• نام و نام خانوادگی
  • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
کتاب های چاپ شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-Amin valinejad, KAZEM KHODAEI, 2022, Does exercise during a ketogenic diet effectively alter appetite sensation, appetite-regulating hormones, and body composition?,Experimental Biology and Medicine 2.

2-Arash Mohammadi, Nahid Bijeh, Mahtab Moazzami, KAZEM KHODAEI, Najmeh Rahimi, 2021, Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes,Biological Research For Nursing, vol. 24, 2: pp. 152-162..

3-Elnaz Abbaspoor, Mohammadreza zolfaghari, Babak ahmadi, Kazem Khodaei, 2020, The effect of combined functional training on BDNF, IGF-1, and their association with health-related fitness in the multiple sclerosis women,Growth Hormone & IGF Research.

4-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Badri Neda, 2017 Oct57(10):1237-1244, A comparison of assisted, resisted, and common plyometric training modes to enhance sprint and agility performance,J Sports Med Phys Fitness.

5-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Hamedinia mohammad reza, 2017 September70(3):299-306, Evaluation of plyometric exercises intensity using ratings of perceived exertion scale,MED SPORT .

6-Khodaei kazem, Hamedinia mohammad reza, Damavandi Mohsen, Hosseinini kakhak Alireza, 2016 December175(12):499-507, The effect of undulating periodized plyometric training on power, sprint, and agility performance,Gazz Med Ital - Arch Sci Med.

7-Mohsen Javani, Mohammadreza Hammedinia, Kazem Khodaei, 2015,10:77-81, Technical performance analysis of Iran premier league soccer players in 2012 2013 season,Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports.

8-آرش محمدی، کاظم خدائی، ندا بدری، 1398، ارتباط بین میزان شیوع سندروم متابولیک و فعالیت جسمانی در محل کار، اوقات فراغت و حین ورزش در مردان دانشجوی بالای 30 سال شهرستان سبزوار (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی)،مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

9-الناز عباسپور، محمدرضا ذوالفقاری، کاظم خدائی، 1399، تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص‌های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس،مجله پزشکی د دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

10-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، علیرضا حسینی کاخک، محسن دماوندی، 1395، تاثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک با زمانبندی مختلف بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

11-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، محسن دماوندی، علیرضا حسینی کاخک ، 1394، تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیکی عضلات پای مردان ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

12-عباس محمدی، کاظم خدائی، ایمان عباسی، 1395، مقایسه تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توانی، قدرت و هایپرتروفی عضلانی در مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

13-کاظم خدائی،سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، ندا بدری، 1393، مقایسه تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت با رست و پلایومتریک در برخی شاخص های قلبی عروقی، توان بی هوازی و شاخص های عملکردی در دانشجویان دختر فعال،فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار).

14-کاظم خدائی، ندا بدری، سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، 1391، تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی، برون ده توان بی هوازی و عملکرد پرشی و سرعتی در دانشجویان دختر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

15-محمدرضا دهخدا، کاظم خدائی، سهراب ملک زاده، 1394، تأثير گرم کردن با دو شدت متفاوت بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب لیپیدی، پروتئینی و DNA بعد از فعالیت شدید در دانشجویان غیر ورزشکار،مجله پژوهش در طب ورزشی و فن آوری.

16-سهراب ملک زاده، علی کاظمی، کاظم خدائی، 1391، تأثير انواع مختلف بازيافت پس از فعاليت شديد بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و روانشناختي در دانشجويان پسر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

17-کاظم خدائی، محمدرضا دهخدا، سهراب ملک زاده، 1391، تاثیر گرم کردن با شدت کم بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب اکسیداتیو بعد از فعالیت شدید در مردان غیر ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
کتاب های چاپ شده (4)

1-دکتر کاظم خدائی، دکتر امین فرزانه حصاری، دکتر سیده مهسا مقدم منصوری، دکتر مهدی زارعی، 1398، منابع ACSM برای فیزیولوژی ورزش بالینی: بیماری های اسکلتی- عضلانی ، عصبی-عضلانی، تومورال و هماتولوژیک،ترجمه، جلد یک.

2-دکتر مهدی زارعی، دکتر کاظم خدائی، آرزو ایلدر آبادی، دکتر محمدرضا حامدی نیا، 1396، ورزش و مدیریت بیماری ها،ترجمه.

3-دکتر محمدرضا حامدی نیا، دکتر کاظم خدائی، 1393، تمرینات قدرتی ویژه: دستورالعمل های کاربردی برای مربیان،ترجمه.

4-دکتر نعیما خواجوی، تهمینه تهرانی،سارا زارع، کاظم خدایی، عباس عبدالملکی، 1392، علم تمرین: راهنمای مربیان ورزش های تیمی،ترجمه.