بیوگرافی کوتاه           

عليرضا جمشيدي          متولد   1360/07/01      استان ایلام

کارشناسي ارشد:  توسعه روستايي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ورودي 1386.

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي و ارزيابي عوامل مؤثر بر اجراي طرح يکپارچه­ سازي اراضي و موانع و پيش روي آن در استان ايلام، به راهنمايي آقاي دکتر امير مظفر اميني و مشاوره­ي دکتر مهدي مجيدي (نمره دفاعیه 19/6).

دكتري: دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، ورودی 1390

عنوان رساله دکتری: بررسی الگوهاي سازگاري با خشکسالی و ارائه راهکارهاي بهبود آنها در نيل به توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي شهرستان­هاي سيروان و چرداول.  به راهنمايي آقاي دکتر سيدهدايت الله نوری و مشاوره­ي دکتر محمدصادق ابراهيمی (نمره دفاعیه 19/7).

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (3)
دروس تدریس شده (17)
جوایز و افتخارات (7)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علیرضا جمشیدی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 
        بیوگرافی کوتاه

عليرضا جمشيدي          متولد   1360/07/01      استان ایلام

کارشناسي ارشد:  توسعه روستايي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ورودي 1386.

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي و ارزيابي عوامل مؤثر بر اجراي طرح يکپارچه­ سازي اراضي و موانع و پيش روي آن در استان ايلام، به راهنمايي آقاي دکتر امير مظفر اميني و مشاوره­ي دکتر مهدي مجيدي (نمره دفاعیه 19/6).

دكتري: دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، ورودی 1390

عنوان رساله دکتری: بررسی الگوهاي سازگاري با خشکسالی و ارائه راهکارهاي بهبود آنها در نيل به توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي شهرستان­هاي سيروان و چرداول.  به راهنمايي آقاي دکتر سيدهدايت الله نوری و مشاوره­ي دکتر محمدصادق ابراهيمی (نمره دفاعیه 19/7).

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1379-1383، ترویج،بوعلی سینا همدان.

2-کارشناسی ارشد، 1386-1389، توسعه روستایی،دانشگاه صنعتی اصفهان.

3-دکتری، 1390-1394، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان.
مقالات ژورنال (19)

1-علیرضا جمشیدی، علی اکبر عنابستانی، 1400، الگوی ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر توسعه‌ی تاب‌آوری روستاییان غرب دریاچه ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تأکید بر خشک‌سالی)،فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1593-fa.html.

2-علیرضا جمشیدی؛ علی اکبر عنابستانی، 1400، تحلیل فضایی تاثیر شاخص‌های عدالت توزیعی بر تاب‌‌آوری مناطق روستایی در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: مناطق روستایی غرب دریاچه ارومیه)،مجله مخاطرات محیط طبیعی، doi: 10.22111/jneh.2021.35096.1686.

3-جمینی، داود، جمشیدی، علیرضا. ، 1400، درک معنایی جوامع محلی از پیامدهای تخصیص آب سدها به سکونتگاه‌های روستایی در استان کردستان. ،جغرافیاوتوسعه ناحیه ای، دوره 18- شماره 2.

4-همایون مراد نژادی.، علیرضا جمشیدی، حسین مهدی زاده، 1399، شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام،برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، http://sppl.ui.ac.ir/article_24833.html.

5-رمضان طوسی، علیرضا جمشیدی، دکتر احمد تقدیسی، 1393، کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مینودشت)،پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال سوم، شماره 8.

6-علیرضا جمشیدی، داود جمینی، یوسف قنبری، رمضان طوسی، موسی پسرکلو، 1394، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهاي تولید کشاورزي شهرستان مینودشت،آمایش جغرافیایی فضا، http://gps.gu.ac.ir/article_10160.html.

7-علی‏رضا جمشیدی، سیدهدایت اله نوری‏ زمان ‏آبادی، محمدصادق ابراهیم، 1394، درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی، مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام،روستا و توسعه، http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59430.html.

8-علیرضا جمشیدی، دکتر سید هدایت الله نوری، دکتر محمد صادق ابراهیمی، 1394، سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در شهرستان سیروان، استان ایلام: اثرات و گزینه های سازگاری،مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی.

9-علیرضا جمشیدی، دکتر داود جمینی، 1393، تحلیل سازه های موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان چرداول پیرامون مدیریت منابع آب زراعی،جغرافیا و پایداری محیط، https://ges.razi.ac.ir/article_477.html.

10-علیرضا جمشیدی، دکتر داود جمینی، حمیدی نظری سرمازه، 1393، بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده توسعه کارآفريني زنان روستايي،زن و جامعه، http://jzvj.miau.ac.ir/article_516.html.

11-علیرضا جمشیدی، دکتر داود جمینی، 1394، تحلیلی بر وضعیت رضایت مندی روستائیان از مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان روانسر)،مسکن م محیط روستا، http://jhre.ir/article-1-438-fa.html.

12-داود جمینی، علیرضا جمشیدی، حسین کماسی، عطا هوشنگی، 1395، تحلیلی بر موانع پیش‌روی توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان چرداول). ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 5، شماره 18.

13-دکتر علی شمس‌الدینی، داود جمینی، علیرضا جمشیدی، 1395، سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه شده: شهرستان جوانرود) ،فصلنامه پژوهش های روستایی، https://jrur.ut.ac.ir/article_60077.html.

14-حامد قادرمرزی، داود جمینی، علیرضا جمشیدی، 1395، توزیع فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان روانسر،مسکن و محیط روستا، http://jhre.ir/article-1-1048-fa.html.

15-دکتر معصومه جمشیدی، علیرضا جمشیدی، 1396، واکاوي چالش هاي اشتغال و درآمد زايي زنان منطقه عشایری زردلان (معرفي رويکرد کيفي نظريه زمينه اي به مطالعات جغرافياي روستايي)، ،برنامه ریزی منطقه ای مرودشت، سال 7، شماره 25،.

16-دکتر احمد تقدیسی، علیرضا جمشیدی، مریم نجفی، 1395، بررسي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در تعاوني هاي توليد روستايی شهرستان اصفهان ،فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.

17-علیرضا جمشیدی، دکتر سید احمد خاتون آبادی، 1391، شناسايي علل و عوامل تله محروميت در جوامع روستايي استان ايلام: مطالعه موردي مناطق برنج کاري شهرستان شيروان و چرداول،روستا و توسعه، سال 15 ، شماره 2 (پياپي 58)، صفحات 79-108..

18-علیرضا جمشیدی، دکتر امیر مظفر امینی، 1391، بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در استان ايلام،مطالعات جغرافيايي مناطق خشك.

19-دکتر معصومه جمشیدی، علیرضا جمشیدی، حجت شیخی، 1395، ارائه روش نظریه زمینه ای جهت مدل سازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در روستاهای شهرستان چرداول، موردی: روستاهای مسیر راه کربلا در دهستان شباب،روستا و توسعه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-علیرضا جمشیدی، سیداسکندر صیدائی؛ داود جمینی ، 1391، رزیابی عوامل موثربرتخریب مراتع ازنظر کارشناسان اداره منابع طبیعی مورد: دراستان کرمانشاه، اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن،اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، جزیره کیش، https://www.civilica.com/Paper-ICECS01-ICECS01_440.html.

2-علیرضا جمشیدی، داود جمینی ...، 1391، مشخصات نویسندگان مقاله تحلیلی برپایداری زیست محیطی توسعه گردشگری درمناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان قوری قلعه ،اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، https://www.civilica.com/Paper-ICECS01-ICECS01_427.html.

3-دکتر معصومه جمشیدی، علیرضا جمشیدی، 1395، تحلیل الگویی ذایقه فراغتی و تمایل به گردشگری روستاییان شهرستان چرداول با تاکید بر نظریه بوردیو (موردی: شاغلان روستاهای شهرستان چرداول)،مایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، https://www.civilica.com/Paper-NPRD01-NPRD01_006.html.
کتاب های چاپ شده (4)

1-دکتر معصومه جمشیدی، علیرضا جمشیدی، 1395، روش‌های کلیدی در مطالعات جغرافیای انسانی( با تأکید بر قواعد کاربردی در بررسی سه سوال چه؟چگونه؟ و به چه روش؟)،تالیف.

2-یوسف قنبری، داود جمینی، علیرضا جمشیدی، 1394، کاربرد عملی مدل‌ها و تکنيک‌ها در برنامه‌ریزی روستايی،تالیف.

3-جمینی، جمشیدی،...، 1392، نگاهي به توسعه يافتگي شهرستان روانسر،تالیف.

4-دکتر صیدایی، غلامی، سوری، جمشیدی، 1392، روابط روستا و شهر: شهرک ها به عنوان نقاطي براي توسعه،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-همکار، 1393، مطالعه آمایش سرزمین و سند توسعه استان اصفهان با رویکرد برنامه ریزی راهبردی در بخش نظام سکونتگاهی روستایی و عشایری،برون دانشگاهی.

2-همکار، 1392، ارزیابی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ماشین آلات کشاورزی و خدمات وابسته ...،برون دانشگاهی - دانشگاه صنعتی اصفهان.

3-مجری، 1392، ارزيابي فعاليت هاي بسيج دانشجويي در ترويج فرهنگ اسلامي- انقلابي در دانشگاه¬هاي استان اصفهان،دانشگاهی.
دروس تدریس شده (17)

1-کارگاه GIS در جغرافیای سیاسی، کارشناسی،1399.

2-مخاطرات در جغرافیای سیاسی، کارشناسی،1399.

3-کارآفرینی در جغرافیای سیاسی، کارشناسی،1399.

4-جغرافیای جمعیت در دفاع مقدس، کارشناسی ارشد،1399.

5-جغرافیای اقتصادی ایران، کارشناسی،1399.

6-مکانیابی پروژه های عمرانی، کارشناسی،1396-1398.

7-کارافرینی، کارشناسی،1398.

8-روش تحقیق، کارشناسی،1396.

9-جغرافیای امکان گردشگری، کارشناسی،1395.

10-مدیریت گردشگری، کارشناسی،1395.

11-مخاطرات انسانی، کارشناسی،1396.

12-اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، کارشناسی،1396.

13-جغرافیای جمعیت ایران، کارشناسی،1395.

14-جغرافیای سیاسی ایران، کارشناسی،1395.

15-مبانی جغرافیای فرهنگی، کارشناسی،1395.

16-مبانی جغرافیای اقتصادی ، کارشناسی،1395-1398.

17-مبانی جغرافیای سیاسی ، کارشناسی،1395.
جوایز و افتخارات (7)

1- 1395، دانش آموخته برتر- بنیاد نخبگان 1395،دانشگاه اصفهان.

2- 1394-1395، دانشجو نمونه دانشگاه اصفهان در سال 95-1394،دانشگاه اصفهان.

3- 1393-1394، دانشجو نمونه دانشگاه اصفهان در سال 94-1393.،دانشگاه اصفهان.

4- 1392، برگزيده بخش نوآوری پنجمين جشنواره ملي حرکت،دانشگاه اصفهان.

5- 1392، پژوهشگر برتر دانشگاه اصفهان در سال 1392،دانشگاه اصفهان.

6-.

7- 1390-1394، رتبه 1 بين دانشجويان دکتراي ورودي 1390 دانشگاه اصفهان،دانشگاه اصفهان.