• نام و نام خانوادگی
  • مهدی لطفی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

تحصیلکرده دکترای فیزیک

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
دروس تدریس شده (35)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی لطفی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

تحصیلکرده دکترای فیزیک

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی ارشد، 1393-1396، فلسفه دین،دانشگاه تهران.

2-دکتری تخصصی، 1387-1391، ریاضی-فیزیک،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی ارشد، 1384-1387، فیزیک نظری،دانشگاه تبریز.

4-کارشناسی، 1379-1384، فیزیک هسته ای،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (16)

1-Mehdi Lotfizadeh، 2021، Dirac operator on the quantum fuzzy four-sphere S4 qF ،Journal of mathematical physics .

2-Mehdi Lotfizadeh، 2021، Super Dirac operator on the super fuzzy sphere SF(2|2) in instanton sector using super Ginsparg-Wilson algebra ،Reports on mathematical physics .

3-Mehdi Lotfizadeh, 2020, Super quantum Dirac operator on the q-deformed super fuzzy sphere in instanton sector using quantum super Ginsparg-Wilson algebra,Journal of mathematical physics.

4-Mehdi Lotfizadeh, 2020, Gauged Dirac operator on the q-deformed fuzzy Euclidean anti-de Sitter space using the pseudo-generalization of q-deformed Ginsparg–Wilson algebra,Journal of mathematical physics.

5-Mehdi Lotfizadeh, 2020, Fuzzy conifold Y 6 F 6 and Dirac operator of principal bration X5F ! S2F S2F,International journal of modern physics A.

6-Mehdi Lotfizadeh, 2020, Super Ginsparg Wilson algebra and Dirac operator on the super fuzzy Euclidean hyperboloid EAdS(2j2) 7 F,International journal of modern physics A.

7-Mehdi Lotfizadeh, 2020, Gauged Dirac operator on the quantum sphere in instanton sector,International journal of modern physics A.

8-Mehdi Lotfizadeh, Ebrahim Nouri Asl, 2020, q-deformed fuzzy Ginsparg–Wilson algebra 7 and its q-deformed Dirac and chirality operators 8 on quantum fuzzy two-sphere,International journal of geometric methods in modern physics.

9-Mehdi Lotfizadeh, Rasol Feyzi, 2020, CONSTRUCTION OF THE DIRAC OPERATOR ON THE q-DEFORMED QUANTUM SPACE EAdS2 USING A GENERALIZED q-DEFORMED GINSPARG–WILSON ALGEBRA,Theoretical and mathematical physics, 205.

10-Mehdi Lotfizadeh, Ebrahim Nouri Asl, 2020, Pseudo generalization of Ginsparg–Wilson algebra 7 on the fuzzy EAdS2 including gauge fields,International journal of geometric methods in modern physics.

11-Mehrdad Shahin, Hadi Ghoudarzi,Mehdi Lotfizadeh, 2020, Effect of torus-shape curved space on energy spectrum and magnetization of Dirac fermions in graphene,Pysica Scripta.

12-Behnam Mohammadi, Mehdi Lotfizadeh, 2020, Evaluation of the B+ c -D0K + decay by the factorization approaches and applying the effects of the final state interaction,Pysica Scripta.

13-A. DEHGHANI∗، H. FAKHRI†،‡، A. HASHEMI†،¶، M. LOTFIZADEH†،k and B. MOJAVERI، 2011، MONOPOLES OVER FUZZY TWO-SPHERE BY ONE SEQUENCE OF THE IRREPS OF SU(2)،Modern Physics Letters A.

14-Hossein Fakhri and A.Hashemi and Mehdi Lotfizadeh، 2012، From the generalized uncertainty relations on fuzzy AdS2 to the Poincaré geometry،Eur. Phys. J. C.

15-Hossein Fakhri and Mehdi Lotfizadeh، 2011، Dirac operators on the fuzzy AdS2 with the spins 12 and 1،JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 52، 103508.

16-Hossein Fakhri and Mehdi Lotfizadeh، 2013، First (fuzzy) Hopf map from irreps of SU(2)،Central European Journal of Physics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-Mehdi Lotfizadeh، 2015، Non-commutative bohmian quantum mechanics،Azarbaijan shahid madani University.
دروس تدریس شده (35)

1-.

2-نظریه میدانهای کوانتومی 1، ارشد،1400-1401.

3-هندسه توپولوژی 1، دکترا،1400-1401.

4-تاریخ و فلسفه علم فیزیک، کارشناسی،1400-1401.

5-ریاضی فیزیک2، کارشناسی،1400-1401.

6-فیزیک عمومی، کارشناسی،1400-1401.

7-موضوعات ویژه2دکتری، دکترا،1400-1401.

8-موضوعات ویژه 1دکتری، دکترا،1400-1401.

9-نسبیت، کارشناسی ،1400-1401.

10-الکترومغناطیس 1، کارشناسی،1400-1401.

11-electromagnetism ، B.S. ،2021.

12-relativity ، B.S. ،2021.

13-Geometry and topology 2، PhD ،2021.

14-Geometry and topology 1، PhD ،2021.

15-الکترومغناطیس1، کارشناسی،1400.

16-نسبیت، کارشناسی،1400.

17-هندسه توپولوژی2، دکتری،1399.

18-هندسه توپولوژی1 ، دکتری،1399.

19-تحلیلی2، کارشناسی،1397-1398.

20-هندسه توپولوژی1، کارشناسی ارشد،1397-1398.

21-مکانیک اماری پیشرفته، کارشناسی ارشد،97.

22-مبانی مفهومی مکانیک کوانتومی، کارشناسی ارشد،97.

23-مکانیک کوانتوم پیشرفته 1، کارشناسی ارشد،93و 95و 97.

24-فیزیک پایه 3، کارشناسی،93-95.

25-فیزیک پایه2، کارشناسی،91-97.

26-فیزیک پایه 1، کارشناسی،91-97.

27-تاریخ و فلسفه علم فیزیک، کارشناسی،97.

28-ریاضی فیزیک 2، کارشناسی،94-96.

29-الکترومغناطیس 1، کارشناسی،95.

30-مکانیک کوانتوم 2، کارشناسی،94و96.

31-مکانیک تحلیلی 1، کارشناسی،94 و 96.

32-مبانی ریاضی مکانیک کوانتومی، کارشناسی،95-97.

33-کاربرد معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی در فیزیک، کارشناسی،95-97.

34-نسبیت خاص، کارشناسی،94-97.

35-مکانیک تحلیلی 2، کارشناسی،1394-1397.