• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مجرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

The page is being updated

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی مجرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
        بیوگرافی کوتاه

The page is being updated

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکترای تخصصی ، 1395، مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم،دانشگاه تهران.
دروس تدریس شده (9)

1-Radio Frequency Integrated Circuits.

2-Advanced CMOS Integrated Circuits.

3-Analog Integrated Circuits.

4-Filters and Circuit Synthesis.

5-Communiction Circuits.

6-Electronics 3.

7-Electronics 2.

8-Electronics 1.

9-Basic Circuit Theory.