immunology and Allergy, 2018, Tehran, Iran..

16- Sheikhzadeh S, Delirezh N, Hobbenaghi R, Enhanced immunological responses with tumor antigen loaded polymeric nanoparticles, 14th International Congress of Immunology and Allergy, 2018, Tehran, Iran..

17- Sheikhzadeh S, Delirezh N, Hobbenaghi R, Preparation of novel nanoparticle-based cancer vaccine against breast cancer, 2nd Nanomedicine and Nanosafety conference, 2017,Tehran, Iran. .

18- Sheikhzadeh S, Malekinejad H, Hobbenaghi R. silymarin attenuated the mycophenolate mofetil induced villous atrophy and lipid peroxidation in the duodenum of rat, 2 nd National Congress on Medicinal Plants,15-16 May 2013, Tehran, Iran..

19- Malekinejad H, Sheikhzadeh S, Janbaz Aciabar H, Hobbenaghi R, Silymarin and celecoxib attenuated the mycophenolate mofetil induced myeloperoxidase activity and lipid peroxidation in the duodenum of rat, 13 th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 3-6 september 2012, Isfahan, Iran. .

20- Bazarghani-gilani B, Malekinejad H, Varasteh S, Sheikhzadeh S, Alternative natural products instead of synthetic antibiotics: Antibacterial effect of Zataria multiflora Boiss and Trachyspermum copticum essential oils on Aeromonas hydrophila, 20 th Iranian Congress of Physiology & pharmacology, 2010, Tehran, Iran..

21- Malekinejad H, Moradi M, Sheykhzadeh S, Tabatabaie SH. Potentiation of Morphine analgesia after pretreatment with silymarin.19th Iranian Congress of Physiology & pharmacology.3-6 nov 2009, Tehran, Iran..
پایان نامه ها (11)

1-سميه احمدي افشار، 1402، ایمونوتراپی مدل موشی سرطان پستان با استفاده از نانوذرات PLGA تزئین شده با آنتی بادی مونوکلونال آگونیستیک CD40 حاوی عصاره سلولهای توموری وPolyI-C به همراه نانوذرات PLGA تزیین شده با آنتی بادی مونوکلونال ضد PD-L1 حاویlinrodostat mesylate ، پايان نامه دكتري تخصصي، استاد راهنماي دوم.

2-ساناز مهاجراني، 1402، ترکیب سولفاسالازین و پانتوتنیک اسید در بیماری کرون القا شده با اندومتاسین در رت‌های ویستار، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

3-محمد امين بخشان، 1402، بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات حاوی هسپریدین بر روی سلول¬های سرطان پروستات (رده سلولی LNcap) ، پايان نامه دكتري حرفه اي، استاد راهنماي اول.

4-ايوب اميري زاده، 1402، ارزیابی خصوصیات ضد سرطانی نانو ذرات حاوی کافئین بر روی رده سلولی K562 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنماي اول.

5-راحله اميري گويگاني، 1401، تولید نانو امولسیون حاوی گالیک اسید و بررسی اثرات ضد سرطانی آن بر روی رده سلولی 4T1 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنماي اول .

6-اهورا اعظمی، 1401، تاثیر کافئیک اسید بر مدل تجربی بیماری کرون القا شده توسط ایندومتاسین، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

7-سید جمال الدین طباطبایی، 1401، اثر ترکیبی نارینجنین و نیکوتین در مدل تجربی کولیت اولسراتیو، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

8-رعنا علی پوری، 1400، اثرات دای متیل فومارت در مدل تجربی بیماری کرون، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

9-حسام محمدزاده، 1400، بررسی اثرات سایتوتوکسیک اسانس مرزنجوش بخارایی برروی رده سلولی اریترولوکمیای انسانی و سلولهای تک هسته ای خون محیطی انسان، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

10-محمد زارع باغبیدی، 1400، تاثیر عصاره هیدروالکلی گل مریم سهندی بر روی رده سلولی اریترولوکمیای انسانی(K۵۶۲) در مقایسه با سلول های تک هسته ای طبیعی خون، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

11-نگين ضيا مياوقي، 1399، مطالعه ی اثر PLGA تزئین شده با مانان به عنوان یک نانو ذره حاوی آنتی ژن توموری به منظور استفاده در ایمونوتراپی سرطان پروستات مبتنی بر سلولهای دندریتیک، پايان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور .
دروس تدریس شده (6)

1-ایمنی شناسی بنیادی، دكتري عمومي دامپزشكي.

2-ایمونوژنتیک و ايمونوهماتولوژي، كارشناسي ارشد.

3-ایمونولوژی بیماریهای عفونی، كارشناسي ارشد.

4-آلرژی و ایمونوپاتولوژی، كارشناسي ارشد.

5-ایمنی شناسی پایه، كارشناسي ارشد.

6-بیولوژی سلولی-مولکولی، كارشناسي ارشد.
جوایز و افتخارات (3)

1- فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری تخصصی ایمنی شناسی، دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 97-92.

2- فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 91- 85.

3- دانشجوی ممتاز اولین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه، اسفند 87.