• نام و نام خانوادگی
  • اصغر اصل اصغریان سردرود
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا- مهندسی کامپیوتر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر اصل اصغریان سردرود
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا- مهندسی کامپیوتر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 1388-1394، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2-کارشناسی ارشد، 1386-1388، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشکاه صنعتی شریف.

3-کارشناسی، 1381-1385، مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (5)

1-Asghar Asgharian Sardroud, Alireza Bagheri, 2016, Embedding cycles and paths on solid grid graphs,The Journal of Supercomputing, Springer, 73(4), pp. 1322-1336.

2-Asghar Asgharian Sardroud, Alireza Bagheri, 2015, An approximation algorithm for the longest cycle problem in solid grid graphs,Discrete Applied Mathematics, Elsevier.

3-Asghar Asgharian Sardroud, Alireza Bagheri, 2016, An approximation algorithm for the longest path problem in solid grid graphs" ,Optimization Methods & Software, Taylor & Francis.

4-Asghar Asgharian Sardroud, Alireza Bagheri, 2015, Planar embedding of trees on point sets without the general position assumption,Turkish Journal of Mathematics.

5-Fatemeh Keshavarz Kohjerdi, Alireza Bagheri, Asghar Asgharian Sardroud, 2012, A Linear-Time Algorithm for Longest Path Problem in Rectangular Grid Graphs,Discrete Applied Mathematics, Elsevier.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-Asghar Asgharian Sardroud, Hamidreza Anvari, Rasoul Jalili, 2008, Access Control of XML Document for Update Using Static Analysis,In proceeding of 5th ISC Conference on Information Security and Cryptology.

2-Asghar Asgharian Sardroud, Mohammad Sadeq Dousti, Rasoul Jalili, 2009, An Efficient DC-Net Based Anonymous Message Transmission Protoco,In proceeding of 6th International ISC Conference on Information Security and Cryptology.
دروس تدریس شده (6)

1-الگوریتم‌های پیشرفته، کارشناسی ارشد،1396.

2-امنیت شبکه پیشرفته، کارشناسی ارشد،1395-1396.

3-پایگاه داده‌ها، کارشناسی،1394-1397.

4-طراحی الگوریتم ها، کارشناسی،1394-1397.

5-ساختمان داده‌ها کارشناسی، کارشناسی،1394-1397.

6-برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته به زبانهای C، C++ و Java، کارشناسی،1394-1397.