• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مظفری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (34)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مظفری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 71 ـ 75، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه فردوسی /مشهد.

2-کارشناسی ارشد، 64 ـ 68، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 57ـ64، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (24)

1-مظفری . علیرضا/طلوعی آذر . عبدالله/ فرمانی . ناصر، 1395 بهار و تابستان، بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت،پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی / دانشگاه تهران.

2-مظفری.علیرضا/طلوعی آذر.عبدالله/ذوالفقار زاده .فاطمه، 1396تابستان، بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر،جستارهای ادبی/دانشگاه فردوسی مشهد.

3-مددی. زهرا/مظفری. علیرضا/طلوعی آذر.عبدالله، 1397، بررسی سیر تطور دو گونه زبان در منظومه های غنایی از ابتدا تا آخر دوره تیموریان،مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز.

4-مظفری . علیرضا، 1383، خود غیر انگاری عرفانی،مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی /مشهد، شماره30.صص80 ـ 92.

5-مظفری . علیرضا، 1381، فرضیه ای در باب همانندی های آناهیتا و معشوق شاعران ایرانی،مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی /مشهد.

6-مظفری . علیرضا، 1388، راز تفاهم طلبی و اثر گذاری شعر حافظ،سالنامه حافظ پژوهی.

7-مظفری . علیرضا ـ زارعی . علی اصغر، 1395، بررسی بن مایه تنزل آغازین با نگاهی به تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.

8-مظفری . علیرضا، 1368، پیشینه یاد کرد فرهاد در ادب فارسی،جستارهای ادبی.

9-مظفری .علیرضا ـ فهیمی . رضا، 1384، قوافی ناساز در مثنوی معنوی،متن پژوهی ادبی.

10-مظفری . علیرضا، 1384، شراب جاودانگی،مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان.

11-مظفری . علیرضا، 1388، کارکرد مشترک اسطوره و عرفان،ادبیات عرفانی/دانشگاه الزهرا.

12-علیرضا مظفری تازه کندی/پریسا حبیبی، 1394، تحلیل ژرف ساخت استعاره دختر رز با تأکید بر شعر حافظ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 11،1.

13-علیرضا مظفری تازه کندی، 1393، فرایند درونی سازی در مثنوی معنوی،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 10،4.

14-علیرضا مظفری تازه کندی- علی دلائی میلان ( دانشجوی دکتری)، 1392، بررسی مبانی فلسفی عرفانی هستی شناسی سنایی درحدیقه،مجله زبان وادب فارسی نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.

15-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی (دانشجوی دکتری)، 1392، ضحاک و بین النهرین،مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.

16-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی0، 1392، مکتب سور رئالیسم و اندیشه های سهروردی،ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء.

17-علیرضا مظفری تازه کندی، 1391 پاییز و زمستان، ویژگی های بنیادی سبک های شعر فارسی،مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.

18-علیرضا مظفری تازه کندی، 1391، گفتمان شریعت و طریقت در تمثیل موسی و شبان،سایه سرو سهی (یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی).

19-علیرضا مظفری تازه کندی و دکتر محمد نبی تولایی، 1390، زایش اسطوره ای نو در اودیسه هومر از اسطوره کهن،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی.

20-علیرضا مظفری تازه کندی، 1390، زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران،جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)، 44،3.

21-علیرضا مظفری تازه کندی، 1389، پیر مغان از نگاهی دیگر،جستار های ادبی.

22-علیرضا مظفری تازه کندی، 1389، رستم و هیرمند،زبان و ادب فارسی.

23- 1389، مولانا،عدم و اصالت ماهیت،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -تخصص مولوی پژوهی، 4،1.

24-مظفری . علیرضا، 1387، نقدی از پس قرون،مولوی پژوهی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1390، تناسب و تقابل عناصر در شعر شاملو،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،دانشگاه مازندران.

2- 1390، دگرديسي فرم ، زبان و ساختار در شعر سپيد،همايش ملي ادبيات معاصر، مهاباد،دانشگاه آزاد مهاباد.

3- 1386، مباني تعريف هنر نبوي،همايش بين المللي هنر نبوي.

4- 1391، ويژگي هاي بنيادي سبك هاي شعر فارسي،ششمين همايش ملي پژوهش هاي ادبي، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-مظفری . علیرضا . آیدنلو . سجاد، 1387، آفتابی در میان سایه ای( جشن نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی)،مجموعه مقالات.

2-مظفری . علیرضا، 1395/ چاپ دوم/ناشر: آیدین و یانار، وصل خورشید (شرح شصت غزل از حافظ)،تالیف.

3-مظفری . علیرضا، 1381، خیل خیال (بحثی پیرامون زیبا شناسی شعر حافظ)،تالیف.
پایان نامه ها (34)

1-حاجی زاده. رقیه، 1394، سیاست و سیاست گری در آثار سعدی.

2-میرزا زاده. پرستو، 1395، طبقه بندی شخصیت های داستانهای کودکانه.

3-حسن دوست . شهین، 1395، شیوه های تحریک حواس پنجگتنه کودکان در داستانهای کودکانه.

4-احسانی محمد، 1395، جامعه شناسی عرفان در حکایت های منظوم و منثور فارسی از قرن 5 تا آخر سده7.

5-مددی . زهرا، 1397، سیر تطور زبان غنایی در منظومه های داستانی از ابتدا تا آخر دوره تیموریان.

6-مینا ستوده، 1396، بررسی سبکی و محتوایی اشعار علی اشتری.

7-ذوالفقار زاده . فاطمه، 1397، بررسی تطور زبان شعر از دوره مشروطه تا دهه اول انقلاب اسلامی.

8-پور موسی . مهدی، 1397، بررسی کارکرد فعل در تاریخ بیهقی و تطبیق مبانی دستور زبانی آن با تاریخ جهانگشا.

9-حاجی زاده. نسرین، 1396، زیبا شناسی تتابع اضافات در اشعار مهدی اخوان ثالث.

10-فرمانی . ناصر، 1396، حضور حافظ در شعر شاعران تیموریان تا آخر صفویه.

11-رقيه حاجي زاده، 1394، سياست و سياست گري در آثار سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ناهيده سلطاني، 1394، بررسي محتوايي و سبك شناختي اشعار محمد آقاسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-معصومه ناظمي، 1393، خوانش فيلمنامه اي از آثار داستاني معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فرزانه محمودي، 1394، بررسي سبك شناسي شعر نو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-هاجر فخيم، 1392، بررسي جايگاه عنصر حركت در شعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مريم عرفاني، 1391، سبك شناسي شعر كودك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فاطمه ابراهيمي، 1392، رمز پردازي هاي فنا و بقا در سه منظومه عرفاني حديقه،منطق الطير و مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-زينب فتحي زاده، 1391، جايگاه ولايت در متون نثر عرفاني تا سده هشتم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رحيم منفرد نعمتي، 1392، بررسي تطور روايت در داستانهاي كوتاه معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-پريسا حبيبي، 1391، بررسي عناصر زنانه در شعر حافظ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-علي دلائي ميلان، 1393، سير تطور انديشه هاي كلامي در منظومه هاي عرفاني سنايي ، عطار و مولوي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

22-مرضيه شكاري، 1393، تلقي از مرگ و را هاي گريز از آن در متون منظوم تا آخر سده هشتم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فريده چهار آيين، 1392، عنصر اضافه در قصائد خاقاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-طلعت مشكي مياوقي، 1393، بررسي سبك و تحليل محتواي شعر زيب النسابيگم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سهيلا بابا احمدي، 1392، وجوه طنز در آثار جمالزاده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-بهروز اسمعيل زاده، 1390، بررسي مكتب هاي ادبي در داستان نويسي معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-احمد احمدي، 1389، مفهوم آزادي و نماد پردازي هاي آن در شعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-علي نادري درشوري، 1390، بازتاب ني نامه در غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-عزيز نصري، 1390، سرچشمه هاي فكري سروده هاي استاد شفيعي كدكني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فضه ايمان نژاد، 1389، مطابقه لمعات عراقي با فصوص الحكم ابن عربي با توجه به اشعه اللمعات جامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-رقيه پيري، 1389، بررسي مكتب ناتوراليسم در شعر دوره مشزوطيت و معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-بهزاد اميني، 1391، فرآيند دروني سازي در مثنوي معنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فاطمه فريدي عباس آبادي، 1391، مقايسه تطبيقي شروح مثنوي از ديدگاه ژرف ساخت تمثيلات مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سيد فريدون قدحچي آذر، 1390، جريان شناسي شعر سپيد بعد از دهه سي تا انقلاب 1357، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.