• نام و نام خانوادگی
  • اکبر عبدی سرای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (13)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر عبدی سرای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای،اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، فیزیک هسته ای ،تهران.

3-کارشناسی، فیزیک،ارومیه.
مقالات ژورنال (19)

1-.

2-اکبر عبدی سرای و ...، 1399، اندازه¬گیری پارامترهای دزیمتری براکی تراپی چشمه کبالت-60 با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی Geant4 و مقایسه نتایج با مدل استاندارد چشمه BEBIG،مجله علوم پزشکی اصفهان.

3-اکبر عبدی سرای و ...، 2020، Synthesis and characterisation of LiB3O5 nanophosphor as a TL dosimeter،IET Nanobiotechnology.

4-بهنام محمدی- اکبر عبدی سرای، 2020، Investigating the effects of the phenomenological parameters changes in the final state interaction،Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics.

5-بهنام محمدی - اکبر عبدی سرای، 2019، Evaluation of the three body branching fraction of B+ c → J/ψD0K+ by applying the B+ c → J/ψπ+ decay channel،Nuclear Physics A.

6-اکبر عبدی سرای و ...، 2019، Damage study of irradiated tungsten and copper using proton and argon ions of a plasma focus device،Applied Radiation and Isotopes.

7-اکبر عبدی سرای و ...، 1398، سنتز نانوفسفر دزیمتر ترمولومینسانس تریبورات لیتیم با ناخالصی آلومینیوم و بررسی پارامترهای سینتیک آن ،مجله پزشکی اصفهان.

8-اکبر عبدی سرای و ...، 1398، هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو ،مجله علوم پزشکی ارومیه.

9-اکبر عبدی سرای و ...، 1396، شبیه سازی و اندازه گیری پارامتر نسبت کادمیوم در پایل پلی اتیلن،مجله علوم و فناوری های پدافند نوین.

10-اکبر عبدی سرای، 1395، اندازه گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر - قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف،مجله علوم و فنون هسته ای .

11-اکبر عبدی سرای و ...، 1395، اندازه گیری شدت چشمه ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (۲۴۱Am-Be)،مجله تابش و فناوری هسته ای، دانشگاه گیلان..

12-اکبر عبدی سرای و ...، 1395، Design and Installation of Isfahan Graphite Subcritical Nuclear Reactor.

13-اکبر عبدی سرای و ...، 1395، Solid state nuclear track detector as a new tool to measure absolute neutron flux in GSCR.

14-اکبر عبدی سرای و ...، 1395، طراحی و ساخت پایل استاندارد گرافیتی به عنوان منبع نوترون¬های حرارتی.

15-اکبر عبدی سرای و ...، اندازه گیری نیمه عمر نوترون های تأخیری با از استفاده روش حرکت سریع چشمه در راکتور هسته ای زیر بحرانی گرافیتی اصفهان،1395.

16-اکبر عبدی سرای و ...، 1392، محاسبه ی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هسته ای تند با استفاده از روش مونت کارلو ،مجله علوم و فنون هسته ای.

17-اکبر عبدی سرای، 1391، محاسبه ی غنای بحرانی رآکتور کروی مدل ZPR-III با استفاده از رهیافت نمای لیاپانوف،مجله علوم و فنون هسته ای.

18-اکبر عبدی سرای و ...، 1390، بررسی پایداری راکتورهای هسته¬ای با استفاده از روش نمای لیاپانوف و با دو گروه انرژی ،دوفصلنامه فیزیک کاربردی ایران.

19-اکبر عبدی سرای و ...، 2012، Criticality calculations in a nuclear reactor by using the Lyapunov exponent method ،Journal Annals of Nuclear Energy .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-اکبر عبدی سرای- مرتضی طاهری، 1398، شبیه سازی آشکار ساز سوسوزن NaI مبتنی بر روش مونت کارلو با استفاده از نرم افزار Geant4 و مقایسه آن با نتایج تجربی،کنفرانس فیزیک ایران.

2-1390، ارومیه، بررسي شار نوتروني در يك راكتور تيغهاي اب دو روش تفاضل محدود و مونت كارلو ،کنفرانس فیزیک ایران.

3-1390، ارومیه، تحليل و بررسي ضريب جذب و بهره ي نوري در آشكارسازهاي نوري مادون قرمز نقطه کوانتومی،کنفرانس فیزیک ایران .

4-1390، ارومیه، محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابشهاي گاما براي چشمه هاي نقطهاي و در اورانيوم، آلومينيوم وآهن با استفاده از كد MCNP4C ،کنفرانس فیزیک ایران.

5-1390، ارومیه، بهينهسازي در طراحي حفاظهاي نوتروني با استفاده از كد MCNP4C ،کنفرانس فیزیک ایران.
پایان نامه ها (10)

1-آمنه هاشمی یغموراعلی، 1398، مطالعه خواص اپتیک غیر خطی پارارد و تأثیرات نوترون با استفاده از روش خودمدلاسیون فازی، کارشناسی ارشد.

2-چالاک خضری، 1398، بررسی خواص حرارتی پلیمر تفلون تحت تأثیر تابش ذرات الکترون، کارشناسی ارشد.

3-علیرضا خزانی، 1398، شبیه سازی براکی تراپی چشمه کبالت با کد Geant4 و مقایسه با نتایج تجربی بیمارستان امید، کارشناسی ارشد.

4-آرتین حاجی آخوندزاده، 1398، کاهش اکسید گرافن به گرافن با استفاده از تابش باریکه الکترون و بررسی خواص اپتیکی آن با استفاده از طیف سنجی فرابنفش - مرئی، کارشناسی ارشد.

5-مریم جاهد، 1397، بررسی اثر تابش نوترون های حرارتی بر ابررسانای YBa2Cu3O7-x ساخته شده از نانوذرات Y2O3، کارشناسی ارشد.

6-کژال اسماعیل نژاد، 1397، تأثیر تابش پرتوهای گاما بر روی ابررسانای Y123 و نانو ذرات آن، کارشناسی ارشد.

7-زهرا همتیان لرکی، 1397، طراحی و شبیه سازی راکتور هسته ای زیربحرانی با سوخت اورانیوم ساخته شده در ایران و کندکننده ی گرافیت با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP، کارشناسی ارشد.

8-سمیه ثریای منیر، 1397، طراحی و ساخت حفاظ پارافینی برای چشمه نوترونی آمرسیوم- بریلیوم با شدت 0.9 کوری ، کارشناسی ارشد.

9-جواد مقدم خاوری، 1397، بهینه سازی دزیمتری فوتون بر اساس روش داده برداری گزینشی از داده های خروجی آشکارساز سوسوزن یدور سدیم، کارشناسی ارشد.

10-پیمان ناصری، 1397، کاهش اکسید گرافن به گرافن با استفاده از تابش نوترون های حرارتی و بررسی تغییرات خواص اپتیکی و ساختاری آن، کارشناسی ارشد.
دروس تدریس شده (13)

1-رادیوایزوتوپ و کاربرد آنها، کارشناسی.

2-فیزیک هسته ای، کارشناسی.

3-راکتور هسته ای، کارشناسی.

4-آزمایشگاه فیزیک هسته ای، کارشناسی.

5-آشکارساز هسته ای، کارشناسی.

6-ساختار هسته، کارشناسی ارشد.

7-فیزیک هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-راکتور هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

9-آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

10-روش محاسباتی مونت کارلو، کارشناسی ارشد.

11-فیزیک راکتور هسته ای پیشرفته، دکتری.

12-آشکارساز هسته ای و دزیمتری پیشرفته، دکتری.

13-شتابدهنده هسته ای، دکتری.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1390، دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد- فیزیک هسته ای.

2- 1395، دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری- مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای.