• نام و نام خانوادگی
  • جواد رضاپور فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (13)
دروس تدریس شده (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد رضاپور فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1382، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1385، علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی،دانشگاه تهران.

3-دکترای تخصصی، 1394، علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (13)

1-کاتبی، س.، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج.، 1400، اثر غلظتهاي مختلف نيتروژن و تركيب بستر كشت بر برخي شاخص هاي رشدي گياه بنت قنسول رقم نوئل رد،علوم و فنون باغبانی ایران، 22(4): 497-506..

2-Sharafi, Y., Jannatizadeh, A., Rezapour Fard, J. and Soleimani Aghdam, M., 2021, Melatonin treatment delays senescence and improves antioxidant potential of sweet cherry fruits during cold storage,Scientia Horticulturae, 288:110304..

3-Katebi, S., Norouzi, P. and Rezapour Fard, J., 2021, Different concentrations of nitrogen and potting media composition effects on growth and quality of poinsettia (Euphorbia pulcherrima) cv. Noel Red,Journal of Ornamental Plants.

4-سنگین آبادی، س.، علیرضالو، ا.، رضاپورفرد، ج.، نوروزی، پ. و انصاری، ا.، 1398، تأثير نسبت‌هاي مختلف نيتروژن به پتاسيم بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و خواص آنتي‌اكسيداني ميوه فيساليس (Physalis peruviana) در شرايط كشت گلخانه‌اي،پژوهش های میوه کاری، 4(1):70-82.

5-Soleimani Aghdam, M., Zisheng Luo, Z., Li, L., Jannatizadeh, A., Rezapour Fard, J. and Pirzad, F., 2020, Melatonin treatment maintains nutraceutical properties of pomegranate fruits during cold storage,Food Chemistry, 303:125385..

6-Sharafi, Y., Soleimani Aghdam, M., Luo, Z., Jannatizadeh, A., Razavi, F., Rezapour Fard, J. and Farmani, B., 2019, Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage,Scientia Horticulturae, 254:222-227..

7-Soleimani Aghdama, M., Luo, Z., Jannatizadeha, A., Sheikh-Assadi, M., Sharafi, Y., Farmani, B., Rezapour Fard, J. and Razavi, F., 2019, Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity,Food Chemistry, 275:549-556..

8-Soleimani Aghdam, M. and Rezapour Fard, J., 2017, Melatonin treatment attenuates postharvest decay and maintains nutritional quality of strawberry fruits (Fragaria × anannasa cv. Selva) by enhancing GABA shunt activity,Food Chemistry, 221:1650–1657..

9-Rezapour Fard, J., Kafi, M. and Naderi, R., 2015, The enhancement of drought stress tolerance of Kentucky bluegrass by prohexadione-calcium treatment,Journal of Ornamental Plants, 5(4):197-204..

10-Yousefpour, A., Soleimani Aghdam, M., Rezapour Fard, J. and Hassanpour, H., 2013, Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit,Scientia Horticulturae, 154:31-36..

11-Soleimani Aghdam, M., Yousefpour, A., Hassanpour, H. and Rezapour Fard, J., 2013, Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas) fruit by postharvest calcium treatment,Scientia Horticulturae, 161:160-164..

12-Soleimani Aghdam, M., Asghari, M.R., Moradbeygi, H., Mohammadkhani, N., Mohayeji, M. and Rezapour Fard, J., 2012, Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit,Romanian Biotechnological Letters, 17(2):7466-7473..

13-Rezapour Fard, J., Zamani, Z., Fattahi Moghaddam, M.R. and Kafi, M., 2012, Evaluation of genetic diversity among some genotypes of Kentucky bluegrass by RAPD molecular markers,Horticulture, Environment and Biotechnology, 53(4):298-303..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1-رحمانی، ا.، رضاپور فرد، ج. و حیدری، ز.، 1400، تاثيرمحلول پاشي برگي سيليكات پتاسيم بر مقاومت به بيماري سفيدك سطحي و خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گل رز (Rosa hybrida) رقم دولسه ويتا در سيستم هيدروپونيك،اولين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم زيستي.

2-حسینی، ر.، رضاپور فرد، ج. و سلیمانی اقدم، م.، 1400، بررسي تاثير تيمار گلايسين بتائين بر افزايش ماندگاري و كاهش صدمات سرمازدگي ميوه موز رقم كاونديش،اولين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم زيستي.

3-تموزخواه، ل. و رضاپور فرد، ج.، 1400، تاثير تيمار كلريد كبالت بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده رز رقم جوميليا،دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

4-مبارکی، ل.، رضاپور فرد، ج. و نوروزی، پ.، 1400، ثأثير سطوح مختلف سيليكات كلسيم بر ويژگي¬هاي مورفولوژيكي رز رقم دولسه¬ويتا Rosa hybrida. cv. Dolce Vita،دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

5-کاتبی، س.، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج.، 1400، بررسي برخي صفات رشدي و خصوصيات كيفي گياه بنت قنسول pulcherrima Euphorbia رقم نوئل رد تحت تاثير غلظتهاي مختلف نيتروژن و بستر كشت،دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

6-کاتبی، س.، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج.، 1400، تعيين غلظت بحراني نيتروژن و بستركشت جايگزين پيتماس براي گياه بنت قنسول رقم نوئل رد (Euphorbia pulcherrima) در سيستم هيدروپونيك،دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

7-جعفرپور اقدم، ا.، رضاپور فرد، ج. و نوروزی، پ.، 1398، تاثير محلولپاشي نانو كلات موليبدن و كلات كلسيم بر خصوصيات رشدي و كيفي گياه بنت قنسول (Euphorbia pulcherrima) رقم نوئل رد،دومين كنفرانس ملي علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار.

8-میرزایی مشهود، م. و رضاپور فرد، ج.، 1398، تاثير غلظتهاي مختلف سديم نيتروپروسايد بر جوانه زني بذور درختچه باران طلايي،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

9-سنگین آبادی، س.، رضاپورفرد، ج. و نوروزی، پ.، 1398، تاثير افزايش نسبت پتاسيم به نيتروژن محلول غذايي بر برخي شاخص هاي رشدي و رنگيزه هاي گل رز رقم دولسه ويتا در شرايط گلخانه اي،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

10-سنگین آبادی، س.، رضاپورفرد، ج. و نوروزی، پ.، 1398، بهبود برخي شاخص هاي رشدي و عملكرد گل رز رقم دولسه ويتا از طريق افزايش نسبت پتاسيم به نيتروژن محلول غذايي در كشت هيدروپونيك،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

11-کارگر، س.، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج.، 1398، اثير محلولپاشي قبل از برداشت گاما آمينوبوتيريك اسيد و سيليبين بر برخي شاخصهاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گل رز رقم آنجلينا،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

12-کاتبی، س.، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج.، 1398، تاثير غلظتهاي مختلف نيتروژن و تركيب بستر كشت بر برخي صفات گياه بنت قنسول (Euphorbia pulcherrima)رقم نوئل رد در سيستم كشت بدون خاك،يازدهمين كنگره علوم باغباني ايران.

13-سنگین آبادی، س.، نوروزی، پ.، رضاپورفرد، ج.، علیرضالو، ا. و انصاری، ا.، 1397، اثر غلظت های مختلف نیتروژن به پتاسیم بر خصوصیات فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه های فیسالیس در شرایط کشت گلخانه ای،کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.

14-سنگین آبادی، س.، رضاپورفرد، ج. و نوروزی، پ.، 1397، Effect of different nitrogen to potassium ratios on some quantitative and qualitative indices of Rosa hybrida L. Dolce Vita،بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

15-جواد رضاپور فرد، محسن کافی، روح انگیز نادری، 1394، ارزیابی تحمل تنش کم آبی در چمن پوآ پراتنسیس رقم باریمپالا تحت تیمار پروهگزادیون کلسیم،اولین همایش ملی فضای سبز کم آب.

16-ایمان روح الهی، محسن کافی، جواد رضاپور فرد، علیرضا خالقی، 1394، آنالیز عکسهای دیجیتال، روشی نوین جهت ارزیابی کیفیت چمن های بومی و وارداتی تحت تنش،اولین همایش ملی فضای سبز کم آب.

17-Rezapour Fard, J. and Gholivandan, E., 2010, An efficient protocol for micropropagation of Rosa hybrida L.,28th International Horticultural Congress, Lisbon-Portugal.

18-Rezapour Fard, J., Zamani, Z., Fattahi Moghadam, M. and Kafi, M., 2010, Evaluation of Genetic Diversity among some Genotypes of Poa Pratensis L. by Rapd Molecular Markers,28th International Horticultural Congress, Lisbon-Portugal.

19-جواد رضاپور فرد، محسن کافی، ایمان روح الهی، 1386، بررسي سازگاري اكولوژيكي يازده رقم تجاري Poa pratensis L. در شرايط اكولوژيكي كرج‌،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

20-جواد رضاپور فرد، ذبیح اله زمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، 1386، بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ژنوتيپ هاي Poa pratensis L. با استفاده از نشانگرهاي ملكولي RAPD،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.
پایان نامه ها (13)

1-سمیرا شایقی، 1400، مطالعه رشد و گلدهی بنفشه (Viola wittrockiana cv. Morpheus) در سه سیستم آبیاری دستی، قطره ای و جزر و مدی.

2-امین رحمانی، 1400، تاثیر محلول پاشی برگی سیلیکات پتاسیم و کیتوسان بر مقاومت به بیماری سفیدک سطحی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل رز (Rosa hybrida) ارقام آنجلینا و دولسه ویتا.

3-لیلا تموزخواه، 1400، تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت کلرید کبالت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز رقم جومیلیا.

4-لادن مبارکی، 1400، تاثیر تیمار سیلیکات کلسیم و کلات کلسیم بر خمیدگی گردن و عمر گلجایی گل رز رقم دولسه ویتا.

5-عبداله زینالی، 1399، تاثیر تیمار آرژینین بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و عمرگلجایی گل شاخه بریده رز رقم اتوپیا (Rosa hybrida L. cv. Utopia) .

6-ایمان جعفرپور اقدم، 1399، تاثیر محلول پاشی نانو کلات مولیبدن و کلات کلسیم بر روی خصوصیات رشدی و کیفی گیاه بنت قنسول (Ephorbia pulcherrima) رقم نوئل رد.

7-سعیده قوروقچی آبگرم، 1399، تأثیر تیمار آدنوزین تری فسفات بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز (Rosa hybrida L.) رقم آنجلینا.

8-معروف حسن زاده، 1398، بررسی اثر نانو کیتوسان و ذرات نانو نقره بر برخی خواص کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز (Rosa hybrida cv. Jumilia).

9-کاتبی، س.، 1398، بررسی اثر غلظت های مختلف نیتروژن و ترکیب بستر کشت بر رشد و خصوصیات کیفی بنت قنسول (Euphorbia pulcherrima) رقم نوئل رد، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج..

10-شگفت، و.، 1398، بررسی تاثیر محلول پاشی برگی پروهگزادیون کلسیم بر برخی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گل اطلسی رقم Dreams، Red Picotee در شرایط تنش خشکی، رضاپور فرد، ج..

11-کارگر، س.، 1397، تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت گاما آمینوبوتیریک اسید(GABA) و سیلیبین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی گل رز رقم آنجلینا (Rosa hybrida cv. Angelina)، نوروزی، پ. و رضاپور فرد، ج..

12-سنگین آبادی، س.، 1397، اثر نسبت های مختلف کود نیتروژن به پتاسیم بر عملکرد و برخی شاخص های کمی و کیفی گل رز رقم دولسه ویتا، رضاپور فرد، ج. و نوروزی، پ..

13-ساعدی، زانیار، 1397، ارزیابی تحمل به تنش خشکی در چمن رای گراس دائمی تحت تیمار پروهگزادیون کلسیم، رضاپور فرد، ج. و نوروزی، پ..
دروس تدریس شده (18)

1-چمن و گیاهان پوششی، کارشناسی،1394-1399.

2-مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی، کارشناسی،1394-1399.

3-گلکاری، کارشناسی،1395.

4-کارورزی، کارشناسی،1398.

5-باغبانی عمومی، کارشناسی،1396.

6-عملیات کشاورزی، کارشناسی،1394.

7-تنش های محیطی و بیماری های فیزیولوژیکی در گلخانه، کارشناسی ارشد،1398.

8-پرورش گیاهان زینتی در گلخانه، کارشناسی ارشد،1396-1399.

9-اصلاح گیاهان زینتی، کارشناسی ارشد،1396-1399.

10-اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی، کارشناسی ارشد،1396-1399.

11-فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی، کارشناسی ارشد،1394-1399.

12-فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته، کارشناسی ارشد،1395.

13-ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی، کارشناسی ارشد،1394-1399.

14-گلکاری تکمیلی، کارشناسی ارشد،1395.

15-مباحث نوین در گلکاری، دکتری،1395.

16-نابسامانی های فیزیولوژیکی پس از برداشت ، دکتری،1397-1399.

17-فیزیولوژی گلهای پیازی و پیش رس کردن، دکتری،1395.

18-فیزیولوژی گلدهی، دکتری،1394-1398.