• نام و نام خانوادگی
  • کریم مهری
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل ایران
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (6)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کریم مهری
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل ایران
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1392، جامعه شناسی،دانشگاه اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، 1382، جامعه شناسی ،دانشگاه علامه طباطبایی.

3-کارشناسی، 1375-1379، پژوهشگری اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی.
مقالات ژورنال (10)

1-کریم مهری، 95، نظریه دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری:روش نظریه پردازی داده بنیاد،دانش سیاسی دانشگاه امام صادق، http://pkn.journals.isu.ac.ir/issue_407_438_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87ი%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87ư+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8Cფ+%28%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86񩔣%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87Ư-204.html.

2- 1396، تدوين يک مدل نظری(تحليلی) در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ،تربیت اسلامی، http://islamicedu.rihu.ac.ir/issue_253_254_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87ი%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87ფ%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1񩔤.html.

3-کریم مهری، 1395، مدل نظری(تحليلی) در خصوص جامعه اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری:زمینه ها ،فرایندها و پیامدها،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، http://ksiu.nahad.ir/issue_58_66_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87რ%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87ᄐ%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2񩔣%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87ꤷ-464.html.

4-کریم مهری ؛بهجت یزدخواستی؛محمد حسین پناهی، 1393، فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص بسیج سیاسی اقوام،فصلنامه راهبرد، http://rahbord.csr.ir/issue/600033.

5-کریم مهری ؛بهجت یزدخواستی؛محمد حسین پناهی، 1393، سیاست گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک،قدرت نرم، http://www.spba.ir/issue_3041_4718.html.

6-کریم مهری، بهار 95، نظریه ای در خصوص انقلاباسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری،فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، http://www.rahyaft.info/issue_5513_6387.html.

7-*Karim Mehri 1(* Corresponding Author)، Fateme Akbari 2، Behjat YazdkhasƟ3، Mohammad-Hosein Panahi ، Accepted:1717 May.2014ay. 2014، The Meta-analysis of the Researches on Harm Reduction and Remedy in Addiction،REHABILITATION، http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1457-fa.html.

8-دکتر کریم مهری و رضا مهری، 1395، چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته ومقاومت در مقابل تغییر در حال حاضر: پژوهش نظریه داده بنیاد،فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ارتباطات، http://www.jccs.ir/issue_3004_4981.html.

9-کریم مهری؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری ، پاییز 1395، مطالعه‌ی موانع توسعه‌ی تعاونی‌های مرزنشینان کشاورزی مسکن و مصرف آموزش‌وپرورش و اعتبار به اتکای روش تحلیل مضمون،فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، https://sociology.tabrizu.ac.ir/issue_960_961_.html.

10-کریم مهری(نویسنده مسئول)؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری ، انتشار یافته در دوره 6 تابستان 96، نظریه توسعه‌نیافتگی تعاونی‌هادر ایران : زمینه‌ها، فرآیند و پیامدها،فصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه تبریز، https://sociology.tabrizu.ac.ir/issue_960_961_.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-کریم مهری، 1395، آسیب شناسی حوزه تعاون،اندیشه تعاون راه سوم اقتصاد.

2-کریم مهری، 1394، فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه فضای مجازی،موسسه مطالعات ملی.

3-کریم مهری ؛بهجت یزدخواستی؛محمد حسین پناهی، 1392، فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانهاقوام ،دانشگاه شهید مدنی .
کتاب های چاپ شده (5)

1-.

2-کریم مهری ؛فاطمه اکبری ؛حسن زاده، 1393، بهداشت جهانی و سالمندان،ترجمه، ISBI:9786007084274.

3-دکتر کریم مهری زهره صمصامی دکتر عباس جعفری، 1393، تاثیر اصلاحات ارضی بر روی حاشیهنشینی و رادیکالیزهشدن جنبش اصلاح 04 و 04 طلبی دهه ،تالیف، ISBN: 9786007084366.

4-کریم مهری، 1396، تحلیل موانع توسعه بخش تعاون،تالیف، ISBN: 9786004370134.

5-کریم مهری، 1393، بررسی جامعه شناختی ناهنجاری های رفتاری ،تالیف، ISBN: 9786007084267.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-.

2-کریم مهری، 1387، بررسی زمینه و موانع پیوند فعلیت های بسیج دانش آموزی و پایگاه های مقاومت بسیج،طرح تحقیقاتی.

3-کریم مهری، 1388، سنجش متغیرهای موثر بر مشارکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری و شوراها،طرح تحقیقاتی.

4-کریم مهری، 1393، تدوین نظام جامعه تحقیقاتی موسسه آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتاعی ،طرح تحقیقاتی.

5-کریم مهری، 1390، فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در حوزه کاهش اسیب ،طرح تحقیقاتی.

6-کریم مهری، 1384، تاثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی،طرح تحقیقاتی.

7-کریم مهری، 1387، فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه موفقیت تحصیلی،تحقیقاتی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (6)

1-کریم مهری، 1394، برگزاری کارگاه معادلات ساختاری واریانس محور PLS برای دانشجویان دکتری ،ایران.

2-کریم مهری، 1394، گواهی شرکت در کارگاه نرم افزار معادلات ساختاری،ایران.

3-کریم مهری، 1395، 10 ساعت معرفت افزایی" علم برای انسان سازی"،ایران.

4-.

5-کریم مهری، 1395، معرفت افزایی با عنوان قابلیت نسل نوین در یادگیری الکترونیک،ایران.

6-کریم مهری، 1397، کرسی ترویجی تدوین نظریه جامعه اسلامی ،ایران.
دروس تدریس شده (7)

1-جفرافیای جمعیت ایران ، کارشناسی،1398.

2-مبانی تاریخ اجتماعی ایران، کارشناسی،1398.

3-.

4-روانشناسی اجتماعی، کارشناسی،1394.

5-جامعه شناسی صنعتی، کارشناسی،1394.

6-مبانی جامعه شناسی، کارشناسی،1394.

7-جامعه شناسی جنگ ، کارشناسی،1395.