• نام و نام خانوادگی
  • وحید محمدنژاد آروق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (35)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید محمدنژاد آروق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1382، جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1385، ژئومورفولوژی،دانشگاه تهران.

3-دکترای تخصصی، 1390، ژئومورفولوژی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (22)

1-محمدنژاد، وحید؛ تقیلو، علی اکبر و حسن صدقی، پذیرش، تحلیل فضایی آسیب پذیری شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل،فصلنامه پدافند غیرعامل.

2-Gholamreza Roshan, Abdolazim Ghanghermeh , Vahid Mohammadnejad, Pablo Fdez-Arr´oyabe, Ana Santurtún, 2022, Predicting climate change impact on hospitalizations of cardiovascular patients in Tabriz,Urban Climate.

3-Bakhtiar Feizizadeh, Davoud Omarzadeh, Vahid Mohammadnejad, Hoda Khallaghi, Ayyoob Sharifi & Bahaoldein Golmohmadzadeh Karkarg, 2022, An integrated approach of artificial intelligence and geoinformation techniques applied to forest fire risk modeling in Gachsaran, Iran,Journal of Environmental Planning and Management.

4-ناصر سلطانی و وحید محمدنژاد، 1400، کارایی سامانه گوگل ارث انجین (GEE) در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی آن با مدل مارکوف (مطالعه موردی دشت ارومیه)،سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی.

5-وحید محمدنژاد، پاییز 1400، تهیه نقشه گسترش سیلاب با استفاده از تصاویر راداری سنتینل 1 (مطالعه موردی: سیل فروردین 1398، شهرستان پلدختر)،مجله آمایش جغرافیایی فضا .

6-وحید محمدنژاد، 1399، تهیه نقشه شاخص گرادیان طولی رودخانه مبتنی بر GIS و DEM جهت ارزیابی اثرات تکتونیک فعال (مطالعه موردی: شمال دامغان)،هیدروژئومورفولوژی.

7-وحید محمدنژاد آروق، 1399، استخراج اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 1 و 2 بر پایه سامانه گوگل ارث انجین (GEE)،پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری.

8-وحید محمدنژاد، بهار 1399، یررسی اثر تصحیح اتمسفری تفریق شیء تیره (DOS) بر نقشه شاخص های آبی ـ گیاهی (مطالعه موردی: زمین های مرطوب جنوب دریاچه ارومیه)،مجله فیزیک زمین و فضا، دانشگاه تهران.

9-صیاد اصغری، وحید محمدنژاد و هادی امامی، تابستان 1398، بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک )مطالعه موردی: شهرستان مراغه(،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

10-ابوالقاسم گورابی، وحید محمدنژاد اروق ، تابستان 1397، تکامل لندفرم‌های اواخر کواترنری در پاسخ به تغییرات تکتونیکی فعال سطح اساس در منطقۀ طبس، ایران مرکزی،فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی.

11-Asghari, Sayyad, Zeynali, Batol and Vahid Mohammadnejad, 2017, Gully erosion related to physical and chemical properties of soil and morphometric analysis, Desert,Desert, 22.

12-Gholamreza Roshan، Modeste Kameni Nematchoua، Vahid Mohammad Nejad، Robabe Yousefi، Summer، 2017، Regional simulation model of the meteorological effects of Maharlu Lake on the human climate health of Shiraz in Iran،Iranian Journal of Health Sciences.

13-حسین کوکبی نژاد قزوینی، وحید محمدنژاد آروق، محمدبافر سلیمانی، زمستان 1395، بررسی تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

14-وحید محمدنژاد آروق و صیاد اصغری، بهار 1395، ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای،مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

15-وحید محمدنژاد آروق، بهار 1395، گسل‌های فعال و تاثیر آنها بر تغییر شکل لندفرم‌های کواترنری شمالشرق دریاچه ارومیه، ایران،مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی.

16-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد آروق، تابستان 1392، بررسی نسب تحویل رسوب (SDR) در حوضه آبریز جاجرود،پژوهش های ژئومورفولوژی کمّی.

17-وحید محمدنژاد آروق و صیاد اصغری، 1394، واکنش مخروط افکنه های شرق گرمسار بر جابجایی عمودی و افقی گسل ها،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

18-صیاد اصغری، فریبا اسفندیاری، وحید محمدنژاد آروق و بتول زینالی و صالح اصغری، 1393، ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقة ضحاک شهرستان هشترود،جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای.

19-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد آروق، 1393، مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانههای آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

20-وحید محمدنژاد آروق، صیاد اصغری و بهاالدین گل محمدزاده، 1392، تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

21-مجتبی یمانی و وحید محمدنژاد آروق، 1391، شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان،پژوهش های جغرافیای طبیعی.

22-غلامرضا روشن و وحید محمدنژاد آروق، 1391، پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچهی ارومیه با رویکرد به طرحهای فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه های آینده،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد، 1397، ارزیابی برنامه های درسی دانشجویان ژیومورفولوژی از دید فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،ششمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران.

2-محمدنژاد، وحید و صیاد اصغری، 1397، تولید ابزارهایی مبتنی بر نرم افزار ArcGIS جهت انجام تحلیل¬های کمی ژئومورفولوژیکی،ششمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران.

3-محمدنژاد، وحید و حمید توکلی، 1396، ارزیابی و پهنه بندی نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان خوزستان،سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین.

4-محمدنژاد، وحید و حمید توکلی، 1396، بررسی مدلی ترکیبی از نقشه های سه بعدی و داده های ماهواره ای در محیط گوگل ارث، مطالعه موردی: اردستان، اصفهان،سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین.

5-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد آروق، 1396، تحلیل تغییرات ضریب سینوزیته رودخانه،پنجمین کنفرانس انجمن ایرانی ژئومورفولوژی.

6-محمدنژاد، وحید و حمید توکلی، 1396، ارزیابی و پهنه بندی نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان خوزستان،سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین.

7-محمدنژاد، وحید و حمید توکلی، 1396، بررسی مدلی ترکیبی از نقشه های سه بعدی و داده های ماهواره ای در محیط گوگل ارث، مطالعه موردی: اردستان، اصفهان،سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی نوین.

8-Roshan, Gholamreza, Saeid Negahban, Vahid Mohammadnejad, 2016, Modeling hydrometeorology drying effect Maharloo lake on the severity of aridity Shiraz semi-arid station in the southern half of Iran,33rd international Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

9-Roshan, Gholamreza, Esmaeil Shahkooee, Saeid Negahban, Abdolazim Ganghermeh, Vahid Mohammadnejad, 2016, Evaluation of risk access to water resources regarding the process of late half century in arid and semi-arid area,33rd international Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

10-Zeinali, Batol Asghari, Sayyad Mohammadnejad, Vahid, 2014, Analysis of dust storms trend in west half of Iran and its effects on climate changes,,the 1st international geoscience congress (Urmia lake rescue), Urmia, Iran.

11-Mohammadnejad, Vahid Asghari, Sayyad Zeinali, Batol , 2014, Monitoring changes in the Urmia lake water levels using Landsat satellite imagery (1976-2013),the 1st international geoscience congress (Urmia lake rescue), Urmia, Iran.

12-Roshan, Gholamreza and Vahid mohammadnejad, 2011, Evaluating the environmental potential of appropriate zones for cultivation of saffron, with emphasis on the climatic roles affecting access to efficient economic output in Khuzestan Province, Iran,COEX, Seoul, Korea.

13-مرادی، هوشنگ، وحید محمدنژاد، حسن حیدری و صیاد اصغری، شیراز 1393، تحلیل روند وقوع طوفان های گردوغباری در نیمه غربی ایران، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها (مطالعه موردی: استان ایلام)،اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری.

14-حیدری، حسن؛ هوشنگ مرادی، صیاد اصغری و وحید محمدنژاد، تهران 1393، بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من ـ کندال،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار.

15-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری، 1392، پایش تغییرات سطح آب دریاچه داخل غار سهولان مهاباد، ،دومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

16-صیاد اصغری، وحید محمدنژاد، 1392، بررسی نحوه تغییر ضریب خمیدگی پیچان¬رودی در بالادست و پایین دست سد گِرمی چای،دومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

17-صیاد اصغری، وحید محمدنژاد، 1391، شناسایی میزان فرسایش پذیری و آشکار سازی مناطق دارای تغییرات در رودخانه قزل اوزن،اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

18-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری، 1391، بررسی مورفومتری مخروط¬افکنه¬های دامنه جنوبی البرز شرقی،اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مجتبی یمانی و وحید محمدنژاد آروق، 1392، ژئومورفولوژی ساحلی،انتشارات دانشگاه تهران.

2-مهران مقصودی و وحید محمدنژاد آروق، 1390، ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها،انتشارات دانشگاه تهران.
پایان نامه ها (35)

1-موسوی، میرنجف، محمدنژاد، وحید؛ و مینا یوسفی، 1402، تدوین سناریوهای موثر بر گذار از پیامدهای اقتصادی بحران آب در استان خوزستان با رویکرد آمایش سرزمین.

2-موسوی، میرنجف؛ محمدنژاد، وحید و کلثوم جمالی، 1402، تدوین عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه ای با تاکید بر شاخص های بهداشت و سلامت (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) .

3-محمدنژاد، وحید؛ سلطانی، ناصر و عبدالقادر حنیفی نیا، 1402، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری جنگ دراستان آذربایجان غربی.

4-محمدنژاد، وحید؛ موسوی، میرنجف و علی حسین آدیگوزل، 1401، بررسی اختلافات سرزمینی ایران و عراق تا قبل از شروع جنگ تحمیلی.

5-ناصر سلطانی، وحید محمدنژاد، کبری نورعالی، 1399، بررسی زمینه های محیطی خطر بروز سیلاب با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهر پل¬دختر.

6-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد، سنار ملا حمد، 1399، تحلیلی بر نابرابری¬های محله¬ای در شهر سوران (استان اربیل) با رویکرد توسعه پایدار و ارائه راهبردهای آمایشی آن .

7-میرنجف موسوی، وحید محمنژاد، نازیلا مراغه، 1399، اولویت بندی پیشرانهای موثر بر توسعه منطقه ای و تعیین سناریوهای آن (نمونه موردی: شهرستان ارومیه).

8-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد، بهناز جبارنژاد، 1398، تبیین عوامل موثر بر رقابت پذیری منطقه ای با رویکرد آمایش سرزمین در شهرستان ارومیه.

9-علی اکبر تقیلو، وحید محمدنژاد، ناهیده نجف زاده، 1399، بررسی و تحلیل گردشگری روستایی در شکل گیری روابط شهر وروستا.

10-علی اکبر تقیلو، وحید محمدنژاد، مرتضی علیزاده، 1398، ارزیابی امنیت پایدار و کنترل آن در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی - چالدران.

11-ناصر سلطانی، وحید محمدنژاد و محمد درایت، 1398، ارزیابی و پهنه‌بندی توسعه‌ی فعالیت‌های خدماتی در منطقه آزاد تجاری ماکو .

12-وحید محمدنژاد، علی اکبر تقیلو و حسن صدقی، 1398، تحلیل جغرافیایی آسیب پذیری شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل.

13-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد و زهرا نظری، 1398، ارزیابی نقش مناطق مرزی در توسعه و رقابت پذیری استان اردبیل .

14-علی اکبر تقیلو، وحید محمدنژاد و جلال پاینده، 1398، بررسی نقش مردم در حفاظت از اصول پایداری اقتصاد در برابر تهدیدات بیرونی (مطالعه موردی: استان همدان).

15-وحید محمدنژاد، حمیدرضا فرخ اسلاملو ، 1398، تحلیل فضایی شاخص های سلامت در شهرستان دلفان.

16-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد و سید سالار برقی، 1398، تحلیلی بر مناطق حساس برای مقابله با جنگ های احتمالی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهرستان نقده.

17-علی اکبر تقیلو، وحید محمدنژاد و صحرا رضایی، 1398، تدوین راهکارهای تحقق شهر هوشمند در امنیت پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه).

18-وحید محمدنژاد، حمیدرضا فرخ اسلاملو، حسن حیدری و حکیمه محمدی، 1397، ارزیابی آلاینده های هوا بر بیماریهای شایع قلبی و عروقی در شهر تبریز 95-86 .

19-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد، سردار عابدین خرم و توحید محمودی، 1396، تبیین نقش مدیریت بحران های قومی در آمایش دفاعی مناطق مرزی آذربایجان غربی .

20-وحید محمدنژاد آروق، علی اکبر تقیلو و مهدی فتحی، 1396، راهکار های کاهش تلفات جوامع شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی : اردبیل).

21-حسن حیدری، حمیدرضا فرخ اسلاملو، وحید محمدنژاد آروق و الناز اصغری، 1396، پهنه بندی پنج سرطان شایع مری، معده، ریه، پروستات و سینه در استان آذربایجان غربی.

22-وحید محمدنژاد آروق، علی اکبر تقیلو و علیرضا عسگری، 1396، بررسی نقش اقلیم و ناهمواریهای استان آذربایجان غربی در ارتباطات رادیویی نظامی.

23-ناصر سلطانی، وحید محمدنژا آروق و حورا سفرگر، 1396، تحلیل و ارزیابی تنگناهای سرزمینی ایران جهت توسعه ی سیستم های دفاعی دریای خزر.

24-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق و علی فریدونی، 1396، مکان یابی پناهگاه های عمومی و چند منظورة شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه).

25-وحید محمدنژاد، حمیدرضا فرخ اسلاملو و مهدی سلطانی، 1396، تحلیل فضایی شاخص¬های سلامت در شهرستان ارومیه (بخش نازلو).

26-ناصر سلطانی، وحید محمدنژا آروق و صادق قاسملو، 1396، مطالعه زمینه های همگرایی ترکیه وعربستان در تحولات منطقه خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران.

27-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، آرزو مددی، 1395، اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران.

28-ناصر سلطانی، وحید محمدنژاد آروق و یعقوب حسن ملا، 1395، بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی بر برنامه ریزی توسعه مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه چابهار)،دانشگاه ارومیه.

29-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، مولود احمدی، 1395، - بررسی اثرات جنگ ایران و عراق بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای مرزی (نمونه موردی: قصر شیرین)،دانشگاه ارومیه.

30-وحید محمدنژاد آروق، رحمان میرزایی، 1395، بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت سلماس،دانشگاه ارومیه، گروه زمین شناسی.

31-وحید محمدنژاد آروق، ولی نوروزی، 1395، ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی آب (مطالعه موردی: دشت نازلو، شهرستان ارومیه)،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

32-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، سعید باقرپور، 1395، تحلیل جغرافیایی نقش ارزش های دفاع مقدس در همگرایی قومی، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیا و دفاع مقدس.

33-وحید محمدنژاد آروق، سید صالح آقازاده، 1394، مكانيابي دفن پسماندهاي بيمارستاني چايپاره،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

34-وحید محمدنژاد آروق، سودا خلیلی، 1394، تحليل و بهينه سازي مراكز بيمارستاني در شهر اروميه و مكانيابي مراكز جديد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

35-وحید محمدنژاد آروق، پریسا نجفی، 1394، بررسي ارتباط عناصر اقليمي و آلاينده هاي هوا با بيماريهاي قلبي و عروقي (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .
دروس تدریس شده (1)

1- 1- زمین شناسی عمومی 2- زمین شناسی ایران 3- ژئومورفولوژی دینامیک 4- ژئومورفولوژی اقلیمی 5- ژئومورفولوژی ایران 6-روش تحقیق 7- جغرافیای ناحیه ای 8- نقشه خوانی 9-هیدرولوژی 10- هیدروکلیماتولوژی 11- مخاطرات محیطی 12- سیستم اطلاعات جغرافیایی 13- جغرافیای خاکها 14- زمین در فضا 15- آمار فضایی و GIS 16- GIS و بهداشت 17- سنجش از دور در محیط زیست. 18-کاربرد GIS در آمایش سرزمین. 19- کاربرد RS و GIS در دفاع مقدس 20- ژئوم.رف.ل.ژی و پوشش گیاهی در عملیاتهای دفاع مقدس 21- GIS.
جوایز و افتخارات (1)

1-وحید محمدنژاد آروق، کتاب ژئومورفولوژی ساحلی - برنده جایزه بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.