• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
  • دکتری
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پایان نامه ها (40)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
 • دکتری
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-Alaa Hussein Abdulaal, Morteza Valizadeh, Mehdi Chehel Amirani, AFM Shahen Shah, 2024, A self-learning deep neural network for classification of breast histopathological images,Biomedical signal processing and control.

2-Hamid Shafaatfar, Mehdi Taghizadeh, Morteza Valizadeh, Mohammad Hossein Fatehi1, 2023, Improving the Efficiency of Automatic Cardiac Arrhythmias Classification by a Novel Patient-Specific Feature Space Mapping,Circuits, Systems, and Signal Processing, https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-023-02550-9.

3-Nazila Panahi, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh, 2023, An EEG-based Brain-Computer Interface Using Spectral Correlation Function,IEEE Access.

4-Reza Ghafari, Amir Sorayaie Azar, Ali Ghafari, Fatemeh Moradabadi Aghdam, Morteza Valizadeh, Naser Khalili, Shima Hatamkhani, 2023, Prediction of the Fatal Acute Complications of Myocardial Infarction via Machine Learning Algorithms,The Journal of Tehran University Heart Center.

5-Sarah Ayashm, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh, 2022, Analysis of ECG Signal by Using an FCN Network for Automatic Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea,Circuits, Systems, and Signal Processing.

6-Jila Ayubi, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh1, A New Seam Carving Method for Image Resizing Based on Entropy Energy and Lyapunov Exponent,Multimedia Tools and Applications, https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-022-13823-x.

7-Mohammad Amin Choukali, Morteza Valizadeh , Mehdi Chehel Amirani ,Sedighe Mirbolouk, 2023, A desired histogram estimation accompanied with an exact histogram matching method for image contrast enhancement,Multimedia Tools and Applications, https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-023-14830-2.

8-Nazila Panahi, Mehdi Chehel Amirani, and Morteza Valizadeh, 2023, An EEG-based Brain-Computer Interface using Spectral Correlation Function,IEEE Access.

9-Sedighe Mirbolouk, Morteza Valizadeh, Mehdi Chehel Amirani, Samad Ali, 2022, Relay Selection and Power Allocation for Energy Efficiency Maximization in Hybrid Satellite-UAV Networks with CoMP-NOMA Transmission,IEEE Transactions on Vehicular Technology.

10-Marjan Heidari, Mehdi Taghizadeh , Hassan Masoumi, Morteza Valizadeh, 2021, Liver Segmentation in MRI Images using an Adaptive Water Flow Model,Journal of Biomedical Physics and Engineering.

11-Atefeh Sadeghi, Saeed Pazhoohan, Saeed Hajihashemi ,Mohammad Reza Palizvan , Morteza Valizadeh, 2022, Anxiety-like behavior induced by allergen is associated with decreased irregularity of breathing pattern in rats,Respiratory Physiology & Neurobiology.

12-حمزه حسن نیا، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده، 1399، روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بد خیم در سینه،مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر.

13-Javad Ostadieh, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh, 2020, Enhancing obstructive apnea disease detection using dual-tree complex wavelet transform-based features and the hybrid “K-means, recursive least-squares” learning for the radial basis function network,Journal of Medical Signals and Sensors, 10(4),pp.219-227.

14-Amir Nouri, Mehdi Ghanbarzadeh Lak, Morteza Valizadeh, 2020, Prediction of PM2.5 Concentrations Using Principal Component Analysis and Artificial Neural Network Techniques: A Case Study: Urmia, Iran,Environmental Engineering Science.

15-Sajjad Derafshpour, Morteza Valizadeh & Aref Mardani, 2021, Estimation of Optimal Cone Index by Using Neural Networks,Arabian Journal for Science and Engineering.

16-Mohammad Amin Choukali, Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani, 2020, An efficient contrast enhancement method using repulsive force of edges,Multidimensional Systems and Signal Processing, 31,no.1,pp.299-315.

17-Sajjad Derafshpour,Aref Mardani, Morteza Valizadeh , 2020, Evolutionary algorithms application for improving the tire rolling resistance based on Wismer–Luth model,Neural Computing and Applications, 32(9), pp.5173-5183.

18-Sajjad Derafshpour,Morteza Valizadeh ,Aref Mardani, 2019, A novel system developed based on image processing techniques for dynamical measurement of tire-surface contact area,measurement, 139,pp.270-276.

19-Sedighe Mirbolouk,Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani,Mohammad Amin Choukali, 2021, A fuzzy histogram weighting method for efficient image contrast enhancement ,Multimedia Tools and Applications, 80(2), pp.2221-2241.

20-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، تایید امضای برخط با استفاده از تبدیل موجک ایستا،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 31-39.

21-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، یک روش مستقل از تباین برای دودویی کردن تصاویر متنی،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 40-48.

22-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Partitioning of feature space by iterative classification for degraded document image binarization,IET image processing, Vol.6,PP.804-812.

23-M.valizadeh,E.kabir, 2013, An adaptive water flow model for binarization of degraded document images ,International journal of document analysis and recognition.

24-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Binarization of degraded document image based on feature space partitioning and classification,International journal of document analysis and recognition, Vol.15,pp.57-69.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-پریسا رنجبر نسب، مرتضی ولی زاده، معصومه زیب ارزانی، 1400، طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، افتصاد و حسابداری.

2-امین حیرانی، شبنم حسین زاده، علی ططری، سید صدرا کاشف، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی، 2021، تاثیر حذف نویز مبتنی بر شبکه خود رمزنگار عمیق بر دقت تخمین اختلاف زمان ورود سیگنال (TDOA)،پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران.

3-احسان وارسته، سید صدرا کاشف، مرتضی ولی زاده، مهدی دنجبر زفره، 2021، تشخیص فرمت مدولاسیون با استفاده از یادگیری عمیق در شبکه‌های نوری منعطف،پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران.

4- 1397، تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی،چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران.

5- 1397، شناسایی اهداف نظامی در تصاویر SAR با ترکیب ویژگی های اهداف و سایه آنها،سومین کنفرانس مهندسی برق.

6- 1395، محاسبه شباهت بر اساس تشابه شکلی و هیستوگرام دو بعدی محلی جهت تایید امضای برخط،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در مهندسی برق.

7- 1394، تایید امضای برخط بر مبنای استخراج ویژگی توسط هیستوگرام محلی به روش تشابه شکل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات.

8- 1388، An optimal fuzzy system for feature reliability measuring in particle filter-based object tracking،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

9- Effective hierarchical background modeling and foreground detection in surveillance systems،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

10- 1388, Degraded document image binarization based on combination of two complementary algorithms,International Conference on Advances Computational Tools for Engineering Applications.

11- 1388، Document image binarization by using texture-edge descriptor،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

12- 1388، A Novel Hybrid Algorithm for Binarization of Badly Illuminated Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

13- 1388، A Contrast Independent Algorithm for Adaptive Binarization of Degraded Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

14- 1387، An efficient hierarchical method for text region extraction in degraded document images،پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.

15- 1387، Fusion of gabor and co-occurrence features to separate text and non-text regions in document images ،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

16- 1387، استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‏ها برای ایجاد تطابق بین سیگنالهای امضاهای برخط،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

17- 1386، استفاده از تطابق نقاط فرینه برای یکسان سازی طول زمانی سیگنالهای امضاهای برخط برای حفظ تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی ،اولین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.
پایان نامه ها (40)

1-هانیه ولی زاده، 1402، تحلیل نواحی غیرهمپوشان تصاویر هیستوپاتولوژی با شبکه های عمیق برای طبقه بندی انواع سرطان سینه .

2-توحید علیزاده، 1402، تشخیص خودکار مدولاسیون با تخمین نسبت سیگنال به نویز سیگنال دریافتی با استفاده از یادگیری عمیق.

3-مهدی مهدی زاده، 1402، تشخیص و طبقه بندی خودکار تومور مغزی با تحیلیل تصاویر MRI بوسیله شبکه های عصبی کانولوشنی .

4-رویا ستوده، 1402، بخش بندی خودکار تومورهای مغزی مبتنی بر تحلیل تصاویر MRI با استفاده از روش های یادگیری عمیق .

5-صدیقه میربلوک، 1401، روش دسترسی چندگانه غیر متعامد مشارکتی در شبکه های متشکل از ماهواره - پهباد، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

6-الهه حسین زاده، 1401، طبقه بندی چهار نوع سرطان سینه با تحلیل تصاویر هیستوپاتولوژی بوسیله یادگیری عمیق .

7-اسرا صالح پور، 1400، استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنی عمیق ترکیبی برای تشخیص خواب آلودگی راننده .

8-سبا نیک بخش، 1400، بازسازی تصاویر MRI از روی تصاویر CT_SCAN بر اساس روش های یادگیری عمیق .

9-مهدی حسینی، 1400، شناسایی اهداف راداری در تصاویر رادار سار با استفاده از شبکه های عصبی عمیق.

10-آرمین حسن زاده، 1399، استخراج پارامترهای اسپرم های دامی جهت تشخیص ناباروری در تصاویر فازکنتراست.

11-توحید جالیزی، 1399، تشخیص تومور مغزی در تصاویر MRI با استفاده از سیستم های فازی .

12-شهرام ضمدی، 1398، شناسایی اهداف راداری با استفاده از حسگری فشرده .

13-مهسا روشن، 1399، تشخیص زودهنگام توده های سرطانی در ریه با استفاده از شبکه های کانولوشنی عمیق .

14-امین جاوید میاوقی، 1397، بازشناخت پیکر بندی اهداف در تصاویر SAR با ترکیب ویژگی های محلی و هندسی .

15-مصطفی احمدپور، 1397، طبقه بندی تصور حرکات دست چپ و راست با استفاده از اطلاعات سیستم های مرتبط مغز با کامپیوتر .

16-پیمان اصلانی، 1397، واترمارکینگ سیگنالهای صوتی مبتنی بر تکنیک درون یابی .

17-گلاله پورمحمدی، 1397، طبقه بندی سلسله مراتبی گونه های گیاهی بر اساس ویژگی های هندسی و بافت.

18-حمزه حسن نیا، 1397، تشخیص تومور سینه در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی .

19-امیر نوری، 1399، پیش بینی ذرات PM۲.۵ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی شهر ارومیه .

20-علی حسینی نوده، 1399، طراحی یک سیستم هوشمند تشخیص سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی بر اساس الگوریتم های یادگیری عمیق .

21-جواد استادیه، 1399، تشخیص آپنه خواب با ترکیب ویژگی های فرکانسی و آماری سیگنال ECG.

22-توحید علیزاده، 1399، تشخیص کبد چرب بر روی تصاویر سونوگرافی با استفاده از ترکیب طبقه بندها .

23-امین حیرانی، 1399، شناسایی پارامترهای انتقال در گیرنده های همدوس نوری با استفاده از یادگیری عمیق .

24-رضا قاسمی تبار ، 1397، بهبود ریزنمایی تصاویر متنی با استفاده از ویژگی های ساختاری متن .

25-علی ططری، 1399، کاهش نویز سیگنال در رادارهای غیرفعال با استفاده از روشهای یادگیری عمیق.

26-محمد امین چوکلی، 1397، تخمین هیستوگرام مطلوب جهت بهبود تباین تصویر .

27-بهزاد کشفی، 1401، ارائه روش مبتنی بر یادگیری عمیق و پردازش تصاویر سی تی اسکن جهت استیج بندی تومورهای ریوی، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

28-آرام نجیبی، 1401، پیاده سازی یک روش آشوبناک برای نهانگاری در تصاویر دیجیتال بر پایه تبدیل موجک.

29-ژیلا ایوبی، 1401، استفاده از یادگیری عمیق برای تغییر اندازه تصاویر رنگی.

30-رضا موذنی، 1400، تقسیم بندی خودکار کبد در تصاویر ام آر آی شکمی به روش آبخیزداری بهینه، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده.

31-هادی کمالی، 1400، اندازه گیری میزان توبولار بودن هسته سلول ها در تصاویر دیجیتالی هیستوپاتولوژی جهت گریدبندی سرطان با استفاده از آنالیز گراف، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

32-پوریا کاظمی، 1400، طراحی سیستم تشخیص کامپیوتری (CAD) برای شناسایی توده های سرطان در تصاویر ماموگرافی بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق yolo، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

33-سینا غفاری، 1400، طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بد خیم با استفاده از روشهای یادگیری عمیق، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده.

34-شهرزاد شاهسواری، 1400، ناحیه بندی هسته بر روی تصاویر پاتولوژی سرطان سینه با استفاده از روش یادگیری عمیق، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

35-وحید درویشی، 1400، تحلیل سیگنال EEG با استفاده از یادگیری عمیق برای پیش بینی تشنج صرع، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

36-مائده آقامحمدنیا، 1400، بازیابی تصاویر پزشکی با ترکیب تکنیک های یادگیری عمیق و خوشه بندی، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

37-بهاره رحیمی بوربور، 1400، تشخیص و طبقه بندی خودکار اسکیزوفرنی از طریق آنالیز سیگنال مغز با استفاده از یادگیری عمیق، مرتضی ولی زاده.

38-سرلی مقدس قولیان، 1397، طبقه بندی و تشخیص ندول های تیروئید با ترکیب ویژگی های بافت و جمعیت شناسی، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

39-سینا فردیپور، 1394، تایید امضای برخط، استاد راهنما.

40-الميرا خليلي، پایان نامه کارشناسی ارشد ،1394، طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم، استاد راهنما.