• نام و نام خانوادگی
  • عبدالجبار ایرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • بیولوژی و تکثیر و پرورش
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالجبار ایرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • بیولوژی و تکثیر و پرورش
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، تکثیر و پرورش آبزیان - سیستم های چرخشی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-کارشناسی ارشد، 1380، شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-کارشناسی، 1378، شیلات،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (20)

1-عبدالجبار ایرانی و سعید حاجی نژاد، 1400، تاثیر حمام متیل‌تستوسترون و تاموکسیفن بر نرسازی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،نشریه توسعه آبزی پروری.

2-عبدالجبار ایرانی و ناصر آق، 1400، مقایسه‌ شاخص‌های رشد و رسیدگی جنسی فیل‌ماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)،نشریه توسعه آبزی پروری.

3-ناصر آق و عبدالجبار ایرانی، 1400، تاثیر پودر آرتمیا در جیره غذایی مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر کیفیت تخمها،نشریه توسعه آبزیپروری.

4-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، فرزانه نوری، امیر توکمه چی، 1398، بررسی تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص های رشد، تغذیه و بقاء تاس ماهی ایرانی،مجله علوم و فنون دریایی.

5-ناصر آق و عبدالجبار ایرانی، 1399، بررسی اثرات رژیم های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) ،مجله علمی شیلات ایزان.

6-عبدالجبار ایرانی و ناصر آق، 2021، Optimization of feeding rates for Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin، 1897)،Iranian Journal of Fisheries Sciences.

7-عبدالجبار ایرانی، ناصر آق، 1398، بهینه سازی نرخ های غذادهی برای فیل ماهی (Huso huso) در شرایط پرورش متراکم،علوم و فنون شیلات، 8 (2)، 116 -109.

8-Abdoljabbar Irani, Farzaneh Noori, 2020, Comparative study on the biochemical factors and antioxidant enzymes of rainbow trout eggs and larvae in a recirculating and flow-through system,Aquaculture, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735202.

9-Abdoljabbar Irani, Naser Agh, 2020, Rainbow trout larvae production in an airlift-based recirculating system,Aquaculture, 518.

10-عبدالجبار ایرانی، ناصر آق، 1387، بهینه سازی تراکم ذخيره سازی در پرورش فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ايرانی (Acipenser persicus)،علوم و فنون شیلات، 8 (1): 1-8.

11-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1398، امکان سنجی تغییر جنسیت فنوتیپی در فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی،فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 7 (2): 91-107.

12-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، بررسی پویایی نیتریفیکاسیون و نقش فرآیندهای مختلف تصفیه زیستی در بیوفیلترهای هوازی،زیست شناسی جانوری تجربی، 5 (3): 97-106.

13-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، ارزیابی عملکرد بیوفیلترهاي با بستر کاه جو، پوشال چوب، اسفنج و لوله‌هاي مشبک پی وي سی در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی،علوم و فنون شیلات، 5(2): 1-15.

14-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، کاربرد و فعال سازی چهار نوع بستر بیوفیلتر در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی،توسعه آبزی پروری، 10(3): 13-23.

15-Agh N., Noori N., Irani A., Makhdom N.M., 2012, First feeding strategy for hatchery produced sturgeon, Huso huso larvae,Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11(4): 713-723.

16-Agh N., Noori N., Irani A., Van Stappen G., Sorgeloos P.,, 2013, Fine tuning of feeding practices for hatchery produced Persian sturgeon, Acipenser persicus and Beluga sturgeon, Huso huso.,Aquqcultur Research, 44(3): 335-344.

17-رسول قربانی، عبدالمجید حاجی، ناصر آق، مهدی سلطانی، فرزانه نوری، عبدالجبار ایرانی، 1386، غنی سازی و دفع اکسولینیک اسید در ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus).،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

18-عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی، حسین رحمانی، عبدالجبار ایرانی، اصغر نعیمی، مسعود ملایی، 1386، مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان،شیلات.

19-ابراهیم حسینی نجد گرامی، عبدالجبار ایرانی، 1385، تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقاء و پارامترهای تغذیه‌ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).،پژوهش و سازندگی، 72.

20-رسول قربانی، عبدالمجید حاجی، ناصر آق، مهدی سلطانی، فرزانه نوری، عبدالجبار ایرانی، 1385، غنی سازی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) با اکسولونیک اسید برای پیشگیری از آلودگی باکتریایی (Aeromonas hydrophyla) لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus).،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-عبدالجبار ایرانی و ناصر آق، 1397، مبانی طراحی و مدیریت سیستم های چرخشی پرورش آبزیان،تدوین به شیوه گردآوری، دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (15)

1-عبدالجبار ایرانی، طراحی و بررسی عملکرد بیوفیلتر با بستر اسفنج و پوکه معدنی در سیستم پرورش چرخشی مبتنی بر ایرلیفت قزل‌آلای رنگین‌کمان،برون سازمانی.

2-عبدالجبار ایرانی و بهروز آتشبار کنگرلویی، 1400، تغییر جنسیت قزل آلای رنگین کمان،برون سازمانی.

3-عبدالجبار ایرانی و بهروز آتشبار کنگرلویی، 1400، نرسازی قزل آلای رنگین کمان،برون سازمانی.

4-عبدالجبار ایرانی و فرزانه نوری، بررسی مقایسه‌ای تاثیر متیل تستوسترون، تاموکسیفن و لتروزول بر نرسازی قزل‌آلای رنگین‌کمان،داخلی.

5-عبدالجبار ایرانی، فرزانه نوری، 1399، بررسی مقایسه‌ای فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی تخم و لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان در سیستم‌های چرخشی و باز.

6-عبدالجبار ایرانی، ناصر آق، 1398، امکان‌سنجی تولید لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در سیستم چرخشی مبتنی بر ایرلیفت.

7-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، امیر توکمه چی، 1398، بررسی مقایسه ای استفاده از غذای دستی، ناپلی آرتمیا و ناپلی غنی شده با دو سویه باکتری Lactobacillus delbruckii بر رشد، بازماندگی، ترشحات آنزیم های گوارشی و ترکیب فلور باکتریایی روده لارو ماهی خاویاری قره برون..

8-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1397، بررسی اثرات استفاده از هورمون 17- بتا استرادیول در رشد و تغییر جنسیت فیل‌ماهی و تاسماهی ایرانی،کاربردی.

9-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1397، بررسي تاثیر رژیم های نوری مختلف بر پارامترهاي رشد و هورمون های استروئیدی پلاسما در آزاد ماهی دریای خزر،کاربردی.

10-بهروز آتشبار، ناصر آق، کامران زینال زاده، عبدالجبار ایرانی، 1396، پایش کیفی رودخانه و مخزن سد شهرچای،بنیادی.

11-ناصر آق، بهروز آتشبار، کامران زینال زاده، عبدالجبار ایرانی، 1395، مطالعات کیفی و لیمنولوژی رودخانه‌های آجی چای، باراندوز چای، شهر چای، گدار چای، مهاباد چای، سیمینه رود، زرینه رود و رودخانه‌های محدوده سد کانی‌سیب،بنیادی.

12-ناصر آق، فرزانه نوری، بهروز آتشبار، عبدالجبار ایرانی، 1395، مطالعات کیفی و لیمنولوژی دریاچه ارومیه،بنیادی.

13-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1387، تدوین متدولوژی بهینه برای تغییر رژیم غذایی از غذای زنده به غذای كنسانتره و معرفی نرخ غذادهی مناسب برای لاروها و بچه ماهیان فیل ماهی و تاسماهی ایرانی،کاربردی.

14-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، علی نکوئی فرد، 1385، جايگزيني غذاي دستي با بيومس آرتميا در تغذيه مولدين ماهي قزل آلا با هدف توليد بچه ماهيان مقاوم با درصد بازماندگي بالا،کاربردی.

15-عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی، حسین رحمانی، عبدالجبار ایرانی، اصغر نعیمی، مسعود ملایی، 1383، مطالعه لیمنولوژیک و اکولوژیک آبهای داخلی (تالاب گمیشان)،بنیادی.