• نام و نام خانوادگی
  • سعید سلطانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید سلطانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1387، علوم اجتماعی - پژوهشگری اجتماعی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1390، علوم اجتماعی - رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

3-دکتری، 1395، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (10)

1-Hassan Rafiey، Mohammad-Ali Mohammadi، Mohammad-Bagher Alizadeh Aghdam & Saeed Soltani Bahram، 2017، Investigating the Relationship between Body Management and Modern Identity Among Married Women in Tehran City،Global Journal of Health Science، Vol. 9، No. 1 pp. 102-111.

2-محمدباقر علیزاده اقدم، حسین بنی فاطمه، محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1396، نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی،فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره 2، بهار، صص 105-131.

3-محمدباقر علیزاده اقدم، حسین بنی فاطمه، محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1396، مطالعه نقش رسانه های جمعی در تحقق شهروندی بوم شناختی (مورد مطالعه شهروندان شهر تبریز)،فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری، سال هفتم- شماره 21، زمستان، صص 53-82.

4-محمدباقر علیزاده اقدم، حسین بنی فاطمه، محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1396، شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مطالعه موردی شهروندان تبریز) ،فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، دوره 28، شماره 3، (پیاپی 67)، پاییز، صص 79-98 .

5-محمدباقر علیزاده اقدم، حسین بنی فاطمه، محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1395، هوش اخلاقی ابزاری برای تبیین شهروندی بوم شناختی (مطالعه موردی شهروندان کلانشهر تبریز)،فصلنامه علمی – پژوهشی اخلاق زیستی، سال 6، شماره 19، بهار، 129-157.

6-محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1395، فهم بازنمایی های چندژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن،فصلنامه علمی – پژوهشی رو ش شناسی علوم انسانی، سال 22، شماره 88 پاییز، صص 123-142.

7-کمال کوهی، سعید سلطانی بهرام، 1393، سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه،فصلنامه علمی – پژوهشی اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز .

8-صمد کلانتری، محمد عباس زاده، سعید سلطانی بهرام، 1393، کریستالیزه شدن، رهیافت نوین پژوهش کیفی،فصلنامه علمی – پژوهش توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 8، شماره 3، بهار، صص 7-26.

9-محمدباقر علیزاده اقدم، سعید سلطانی بهرام، آرمان احمدی، 1393، بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز،فصلنامه پژوهش های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، سال سوم، پیاپی 8، شماره 2، پاییز و زمستان.

10-سعید سلطانی بهرام، محمدباقر علیزاده اقدم، کمال کوهی، 1391، ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز،فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 12، شماره 47، زمستان، صص 181-205.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1394، بررسی ارتباط رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعة دانشجویان دانشگاه تبریز)،سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی.

2- 1390، نگرش جامعه شناسانه بر کارکرد خانواده و پیدایش دولت های رفاه،دومین همایش آسیب شناسی خانواده.

3- 1393، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با انگیزه شغلی در میان مدیران میانی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی،همایش آسیب شناسی فرهنگی - اجتماعی.

4- 1393، مطالعه ساختارهای اجتماعی محیط زیست با تاکید بر پایداری محیطی،دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار.

5- 1389، مشارکت برآیندی از حقوق شهروندی با تاکید بر مدیریت محله ای،اولین همایش علمی - تخصصی شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1393، بررسی وضعیت پژوهش در استان آذربایجان شرقی و شناسایی فرصت ها و تهدیدها و زمینه های رشد دهنده آن،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1393، سیمای پژوهش در استان آذربایجان شرقی و شناسایی فرصت ها و تهدیدها و عوامل رشد دهنده آن ،کاریردی.

2- 1395، مطالعه و بررسی امید به آینده در میان جوانان استان آذربایجان شرقی و عوامل مرتبط با آن،کاریردی.

3- 1395، بررسی سلامت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن،کاریردی.
دروس تدریس شده (3)

1-جامعه شناسی جهان سوم، کارشناسی،1394.

2-جامه شناسی ارتباط جمعی، کارشناسی،1394.

3-تامین و رفاه اجتماعی، کارشناسی،1392-96.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1394، دانشجوی نمونه (شاخه علوم انسانی) مقطع دکتری،دانشگاه تبریز.

2- 1394، فارغ التحصیل ممتاز رتبه اول مقطع دکتری،دانشگاه تبریز.

3- 1395، دانشجوی برگزیده اول گروه عمده تخصصی علوم انسانی جشنواره پویایی و خلاقیت علمی - پژوهشی ،دانشگاه تبریز.