• نام و نام خانوادگی
  • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
کتاب های چاپ شده (20)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)
پایان نامه ها (54)
دروس تدریس شده (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو،فصلنامه تخصصی در دری در ادبیات عرفانی و غنایی.

2- ریخت شناسی تمثیل های عرفانی با تکیه بر اشعار سنایی، عطار و مولوی،نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز.

3- رمز خرابات در غزلیات عطار،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظمن و نثر فارسی.

4- مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی،نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5- تجلی خویشکاری های زن در نوحه ها و مویبه های زنان در شاهنامه،نشریه ادب رو زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان.

6-رحیم کوشش شبستری، 2015، نیما و شعر نو تغزلی،Sosyal Bilimler Dergisi (Jurnal of Sosial Science).

7-رحیم کوشش شبستری، 2014، توازن موسیقایی غزل های سعدی،نسیم شرق.

8-رحیم کوشش شبستری، 2014، چند نکته درباب چند بیت از دیوان حافظ،نسیم شرق، 1،1.

9-رحیم کوشش شبستری، 1392، بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجع در بلاغت عربی،فنون ادبی ـ دانشگاه اصفهان.

10-رحیم کوشش شبستری، 1391، تحلیل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی: مطالعه موردی سجع در نامه های عین القضات،متن پژوهی ادبی.

11-رحیم کوشش شبستری، 1391، انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخ زاد،بهارستان سخن.

12-رحیم کوشش شبستری، 1391، شکل شعر معاصر،فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه.

13-رحیم کوشش شبستری، 1390، بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.

14-رحیم کوشش شبستری، 1390، آراء لغوی شمس قیس رازی،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

15-رحیم کوشش شبستری، 1389، منطق تصویری شعر،پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا).

16-رحیم کوشش شبستری، 1387، تصویری از ذهن و زبان صائب،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

17-رحیم کوشش شبستری، 1386، بازنویسی شعر،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی.

18- 1386، جایگاه سکوت در ادب فارسی،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

19-رحیم کوشش شبستری، 1386، درباره چند واژه فارسی،مجله مطالعات ایرانی.

20-رحیم کوشش شبستری، 1386، ذهن و زبان نیما،مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (ادبیات غنایی).

21- 1386، سیر لامکان(سیری در اندیشه های عرفانی صائب)،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

22- 1386، قید های تنوین دار در کلیله و دمنه،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

23- 1386، نقد و تحلیل ومقایسه هفت خوان های رستم و اسفندیار،مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا.

24- 1386، نگاهی دیگر به قضیه زال و رودابه،مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا.

25- 1384، عارف قزوینی و غزل سیاسی- اجتماعی،فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1- 1385، اصفهان، حلقه پیوند ایران و هند،همایش نقش اصفهان در توسعه زبان و ادبیات فارسی.

2- 1389، انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخزاد،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

3- 1387، انعطاف پزیری زبان فارسی،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

4- 1389، بررسی جنون در داستان زنده به گور هدایت،همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور.

5- 1389، بررسی و تحلیل شعرهای اجتماعی فروغ فرخزاد،همایش کشوری افسانه(نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز).

6- 1386، پروین،سنت و نواوری،مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی.

7- 1386، تاثیرات ساختاری،نحوی ومعنایی زبان عربی در تاریخ بیهقی،همایش سالانه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی.

8- 1385، تصویری از ذهن و زبان صائب،نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

9- 1388، جایگاه هستی در درونی کردن ارزش ها در جزیره سرگردانی،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

10- 1386، جلال ال احمد و داستان کوتاه زندان،همایش بین المللی گستره و گسترش داستان کوتاه در ایران و جهان.

11- 1390، جلوه یأس و ناامیدی در شعر احمد شاملو،همایش منطقه ای از صبا تا نیما، صوفیان،ایران.

12- 1386، خرد ستیزی در مثنوی و مقایسه ان با حدیقه سنایی،همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی).

13- 1386، دانش خویی،بزرگی ناشناخته،دومین همایش ملی ایرانشناسی بنیاد ایران شناسی-انتشار یافته به صورت CD.

14- 1388، در آمدی بر بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل زبان انگلیسی در زبان فارسی،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

15- 1386، درد اشنایی دیر اشنا،همایش منطقه ای ترکان پارسی گوی اذربایجان بعد از مشروطیت.

16- 1389، درست" و " نادرست" در زبان فارسی"،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

17- 1387، دستور زبان و بلاغت،همایش استاد عبدالعظیم قریب.

18- 1386، زبان فارسی و هویت ملی،همایش ملی هویت ایرانی در گستره تاریخ.

19- 1391، سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوری،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران،ایران.

20- 1389، سوررئالیسم در بوف کور صادق هدایت،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

21- 1389، سوررئالیسم در داستان سه قطره خون صادق هدایت،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

22- 1387، سوررئالیسم در ریوان شمس مولوی،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

23- 1390، شکل شعر معاصر،همایش ملی ادبیات معاصر، مهاباد،ایران.

24- 1386، صورت و معنا در اثار رودکی،همایش بزرگداشت هزارو صدمین سال وفات رودکی موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران با همکاری دانشگاه تهران.

25- 1386، غزل داستان های دیوان شمس،مجموعه مقالات همایش داستان پردازی تهران -انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس.

26- 1386، غزل سرایی خاقانی،همایش خاقانی شناسی.

27- 1389، فاصله زیبایی شناختی،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

28- 1389، کارکرد اسطوره در اشعار احمد شاملو،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

29- 1388، ماجرای معراج در کشف اللسرار میبدی،همایش ملی رسول مهر.

30- 1387، مبانی زیبایی شناختی نقد شعر،چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

31- 1390، مساله مضمون در شعر کودکان و نوجوانان،سومین همایش ادبیات کودک، شیراز،ایران.

32- 1390، مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا با مقالات شمس،نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی، ارومیه،ایران.

33- 1386، مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا و مقالات شمس،همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

34- 1387، مکانیسم رویا پردازی و خیال پردازی در شهری چون بهشت،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

35- 1389، منظور شناسی مضمونی تشبیهات فروغ فرخزاد در منظومه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد""،همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور.

36- 1386، مولانا و مسئله اختلاف ادیان،فصلنامه زبان و ادبیات فارسی.

37- 1386، مهم ترین تذکره عرفانی سده نهم،مجموعه مقالات هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم.

38- 1389، نقد اساطیری گیاه و پیوند آن با عنصر شخصیت در داستانهای کوتاه سیمین دانشور،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

39- 1390، نمادپردازی در شاهنامه،همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه، مشهد،ایران.

40- 1389، نیما و شعر نو تغزلی،دومین همایش ملی نیما شناسی.

41- 1386، نیما،طبیعت وزبان شعر او،همایش نیما شناسی.

42- 1386، وجوه هنری کلام نبوی،همایش بین المللی هنر نبوی به صورت CD.

43- 1386، وحدت از دیدگاه مولانا و حکیم سبزواری،همایش بزرگداشت مولانا و حکیم سبزواری.

44- 1390، هندسه تصویری شعر،همایش بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی، ماکو،ایران.

45- 1389، هویت مفروض وسیله ی تحلیل دو نگاه (نگاه متقابل اجتماع و شاعر)،دومین همایش ملی نیما شناسی.
کتاب های چاپ شده (20)

1-رحیم کوشش شبستری، 1399، پرنده های سرگردان،ترجمه.

2-رحیم کوشش شبستری، 1400، صوفی و زبان،ترجمه.

3-رحیم کوشش شبستری، 1399، زن از نگاه صوفی،ترجمه.

4-رحیم کوشش شبستری، فلسفه و عشق،ترجمه.

5-رحیم کوشش شبستری، سبک،ترجمه.

6-رحیم کوشش شبستری، درآمدی انتقادی بر شعر معاصر عربی،ترجمه.

7-رحیم کوشش شبستری، مبانی زیبایی شناسی،ترجمه.

8-رحیم کوشش شبستری، 1398، پیچیدگی و سادگی،ترجمه.

9-رحیم کوشش شبستری، 1397، نظریه های تأثیرگذار در ادبیات ،ترجمه.

10-رحیم کوشش شبستری، 1397، چگونه غیر قابل پیش بینی را پیش بینی کنیم،ترجمه.

11-رحیم کوشش شبستری، منطقی بودن،ترجمه.

12-رحیم کوشش شبستری، معرفت شناسی،ترجمه.

13-رحیم کوشش شبستری، شعر غنایی،ترجمه.

14-رحیم کوشش شبستری، تفکر انتقادی،ترجمه.

15-رحیم کوشش شبستری، نگاهی نو به تاریخ ادیان،ترجمه.

16-رحیم کوشش شبستری، 1393، نگاهی نو به اسطوره شناسی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

17-رحیم کوشش شبستری، 1388، گریز از بهشت (سرچشمه های نقد و نظریه پردازی ادبی جدید)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

18-رحیم کوشش شبستری، 1388، گزیده نهج البلاغه.

19-رحیم کوشش شبستری، 1386، متون برگزیده ادب فارسی(چاپ پنجم).

20-Rahim Kooshesh @ Haleh Zargarzadeh, 1385, english for the studdents of persion litrature(1 and 2) انگلیسی تخصصی برای دانشجویان زبان و ادب فارسی (1 و 2).
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل انگلیسی در زبان فارسی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1384، بررسی مضامین مشترک دیوان صائب تبریزی و دیوان بیدل دهلوی،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)

1-رحیم کوشش شبستری، در حلقه انس (مجموعه شعر).

2-رحیم کوشش شبستری، نغمه های عاشقانه (مجموعه شعر).

3-رحیم کوشش شبستری، عشق می میرد اگر (مجموعه شعر).

4-رحیم کوشش شبستری، 1387، به رنگ پاییز.
پایان نامه ها (54)

1-محمد بامدادی، فاطمه مدرسی، رحیم کوشش شبستری، کارکرد نظام نشانه شناسی در غزل معاصر (دکتری).

2-حسین الله بخش، جایگاه علم معانی در غزل معاصر با تکیه بر غزلیات محمدعلی بهمنی، هوشنگ ابنهاج و شفیعی کدکنی (دکتری).

3-صبا سلوکیان، بررسی دگردیسی اسطوره های ایرانی در گونه های ادبی غنایی، عرفانی و معاصر (دکتری).

4-پریسا هدایتی، بازتاب فرهنگ ایرانی در اشعار سعدی.

5-فاطمه غفاری، بررسی عنصر فرم در غزل های محمدعلی بهمنی، سیمین بهبهانی و حسن منزوی.

6-زهرا نوری، بررسی مبانی نظری جریبان های شعری معاصر (دکتری)، رحیم کوشش شبستری، فاطمه مدرسی.

7-مهسا شیخلو مزاری، بررسی پیوند ادبیات عامیانه با ادبیات کودک.

8-معصومه علیپور سکوتی، بررسی تطبیقی رباعیات خیام با ترجمه فیبتز جرالد.

9-لیلا کامرانی، مقایسه محتوایی جلد اول تفسیر کشف الاسرار با سه تفسیر تخصصی شیعه.

10-مریم جعفری، سیمای ائمه اطهار در اشعار معاصر.

11-حسین باشی، بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی تصنیف های دوره مشروطیت.

12-سیدرقیه محمودی، نمادپردازی در داستان های کوتاه معاصر با تکیه بر آثار دانشور.

13-نیره فروغی اصل، تحلیل سبک شناختی شعر نو تغزلی.

14-زهرا نوری، بررسی تطبیقی و مقایسه ای مضامین اشعار احمد شاملو و فروغ فرخزاد، رحیم کوشش شبستری.

15-سیامک طاهری، مقایسه مفاهیم مسترک مثنوی و فیه مافیه مولوی.

16-امیرعباس اقلیما، بررسی نماد در اشعار منوچهر آتشی.

17-الناز عزتی، شیوه های داستان پردازی در داستان های کوتاه سیمین دانشور.

18-رحیم رحیم زاده آوانسر، نمادپردازی در غزلیات و قصاید عطار (دکتری)، رحیم کوشش شبستری، فاطمه مدرسی.

19-صغری رحمتی نژاد، نمادپردازی در مثنوی های عطار.

20-سکینه آقامحمدپور، هندسه تصویری شعر.

21-عزیزه رحیمی، غزل داستان های دیوان شمس.

22-نسرین امینی کاظمی، شخصیت پردازی در آثار صادق چوبک با تکیه بر عنصر زبان.

23-زهرا باقری راد، دوبیتی و دوبیتی سرایان پس از انقلاب اسلامی.

24-سعیده زمان رحیمی، طنز و نمودهای آن در داستان معاصر.

25-عابدین زارع، نقد و بررسی داستان های زندان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی.

26-رضا امیرقلیزاده، واژه سازی در گویش تاتی و تطبیق آن با زبان فارسی.

27-تقیه زنگنه، سوررئالیسم در داستان های صادق هدایت و غلامحسین ساعدی.

28-افسانه بوداقلو، مقایسه محتوایی غزلیات سنایی و عطار.

29-مرضیه بهمنی، چهارپاره و چهارپاره سرایی.

30-انور ضیایی چراغبدال، جایگاه عقل در مثنوی و مقایسه آن با حدیقه سنایی.

31-سلمان رضایی، شیوه های تصویرآفرینی در شعر شاملو.

32-عابدین زارع، نقد و بررسی داستان های زندان.

33-رؤیا سلامت ممکانی، 1395، تحلیل سبک شناختی مدایح نبوی در شعر معاصر فارسی.

34-آرزو خدایاری، 1395، بررسی تطبیقی و مقایسه محتوایی قابوس نامه و بوستان بر مبنای نظریه بینامتنیت و ترامتنیت.

35-بابک رضاپور، 1395، نگاهی سبک شناسانه به اشعار فاضل نظری.

36-علی صمدی، 1395، ریخت شناسی تمثیل های عرفانی در اشعار سنایی، عطار و مولوی (دکتری)، عبدالله طلوعی آذر، رحیم کوشش شبستری.

37-یاسر رحمتی، 1395، نگاهی به رمز و تأویل در غزلیات عطار (دکتری)، فاطمه مدرسی، رحیم کوشش شبستری.

38-زهرا جمشیدی، 1393، بررسی کهن الگوی زن و خویشکاری های آن در حماسه های ایرانی (دکتری).

39-محمد رنجبری، 1393، بررسی فرم، شکل و قالب در شعر معاصر فارسی.

40-طاهر لاوژه، 1391، سیر تطور نثر مخوزون در ادبیات فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری (دکتری)، رحیم کوشش شبستری، عبدالله طلوعی آذر.

41-اكرم افواجي، 1393، وجوه زيبايي شناختي حذف در بوستان و غزليات سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-معصومه سيداورادی، 1394، بايدها و نبايدها در حديقه سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، رحیم کوشش شبستری.

43-محمدسليم عباسي، 1394، بررسي مضمون دوست در شعر معاصر با تأكيد بر آثار نيما، فروغ، سهراب، شاملو، اخوان و شفيعي كدكني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-كبري مندني نيا، 1393، نمادپردازي در داستان هاي جمال ميرصادقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-پري ناز عطاري، 1392، تحليل سبك شناختي شعر نو حماسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-طوبي مظهري گورچين قلعه، 1392، مباني عرفاني در ديوان شاه نعمت الله ولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-محمد رنجبري، 1393، بررسي فرم، شكل و قالب در شعر معاصر فارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-كبري مرادخاني، 1392، بررسي تأثيرپذيري سعدي در گلستان از گذشتگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-رويا پيرمحمدي زنديه، 1392، بررسي داستان هاي كوتاه لطيفه وار در آثار داستان نويسان بزرگ معاصر ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-اشرف حسنوند، 1390، عقلاي مجانين در آثار عطار نيشابوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-شيرين امين زاده، 1390، سيماي انسان كامل در مثنوي هاي سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-ميرصمد سيدآقازاده، 1390، تحليل دستوري ترجمه تفسير طبري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-فاطمه رضايي، 1390، تحليل موضوعي غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-نسرين دلير، 1391، تك گويي در داستان كوتاه معاصر فارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (32)

1-بلاغت 1 (معانی)، کارشناسی،1397.

2-متون منتخب نثر ادبی، کارشناسی،1397.

3-مثنوی، کارشناسی ارشد.

4-شاهنامه 1 (رستم و سهراب)، کارشناسی ،1395.

5-تاریخ زبان فارسی، کارشناسی،1395.

6-تحقیق در ادبیات پیش از اسلام، دکتری،1395.

7-متون نظم (شاعران حوزه ادبی عراق)، کارشناسی ،1395.

8-ادبیات معاصر 2 (نثر)، کارشناسی ،1395.

9-سبک شناسی 2 (نثر)، کارشناسی،1394.

10-تاریخ تحول زبان فارسی ، دکتری،1394.

11-شاهنامه، کارشناسی ارشد،1392.

12-مقایسه تحلیلی آثار غنایی ایران و جهان، دکتری،1392.

13-مسعود سعد سلمان، کارشناسی،1392.

14-متون نظم عرفانی، دکتری،1391.

15-تحقیق در زبان متون حماسی ، دکتری،1391.

16-زبان خارجی 2، کارشناسی،1391.

17-تحقیق در زبان متون غنایی ، دکتری،1390.

18-زبان فارسی 1، کاردانی،1390.

19-زبان فارسی 3، کاردانی،1391.

20-نظامی (مخزن الاسرار)، کارشناسی ،1390.

21-متون تفسیری فارسی، کارشناسی،1389.

22-زبان خارجی 1، کارشناسی،1389.

23-غزلیات شمس ، کارشناسی،1388.

24-قرائت عربی 3، کارشناسی،1388.

25-ادبیات معاصر 1 (نظم)، کارشناسی،1388.

26-قرائت عربی 1، کارشناسی،1388.

27-تحقیق در متون تفسیری به زبان عربی، دکتری،1388.

28-زبان فارسی، کارشناسی،1388.

29-قرائت عربی 2، کارشناسی،1388.

30-قصاید و غزلیات سعدی، 1388.

31-نظم عربی، کارشناسی ارشد،1388.

32-بلاغت و فنون ادب، دکتری،1388.