بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (44)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (14)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • جلال دهقانی زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1396، رفتارحرکتی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1391، رفتارحرکتی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی، 1389، تربیت بدنی،دانشگاه اصفهان.
مقالات ژورنال (44)

1-سپیده جلالی، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده، 1403، دوره تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه،نشریه رشد و یادگیری حرکتی.

2-میرجواد مجردآذر، جلال دهقانی زاده، 1402، تأثیر تمرینات مربع گامبرداری بر حافظه کاری و تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم،نشریه روان‌شناسی افراد استثنایی.

3-مهدی باباپور، جلال دهقانی زاده، 1402، تأثیر انتخاب ترتیب نوع تمرین بر یادگیری و سازوکارهای انگیزشی و پردازش اطلاعات در تکلیف هدف‌گیری،نشریه رفتارحرکتی.

4-حسن باغنده، فاطمه سادات حسینی، جلال دهقانی زاده، 1401، تأثیر تمرینات بینایی-ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال،نشریه رفتارحرکتی.

5-میرجواد مجرد آذر قره باغی، جلال دهقانی زاده ، 1401، اثربخشی تمرینات ثبات خیرگی بر تعادل و کارکردهای اجرایی سالمندان دچار اختلال شناختی خفیف،روانشناسی پیری، https://jap.razi.ac.ir/article_2355.html.

6-Seyyed Mohammadreza Mousavi، Jalal Dehghanizade، and Takehiro Iwatsuki ، 2022، Neither Too Easy Nor Too Difficult: Effects of Different Success Criteria on Motor Skill Acquisition in Children ،Journal of Sport and Exercise Psychology، https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsep/44/6/article-p420.xml.

7-سجاد مومنی، جلال دهقانی زاده، 1401، رابطه فعالیت بدنی در دوران پاندمی کووید 19 با امید به زندگی و رضایت از زندگی سالمندان،پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-3172-fa.html.

8-Maryam Alizadeh، Jalal Dehghanizade، 2022، The effect of functional training on level of brain-derived neurotrophic factor and functional performance in women with obesity،Elsevier Physiology & Behavior، https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2022.113798.

9-عاطفه افتخاری، جلال دهقانی زاده ، 1400، تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله: بررسی جفت شدن ادراک و عمل،نشریه رشد و یادگیری حرکتی، https://doi.org/10.22059/jmlm.2022.333849.1624.

10-جلال دهقانی زاده؛ مسعود رحمتی آرانی، 1400، اثربخشی یک دوره تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر مهارتهای عصب ـ روانشناختی کودکان کم توان هوشی،فصلنامه عصب روانشناسی، https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57951.1593.

11-محمود پیررسول زاده، جلال دهقانی زاده، 1400، پیش بینی کیفیت زندگی از عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی : بررسی افراد کم توان ذهنی،طب توانبخشی.

12-سحر وفائیان، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده ، 1400، تاثیر تمرینات ریتمیک بر حس عمقی و اسپاسیتی کودکان مبتلا به همی پلاژی،طب توانبخشی، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101432.html.

13-میرجواد مجرد آذر قره باغی، جلال دهقانی زاده، 1400، اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر تعادل و کنترل بازداری رفتاری سالمندان دارای اختلال شناختی خفیف،نشریه روانشناسی پیری، https://jap.razi.ac.ir/article_1885.html.

14-Mina Keshavarz ، Jalal Dehghanizade، 2021، Visual Search: The Effect of Quiet Eye Training،International Journal of Motor Control and Learning (IJMCL)، https://ijmcl.com/article-1-86-en.html.

15-سهیلا شهبازی 1 فرهاد نظری 2 جلال دهقانی زاده، 1399، اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش»،رفتارحرکتی، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1923.html.

16-برهان الدین قاری، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده، 1400، مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت،نشریه رشد و یادگیری حرکتی، https://jmlm.ut.ac.ir/article_81094.html.

17-سحر بیک، جلال دهقانی‏ زاده، 1400، تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی،رفتارحرکتی.

18-حسن محمدزاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، جلال دهقانی زاده، 1399، اثربخشی بازی‌های ریتمیک و گروهی بر مهارت‌های حرکتی درشت و تعامل اجتماعی کودکان اتیسم،نشریه کودکان استثنایی، http://joec.ir/article-1-746-fa.html.

19-Mina Keshavarz، Jalal Dehghanizade، 2020، The Effects of Gender and Type of Stimulus Presentation on Serial Reaction Time،International Journal of Motor Control and Learning.

20-جلال دهقانی زاده، حسن محمدزاده، 1399، ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی،نشریه رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی "حرکت"، https://jmlm.ut.ac.ir/article_76839.html.

21-سهیلا شهباز1؛ فرهاد نظری؛ جلال دهقانی زاده ، 1399، اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش»،رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی تهران، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1923_0.html.

22-Masood Rahmati Arani ، Jalal Dehghnizadeh، 2019، Effect of Training on the Balance and Coordination of the Mentally Retarded Children،International Journal of Motor Control and Learning، http://ijmcl.com/article-1-54-en.html.

23-مهران سلیمانی، جلال دهقانی زاده، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ - سه با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم،رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی تهران، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1508.html.

24-.

25-حسن محمدزاده- پریسا پارسافر - جلال دهقاني زاده، 1398، مقایسه رفتارهای خیرگی و تصمیم گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران.

26-جلال دهقاني زاده - حسن محمدزاده ، 1398، ارتباط بین قطر مردمک چشم با عملکرد در شرایط اضطراب،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

27-جلال دهقانی زاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ 3 (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران اتیسم،رفتارحرکتی - پژوهشکده.

28-جلال دهقانی‌زاده- ماندانا حیدری، 1397، تاثیر یک دوره تمریه هوازی و مصرف سیاه داوه بر حافظهکاری زوان میاوسال غیرفعال،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

29-جلال دهقانی‌زاده- مسعود رحمتی‌آرانی- ماندانا حیدری، 1397، تأثیر یک دوره تمرینات برای­تونیک بر رشد مهارت­های حرکتی کودکان کم­توان ­هوشی  آموزش­پذیر ،کودکان استثنایی، http://joec.ir/article-1-440-fa.html.

30-هادی مرادی - مهدی سهرابی - حمیدرضا طاهری - جلال دهقانی زاده، 1396، تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی - حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ،طب توانبخشی.

31-ماندانا حیدری - جلال دهقانی زاده، 1396، تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر خودکارآمدی، شادکامی و ذهن آگاهی معتادان ،اعتیاد پژوهی، http://etiadpajohi.ir/article-1-1297-fa.html.

32-جلال دهقانی زاده - مسعود رحمتی آرانی، 2016، Effect of Motor Intervention on Mental Rotation: Meta-Analysis ،International journal of applied science in physical education (IJASPE)، http://www.ijaspe.com/archive/vol1-no2/20172113.pdf.

33-جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده - فاطمه سادات حسینی، 1393، مقايسه‌ي چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_275.html.

34-برهان الدین قاری - حسن محمدزاده - جلال دهقانی زاده ، 1396، بررسی ادراک ویژه عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_61949_937b351ff2413b4639d2443d6ef17517.pdf.

35-جلال دهقانی زاده - مریم لطفی - حسن محمدزاده، 1394، تاثیر تمرین حافظه­کاری و تمرین بدنی بر چرخش­ذهنی ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_58498.html.

36-جلال دهقانی زاده - فرشاد نجفی پور، 2016، Effcts of a Two-Month Training Period on Soldiers’ General Health، Social Physique Anxiety، and Body Mass Index ،Journal of Archives in Military Medicine، http://jammonline.com/?page=article&article_id=33430.

37-مریم لطفی - جلال دهقانی زاده - فاطمه سادات حسینی، 1394، تأثير كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب دارت در كودكان كم توان ذهني ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_57268_7366.html.

38-حسن محمدزاده - جلال دهقانی زاده - کامل عبداله زاده ، 1394، مقایسه ي ادراك فاصله ي ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری ،پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي ـ دانشگاه مازندران.

39-کامل عبداله زاده ، حسن محمدزاده ، جلال دهقانی زاده، 1393، مقایسه ي ادراك فاصله ي ورزشکاران و غیرورزشکاران ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_513.html.

40-مریم لطفی - جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده، 1394، مقایسه ذهن آگاهی و حافظه کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه ،روانشناسی ورزشی - پژوهشکده، http://spsyj.ssrc.ac.ir/article_464.html.

41-جلال دهقانی زاده - مریم لطفی - فاطمه سادات حسینی، 1394، تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه کاری و چرخش ذهنی ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_473.html.

42-جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده - هادی مرادی، 1394، تأثير تجربة حركتي و شناختي بر توانايي چرخش ذهني پسران ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_54506_7366.html.

43-جلال دهقانی زاده، حسین صمدی، حسن محمدزاده، برهان قاری، 1393، بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا ،پژوهش در ورزش تربیتی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، http://rus.ssrc.ac.ir/article_416.html.

44-جلال دهقاني زاده - حسن محمدزاده - فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثير برنامه آموزش ژيمناستيك بر چرخش ذهني،فصلنامه روانشناسي شناختي، http://jcp.khu.ac.ir/browse.php?a_id=1703&sid=1&slc_lang=fa.
کتاب های چاپ شده (4)

1-جلال دهقانی زاده، مینا کشاورز، 1402، درک مهارت‌های حرکتی در کودکان مبتلا به کنش‌پریشی، بیش‌فعالی، اوتیسم و سایر ناتوانی‌های یادگیری: راهنمای بهبود هماهنگی ،ترجمه.

2-.

3-جلال دهقانی زاده- بهزاد بهزادنیا- مرتضی فتاح پور مرندی- بهنام زایر، 1394، مجموعه پرسشنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی ( رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی ، مدیریت ورزشی ) ،گردآوری.

4-جلال دهقانی‌زاده- حسین صمدی - فهیمه سلیمانی، 1394، فعالیتهای ادراکی- حرکتی برای کودکان راهنمای کاربردی برای طراحی مهارتهای شناختی و جسمانی ،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-جلال دهقانی زاده، مهران آذریان، 1401، بررسی چالش های تعامل اجتماعی بانوان جامعه ورزش در فضای مجازی در استان آذربایجان غربی،استانی.

2-جلال دهقانی زاده، سیدمحمدرضا موسوی، تاکهیرو ایواتسوکی، 1401، تأثیر معیارهای مختلف برای موفقیت بر یادگیری حرکتی،درون دانشگاهی.

3-جلال دهقانی زاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، هنجاریابی آزمون رشدحرکتی درشت 3 (اولریخ – 2000) با حمایت بینایی در کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم،دانشگاهی.

4-جلال دهقانی زاده - فرشاد نجفی پور ، 1394، تاثیر دوره دو ماهه آموزشی بر سلامت عمومی، اضطراب بدنی ـ اجتماعی و شاخص توده ‌بدنی سربازان ،پژوهشی.
پایان نامه ها (14)

1-حسن باغنده، فاطمه سادات حسینی، جلال دهقانی زاده، 1401، تاثیر تمرینات بینایی- ورزشی و TDCS بر عملکرد بینایی و عملکرد حرکتی ورزشکاران والیبالیست.

2-غزال نوژن، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده، 1401، تأثیر آموزش هیبریدی(TGFU+SE) بر فراشناخت، فرا هیجان، یاد داری و انتقال مهارت¬های تنیس .

3-سحر وفائیان، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده، 1400، تاثیر تمرینات ریتمیک بر حس عمقی، اسپاسیتی و خودکارآمدی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی.

4-محمود پیررسول زاده، جلال دهقانی زاده، 1400، بررسی کارکردهای اجرایی، شناختی و عملکردی مرتبط با کیفیت زندگی در افراد کم توان ذهنی.

5-میلاد عظیمی، جلال دهقانی زاده، 1401، اثر تمرینات کارکردهای اجرایی مبتنی بر رایانه بر کارکردهای اجرایی، عملکرد حرکتی و شناختی کودکان فلج مغزی اسپاستیک.

6-میرجواد مجرد آذر، جلال دهقانی زاده، 1400، تأثیر تمرینات ورزش مغزی و ثبات خیرگی بر عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان دارای اختلال شناختی.

7-مریم اسکندری، جلال دهقانی زاده، 1401، آزمون تعادل Y : تعیین روایی و پایایی¬درسالمندان 65سال به بالا دارای اختلال خفیف شناختی.

8-رویا عظیمی، جلال دهقانی زاده، 1401، ارتباط شایستگی حرکتی مبتنی بر مهارت های حرکتی بنیادی، شایستگی ادراک شده و عملکرد توجه با یادگیری مهارت حرکتی جدید.

9-زهرا علی نیا، جلال دهقانی زاده، 1400، نقش حافظه کاری، وسعت توجه و زمان واکنش در اجرای تکلیف تعقیبی.

10-هدیه قنبری، جلال دهقانی زاده، 1401، تاثیر استحکام خودکنترلی بر توجه مداوم، دلزدگی و عملکرد تیراندازان مبتدی و ماهر.

11-مهدی باباپور، جلال دهقانی زاده، 1401، تأثیر پردازش اطلاعات و فاکتورهای روانشناختی در یادگیری مهارت هدف‌گیری بر اساس رویکرد خودکنترلی.

12-مریم علیزاده، جلال دهقانی زاده، 1399، تاثیر تمرینات فانکشنال بر BDNF و کارکردهای اجرایی زنان چاق.

13-عاطفه افتخاری، جلال دهقانی زاده، 1400، تاثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله : بررسی جفت شدن ادراک و عمل .

14-سحر بیک، جلال دهقانی زاده، 1399، تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی .