بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (208)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (92)
کتاب های چاپ شده (25)
پروژه های تحقیقاتی (27)
پایان نامه ها (3)
جوایز و افتخارات (30)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • میرنجف موسوی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385-1388، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، 1380-1382، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه یزد.

3-کارشناسی، 1376-1380، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (208)

1-Mir Najaf Mousavi, Kamran Jafarpour Ghalehteimouri, Nazanin Zahra Sotoudeh, Mohammad Reza Amiri Fahliani, LXVIII, 2, 2023, Identify Appropriate Variables Through Scenario Planning Perspective For Creative Tourism In Iran,STUDIA UBB GEOGRAPHIA.

2-Mir Najaf Mousavi, Kamran Jafarpour Ghalehteimouri, Robab Hossein Zadeh, 2023, Investigating the effective indicators on the realization of good governance in border cities: A case study of Paveh, Iran,Journal of Geography and Cartography, Vol 6, Issue 2, 1-17.

3-میرنجف موسوی، جواد جهانگیرزاده، نیما بایرام‌زاده، سجاد امیدوارفر، رویا کامل نیا، 1402، تحلیلی بر اولویت‌یابی شاخص‌های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه)،جغرافیای اجتماعی شهری، 10(1)، صص 143-160. .

4-میرنجف موسوی، جواد جهانگیرزاده، نیما بایرام‌زاده، سجاد امیدوارفر ، 1402، تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه،توسعه فضاهای پیراشهری، 5(2)، صص 221-236..

5-میرنجف موسوی، جواد جهانگیرزاده، نیما بایرام‌زاده، سجاد امیدوارفر، 1402، ارزیابی میزان تحقق‌پذیری تاب‌آوری شهری در مناطق 5 گانه شهر ارومیه،مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، ۴(۱)، صص ۱۴۹-۱۶۸.

6-میرنجف موسوی، جواد جهانگیرزاده، نیما بایرام‌زاده، امین شهسوار، سجاد امیدوارفر، 1402، تحلیل بر وضعیت زیست پذیری در محیط های شهری (مطالعه موردی: محله کوی سالار ارومیه)،برنامه ریزی و توسعه محیط شهری، 3(11)، صص 1-18.

7-رویا کامل نیا، حسن حیدری، میرنجف موسوی، 1402، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محله‌های شهری با تأکید بر امنیت پایدار (نمونه موردی: شهر ارومیه)،جغرافیا و مطالعات شهری و منطقه‌ای، دوره 12، شماره 47، صص 114-129.

8-کرامت‌الله فرج‌زاده، میرنجف موسوی، علی مصیب‌زاده، 1402، ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس، پژوهش موردی شهر یاسوج،پژوهش های بوم شناسی شهری، دوره 14، شماره2 (پیاپی 31)، صص 103-118.

9-ساجد بهرامی‌جاف، محسن جان‌پرور، مریم تک روستا، کاظم ذوقی بارانی، میرنجف موسوی، 1402، نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک،مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 55، شماره 1، صص 61-78.

10-Kamran Jafarpour GHalehteimouri, Ali Shamsoddini, Nima Bayramzadeh, Mir Najaf Mousavi, 2023, Identifying the pleasant sounds in the city’s public parks environment Case study: Mellat riverside park, Urmia,SAUC - Street Art and Urban Creativity, 9(1), 149 - 165..

11-Mir Najaf Mousavi, Kamran Jafarpour Ghalehteimouri, Hassan Hekmatnia, Ali Bagheri‑Kashkouli, FatemehSadat Kahaki, 2023, Evaluating sector‑based impact of environmental indicators on Iran GHGs emission: a scenario developing approach,Environment, Development and Sustainability, https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02805-6.

12-Mir Najaf Mousavi, Nazim Ali, Simki Kumari, Ismail Safar Alizadeh, Waseem Ahmed, 2022, Investigating the Role of Urban–Rural Economies in the Development of Rural Settlements: Fresh Evidence from Iran,Asia-Pacific Journal of Rural Development, 32(2), 170-186..

13-رحیم جافری، میرنجف موسوی، علی مصیب زاده، 1401، روش تلفیقی برای تدوین و انتخاب راهبردهای توسعه مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا)،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 59، صص 319-330.

14-فرزانه اله ویردی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، میرنجف موسوی، 1401، ارزیابی و رتبه‌بندی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان از نظر برخورداری از شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری با استفاده از مدل چندشاخصه TOPSIS،شریه مديريت بر آموزش سازمان‌ها، جلد ۱۱، شماره ۴، صص ۱۸۰-۱۵۷.

15-بهناز جبارنژاد، میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد، 1401، تبیین عوامل موثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین در استان آذربایجان غربی،دانش شهرسازی، دوره 6، شماره 4، صص 90-109.

16-نازنین زهرا ستوده، جمال فتح اللهی، میرنجف موسوی، 1401، تبیین و تحلیل استراتژی‌های رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهرهای استان کرمانشاه)،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 51، صص 59-72.

17-میرنجف موسوی، افشار کبیری، نیما بایرام‌زاده، رویا کامل‌نیا، 1401، ارزیابی آسیب‌خیزی و سطح امنیت اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی: محله کشتارگاه-ارومیه)،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، 13(4)، 151-176..

18-ميرنجف موسوي، نيما بايرام زاده، امين شهسوار، 1401، ارائه استراتژی‌ جهت ارتقاء حس سرزندگی در فضاهای شهری،فصلنامه توسعه پایدار شهری، شماره 7 ، تابستان 1401، صفحه 1-18.

19-منیژه ماکوئی طلاتپه؛ میرنجف موسوی؛ خدیجه جوان، 1401، تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا)،پژوهش های جغرافیایی انسانی، دوره 54، شماره 3، صص 1125-1142.

20-Nader ZALI, Mir Najaf MOUSAVI, Hasan HEKMATNIA, Issa EBRAHIMZADEH, Ali BAGHERI KASHKOLI, 2022, NECESSITY DETERMINATION OF RELOCATING THE CAPITAL CITY WITH A DEFENSIVE PLANNING APPROACH,Journal of Urban and Regional Analysis , 14–2 (2022): 265–288, https://doi.org/10.37043/JURA.2022.14.2.5.

21-میرنجف موسوی؛ سجاد امیدوارفر؛ رباب حسین زاده؛ نیما بایرام زاده، 1401، تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری‌های خدماتی در مناطق شهری (نمونه موردی: مناطق 5 گانه- ارومیه)،جغرافیا و مطالعات شهری و منطقه‌ای، دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 43، صص 162-177.

22-حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده، 1401، تحلیل و ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهش: شاهین‌دژ)،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 58، صص 33-47.

23-کرامت الله فرج زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب زاده، 1401، تحلیل فضایی ـ کالبدی شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه (23 محله) یاسوج براساس مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره،جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، صص 53-76.

24-دیمن کاشفی دوست؛ عیسی ابراهیم زاده؛ میرنجف موسوی، 1400، ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعۀ منطقه‌ای مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 11، شماره 42 - شماره پیاپی 42، صص 75-89.

25-جواد جهانگیر زاده، میر نجف موسوی، محمد رسولی، شراره سعیدپور، 1400، آسیب شناسی تحولات جمعیتی با ترکیب دو مدل ارزیابی آسیب (FMEA-IPA) (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)،فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی ، جلد ۲ شماره ۴ صص ۳۶-۲۱.

26-ستوده نازنین زهرا؛ جمال فتح اللهی؛ میرنجف موسوی، زمستان1400، تببین رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی:استان کرمانشاه)،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، دوره11،شماره44،صص39-56..

27-میر نجف موسوی، ساجد بهرامی جاف، دریا مازندرانی، 1400، تحلیل مدیریت رقابت گردشگری در مناطق مرزی نمونه: منطقه مرزی بانه،نشریه علوم و فنون مرزی، دوره 10، شماره 2، صص 109-142.

28-حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعید پور، 1400، تدوین سناریوهای موثر بر تحقق‌پذیری مولفه‌های شهر شاد ارومیه،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ، سال نوزدهم، شماره1،صص237-264..

29-میرنجف موسوی؛ نیما بایرام زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا، 1400، ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه)،جغرافیای اجتماعی شهر،، دوره8،شماره2.

30-میرنجف موسوی، علی حنفی ، علی باقری کشکولی ، مجید اکبری ، سمیه محمدی حمیدی ، 1400، تبیین رابطه سالخوردگی جمعیت وشاخص های توسعه اجتماعی در کشورهای جهان اسلام،فصلنامه علمی برنامه ریزي رفاه توسعه اجتماعی، ، سال دوازدهم، شماره48،،صص1-34.

31-میرنجف موسوی، کاظم ذوقی بارانی، مریم تک روستا، ساجد بهرامی جاف، 1400، شاخص های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی موثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) ،نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، سال دوم،شماره1،صص93-109.

32-محمد ملکی، میرنجف موسوی، 1400، توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام) ،نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، دوره2،شماره1،صص37-58..

33-علیرضا جمشیدی ، میرنجف موسوی ، اکرم حسینی آق گنبد، 1400، تحليلي بر رابطه شاخص‌هاي باروري و سالخوردگي جمعيت در ايران براساس مدلسازي ساختاري،معرفت فرهنگی و اجتماعی، دوره12،شماره2،صص27-40..

34-حسن حسن زاده، حسن هوشیار، میرنجف موسوی، 1400، شناسایی و تحلیل شاخصهای رشد هوشمند موثر بر ساختار فضایی شهرها با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی: شهر سردشت)،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره11،شماره2،صص143-165..

35-Jafarpour Ghalehteimouri, K., Shamsoddini, A., Mousavi, M.N., Binti Che Ros, F., Khedmatzadeh, A., 2022, Predicting spatial and decadal of land use and land cover change using integrated cellular automata Markov chain model based scenarios (2019–2049) Zarriné-Rūd River Basin in Iran,Environmental Challenges, , 6, 100399.

36-Hasan Hekmatnia, Mir Najaf Mousavi*, Ali Shamsoddini, Ali Bagheri Kashkouli, Alireza Jamshidi, 2022, Geographical Analysis of Population Aging Trend in Islamic World Countries during 1950-2020,Journal of Population and Social Studies, 30, pp. 36–53.

37-Kamran Jafarpour Ghalehteimouri,Mirnajaf Mousavi,Hassan Hekmatnia. Ali Bagheri Kashkoul, 2020, Providing a comprehensive model of inter-sectoral coordination with the express purpose of the creative city realization: Case study of Yazd city,Interaction Design, User Experience &Urban Creative Scientific Journal, Volume 2, Issue 2,pp20-40..

38-Reza Omidifar, Ali Reza Ghaleei, Mohammad Hasani, Mir Najaf Mousavi, 2017, Explanation of Inequality and Ranks of Universities in Tehran City to Achieve Sustainable Development Case study: Universities of Tehran City,International Journal of Research,India, Volume 04 Issue 06,pp262-282.

39-Kashkouli, A.B., Zarabi, A., Mousavi, M.N., 2018, The role of creative economy in the realization of a creative city: A case study of the city of meybod in yazd province, iran,Geographia Polonica, 91(3), pp. 335–351.

40-Alireza Soleimani,Mir Najaf Mousavi and Ali Bagheri Kashkooli, 2014, Strategies to Achieve on Sustainable Development Base on Analysis of Environmental Problems (Case Study: Cities of Yazd Province),Advances in Environmental Biology,Jordan, 8,pp.391-401(16).

41-Alireza Soleimani, Ismaeil Safar Ali Zadeh , Mir Najaf Mousavi, 2013, Analysis of Social Justice Position in Spatial Stretcher of City With Emphasize On Urban Sustainable Indexes (Case Study: City of Maku), ,Journal of Social Issues & Humanities,Iran, Volume 1, Issue 2,pp.126-131.

42-Mohsen Bazyar, Mehdi Salehi, MirNajaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli, 2013, Assess degree of compaction and the extent of urban development perspective of sustainable development (Case Study: Yazd Province cities), ,Journal of Social Issues & Humanities.

43-Rahim Sarvar, Asghar Rashidi Ebrahim Hesari, Mir Najaf Mousav, Hasan Orooji, 2011, Optimum Location of Neighborhood Parks in Bonab City Using Analytic Network Process (ANP),Journal of Civil Engineering and Urbanism,Iran, Volume 2, Issue 6,pp226-234.

44-Lotfi S., Faraji A. M, Azimi A., Ziari K. and Mousavi M., 2011, Spatial Analyze of Regional Disparities Between Central and Border Regions of Iran,Journal of Advances in Developmental Research,India, Volume 2, No.1,pp.62-69..

45-حسن حکمت نیا، میر نجف موسوی*، شراره سعیدپور، محمد رسولی، 1400، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر سقز)،مجله مخاطرات محیط طبیعی،، دوره 10، شماره 29 - شماره پیاپی 3 ،صص 87-106.

46-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، محمد رسولی*، شراره سعیدپور، 1400، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45 ،صص 55-70.

47-میرنجف موسوی، حسن حکمت نیا، جواد جهانگیرزاده، محمد رسولی*، شراره سعید پور، 1400، شناسایی و تحلیل عوامل موثردر سیاست های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR،نشریه دانش شهرسازی، ، دوره 5، شماره 2 صص 95-111.

48-علیرضا جمشیدی*، مهدی مدیری، میر نجف موسوی، میر صادق محمدی، 1400، تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملی ایران،نشریه امنیت ملی،، دوره 11، شماره 39 - شماره پیاپی 39 ،139-160.

49-حسن حکمت نیا*، میرنجف موسوی، نوبخت سبحانی، سینا سلمان زاده، 1400، تاثیر آسیب های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شاهین دژ)،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 9، شماره 1 ،صص29-50.

50-علی خدمت زاده*، میرنجف موسوی، اردشیر یوسف زاده، 1400، تحلیل شاخصهای آسیب پذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 48 ، شماره 1 صص33-52.

51-علی خدمت زاده*، میرنجف موسوی، حجت محمدی ترکمانی، میرصادق محمدی، 1400، تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین و شکل گیری جزایر حرارتی در حریم شهر ارومیه با استفاده از سنجش از دور،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،، دوره 11، شماره 41 - شماره پیاپی 41 صص119-134.

52-میرنجف موسوی، ساجد بهرامی جاف*، حامد دوستمرادی، 1400، تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۶۵)،مجله جغرافیا و روابط انسانی، سال سوم شماره ۴ (پیاپی ۱۲،)، صص ۳۳۵ -۳۵۵.

53-شکوفه مشفقی فرد*، بختیار عزت پناه، میر نجف موسوی، 1400، ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده گانه کلان شهر تبریز،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی،، دوره 10 ، شماره 37 صص79-98.

54-علی خدمت زاده*، میرنجف موسوی، حجت محمدی ترکمانی، 1399، تحلیلی بر تغییرات و پیش بینی روند کاربری اراضی شهر ارومیه با استفاده از مدل SVM و شبکه های عصبی،فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48 صص 53-72.

55-اکرم حسینی آق گنبد*، میرنجف موسوی، 1399، تحلیل فضایی روند تحولات جمعیتی در مناطق مرزی موردمطالعه: استان ایلام،فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، ، سال نهم شماره ۴ (پیاپی ۳۵، )، صص ۵۸ -۷۸.

56-علی شمس الدینی، محسن جانپرور*، میر نجف موسوی، 1399، بررسی تاثیرات کرونا ویروس بر بازیگران سیاسی با نگرش آینده پژوهی،نشریه پدافند غیر عامل و امنیت، دوره12،شماره2،صص ۵۹ -۸۱.

57-نشمیل رسولی، میرنجف موسوی، حسن هوشیار، 1399، تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه،نشریه دانش شهرسازی.

58-مهدی عبدالله زاده*، محمدرحیم رهنما، محمد اجزاءشکوهی، میرنجف موسوی، 1399، ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 52 ، شماره 4 صص 1257-1273 ..

59-علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی*، میرنجف موسوی، 1399، تحلیل فضایی شاخص های توسعه پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 52 ، شماره 3 صص793-816.

60-حسن حکمت‌نیا ، میرنجف موسوی ، محمد رسولی ، شراره سعیدپور ، 1399، آینده نگاری شهر دوستدار کودک در افق ۱۴۱۰ (مورد شناسی: شهر تبریز)،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، دوره10،شماره36،صص37-54.، https://gaij.usb.ac.ir/article_5712.html.

61-سید مصطفی هاشمی*، عباس علی پور، محسن یوسفی فشکی، میر نجف موسوی، 1399، شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 52، شماره 1 ،صص 17-37.

62-مهدی مدیری*، میر نجف موسوی، علیرضا جمشیدی، اکرم حسینی، 1398، مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استان های ایران،دو فصلنامه جمعیت، پیاپی ۱۰۹-۱۱۰،صص ۱۷ -۴۰.

63-میر نجف موسوی*، محسن جان پرور، ساجد بهرامی جاف، ریحانه صالح آبادی، علی شمس الدینی، 1398، تدوین سناریوهای موثر بر تاثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا،نشریه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 21 صص 1-30.

64-حسن حکمت نیا*، میرنجف موسوی، مهدی حسین پور، اکبر حمیدی، 1398، تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ، دوره 10 ، شماره 39 صص17-26.

65-تقی اکبری*، بهناز مهاجران، محمد حسنی، میرنجف موسوی، مریم سامری، 1398، سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی،فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی،، دوره 13 ، شماره 47 صص97-114.

66-صیاد اصغری سراسکانرود*، میر نجف موسوی، سجاد مهدوی، 1398، تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی- دفاعی با استفاده از ANP و GIS. منطقه مورد مطالعه: پادگان های شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 33 ،صص 77-96.

67-فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری*، مهدی مومنی، میرنجف موسوی، 1398، مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه ۱ و ۶ شهر اصفهان)،فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، صص 465-478.

68-روشن کوشانه، بختیار عزت پناه*، میر نجف موسوی، 1398، تحلیل نابرابری های فضایی در کلان شهرها(نمونه موردی: مناطق یک و ده شهرداری تبریز)،فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، صص 67-88.

69-روشن کوشانه، بختیار عزت پناه*، میرنجف موسوی، 1398، تحلیل پراکنش فضایی کاربری های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 11 ، شماره 4 صص205-221.

70-میرنجف موسوی*، علی مجنونی توتاخانه، احمد آفتاب، مجتبی مفرح بناب، 1398، تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،، دوره 51 ، شماره 3 صص551-569.

71-میرنجف موسوی، سحر مهرران*، 1398، بررسی تمرکز گرایی جمعیتی وتحولات نخست شهری در استان آذربایجان غربی و ارائه راهبردهای آمایشی در جهت تعادل بخشی به آن،نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین، دوره 3، شماره 5، صفحه 1-12.

72-میرنجف موسوی، نگین بابایی تازه کند قشلاق*، شیوا بویری، 1398، تحلیل ظرفیت سنجی جمعیتی درمناطق مرزی استان اردبیل،نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین، دوره 3، شماره 5 ، صفحه 145-155.

73-ایوب منوچهری میاندوآب، حسن حکمت نیا، میر نجف موسوی، 1398، آینده نگاری بهبود عملکرد کمسیون ماده100 با ارائه الگوی تلفیقی سناریو-SWOT- QSPM (مورد مطالعه: شهر یزد)،نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، صص 89-108.

74-علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی*، میرنجف موسوی، 1398، اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)،نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای،، سال هفدهم ، شماره 1 (پیاپی 32)،صص23-51.

75-میر نجف موسوی*، فاطمه سادات کهکی، اسحاق جلالیان، 1398، ارزیابی عناصر موثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه،نشریه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 2، صص 61-77.

76-میرنجف موسوی، محمد اسکندری ثانی، فاطمه سادات کهکی*، عظیمه مفاخری، 1398، تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)،فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34 بهار 1398 صفحه 393-408.

77-میرنجف موسوی*، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغری نیرومند شیشوان، 1398، توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، ، دوره 9 ، شماره 31 صص35-54.

78-رحیم جافری، میرنجف موسوی، علی مصیب زاده، 1398، سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی از مساکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا)،نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، 6(15)، 169-186.

79-نصرت مرادی، هدایتاللهنوری*، عباس امینی فسخودی، میرنجف موسوی، 1398، ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری ها مختلف (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 51 ، شماره 1 (پیاپی 107)،صص41-56.

80-زینب شریف *، میرنجف موسوی، 1398، نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی به توسعه پایدار منطقه ای و تحولات نظام شهری (مطالعه موردی: استان البرز از سال ۱۳۶۵تا۱۳۹۵)،دو فصلنامه آمایش سرزمین، سال یازدهم شماره ۱ ، صص ۷۹ -۱۰۲.

81-میرنجف موسوی*، شیوا بویری، نگین بابایی تاره کند قشلاق، 1398، تحلیل عوامل محوری موثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم افزار میک مک،فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28،صفحه 141-164 .

82-نصرت مرادی، میرنجف موسوی، 1397، مکانیابی دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه،فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 27 ، شماره 108 صص91-108.

83-سهیلا احمدی*، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1397، رابطه جو اخلاقی مدرسه با حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ، دوره 13 ، شماره 4 صص125-132.

84-میرنجف موسوی، رضا سارلی *، مهدی خداداد، 1397، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان پلدختربا استفاده از تصاویر ماهواره لندست،فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، ، پیاپی ۲۶ ، صص ۱۰۳ -۱۱۵.

85-ساجد بهرامی جاف، میر نجف موسوی، فریده علی زاده، محبوبه شهبازی، 1397، بررسی روند سیاست گذاری های جمعیت در آمایش مناطق مرزی استان کرمانشاه (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵)،فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 3، صفحه 65-90.

86-رضا امیدی فر *، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1397، تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران جهت نیل به توسعه پایدار،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، ، دوره 50 ، شماره 3 صص627-644.

87-میرنجف موسوی*، حسن آهار، ایوب منوچهری میاندوآب، حدیثه قیصری، 1397، تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه،فصلنامه شهر پایدار،، دوره دوم شماره 2 (پیاپی 3)،صص1-16.

88-میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، مهدی مقیمی، جواد کیانی، 1397، راهکارهای ساماندهی و کاهش آسیب پذیری شریان های حیاتی با رویکرد مدیریت بحران (موردمطالعه: محور ارتباطی یزد – شیراز)،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، ، دوره 6 ، شماره 22 صص29-62.

89-فرزانه الله ویردی *، محمد حسنی، حسن قلاوندی، میرنجف موسوی، 1397، ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار،دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره 7 ، شماره 13 صص76-96.

90-سهیلا احمدی *، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1397، تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی: دبیرستان های متوسطه نظری شهر ارومیه)،فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، ، سال بیست و نهم شماره ۲ (پیاپی ۷۰)، صص ۱۶۹ -۱۹۰.

91-میر نجف موسوی، ساسان پروندی، صادق قاسملو، 1397، تبیین نقش مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)،فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 7، شماره 1، صص33-63 .

92-میرنجف موسوی، رضا قادری، علی اکبر تقیلو، فاطمه سادات کهکی، 1397، تدوین سناریوهای تحقق پذیری آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)،دو فصلنامه آمایش سرزمین، دوره 10 ، شماره 1 صص65-91.

93-حسین نظم فر *، احمد آفتاب، عطا غفاری گیلانده، میرنجف موسوی، 1397، تحلیل عوامل کلیدی موثر بر برنامه ریزی شهر خلاق (مطالعه موردی: ارومیه)،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 6 ، شماره 1 صص1-22.

94-میرنجف موسوی*، ابراهیم معمری، مهدی خداداد، 1397، سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی،، دوره 7، شماره 25 ،صص43-56.

95-میرنجف موسوی، هوشنگ مرادی *، محمد ملکی، 1396، تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی،نشریه فرهنگ ایلام، دوره 18، شماره 56.57، صص1-204 .

96-میرنجف موسوی *، مصطفی کیانی، 1396، تبیین موانع فراروی جابه جایی پایتخت در ایران با رویکردی آمایشی،دو فصلنامه آمایش سرزمین، دوره 9 ، شماره 2 از صص189-218.

97-احمد آفتاب *، حسین نظم فر، عطا غفاری گیلانده، میرنجف موسوی، 1396، برنامه ریزی و تدوین راهکارهای تحقق شهرهای خلاق در ایران مطالعه موردی: شهر ارومیه،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷، زمستان ۱۳۹۶)، صص ۱۸۸ -۲۰۹.

98-میرنجف موسوی*، مجید اکبری، سمیه محمدی حمیدی، 1396، مقایسه تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند)طی ۳۵ سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor)،دو فصلنامه مطالعات شبه قاره،، سال نهم شماره ۳۳ ، صص ۲۱۳ -۲۳۸.

99-میرنجف موسوی*، علیرضا زارع، ایوب منوچهری، حسن آهار، 1396، تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 8 ، شماره 31 صص1-18.

100-میرنجف موسوی، 1396، تدوین سناریوهای موثر بر پیشرفت اسلامی- ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای (مورد: استان آذربایجان غربی)،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال هفتم ، شماره 28،صص51-64.

101-میر نجف موسوی*، اسحاق جلالیان، فاطمه سادات کهکی، 1396، تدوین سناریوهای عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد،نشریه گردشگری شهری، ، سال چهارم شماره ۳ ، صص ۴۹ -۶۲.

102-رضا امیدی فر، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1396، تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه های شهر تهران،دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، ، دوره 6، شماره 11 صص55-78.

103-میر نجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، الهقلی اسماعیلی پور، 1396، اولویت بندی شاخص ها و مولفه های امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی،فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 6، شماره 3، صص57-93 .

104-رضا امیدی فر *، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1396، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ، دوره6، پیاپی ۴۹ صص ۲۴۹ -۲۶۹.

105-میرنجف موسوی، مجید اکبری، سمیه محمدی حمیدی*، وحید بوستان احمدی، 1396، بررسی و تحلیل شاخص های توسعه رفاه در کشورهای اسلامی،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 9 ، شماره 4 (مسلسل 36) صص53-68.

106-حسن حکمت نیا *، محمد ملکی، میرنجف موسوی، علیرضا افشانی، 1396، سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49 شماره 3 (پیاپی 101).

107-حسن حکمت نیا *، محمد ملکی، میرنجف موسوی، علیرضا افشانی، 1396، بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران: مورد مطالعه: شهر ایلام،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، ، دوره 7 ، شماره 24 صص143-152.

108-میرنجف موسوی، صغری نیرومند شیشوان، علی مجنونی توتاخانه، احمد آفتاب، 1396، ارائه راهبرد توسعه گردشگری در مناطق روستایی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT- ANP (مطالعه موردی: روستای صور شهرستان بناب)،مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال ششم شماره ۲پیاپی18، صص ۳۹ -۵۶.

109-میرنجف موسوی، رحیم رحیمی، علی اکبر محمود آبادی، 1396، تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان،فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 6، شماره 1 ،صص1-23.

110-میرنجف موسوی، مارال رحیمی، 1396، تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی،فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)،، دوره26،شماره101،صص5.

111-بهناز مهاجران، تقی اکبری، محمد حسنی، میرنجف موسوی، مریم سامری، 1396، بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر،نشریه تربیت اسلامی، دوره 12 ، شماره 24 صص119-137.

112-اسحاق جلالیان*، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1396، تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49 ، شماره 1 صص35-53.

113-میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی، 1395، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)،مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 11 ، شماره 37 صص89-101.

114-سهیلا احمدی، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1395، بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه،دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره5،شماره10،صص113-136.

115-میرنجف موسوی، مهدی مدیری، فاطمه سادات کهکی ، 1395، تبیین عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی با استفاده از نرم افزار MICMAC،نشریه مدیریت شهری، دوره15،پیاپی45،صص1-37.

116-میرنجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، 1395، اولویت سنجی شاخص های توسعه ایرانی اسلامی در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی (با رویکرد عدالت محوری)،مجله جغرافیا و توسعه، دوره 14 ، شماره 45 ،صص119-127.

117-دکترحسین نظم فر، دکترمیرنجف موسوی، احمد آفتاب *، علی عشقی، 1395، ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعه شهری با استفاده از ANP و GIS،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، پیاپی ۲۱، صص ۴۷ -۶۲.

118-محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی*، میرنجف موسوی، 1395، دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)،فصلنامه آمایش جغرافیایی، پیاپی ۲۱ ،صص ۱۲۵ -۱۴۰.

119-میرنجف موسوی*، امیر فتحی فرزانه، 1395، ماهیت فضایی سرزمین های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای چهار پدیده فضایی با نگاهی بر کلانشهر تهران،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، پیاپی ۲۳ (پاییز ۱۳۹۵)، صص ۷۵ -۸۸.

120-میرنجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، محمد صفری، 1395، نقش بسیج در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم و فنون مرزی، پیاپی ۱۸ ،صص ۱ -۲۱.

121-سید محمد زارع اشکذری*، محسن سقایی، میرنجف موسوی، رضا مختاری ملک آبادی، 1395، تحلیلی بر نقش جاذبه های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعه موردی: شهر یزد)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، پیاپی ۹۷ (پاییز ۱۳۹۵)، صص ۴۰۷ -۴۲۷.

122-احمد آفتاب، حسین نظم فر، میرنجف موسوی، علی عشقی، 1395، تاثیر عوامل جغرافیایی بر پدافند غیرعامل در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (با تاکید بر مکان یابی مراکز نظامی)،پژوهش نامه مطالعات مرزی، دوره 4 ، شماره 2 (مسلسل 12) از صفحه 127 تا صفحه 155 ..

123-ناصر سلطانی *، میرنجف موسوی، گلاویژ احمد اقبال، 1395، ارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال آب حوضه زاب به دریاچه ارومیه،فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، ، پیاپی 19، صص ۳۵ -۵۱.

124-محسن احدنژاد روشتی، میر نجف موسوی، سمیه محمدی حمیدی، محمد ویسیان، 1395، بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب)،مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری،، سال سوم شماره ۱، صص ۳۳ -۵۱.

125-اصغر رشیدی ابراهیم حصاری*، علی موحد، سیمین تولایی، میرنجف موسوی، 1395، تحلیل فضایی منطقه کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری،فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 16 ، شماره 54 صص155-176.

126-میرنجف موسوی، محمد ویسیان، حکیمه خلیفی پور، 1395، اولویت بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی(مطالعه موردی: استان کردستان)،نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی، ، پیاپی ۲ ، صص ۵۵ -۷۷.

127-ناصر اصلانی، میر نجف موسوی، علی ابراهیمی، اسدالله مالکی گمچی، 1395، بررسی نقش رسانه در همگرایی اقوام (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،نشریه دانش انتظامی آذربایجان غربی، دوره 9، پیاپی 30، صص 75- 101.

128-میر نجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، محمد ویسیان، 1395، تبیین کارکرد مرز در تامین امنیت استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم و فنون مرزی، پیاپی ۱۶ ، صص ۹۱ -۱۱۸.

129-عیسی ابراهیم زاده *، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1395، بررسی میزان تاثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،، سال دوازدهم شماره ۱ (پیاپی ۴۱، بهار ۱۳۹۵)، صص ۱۳۶ -۱۶۵.

130-میرنجف موسوی*، مهدی عبدالله زاده، امید زینالپور، علی باقری کشکولی، 1395، ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه ریزی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، پیاپی ۹۵ ، صص ۱ -۱۸.

131-عیسی ابراهیم زاده*، میرنجف موسوی، 1395، آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مناطق مرزی جنوب شرق کشور و راهبردهای توسعه ی آن مطالعه ی موردی: استان سیستان و بلوچستان،مجله جغرافیا و توسعه، دوره 14 ، شماره 42 از صفحه 1 تا صفحه 25 ..

132-میرنجف موسوی، علی اکبر تقیلو، علی باقری کشکولی، 1394، تحلیل رابطه شاخص های جمعیتی با توسعه یافتگی استان های ایران،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، ، دوره 8 ، شماره 30 صص1-18.

133-سید محمد زارع اشکذری*، محسن سقایی، میر نجف موسوی، رضامختاری ملک آبادی، 1394، عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، پیاپی ۱۷ ، ص ۱۸۹.

134-محمد ویسیان، میرنجف موسوی، طاها ربانی، واحد احمدتوزه، 1394، تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی (مطالعه موردی: شهر قروه)،مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال دوم شماره ۱ (پیاپی ۲،)، صص ۱۱۱ -۱۲۳.

135-میرنجف موسوی، رسول یزدانی چهاربرج *، 1394، تحلیل تناسب کاربری اراضی برای توسعه شهر تبریز با استفاده از مدل AHP-OWA،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی، سال سوم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۴)، صص ۳۶۱ -۳۸۱.

136-علی اکبر تقیلو، میرنجف موسوی، علیرضا حمیدیان، 1394، تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تاکید بر توسعه روستاهای اطراف شهرها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال چهارم شماره ۳ (پیاپی ۱۱) صص ۷۳ -۸۸.

137-میرنجف موسوی، مهدی مدیری، 1394، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران،فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، پیاپی ۹۵ (پاییز ۱۳۹۴)، صص ۱۷ -۳۵.

138-میرنجف موسوی*، محمد ویسیان، سمیه محمدی حمیدی، مریم اصغری، 1394، احساس امنیت در فضاهای شهری، مورد؛ شهر سرخس،فصلنامه جغرافیا، ، پیاپی ۴۵ (تابستان ۱۳۹۴)، ص ۱۸۵.

139-میرنجف موسوی، محمد حسنی، مریم سامری، 1394، سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،نشریه مطالعات برنامه ریزی آموزشی.

140-علی اکبر تقیلو، میر نجف موسوی، 1394، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیر بنایی و تکنولوژیکی جامعه عشایری استانهای ایران،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، پیاپی ۱۴، صص ۱۶۳ -۱۸۰.

141-میرنجف موسوی، 1394، بررسی تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در سطح محله های شهر یزد با تاکید بر برنامه ریزی فرهنگی،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، پیاپی ۹۲، صص ۲۳۳ -۲۴۸.

142-میرنجف موسوی، محمد حسنی*، مریم سامری، 1394، سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، پیاپی ۷، صص ۸۳ -۱۰۳.

143-گلاله آتش سیرو*، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1394، ساماندهی و نیازسنجی رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه،فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی،، سال دهم شماره ۳ (پیاپی ۳۹)، صص ۷۳ -۸۸.

144-میر نجف موسوی، محمد ویسیان*، سمیه محمدی حمیدی، مهناز اکبری، 1394، بررسی و اولویت بندی توان ها و زیرساخت های توسعه گردشگری با روش های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان های استان کردستان)،نشریه گردشگری شهری، سال دوم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)، صص ۱۷ -۳۱.

145-ناصر سلطانی، میرنجف موسوی، بایزید شریفی، 1394، برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه،نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، پیاپی ۲ ، صص ۷۹ -۸۹.

146-میرنجف موسوی*، علی باقری کشکولی، 1394، تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی پایتخت در ایران،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال یازدهم شماره ۱ (پیاپی ۳۷)، صص ۱۹۵ -۲۲۷.

147-میرنجف موسوی، مارال رحیمی، 1394، تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی؛ (مطالعه موردی: شهرهای ۵۰ - ۲۵ هزار نفر)،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، پیاپی ۱۳، صص ۲۱ -۳۶.

148-مهدی یعقوبی، میرنجف موسوی، فرامرز قربانی، مرضیه حاتمی، 1394، شهروند مشارکت‏ جو و نقش آن در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)،نشریه مطالعات مدیریت شهری.

149-میرنجف موسوی، احمد آفتاب، ابراهیم علی پور، 1394، طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز)،نشریه مطالعات مدیریت شهری.

150-میرنجف موسوی*، رحیم سرور، علی باقری کشکولی، 1394، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: قوم کرد وترک)،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم شماره ۱ (پیاپی ۲۵)، ص ۶۹.

151-مریم سامری، محمد حسنی، میرمحمد سید عباسزاده، میرنجف موسوی، 1394، تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)،نشریه تربیت اسلامی،، پیاپی ۲۰ (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، ص ۷۳.

152-مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، 1394، تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، دوره - ، شماره 14 صص105-122.

153-میرنجف موسوی*، رحیم سرور، علی باقری کشکولی، 1393، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: قوم کرد وترک)،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم شماره ۱ (پیاپی ۲۵،)ص ۶۹.

154-میرنجف موسوی*، ناصر سلطانی، علی باقری کشکولی، 1393، تحلیلی بر نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،، پیاپی ۹۰ ، صص ۸۲۵ -۸۴۱.

155-میرنجف موسوی، رسول ملکی نظام آباد، علی باقری کشکولی، 1393، مدلسازی معادلات ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق شیراز)،نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، پیاپی ۱، صص ۱۵۱ -۱۷۲.

156-اصغر ضرابی، میر نجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1393، بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونه مورد مطالعه: شهرهای استان یزد)،مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، ، دوره 1 ، شماره 1 صص1-17.

157-مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، 1393، مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق ۲۴ گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، پیاپی ۶ ، صص ۱۳۵ -۱۵۷.

158-حکیمه قنبری، شمس الله کاظمی زاد*، زهره هادیانی، میرنجف موسوی، 1393، تحلیلی بر علل شکل گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله ی شادقلی خان شهر قم،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و نهم شماره ۳، صص ۷۳ -۸۸.

159-میرنجف موسوی، رسول یزدانی چهاربرج، 1393، مدل سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، سال دوم شماره ۳ ، صص ۳۲۳ -۳۴۱.

160-میرنجف موسوی، عبدالله پورآقایی، ایوب منوچهری میاندوآب، میرصادق محمدی، 1393، ارزیابی اثرات طرح های هادی روستایی در توسعه سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی،مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، پیاپی ۲۸، صص ۱۲۳ -۱۳۶.

161-میرنجف موسوی، ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: امام زاده جعفر(ع) یزد)،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 5 ، شماره 18 از صفحه 77 تا صفحه 94 ..

162-مریم سامری، محمد حسنی، میرمحمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، 1393، مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها،، سال سوم شماره ۱ ، صص ۴۵ -۷۲.

163-میرنجف موسوی*، ایوب منوچهری میاندوآب، زهرا ادیب نیا، 1393، نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری / مطالعه موردی: منطقه آذربایجان،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، ، دوره 10 ، شماره 1 (پياپي 33) صص190-220.

164-میر نجف موسوی، 1393، رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، دوره 4 ، شماره 10 صص19-37.

165-محمد حسنی، مریم سامری، میرمحمد سید عباس زاده، میرنجف موسوی، 1392، بررسی نابرابری در آموزش و پرورش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی،فصلنامه زن در توسعه و سیاست، سال یازدهم شماره ۳ ، صص ۳۱۵ -۳۳۲.

166-میرنجف موسوی، محمد حسنی، ایوب منوچهری میاندوآب، 1392، تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله های شهر میاندوآب،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، پیاپی ۸۶ (زمستان ۱۳۹۲)، صص ۱۹۷ -۲۰۰.

167-علی حنفی، میرنجف موسوی، 1392، مکان یابی مراکز حساس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص های هیدروژئومورفوکلیمایی، با رویکرد دفاع غیر عامل،فصلنامه مدیریت نظامی، پیاپی ۵۱ ، صص ۴۵ -۷۲.

168-ملیحه ذاکریان، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1392، مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد،فصلنامه جغرافیا، دوره 11 (دوره جديد) ، شماره 39 صص292-315.

169-رحیم سرور*، میرنجف موسوی، رسول یزدانی چهاربرج، 1392، تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی خدمات درمانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)،فصلنامه آمایش محیط،، دوره 6 ، شماره 22 صص81-100.

170-ناصر سلطانی∗، میرنجف موسوی، هادی سلامی، 1392، راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدل های دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره : 3 - شماره : 12 -صص19-39.

171-میر نجف موسوی، افشار کبیری، علی اکبر تقیلو، 1392، تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری -منطقه ای، دوره 3 ، شماره 7 صص1-20.

172-میرنجف موسوی، علی قهرمان، علی باقری کشکولی، 1392، شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز در راستای دست یابی به امنیت پایدار (مطالعه موردی: مناطق شهر ارومیه)،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی،، پیاپی ۲ ، ص ۱.

173-مسعود تقوایی، فرحناز ابوالحسنی*، میرنجف موسوی، زهراسلطانی، 1392، سطح بندی توسعه و اولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان،فصلنامه آمایش محیط، دوره 6 ، شماره 21 ،ص19-37.

174-میرنجف موسوی، حسین نظم فر، احمد آفتاب، 1392، بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه های شهری با استفاده از GIS و Geoda(مطالعه موردی: استان آذربایحان غربی)،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، پیاپی ۵ ، صص ۸۰ -۹۸.

175-فرحناز ابوالحسنی، صدیقه کیانی، میرنجف موسوی، 1391، تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)،دو فصلنامه آمایش سرزمین،، سال چهارم شماره ۲ ،ص ۱۴۱.

176-میرنجف موسوی، حسن حیدری، علی باقری کشکولی، 1391، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت،فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، پیاپی ۱۵، صص ۱۰۵ -۱۲۲.

177-میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1391، ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 3 ، شماره 9 صص97-118.

178-میر نجف موسوی، اصغر رشیدی ابراهیم حصاری، سمیه روشن رودی، 1391، مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، ، پیاپی ۳، صص ۱ -۱۴.

179-محمد حسنی، میرنجف موسوی، سکینه حبی قراتپه، 1391، سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه)،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم شماره ۲ (پیاپی ۳)، ص ۲۲۳.

180-علی مصیب زاده، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1391، مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد،فصلنامه فضای جغرافیایی، پیاپی ۳۸ (تابستان ۱۳۹۱)، ص ۱۴۵.

181-رحیم سرور، میرنجف موسوی، شمس الله کاظمی زاد، 1391، تحلیل مولفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،نشریه مطالعات مدیریت شهری.

182-بختیار عزت پناه، میر نجف موسوی، اصغر رشیدی ابراهیم حصاری، محمد امین عطار، 1391، تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، پیاپی ۱ ، صص ۸۲ -۹۷.

183-عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی، شمس الله کاظمی زاد، 1391، تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال هشتم شماره ۱، صص214-235.

184-دکترمیرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1391، سطح بندی و مکان گزینی فعالیت های اقتصادی جهت ارائه راهبرد توسعه روستایی بر اساس مدل تحلیل شبکه (ANP) / (مطالعه موردی: شهرستان به اباد)،فصلنامه جغرافیا، ، پیاپی ۳۲ ، ص ۲۱۷.

185-مسعود تقوایی، میرنجف موسوی، شمس الله کاظمی زاد، حکیمه قنبری، 1391، مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان،فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.

186-میرنجف موسوی، 1391، شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی(مطالعه‎ی موردی: شهر میاندوآب)،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی.

187-ابوالفضل قنبری، میرنجف موسوی، رشید سعیدآبادی، علی باقری کشکولی، حسن حسینی امینی، 1390، راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ)،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیست و دوم شماره ۲ (پیاپی ۴۲) صص ۴۱ -۵۸.

188-ابوالفضل قنبری، میرنجف موسوی، 1390، قطب های رشد به مثابه رویکردی در عدم تعادل های ناحیه ای ایران،فصلنامه فضای جغرافیایی، پیاپی34،ص50.

189-رحیم سرور، میرنجف موسوی، 1390، ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی،فصلنامه جغرافیا،، پیاپی34ص50.

190-رحیم سرور، میرنجف موسوی، تهمیه دانیالی، 1390، رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت آباد،فصلنامه روستا و توسعه.

191-میر نجف موسوی، محمد حسنی، علی باقری کشکولی، 1390، تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد - هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 4، صص 21-42.

192-ملیحه ذاکریان، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1389، تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 1،شماره2،صص61-84.

193-میرنجف موسوی، پریسا نظری ولاشانی، شمس الله کاظمی زاد، 1389، تحلیلی بر شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی،فصلنامه آمایش محیط، دوره 3 ، شماره 11 صص63-84.

194-اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، 1389، تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،، سال بیست و پنجم شماره ۲ (پیاپی ۹۷) ص ۲۷.

195-رحیم سرور، میرنجف موسوی، امید مبارکی، 1389، تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان آذربایجان شرقی،مجله پژوهش های بوم شناسی شهری، پیاپی2،ص19.

196-میرنجف موسوی، حسن اسماعیل زاده، علی باقری کشکولی، 1389، مدیریت بحران در تصادف ها رانندگی (مطالعه موردی: شهر یزد)،نشریه مطالعات مدیریت شهری.

197-کرامت الله زیاری ، میرنجف موسوی، 1388، تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد،مجله جغرافیا و توسعه.

198-میرنجف موسوی، احمد افروزیان، علی باقری کشکولی، جواد ابراهیمی، 1388، روند تحولات جمعیت استان یزد طی سال های ۸۵-۱۳۵۵ و افق آینده آن،فصلنامه فرهنگ یزد، سال دهم شماره ۳۶، ص ۱۲۵.

199-علی زنگی آبادی، میرنجف موسوی، 1388، تحلیل فضایی نابرابری های جنسیتی و شاخص های مربوط به آن در کشورهای خاورمیانه،فصلنامه آمایش محیط، پیاپی ۷ ص ۳۹ .

200-اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، 1388، بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای(مطالعه موردی، استان یزد)،مجله جغرافیا و برنامه ریزی ، سال بیستم شماره ۲ (پیاپی ۳۴،) صص1-18.

201-میرنجف موسوی، حسن حکمت نیا، مهدی صالحی، ولی محمد درینی، 1387، بررسی پارامترهای موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی استان یزد،فصلنامه فرهنگ یزد، سال نهم شماره ۳۴ ص ۱۱۴.

202-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، 1386، سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی: شهر یزد،مجله جغرافیا و توسعه،، پیاپی ۹ ، صص ۱۸۱-196.

203-جمال محمدی، میرنجف موسوی، 1385، رتبه بندی مراکز و واحدهای دانشگاه جامع پیام نور استان یزد،فصلنامه فرهنگ یزد، سال هشتم شماره ۳۱ ، ص ۳۱.

204-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، 1385، بررسی تاثیر عملکرد شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد در حل مشکلات و کاهش بار مسئولیت دولت،فصلنامه فرهنگ یزد، سال هفتم شماره ۲۸ (پاییز ۱۳۸۵)، ص ۵۰.

205-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، 1385، تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ، سال بیست و یکم شماره ۱ ، ص ۶.

206-میرنجف موسوی، حسن حکمت نیا، 1384، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل موثر بر توسعه ی انسانی نواحی ایران،مجله جغرافیا و توسعه.

207-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، عطاءالله زرافشان، 1384، بررسی و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه ریزی آتی آن،نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال سوم شماره ۲ ، ص ۱۲۵.

208-حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، 1383، بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد،مجله جغرافیا و توسعه، دوره 2 ، شماره پیاپی 4 صص101-112.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (92)

1-میرنجف موسوی، پریا شریفی میاوق، 1402، شناسایی عوامل کلیدی موثر در مولفه‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد آمایش سرزمین،همایش ملی تحول محلات.

2-میرنجف موسوی، نیما بایرام زاده، کسری علی‌نیا، 1402، سطح‌بندی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران بر اساس شاخص‌های حمل‌و‌نقل،همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران.

3-میرنجف موسوی، نیما بایرام زاده، احمد حسن‌پور قطلو، 1402، پیش‌بینی و تحلیل ساختار جمعیتی در استان آذربایجان غریی،همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران.

4-میرنجف موسوی، علیرضا جمیشیدی، زهرا نوری، 1401، تدوین سناریو‌های توسعه مناطق مرزی آذربایجان غربی با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه مناطق مرزی استان آذربایجان غربی)،اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز، https://civilica.com/doc/1741446/.

5-میرنجف موسوی، علیرضا جمیشیدی، مینا یوسفی، 1401، تحلیلی بر روند علل مهاجرت از مناطق مرزی با استفاده از میک مک، مطالعه موردی استان خوزستان، شهرستان اهواز،اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز، https://civilica.com/doc/1741448/.

6-پانیذ جهانگیری، میرنجف موسوی، 1399، تبیین تحولات جمعیتی و الزامات سیاست گذاری آن در تعادل بخشی به آمایش سرزمین با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی آذربایجان غربی)،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

7-اکرم حسینی اق گنبد، میرنجف موسوی، 1399، .تبین رابطه شاخص های جمعیتی و امایش مناطق مرزی استان ایلام،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

8-میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، 1399، فرصت های سرمایه گذاری ابزاری کلیدی در تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری ها (مطالعه موردی: شهراشکذر)،نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری.

9-زینب شریف کاظمی، میرنجف موسوی، 1398، بررسی نظام شهری با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی استان البرز)،دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

10-میرنجف موسوی، خدیجه جوان، عوض شهابی فر، بهروز خشت زر، 1397، رویکرد پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن و انتقال ارزش ها و دستاورد های دفاع مقدس در جامعه،دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران.

11-میرنجف موسوی، خدیجه جوان، عوض شهابی فر، بهروز خشت زر، 1397، .نگاهی بر چگونگی عملکرد بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس،دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران.

12-هروز خشت زر، میرنجف موسوی، عوض شهابی فر، پروین دانشور، 1397، نقش بازار داخلی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.

13-میرنجف موسوی، بهناز لطفی، 1397، نقش برنامه ریزی فضاهای بی دفاع شهری در مدیریت بحران های قومی(شهر ارومیه)،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

14-میرنجف موسوی، عوض شهابی فر، بهروز خشت زر، صحرا رضایی، 1397، بررسی سطح یا پتانسیل تقابل فرهنگ اقتصادی جامعه با تحریم های اقتصادی،دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست.

15-میرنجف موسوی، عوض شهابی فر، بهروز خشت زر، رقیه گله، 1397، بررسی و مقایسه تقابل سیاسی ایران و عربستان سعودی در دفاع مقدس و بعد از تحولات سال 1390 در منطقه،دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست.

16-میرنجف موسوی، خدیجه جوان، عوض شهابی فر، بهروز خشت زر، 1397، نقش مردم استان کهگیلویه و بویر احمد در دفاع مقدس،دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست.

17-یر نجف موسوی، زینب شریف کاظمی، 1397، .بررسی تحولات شهر نشینی با تاکید بر توسعه پایدار منطقه ای (مطالعه موردی، استان البرز)،کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی.

18-میرنجف موسوی، زینب شریف کاظمی، 1397، بررسی تحولات نظام شهری استان البرز طی سال های 1365 تا 1395،دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا.

19-فریده علیزاده، میرنجف موسوی، رشید عسیدآبادی، 1397، .اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در آمایش مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (منطقه موردی: شهرستان سردشت)،نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای».

20-ساجد بهرامی جاف، میرنجف موسوی، رشید سعیدآبادی، 1397، .تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی استان های مرزی غرب ایران در آزمایش سرزمین ایران و لزوم سیاست گذاری های آن (1395-1365)،نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای».

21-میرنجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، میرصادق محمدی، 1396، تحلیل آسیب های اجتماعی ناشی از سکونتگاهی غیررسمی (مطالعه موردی: محله اسلام آبادکشتارگاه شهر ارومیه)،اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز.

22-میرنجف موسوی، لیلا سلطانی، فرشاد رحمانی، 1396، تبیین نقش تحولات ساختار جمعیتی در آمایش استان اصفهان،سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی.

23-میرنجف موسوی، سهند آذر، 1396، .تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق آمایش سرزمین در ایران (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی.

24-علی فریدونی، میر نجف موسوی، وحید محمد نژاد، ساسان پروندی، 1396، مکانیابی پناهگاه های عمومی و چند منظوره شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک.

25-میرنجف موسوی، زینب شریف کاظمی، 1396، تبیین تحولات ساختار جمعیتی در آمایش سرزمین استان مرکزی طی سال های1365-1395،دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران.

26-سهند آذر، میرنجف موسوی، 1396، تحلیل نقش مشارکت مردمی در تحقق آمایش سرزمین در ایران مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران.

27-ساسان پروندی، میرنجف موسوی، 1395، تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های مرزی همجوار مطالعه موردی: استان کردستان و استان آذربایجان غربی،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.

28-مصطفی کیانی، میرنجف موسوی، یعقوب حسن ملا، 1395، .بررسی میزان تمرکزگرایی در پایتخت و اثرات آن بر تعادل های منطقه ای،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.

29-میرنجف موسوی، فاطمه سادات کهکی، مصطفی کیانی، 1395، .تبیین نقش مناسبات قومی و مذهبی در امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.

30-میرنجف موسوی، اکبر هوشمند، رحیم رحیمی، 1395، روند تحولات سلسله مراتب شهری در استان های مرزی ایران طی سالهای 1390-1365 مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.

31-میرنجف موسوی، ناصر سلطانی، آرزو جوادی، 1395، مقایسه تطبیقی آمایش ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی استان های مرزی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان)،سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران.

32-ساسان پروندی، علی اکبر رضوی، میرنجف موسوی، بهروز خشت زر، 1395، نقش بسیجیان و پایگاه های مقاومت بسیج در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی،اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی.

33-آرزو مددی ورزقانی، میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد، 1395، اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست.

34-رقیه داوری، میرنجف موسوی، 1395، تحلیل شاخص های بهداشتی درمانی مناطق استان آذربایجان شرقی از منظر توسعه متوازن،پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.

35-میر نجف موسوی، دیاری محمد پیرو، رحیم رحیمی، 1395، لیل فضایی نقش شاخص های اقتصادی – اجتماعی در توسعه پایدارمطالعه موردی : استان کرمانشاه،اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار.

36-میرنجف موسوی، مصطفی کیانی، 1395، بررسی و ارزیابی میزان توسعه یافتگی پایتخت در ایران و تطبیق آن با میانگین شاخصهای توسعه کشور،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری.

37-ساسان پروندی، میرنجف موسوی، علی فریدونی، 1395، .نقش بازارچه های مرزی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی استان کردستان)،دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا.

38-میرنجف موسوی، سهند آذر، 1395، تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه منطقه ای آذربایجان غربی(مطالعه موردی: شهر میانی خوی)،اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا.

39-آیسو سلیمانی، میرنجف موسوی، ناصر حمیدی، 1395، اولویت بندی توانمندی های استان آذربایجان غربی در راستای توسعه گردشگری سلامت،سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.

40-سلیمان کیانی ده کیانی، اسحاق جلالیان، مصطفی کیانی، میرنجف موسوی، 1395، تحلیل مقایسه ای شاخص های توسعه در شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل تحلیل عاملی،کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی.

41-آرزو مددی ورزقانی، میرنجف موسوی، آرزو جوادی، 1395، مقایسه ساختارهای اقتصادی اشتغال درشهرستانهای مرزی باغیرمرزی دراستان آذربایجان غربی براساس ضریب مکانی،کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی.

42-سلیمان کیانی ده کیانی، اسحاق جلالیان، مصطفی کیانی، میر نجف موسوی، 1395، بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختیاری 1365-1390،اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار.

43-میر نجف موسوی، فخرالدین پرویزی، 1395، .بررسی جایگاه شهرستان نمین در توسعه منطقه ای استان اردبیل،اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار.

44-ساسان پروندی، میر نجف موسوی، 1395، راهبردهای آمایشی توزیع متعادل جمعیت در شهرستان سنندج،اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار.

45-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد، عابدین خرم، سعید باقرپور، 1395، تحلیل جغرافیایی نقش ارزش های دفاع مقدس در همگرایی قومی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی.

46-میرنجف موسوی، اکبر هوشمند، 1395، تحلیل جغرافیایی توزیع و پراکندگی جمعیت در بخش های شهرستان ارومیه و راهبرد های متعادل سازی آن،کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی.

47-مصطفی کیانی، فاطمه سادات کهکی، میرنجف موسوی، 1394، تبیین نقش شاخص های اقتصادی و اجتماعی در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری (با استفاده از مدل TOPSIS)،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک.

48-عبداله پورآقائی، میرنجف موسوی، 1394، بررسی عوامل مؤثر بر بروز حریق در بازار شهر رشت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن،همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی.

49-آرزو جوادی، میرنجف موسوی، آرزو مددی ورزقانی، 1394، .ارزیابی نقش شهرها درتوسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران.

50-میرنجف موسوی، ناصر سلطانی، حسن حسینی، 1394، تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران.

51-مصطفی کیانی، سلیمان کیانی ده کیانی، میرنجف موسوی، اسحاق جلالیان، 1394، تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های همجوار)مطالعه موردی:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران.

52-میرنجف موسوی، هوشنگ مرادی، 1394، تحلیل فضایی و ترسیم نقشه جغرافیایی مرگ و میر در استان ایلام،اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری.

53-میرنجف موسوی، مارال رحیمی، 1394، .ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش تاپسیس،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

54-میرنجف موسوی، مارال رحیمی، 1394، تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی با تأکید بر مناطق مرزی طی سالهای 1390 - 1355،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

55-میرنجف موسوی، سمیه رستم زاده، 1394، تبیین و آمایش شهرهای منطقه کلانشهر تهران بر اساس شاخصهای توسعهبا استفاده از مدلVICOR،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.

56-آرزو مددی ورزقانی، اسحاق جلالیان، میر نجف موسوی، سلیمان کیانی ده کیانی، 1394، تحلیل فضایی سطح بندی شاخص های اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی توسعهدراستان آذربایجان غربی(با استفاده از تکنیک TOPSIS)،همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان.

57-فاطمه سادات کهکی، مصطفی کیانی، میرنجف موسوی، رسول ملکی نظام آبادی، 1394، بررسی میزان نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رضوی و راهبردهای آمایشی آنبا استفاده از مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای،همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان.

58-میرنجف موسوی، خالد اسماعیل زاده، 1394، تحلیلی بر سیاست های قومی و مشارکت سیاسی اقوام ایرانی با تأکید بر جامعه کرد ایران،هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی.

59-ناصر اصلانی، میرنجف موسوی، علی ابراهیمی، اسداله مالکی، 1394، .تبیین مسائل قومی با رویکرد پدافند غیرعامل و تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی.

60-سلیمان کیانی ده کیانی، اسحاق جلالیان، میرنجف موسوی، آرزو مددی ورزقانی، 1394، تبیین علل نابرابری های ناحیه ای استان آذربایجان غربی بااستفاده ازتکنیک VIKOR،اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران.

61-میرنجف موسوی، محمد ویسیان، سیده سوما قادری، 1394، نقش نیروی انتظامی در تأمین احساس امنیت شهرونداندر مناطق مرزی (مورد مطالعه: شهر مرزی سرخس)،همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری.

62-میرنجف موسوی، احمد آفتاب، امیر عبدالحسین پور، واله سلطان زاده، 1393، تحلیل توزیع فضایی زیرساخت های ثانویه گردشگری در شهر ارومیه،اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی.

63-میر نجف موسوی، مرتضی احدی، فرامرز قربانی، 1393، عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین،اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393.

64-میرنجف موسوی، سمیه محمدی حمیدی، مجید اکبری، نوبخت سبحانی، 1393، .بررسی توسعه فیزیکی شهری و اثرات زیست محیطی آن با استفاده از تکنیکهای RS و GIS (نمونه موردی شهرتبریز از 1363 تا 1390)،دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری.

65-رسول ملکی نظام آباد، میر نجف موسوی، علی داداشزاده، ابراهیم خیرالهی، 1393، ارزیابی و اولویت سنجی استفاده از الگوهای مختلف دفع مواد زاید در مدیریت پسماند ها،دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری.

66-رسول ملکی نظام آباد، میر نجف موسوی، علی داداش زاده، اسکندر سجادی، 1393، بررسی قابلیت ها و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار محیطی با تاکید بر شهر پایدار،دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری.

67-میرنجف موسوی، فاطمه فرجی بالاروشتی، مارال رحیمی، کاظم آمده، 1393، راهبردهای آمایشی متعادل سازی جمعیت در منطقه شمالغرب کشور،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.

68-میرنجف موسوی، فاطمه فرجی بالاروشتی، مارال رحیمی، 1393، تبیین نقش تمرکز زدایی فعالیت های صنعتی کلانشهر تبریز در توسعه متعادل منطقه ای (مطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.

69-میرنجف موسوی، مارال رحیمی، فاطمه فرجی بالاروشتی، 1393، تبیین نقش شهرها در توسعه پایدار مناطق مرزی(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.

70-میرنجف موسوی، کاظم آمده، 1393، .تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.

71-میرنجف موسوی، پری شکری، سیاوش جهانی، 1393، ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلاق نمونه موردی: شهر بناب،اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار.

72-میرنجف موسوی، سید علی حسینی، مجید اکبری، 1392، .نقش شهرهای میانی در توسعه ی منطقه ای (مطالعه موردی: شهر بناب)،اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار.

73-علیرضا سلیمانی، اسماعیل صفرعلی زاده، میرنجف موسوی، 1392، تحلیل جایگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر با تأکید بر شاخص های پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرماکو)،اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار.

74-میرنجف موسوی، سمیه محمدی حمیدی، مهدی رضایی، طیبه خواجه، 1392، نقش شهرداریهادرکنترل ساخت وسازهای شهری پرونده های ساختمانی، کمسیون ماده 100 و 5،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.

75-محسن احدنژادروشتی، میرنجف موسوی، سمیه محمدی حمیدی، 1392، ارزیاتی تناسب توزیع جمعیت تا خدمات شهری تارویکردعدالت اجتماعی نمونه موردی خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.

76-محسن احدنژاد، میرنجف موسوی، سمیه محمدی، سمیه علیپور، 1392، نقش حکومت های محلی درحکمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار،پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری.

77-