بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • صفیه آقازاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری بیوشیمی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1395، بیوشیمی،مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1387، بیوشیمی،مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، زیست سلولی و ملکولی - میکروبیولوژی- دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (11)

1-Farshid Davoodi, Saeed Azizi, Safiyeh Aghazadeh, Omid Dezfoulian, Effects of linalool on postoperative peritoneal adhesions in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2024. doi: 10.1007/s00210-024-02943-w.

2-Mohsen Nabi-Afjadi, Morteza Heydari, Hamidreza Zalpoor, Ibrahim Arman, Arezoo Sadoughi, Parisa Sahami, Safiyeh Aghazadeh, 202227:37. doi: 10.1186/s11658-022-00338-4, Lectins and lectibodies: potential promising antiviral agents,Cell Mol Biol Lett.

3-Asle-Rousta M, Amini R, Aghazadeh S, Carvone suppresses oxidative stress and inflammation in the liver of immobilised rats.Arch Physiol Biochem. 2020 3:1-6. doi: 10.1080/13813455.2020.1851726..

4-Amini R, Asle-Rousta M, Aghazadeh S, Hepatoprotective effect of limonene against chronic immobilization induced liver damage in rats.Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2020 393(11):2053-2059. doi: 10.1007/s00210-020-01915-0.

5-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Activation of STAT3/HIF-1α/Hes-1 axis promotes Trastuzumab resistance in HER2-overexpressing Breast cancer cells via down-regulation of PTEN.Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects (2017) 1861:1970-1980.

6-Shemirani F, Yazdanparast R and Aghazadeh S, Effect of ERK Signaling Pathway on the Level of Soluble RAGE (sRAGE) Peptide in AGE-Induced Oxidative Stress. Trends in Peptide and Protein Sciences (2017) 1: 115-122..

7-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Mycophenolic acid potentiates HER2-overexpressing SKBR3 breast cancer cell line to induce apoptosis: involvement of AKT/FOXO1 and JAK2/STAT3 pathways. Apoptosis (2016) 21:1302-1314..

8-Sadeghirizi A, Yazdanparast R, Aghazadeh S, Combating trastuzumab resistance by targeting thioredoxin-1/PTEN interaction.Tumour Biology. (2016) 37:6737-6747..

9-Aghazadeh S, Amini R, Yazdanparast R, Ghaffari SH., Anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Silybum marianum in treatment of experimental steatohepatitis. Experimental and Toxicologic Pathology (2011) 30:1303-1312.

10-Amini R, Yazdanparast R, Aghazadeh S, Ghaffari SH, Teucrium polium reversed the MCD diet-induced liver injury in rats. Human and Experimental Toxicology (2011) 63: 569-574..

11-Aghazadeh S, Yazdanparast R., Inhibition of JNK along with activation of ERK1/2MAPK pathways improve steatohepatitis among the rats. Clinical Nutrition (2010) 29: 381-385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-Alireza Ghorbankhanloo, Safiyeh Aghazadeh, Mehdi Imani, miR-۲۹b-۳p regulates MOB۱A/B in Tannic acid treated K۵۶۲-CML cell line. ۱th International Congress of Cancer Genomics. May 3-5, 2023, Tehran, Iran. .

2-Ghorbankhanloo.A, Aghazadeh.S, Imani.M, miR-۵۹۰-۳p regulates Hippo signaling pathway in Tannic acid treated K۵۶۲-CML cell line,16th International Breast Cancer Congress, Shahid beheshti medical sciences, Tehrran, Iran, 1-3 March 2023.

3-Seyedeh Mana Alavioun, Aghazadeh.S, Imani.M, Role of miR-590-3p in Chronic Myeloid Leukemia under treatment with NVP-AUY922 trough the Hippo pathway.,16th International Breast Cancer Congress, Shahid beheshti medical sciences, Tehrran, Iran, 1-3 March 2023.

4-Akbari Ardabili S, Aghazadeh.S, Role of microRNAs in breaking drug resistance in chronic myeolid luekemia by acting on hippo signaling pathway,22th natinal and 10th international congress on biology, Shahrekord University, 24-26 Aug, 2022..

5-Ghorbankhanloo.A, Aghazadeh.S, Imani.M, Regulation of Hippo signaling pathway through microRNAs in cancer,22th natinal and 10th international congress on biology, Shahrekord University, 24-26 Aug, 2022.

6-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Decreased activation of p38 might promote liver injury via cellular apoptosis. Joint EASL – AASLD Conference Nuclear Receptors and Liver Disease, Vienna, Austria, February 27- March 1, 2009..

7-Aghazadeh S, Yazdanparast R, JNK activation mediates hepatocyte apoptosis in rats with steatohepatitis. 3RD International Symposium on Molecular Technology, Tehran, Iran, May 5-7, 2009..

8-صفیه آقازاده، راضیه یزدانپرست. ، توکریوم پولیوم بیان پروتئین‌های p21 و p53 را در مدل آزمایشگاهی استاتوهپاتوسیس تعدیل می‌کند. یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی قزوین، ایران، 21-19 بهمن، 1389. .

9-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Antioxidant and anti-inflammatory effects of Silybum marianum improves steatohepatitis severity among rats. 12th Iranian congress of biochemistry & 4 th international congress of biochemistry and molecular biology, Mashhad, Iran, Sepetmber 6-9, 2011. .

10-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Anti-tumor effects of Mycophenolic acid on breast cancer MCF-7 cells: induction of apoptosis and differentiation. 13th Iranian congress of biochemistry & 5th international congress of biochemistry and molecular biology, Yazd, Iran, April 23-26, 2013. .

11-Aghazadeh S, Yazdanparast R, GTP depletion enhances the anti-cancer activity of Trastuzumab in SkBr3 breast cancer cell line. 4th International Symposium on Molecular Technology, October 14-16, 2014, Tehran, Iran..

12-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Targeting JAK-STAT3 signaling pathway in HER-2 overexpressing breast cancer cell: A novel strategy to overcome Trastuzumab Resistance. 1St international Nastaran Cancer Symposium, October 1, 2015. Mashhad, Iran..

13-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Activation of STAT3/HIF-1α modulates trastuzumab resistance development in SKBR3 breast cancer cells. 2nd IASBS symposium in Biological Science: Cancer Cell Biology. Nov 10-11, 2016. IASBS, Zanjan, Iran. .

14-Aghazadeh S, Yazdanparast R, Overcoming trastuzumab resistance in HER2-positive breast cancer cells via differentiation induction by Mycopheolic acid. 19th National & 7th international congress of biology. Aug 30- Sep 1, 2016. University of Tabriz, Iran..
پایان نامه ها (5)

1-معصومه پورصابر، ارزیابی اثرات مهارکننده Hsp۹۰، NVP-AUY۹۲۲ ، بر رشد وتکثیر و برخی از پارامتر¬های استرس اکسیداتیو در سلول¬های سرطانی کولورکتال HCT-۱۱۶.

2-فرشید داوودی، بررسی اثرات درمانی لینالول بر چسبندگی های صفاقی در موش صحرایی. بهمن 1402.

3-علیرضا قربانخانلو، 1401، ارزیابی بیان برخی از ریزآرناهای تاثیرگذار بر مسیر سیگنالینگ Hippo/YAPدر رده سلولی K-562تحت تیمار با اسید تانیک.

4-ترکان حسین ضیا صابونچی، بررسی مکانیسم مولکولی اثرات تانیک اسید بر حساس‌سازی سلول‌های K562 به ایماتینیب.1399.

5-سروش اکبری، ارزیابی بیان برخی از ریزآرناهای تاثیرگذار بر مسیر پیامرسانی Hippo/YAP در رده‌ی سلولی K562 تحت تیمار با ایماتینیب. 1402.
دروس تدریس شده (8)

1-بیوشیمی فیزیک پیشرفته، بیوشیمی- کارشناسی ارشد.

2-شیمی دارویی، بیوشیمی دارویی- کارشناسی ارشد.

3-ایمونوشیمی، بیوشیمی بالینی- کارشناسی ارشد.

4-روش های آزمایشگاهی و شناخت کار با دستگاهها.

5-متابولیسم مواد سه گانه، بیوشیمی بالینی-کارشناسی ارشد.

6-مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی، دامپزشکی- دکترای حرفه ای.

7-بیوشیمی2، دامپزشکی- دکترای حرفه ای.

8-بیوشیمی غشا، بیوشیمی بالینی- کارشناسی ارشد.
جوایز و افتخارات (1)

1-صفیه آقازاده، رتبه یک ورودی دکتری سال 89.