• نام و نام خانوادگی
  • توحید غنی زاده بلندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

حفاظت شبکه های توزیع و انتقال (حفاظت ریزشبکه، حفاظت شبکه توزیع فعال، حفاظت گسترده شبکه انتقال هوشمند)؛

ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری سیستم های قدرت؛

بهره برداری و برنامه ریزی منابع تولیدپراکنده (ریزسیستم و ریزمولد)

ارزیابی امنیت و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت؛

کاربرد سیستم های اندازه گیری فازور سنکرون در سیستم­های قدرت؛

برنامه ریزی و بهره ­برداری شبکه های توزیع و انتقال هوشمند؛

پاسخ گویی بار(مدیریت مصرف و تقاضا).

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (9)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (21)
جوایز و افتخارات (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • توحید غنی زاده بلندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
        بیوگرافی کوتاه

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

حفاظت شبکه های توزیع و انتقال (حفاظت ریزشبکه، حفاظت شبکه توزیع فعال، حفاظت گسترده شبکه انتقال هوشمند)؛

ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری سیستم های قدرت؛

بهره برداری و برنامه ریزی منابع تولیدپراکنده (ریزسیستم و ریزمولد)

ارزیابی امنیت و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت؛

کاربرد سیستم های اندازه گیری فازور سنکرون در سیستم­های قدرت؛

برنامه ریزی و بهره ­برداری شبکه های توزیع و انتقال هوشمند؛

پاسخ گویی بار(مدیریت مصرف و تقاضا).

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1- 1402-تاحال، دانشیار مهندسی برق قدرت،دانشگاه ارومیه.

2- 1402-1397، استادیار مهندسی برق قدرت،دانشگاه ارومیه.

3-دکتری تخصصی، 1392-1396، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تربیت مدرس-تهران (استاد راهنما: پروفسور محمودرضا حقی فام).

4-کارشناسی ارشد، 1390-1392، مهندسی برق قدرت-سیستم های قدرت،دانشگاه تبریز (استاد راهنما: پروفسور هیرش سیدی).

5-کارشناسی، 1386-1390، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تبریز (استاد راهنما: پروفسور ابراهیم بابایی).
مقالات ژورنال (18)

1-Ayoob Mustafa Alee, Sajjad Gholshannavaz, Tohid Ghanizadehbolandi, Vahid Talavat, 2024, Optimal Allocation of PV-STATCOM to Improve the Operation of Active Distribution Network,Journal of Operation and Automation in Power Engineering (Scopus-Q3).

2-Reza Choupan, Daryoush Nazarpour, Sajjad Golshannavaz, Tohid Ghanizadeh Bolandi,, 2023, Computer and Experimental Analysis of a Reconfigurable Staircase Module-based Multi-Level Inverter with Fault Tolerant Capability,ISA Transactions (Q1-JCR-IF:7.3), to be published.

3-Sajjad Miralizadeh, Sepideh Miralizadeh, Vahid Talavat, Tohid Ghanizadeh Boalndi, 2023, Novel Superimposed Voltage Energy based Approach for Single Phase to Ground Fault Detection and Location in Distribution Networks,IET Generation, Transmission & Distribution.

4-Tohid Ghanizadeh Bolandi, Vahid Talavat, Javad Morsali, 2023, Online Vulnerability Assessment of Zone-3 Distance Relays against Static Load Encroachment: A Novel Approach Based on Fault Chain Theory,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, (ISI-JCR-Q1-IF:5.659).

5-Seyyed Alireza Modaberi, Sajjad Tohidi, Saeid Ghassem Zadeh, Tohid Ghanizadeh Bolandi, 2023, A Review of Power System Resilience Assessment and Enhancement Approaches by Focusing on Wind Farms and Wind Turbines,IET Renewable Power Generation (ISI-JCR-Q2-IF 3.809), to be published.

6-Mohammad-Reza Hosseinkhani Rezaeieh, Tohid Ghanizadeh Bolandi, Sajjad Miralizadeh, 2023 , A Novel Approach for Resilient Protection of AC Microgrid Based on Differential Phase Angle of Superimposed Complex Power,Sustainable Energy, Grids and Networks, accepted to published (ISI-JCR-Q1-IF=5.405).

7-Hanieh Taraghi Nazloo , Reza Babazadeh , Tohid Ghanizadeh Bolandi , 2023, Developing a mathematical programming model for planning and sizing of grid-connected microgrids,Renewable Energy Focus (Scopus-Q2), 44.

8-ساسان علیلو، توحید غنی زاده، داریوش نظرپور، 1401، ارائه طرح جدیدی براي حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر زاویه فاز تفاضلی مؤلفه تحمیلی خطای جریان،نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران، (ISC-Q1).

9-Tohid Ghanizadeh Boalndi, 2022, A Novel Unbalanced Power Flow Analysis in Active AC-DC Distribution Networks Considering PWM convertors and Distributed Generations,International Journal of Electrical Power & Energy Systems (ISI-JCR-Q1-IF=4.63).

10-Tohid Ghanizadeh Boalndi, 2022, Transmission Line Adaptive Protection Scheme: A New Fault Detection Approach Based on Pilot Superimposed Impedance,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, (ISI-JCR-Q1-IF:4.63).

11-T. Ghanizadeh Bolandi, 2021, A Novel Resource Allocation Model Based on the Modularity Concept for Resiliency Enhancement in Electric Distribution Networks,International Journal of Energy Research, (ISI-JCR-Q1-IF:5.164).

12-T. Ghanizadeh Bolandi, 2020, A Novel Approach for Distributed Generation Expansion Planning Considering It’s Added Value Compared with Centralized Generation Expansion ,Sustainable Energy, Grids and Networks, (ISI-JCR-Q1-IF2020=3.899).

13-T Ghanizadeh Bolandi, 2020, Vulnerability Assessment Approach for Real-time and Regional Monitoring of Backup Protections: Minimizing Number of GPS-based Distance relays,IET Generation, Transmission & Distribution (ISI-JCR-Q2- IF=3.229).

14-Saeed Mousavizadeh,Tohid Ghanizadeh Bolandi, Mahmoud-Reza Haghifam, Junwei Lu, 2020, Resiliency Analysis of Electric Distribution Networks: A New Approach Based on Modularity Concept,International Journal of Electrical Power & Energy Systems (ISI-JCR-Q1-IF=4.63).

15-T Ghanizadeh Bolandi, MR Haghifam, M Khederzadeh, 2018, Real Time Monitoring of Zone 3 Vulnerable Distance Relays to Prevent Maloperation under Load Encroachment Condition,IET Generation, Transmission & Distribution, Vol.11,(8), pp.1878-1888 (ISI- IF=3.229) .

16-T Ghanizadeh Bolandi, H Seyedi, SM Hashemi, PS Nezhad, 2016, Impedance-differential protection: A new approach to transmission-line pilot protection,IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.30,(6), pp.2510-2518 (ISI-Q1-IF=4.415).

17-T Ghanizadeh Bolandi, H Seyedi, SM Hashemi, 2015, Protection of transmission lines using fault component integrated power,IET Generation, Transmission & Distribution , Vol.8, (12), pp.2163-2172 (ISI-IF=3.229).

18-T Ghanizadeh Bolandi, MR HAGHIFAM, M KHEDERZADEH, 2019, Three-Phase Symmetrical Fault Detection during Load encroachment based on Superimposed Component Complex Power to Support Correct Operation of Zone 3 Distance Relays,TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING , Vol (49), Issue (18700609) pages: 367-380 (ISC-Q1).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-محمدرضا حسین خانی، توحید غنی زاده بلندی، 22 الی 24 آذر 1401، ارائه طرح جدیدی برای حفاظت ریزشبکه¬های ACمبتنی بر دیفرانسیل زاویه فاز مولفه تحمیلی خطای توان مختلط،دوازدهمین کنفرانس شبکه¬های هوشمند انرژی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته-کرمان).

2-مهدی عظیمی، توحید غنی زاده، سجاد گلشن نواز، 1400، ارائه طرح جدیدی برای حفاظت پایلوت خط انتقال مبتنی بر امپدانس سوپرایمپوز تجمیع شده ،شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2022) (ارائه شفاهی)، 2022.

3-Javad Morsali, Tohid Ghanizadeh Bolandi, 2019, Proposing a New Precise Model for SMES to Contribute Effectively in LFC of an Interconnected Diverse-source Power System,International Conference on Renewable Energy and Distributed Generation of IRAN (ICREDG2019).

4-J. Morsali & T. Ghanizadeh Bolandi , 2019, Proposing FOPID-based PSS2B Stabilizer Using MGSO to Improve Damping of Electromechanical Oscillations in a Multi-machine Power System,27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2019).

5-T Ghanizadeh Bolandi, MR Haghifam, 2019, Synchrophasor Assisted Vulnerability Assessment of Zone 3 Distance Relays during Power System Stressed Condition ,5th IEEE Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, Iran University of Science and Technology, (KBEI 2019).

6-A. Shakeri Kahnamouei, T. Ghanizadeh Bolandi, M-R. Haghifam , 2017, The Conceptual Framework of Resilience and its Measurement Approaches in Electrical Power Systems,International Conference on Resilience of Transmission and Distribution Networks (RTDN2017). Birmingham, UK.

7-Tohid Ghanizadeh, Mahmoud-Reza Haghifam, 2016, PMU Based Real Time Vulnerability Assessment of Zone 3 Distance Relay to Prevent Cascading Outages,International Council on large electric Syctemc, CIGRE-session2016-Paris-France.

8-K Zare, T Ghanizadeh Bolandi, 2014, Modified Iteration Particle Swarm optimization procedure for economic dispatch solving with Non-smooth and Non-convex fuel cost function,In Clean Energy and Technology (CEAT) 2014, 3rd IET International Conference on, pp. 1-6. IET.

9-T Ghanizadeh Bolandi, E Babaei, 2012, Optimal power flow using iteration particle swarm optimization,Power Electronics (IICPE), 2012 IEEE 5th India International Conference on. IEEE.

10-توحید غنی زاده بلندی، محسن پارسا مقدم، 2014، جایابی بهینه ادوات اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت و افزایش افزونگی اندازه گیری با استفاده از الگوریتم بهبودیافته گروه ذرات،29امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو (PSC2014).

11-توحید غنی زاده بلندی، ابراهیم بابایی، 2013، پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته تکرار گروه ذرات با با در نظر گرفتن محدودیت های عملی ژنراتور،بیست و یکمین مهندسی برق ایران-مشهد، ICEE2013.
کتاب های چاپ شده (1)

1-توحید غنی زاده بلندی، 2021، دستورالعمل ملی ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشارمتوسط در مناطق در معرض ریزگردهای نمکی،تالیفی، وزارت نیرو-شرکت توانیر.
پروژه های تحقیقاتی (9)

1-سید صدرا کاشف، توحید غنی زاده بلندی، 1401، طراحی و ساخت سیستم نظارت و کنترل هوشمند انرژی مصرفی بارهای فیدر فشار ضعیف شبکه توزیع در بستر اینترنت اشیاء،ارتباط با صنعت (شرکت توانیر).

2-توحید غنی زاده بلندی، وحید تلاوت ، 1400، بررسی وضعیت فعلی شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از نظر حفاظتی و ارائه نقشه راه حفاظتی شبکه با در نظر گرفتن شرایط خاص استان آذربایجان غربی،طرح ارتباط با صنعت (کارفرما توانیر: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی).

3-توحید غنی زاده بلندی، سجاد گلشن نواز، 1398-1399، ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشار متوسط ایران در مناطق در معرض ریزگردهای نمکی،مجری طرح تحقیقاتی ملی ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه با وزارت نیرو-شرکت توانیر.

4-داریوش نظرپور، توحید غنی زاده بلندی، 1400، بررسی روش های جبران سازی توان راکتیو، کاهش تلفات و تنظیم ولتاژ توسط اینورترهای سیستم های خورشیدی متصل به شبکه ،طرح ارتباط با صنعت (کارفرما توانیر: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی) .

5-توحید غنی زاده بلندی، 1400، ارائه طرحی برای ارزیابی آسیب پذیری آنلاین ناحیه 3 رله های دیستانس شبکه انتقال در مقابل تخطی بار ،طرح درون دانشگاهی .

6-وحید تلاوت، توحید غنی زاده، 1400، افزایش بهره وری شبکه های توزیع با بازآرایی و تخصیص بهینه جبران ساز استاتیکی توزیع (STATCOM) با در نظرگرفتن عدم قطعیت های منابع انرژی تجدیدپذیر و همبستگی بین آن ها،طرح درون دانشگاهی.

7-توحید غنی زاده بلندی، 1395، مطالعات طرح جامع توسعه شبکه، اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه توزیع برق ایران،مشاور معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر.

8-توحید غنی زاده بلندی، 1397، بررسی نقشه راه و سناریوهای مختلف هوشمند سازی شبکه توزیع به ویژه امکانات توسعه اتوماسیون با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی،پروژه تحقیقاتی، وزارت نیرو،شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، دفتر فنی مهندسی توانیر.

9-توحید غنی زاده بلندی، محمودرضا حقی فام، 1397، ارزیابی و تقویت قابلیت اطمینان شبکه توزیع فشار متوسط شهر ارومیه ،پروژه تحقیقاتی با شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (16)

1-Jalal Kamel Kashash, 2024, Optimal stochastic planning of demand response and distributed renewable production resources , Tohid Ghanizadeh Bolandi.

2-سودابه یوسف زاده یالقوزاقاجی، بهمن 1402، ناحیه بندی بهینه شبکه توزیع مبتنی بر ریز شبکه‌های به هم پیوسته به منظور بهبود قابلیت اطمینان، توحید غنی زاده بلندی-سجاد گلشن نواز.

3-سعید کاردان حلوائی، بهمن 1402، مکان‌یابی ناحیه گسترده خطا در شبکه انتقال با استفاده از داده‌های فازور سنکرون، توحید غنی زاده بلندی-وحید تلاوت.

4-فرهادی محمودی قلقاچی ، (کارشناسی‌ارشد 1400)، ارائه روش مبتنی بر شبکه عصبی عمیق برای مسئله پخش بار بهینه در سیستم‌های قدرت شامل نیروگاه‌های بادی.، وحید تلاوت-توحید غنی زاده.

5-زهرا اسداللهی، 1402، افزایش انعطاف پذیری در شبکه های توزیع فعال از طریق تخصیص بهینه ادوات نقاط باز نرم، وحید تلاوت-توحید غنی زاده بلندی.

6-Hussein Dheyab Abed, 2023, A New Protection Scheme Using Hybrid Wavelet-Neural Technique for UPFC Compensated Transmission Line , Tohid Ghanizadeh Bolandi.

7-Heidar Amer Hossein Alaboud, 2023, A Microgrid Connection Line Protection Scheme Using Distance Relay with Grid-Based Residual Voltage Compensation.

8-هومن مولودی زرگری، شهریور 1402، ارائه طرح حفاظتی جدید برای تشخیص خطاهای سه فاز متقارن حین نوسان توان در خط انتقال.، وحید تلاوت-توحید غنی زاده.

9-آکو صفاتی نیک، بهمن 1401، برنامه ریزی تعاملی ریزشبکه های مبتنی بر حامل های انرژی چندگانه با در نظرگرفتن خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو به قیمت، سجاد گلشن نواز، توحید غنی زاده.

10-محمدعلی آقالاری، بهمن 1401، بهره‌برداری بهینه از شبکه‌های توزیع با تخصیص منابع تولید پراکنده قابل‌توزیع و خازن‌های موازی، توحید غنی زاده بلندی، محمدفرهادی کنگرلو.

11-زهرا رضائی گوندوغدی، بهمن 1401، طرح جدیدی برای حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده شبکه انتقال جبران شده سری، توحید غنی زاده.

12-محمدرضا حسین خانی، بهمن 1401، طرح جدیدی برای حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر مولفه‌های تحمیلی خطای تجمیع شده، توحید غنی زاده.

13-هانیه ترقی نازلو، شهریور 1401، توسعه یک مدل ریاضی برای بهینه سازی مدیریت انرژی در ریز شبکه ها، رضا بابازاده، توحید غنی زاده.

14-ساسان علیلو، اسفند 1400، حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر اندازه گیری های فازور سنکرون، داریوش نظرپور، توحید غنی زاده.

15-مددی، بهمن 1400، بهینه سازی سبد سهام (پرتفوی) چندهدفه با استفاده از الگوریتم تکرار ازدحام ذرات بهبود یافته، غلامرضا منصورفر، توحید غنی زاده.

16-مهدی عظیمی، بهمن 1400، حفاظت پایلوت خط انتقال مبتنی بر اندازه گیری های فازور سنکرون، سجاد گلشن نواز-توحید غنی زاده.
دروس تدریس شده (21)

1-آزمایشگاه رله و حفاظت، کارشناسی،1402.

2-قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

3-قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

4-حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد،1400 الی ادارمه دارد.

5-عایق ها و فشارقوی، کارشناسی،1400 الی ادارمه دارد.

6-تاسیسات الکتریکی، کارشناسی،1399 الی ادارمه دارد.

7-ریز سیستم و ریز مولد، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

8-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1، گارشناسی-دانشگاه ارومیه،98-99.

9-مبانی مهندسی برق 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،98-99.

10-مدارهای الکتریکی 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،97-98.

11-مبانی مهندسی برق 1، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

12-ماشین های الکتریکی 3، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،97-98.

13-طراحی پست های فشار قوی و پروژه، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

14-ماشین های الکتریکی 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

15-آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

16-آشنایی با مهندسی برق، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

17-رله و حفاظت، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

18-سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1394-1397.

19-ماشین های الکتریکی 1، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1396.

20-قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی، کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس،1394-1396.

21-قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس،1394-1396.
جوایز و افتخارات (18)

1- 1403، استاد سرآمد آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر.

2- 1402، دریافت پایه تشویقی پژوهشی،دانشگاه ارومیه.

3- 1401، عضو کمیته علمی دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد؛ (https://conf.cired.ir/2023/Home/Content?id=77)،پژوهشگاه نیرو-تهران.

4- 1401، کسب عنوان کشوری عضو هیات علمی برتر در ارتباط با صنعت توسط وزارت علوم در سال 1401،وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

5- 1401، انتصاب به عنوان عضو فنی کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی،وزارت نیرو-شرکت توزیع برق آ.غ.

6- 1401، دریافت پایه تشویقی آموزشی در سال 1401،دانشگاه ارومیه.

7- 1400، انتخاب به عنوان مقاله برتر ارائه شده در شانزدهمین دوره کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2022).

8- 1400، انتخاب طرح پژوهشی پروژه ملی ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشارمتوسط مناطق در معرض ریزگردهای نمکی به عنوان طرح‌ صنعتی برگزیده دانشگاه ‌ها و پژوهشگاه ‌های کشور در سال 1400،وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

9- 1400، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد (https://conf.cired.ir/2022/Home/Committe?id=4)،تهران.

10- 1399، کسب عنوان طرح تحقیقاتی برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه با شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی طی 5 سال اخیر (1399-1394)،دانشگاه ارومیه.

11- 1394-1397، مشاور علمی دفتر فنی مهندسی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر،وزارت نیرو، تهران.

12- 1392-1396، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری در رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربیت مدرس.

13- 1390-1392، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز.

14- 1386-1390، فارغ التحصیل رتبه سوم مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت در دانشگاه تبریز.

15- 1390-1392، عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد.

16- 1394، اخذ جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری،بنیاد ملی نخبگان.

17- 1395، برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی از بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری،بنیاد ملی نخبگان.

18- 1390، ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.