• نام و نام خانوادگی
  • سیدصدرا کاشف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدصدرا کاشف
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1386-1390، مهندسی برق - مخابرات،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1390-1392، مهندسی برق - مخابرات،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، 1392-1396، مهندسی برق -مخابرات،دانشگاه تربیت مدرس.
کتاب های چاپ شده (2)

1-حمیدرضا اخوام، محمد صدقی، سیدصدرا کاشف و ...، 1397، شبکه های نوری پر ظرفیت نوین.

2-حمیدرضا اخوام، محمدرضا کاشانی، سیدصدرا کاشف و ...، 1399، شبکه های ارتباطی در اینترنت اشیاء.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سیدصدرا کاشف، 1399، شبیه سازی سامانه ی SSR،خارج از دانشگاه.

2-سیدصدرا کاشف، 1399، بررسی روش های مختلف محاسبه ی TDOA جهت افزایش دقت مکانیابی،خارج از دانشگاه.
دروس تدریس شده (7)

1-مبانی مهندسی برق، کارشناسی.

2-شبکه های مخابرات داده، کارشناسی ارشد.

3-آمار و احتمال مهندسی، کارشناسی.

4-اصول سیستم های مخابراتی، کارشناسی.

5-مخابرات دیجیتال ، کارشناسی.

6-فرآیندهای اتفاقی، کارشناسی ارشد.

7-تئوری پیشرفته مخابرات، کارشناسی ارشد.