• نام و نام خانوادگی
  • صفدر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صفدر محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (5)

1-ميثم مداحي، 1392، كاربرد سوگند در فقه و نظام فقهي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-صفر عطار صالح مرام، 1392، بررسي فقهي و حقوقي احكام اموال مشاع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-احسان يوسف پور، 1391، بررسي خريد و فروش اعضاي محكوم به اعدام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-عمار رحيمي گلشاني، 1391، بررسي فقهي و حقوقي مساله تغيير جنسيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيد اكرم جبار ابراهيمي، 1392، بررسي تطبيقي مسئوليت ناشي از تقصير قاضي در شريعت و حقوق ايران و عراق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.