• نام و نام خانوادگی
  • سعید
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی، ۱۳۸۳-۱۳۸۷، مهندسی منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸-۱۳۹۰، مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، ۱۳۹۱-۱۳۹۶، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

4-فرصت مطالعاتی، ۲۰۱۶-۲۰۱۷، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه سیدنی استرالیا.
مقالات ژورنال (23)

1-عاطفه اصغرپور، سعید نجفی، حبیب نظرنژاد، ، ۱۴۰۲، انگشت‌نگاری رسوب با استفاده از رویکرد کاهش عدم‌قطعیت و پالایش چندمرحله‌ای ردیاب‌ها در حوزه آبخیز ایده‌لو در استان زنجان،علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۱۷ (۶۳): ۱۱-۱.

2-مجید خزایی؛ سعید نجفی، ۱۴۰۲، بررسی میزان تاثیرگذاری سامانه‌های سطوح آبگیر باران بر میزان نگه‌داشت آب سبز در نیمرخ خاک،علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۱۷ (۶۲)، ۴۱-۴۹.

3-عبدالعزیز حنیفی‌نیا، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی، آیدینگ کرنژادی، ۱۴۰۱، پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز چریک آباد ارومیه با استفاده از مدل‌های AHP و آنتروپی شانون،تحقیقات کاربردی خاک، ۱۰ (۳): ۱۴۴-۱۳۰.

4-Kiani-Harchegani, M., Najafi, S., & Ghahramani, A, 2021, Measuring and mapping excessive linear soil erosion features: rills and gullies,Elsevier, 419-438.

5-Najafi, S., SHR, Sadeghi and Heckmann, T, 2021, Analysis of sediment accessibility and availability concepts based on sediment connectivity throughout a watershed,Land Degradation and Development.

6-Najafi, S., Dragovich, D., Heckmann, T and Sadeghi, SHR, 2021, Sediment connectivity concepts and approaches,Catena, Catena 196 (2021) 104880.

7-رعنا احمدی، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی، ۱۴۰۰، پهنه‌بندی حساسیت به فرسایش آبی با استفاده از عوامل ژئومورفولوژیکی در حوزه آبخیز عمرآباد ارومیه،تحقیقات کاربردی خاک، ۹ (۳): ۵۶-۴۳.

8-سعید نجفی، حبیب نظرنژاد، هدیه محمدنژاد، ۱۴۰۱، تحلیل نتایج حاصل از مطالعات فرسایش و رسوب طی سه دهه گذشته در حوزه‌های آبخیز استان آذربایجان غربی،مهندسی و مدیریت آبخیز، ۱۴(۱): ۲۵-۱۷.

9-منظر محمودی، سعید نجفی، ۱۴۰۰، مروری بر مطالعات منشأیابی رسوبات آبی در ایران،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۹ (۳۴): ۴۹-۳۶.

10-سعید نجفی، ۱۳۹۹، سامانه‌های سطوح آبگیر کوچک‌مقیاس و نهال‌های مثمر: راهبردها و چالش‌های پژوهشی،مجله‌ی علمی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، ۸(۲): ۳۲-۲۵.

11-S.H.R Sadeghi., S Najafi and A.R Bakhtiari, 2017, Sediment contribution from different geologic formations and land uses in an Iranian small watershed, case study,International Journal of sediment research, 32(2), 210-220.

12-S.H.R Sadeghi., S Najafi., A.R Bakhtiari and P Abdi, 2014, Soil Erosion Types Ascription for Sediment Yield using Composite Fingerprinting Technique ,Hydrological Sciences Journal, 59(9), 1753-1762..

13-عبدالعزیز حنیفی‌نیا، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی، آیدینگ کرنژادی، ۱۳۹۹، اولویت‌بندی عامل‌های موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن در آبخیز چریک‌آباد ارومیه با استفاده از مدل آنتروپی شانون،پژوهش‌های آبخیزداری، ۳۳ (۴)، ۴۸-۳۲.

14-سعید نجفی، ۱۳۹۸، مقایسه‌ی اثر مقدماتی سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده کوچک مقیاس بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهال‌های بادام،مهندسی اکوسیستم بیابان، ۸(۲۳): ۷۳-۸۴.

15-شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب‌زاده، سعید نجفی، 1397، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور،مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، ۶ (۱۷)، ۶۹-۷۸.

16-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۷، تحلیل اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم زنجان ،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۱۰ (۲)، ۱۹۲-۲۰۳ .

17-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۶، تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم‌چای زنجان ،نشریه‌ی پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، ۲۴ (۳): ۱۳۱-۱۴۷.

18-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، ۱۳۹۵، تحليل مفاهيم حاکم بر فرآيندهاي توليد و انتقال رسوب در حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۴ (۱۲): ۱۳-۲۳.

19-فرزاد بیات موحد، سعید نجفی، محمد روغنی، 1395، بررسی اثر سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده روی فعالیت عوامل فتوسنتزی نهال‌های زردآلو،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۸(۲): ۱۹۳-۲۰۲.

20-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۴، مفهوم و نقش اتصال ساختاري و عملکردي در مديريت رسوب حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۸): ۵۳-۵۸.

21-سعید نجفی، ۱۳۹۴، آسیب‌شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۱۰): ۳۷-۴۵ .

22-مجید خزایی،عبدالله شهریور، سعيد نجفی، مهدی وفاخواه، ۱۳۹۴، خشک‌سالی هواشناسی، منشأ سایر خشک‌سالی‌ها (مطالعه‌ی موردی استان کهگیلویه و بویر احمد)،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۹): ۴۷-۵۳.

23-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، 1392، تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه‌ی نتایج روش‌های تهیه‌ی نقشه‌ی سیمای فرسایش، انگشت‌نگاری و اندازه‌گیری میدانی،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، 5 (3): 166-179.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-رقیه محمدلو؛ سعید نجفی؛ حسین خیرفام؛ مرتضی مولایی، ۱۴۰۲، جایگاه ارزیابی اقتصادی طرح‌های آبخیزداری در مدیریت منابع طبیعی در ایران،پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه.

2-رقیه محمدلو؛ سعید نجفی؛ حسین خیرفام؛ مرتضی مولایی، ۱۴۰۲، تغییرات چگالی رسوبات تله‌اندازی شده در پشت بندهای اصلاحی حوزه آبخیز تهم،اولین کنفرانس بین‌المللی کوهستان پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حمیدرضا صادقی، سعید نجفی، منشأیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز (مفاهیم، روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین)،تالیف، ۲۴۸ص.
پایان نامه ها (10)

1-کاظم محمدی، ۱۴۰۲، کارایی گونه‌ی قره‌داغ در تله‌اندازی رسوبات بادی مناطق بوته‌کاری شده در اطراف دریاچه ارومیه، سعید نجفی، حسین خیرفام.

2-صائمه صادقی، ۱۴۰۲، تغییرپذیری هدررفت خاک و زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوسته‌سازی بسترهای تالاب‌های فصلی با تلقیح سیانوباکترها، حسین خیرفام، سعید نجفی.

3-افسانه جعفری، ۱۴۰۱، توزیع اندازه‌ ذرات رسوب انباشته در پشت بندهای اصلاحی در حوزه آبخیز لشکران سلماس، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی.

4-عاطفه اصغرپور، ۱۴۰۱، اتصال ساختاری و ترکیب بهینه‌ی انگشت نگاری رسوب در حوزه آبخیز ایده‌لو استان زنجان، سعید نجفی.

5-مینا صبوری، ۱۴۰۰، ارزیابی کارایی پارامترهای ژئومورفومتری در تهیه‌ی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین لغزش چریک آباد ارومیه، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی.

6-سجاد محمدی، ۱۴۰۰، بررسی کارایی تیمارهای مختلف ریشه‌زایی و رشد قلمه گرگ‌تیغ (Lycium ruthenicum) و قره‌داغ (Nitraria schoberi) به منظور استفاده در طرح‌های احیای اراضی حاشیه دریاچه ارومیه، اسماعیل شیدای، مرتضی مفیدی، سعید نجفی.

7-Leoni Muhr, 2019, Analysis of digital elevation data (TanDEM-X, SfM using aerial photos) and sediment volume from retention basins for a model-based estimation of sediment discharge in the Iranian highlands, Tobias Heckmann Saeed Najafi.

8-نرگس همدمی، ۱۳۹۸، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های روضه‌چای ارومیه بر اساس آنالیز مورفومتری و حساسیت خاک به فرسایش، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی.

9-عبدالعزیز حنیفی‌نیا، ۱۳۹۸، پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی و آماری چند متغیّره در حوزه آبخیز چریک‌آباد ارومیه، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی، آیدینگ کرنژادی.

10-رعنا احمدی، ۱۳۹۷، تعیین وقوع و شدت پدیده‌های فرسایشی در رخساره‌های ژئومورفولوژیزیرحوزه عمرآباد (ارومیه)، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی.
دروس تدریس شده (16)

1-سازندهای کواترنر، کارشناسی ارشد،۱۴۰۰-۱۴۰۲ دو ترم.

2-روش تحقیق، کارشناسی ارشد،۱۴۰۱-۱۴۰۲ یک تم.

3-منشأیابی رسوبات، دکتری،۱۳۹۹-۱۴۰۲ سه ترم.

4-سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک، کارشناسی،۱۳۹۹-۱۴۰۲ سه ترم.

5-توان رسوب‌زایی سازندها، دکتری،۱۳۹۹-۱۴۰۱ دو ترم.

6-توسعه‌ی پایدار آبخیزها، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸-۱۴۰۰ دو ترم.

7-حقوق و قوانین منابع طیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۴۰۲ شش ترم.

8-مدیریت زیستی فرسایش، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸-۱۴۰۲ چهار ترم.

9-شناخت محیط زیست، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ دو ترم.

10-حفاظت آب و خاک، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۴۰۲ هفت ترم.

11-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۴۰۲ هشت ترم.

12-ژئومورفولوژی ۱، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۴۰۲ شش ترم.

13-آمار کاربردی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

14-ترویج و آموزش منابع طبیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

15-اکوتوریسم در حوزه‌های آبخیز، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۹ دو ترم.

16-پروژه‌، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۴۰۲ سه دوره.