• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا قلعه ای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (71)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا قلعه ای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علیرضا قلعه ای, 2014, An Investigation into Major Factors of Wastage in Education in Physics 1 and Lab Among High School Students of Takestan City,International Journal of Current Life Siences, 4,9.

2-علیرضا قلعه ای, 2014, Examining the degree of reflection of critical thinking indexes in the Thinking And Research course book of the sixth grade during 92-93",International Journal of Current Life Siences, 4,9.

3-علیرضا قلعه ای, 2014, The Relationship between Parents Cooperation with Educational Progress of Second- Year- Highs- School Students of Shabestar in 91-92 School Year,International Journal of Current Life Siences, 4,9.

4-علیرضا قلعه ای, 2014, A survey on organizational behavior impression on human resorces productivity,Applied mathematics in Engineerring, Management and Technology, 2,1.

5-علیرضا قلعه ای, 2013, A qualitative study to developing the teacher s professional standards,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

6-علیرضا قلعه ای, 2011, The study of specialized training role in organizational knowledge management,International Journal of social sciences and humanity studies, 3,1.

7- 2008, Principal Role and School Stucture,International Journal of Social Sciences.

8-علیرضا قلعه ای، 1394، بررسی و تحلیل شاخص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضی و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم آباد،فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی مدرسه، 4،15.

9-علیرضا قلعه ای, 1394, رابطه بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد,مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان, 23,1.

10-علیرضا قلعه ای، 1393، مدل یابی روابط بین هوش فرهنگی و حاکمیت بالینی: دیدگاه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه،پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 2،6.

11-علیرضا قلعه ای، 1392، بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی،رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، 1،1.

12-علیرضا قلعه ای، 1392، نقش دانشگاه آزاد در توسعه پایدار شهرهای حومه تهران (مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر)،مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5،1.

13-علیرضا قلعه ای، 1392، ارزشیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.

14-علیرضا قلعه ای، 1392، بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لرومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید،اندیشه های نوین تربیتی، 9،1.

15-علیرضا قلعه ای، 1392، دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برای توسعه آن ها در استان مازندران،مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی.

16-علیرضا قلعه ای، 1392، کیفیت خدمات آموزشی: فاصله وضع موجود و مطلوب،نشریه علمی و پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1،1.

17-علیرضا قلعه ای، 1392، بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران در مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 11،53.

18-علیرضا قلعه ای، 1391، بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در نظام یادگیری الکترونیکی،فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی.

19-علیرضا قلعه ای، 1391، بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سرگوال،فصلنامه علمی- پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه.

20- 1386, Teachers, Professional Learning Constraints,مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1- 2016, Job plateau of threats to organizational citizenship behavior,International conference on management and social science, Dubai,UAE.

2- 1386, The Educational Leadership role of Principal in Professional Learning Ofteachers,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

3- 1390, Transformational Leadership for Employee Empowerment in the Islamic Societies,2nd Glibal Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

4- 1391، ادبیات عامیانه مردم ارومیه،همایش هم اندیشی شهر تاریخی فرهنگی و مذهبی ارومیه، ارومیه،ایران.

5- 1391، ارزیابی میزان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در مدیران و معلمان مدارس متوسطه پسرانه دولتی و غیر انتفاعی،همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران، تهران،ایران.

6- 1394، اعتماد سازمانی گامی در جهت تقویت رفتار شهروندی،کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، اردبیل،ایران.

7- 1390، الگوی تحلیلی سیستم سرمایه بر هم کنش های سینرژیک سرمایه ها راهبرد بز مهندسی نظام آموزشی،کنفرانس ملی آموزش در ایران 1404، تهران،ایران.

8- 1391، انطباق و کاربرد مدل در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی،اولین کنفرانس بین الملی مهندسی کیفیت، تهران،ایران.

9- 1390، اهمیت کاربرد تفکر سیستمی در دنیای پر پیچ و خم سازمان ها،اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز،ایران.

10- 1389، بررسی برخی از مهمترین آفات مدیریت از منظر نهج البلاغه،همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، همدان،ایران.

11- 1394، بررسی برنامه های یادگیری حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود کیفی آن ها در شهرستان ارومیه،کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران،ایران.

12- 1391، بررسی تاثیر آموزش منابع انسانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه،اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه، تهران،ایران.

13- 1392، بررسی تاثیر مدیریت توانمند سازی منابع انسانی،اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور،ایران.

14- 1393، بررسی تفاوت سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه از منظر دانشجویان با ویژگی های دموگرافیکی مختلف،کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، تهران،ایران.

15- 1391، بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان،همایش ملی چالش های روانشناختی- تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر، ملایر،ایران.

16- 1394، بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مدیران با میزان نظارت و راهنمایی آموزش آنها در مدارس ابتدایی،اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، بهبهان،ایران.

17- 1394، بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی معلمان با میزان عملکرد آن ها در مدارس ابتدایی،اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، بهبهان،ایران.

18- 1394، بررسی رابطه بین مولفه های نشاط با توانمندسازی کارکنان در دانشگاه ارومیه،کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران،ایران.

19- 1394، بررسی رابطه بین نظارت و راهنمایی آموزش مدیران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدایی،اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، بهبهان،ایران.

20- 1394، بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنان،کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران،ایران.

21- 1390، بررسی رابطه توانمند سازی دبیران با ظرفیت یادگیری سازمانی مدرسه،اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 (پوستر)، تهران،ایران.

22- 1391، بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تمایل به کارآفرینی درمدیران مدارس متوسطه پسرانه،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، ساری،ایران.

23- 1391، بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه های شهرستان ارومیه،همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

24- 1391، بررسی لزوم چرایی و چگونگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها،اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور،ایران.

25- 1393، بررسی میزان تاثیر هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی (مطالعه موردی: بانک مسکن)،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصاد، قم،ایران.

26- 1394، بررسی میزان موانع و راهکارهای مشارکت والدین در برنامه ها، فعالیت ها و تصمیم گیری های مدارس،کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران،ایران.

27- 1391، بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری در کار آفرینی سازمانی،همایش ملی راهکارهای راهکارهای تولید ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (پوستر)، تهران،ایران.

28- 1392، بررسی وضعیت آموزش و پرورش چند فرهنگی در کشور استرالیا،همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، ارومیه،ایران.

29- 1391، بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال،دهمین کنفرانس بیت المللی مدیریت، تهران،ایران.

30- 1391، بررسی وضعیت و پیش بینی مولفه های عملکرد سازمانی از طریق عناصر سرمایه فکری،اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه، تهران،ایران.

31- 1391، تجزیه و تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با رویکرد بهبود کیفیت در آموزش عالی،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم،ایران.

32- 1394، تحلیل همبستگی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و دلبستگی شغلی،کنفرانس ملی آموزش و توسعه انسانی، اردبیل،ایران.

33- 1390، ترویج تفکر خلاق و تفکر انتقادی در علوم انسانی،اولین همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران، کاشان،ایران.

34- 1390، تعیین روابط چندگانه فرایند تبدیل مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، زنجان،ایران.

35- 1394، تمرکز یا عدم تمرکز در برنامه ی درسی،کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، ارومیه،ایران.

36- 1386، توسعه سرمایه های انسانی : قابلیت های مورد نیاز مدیران مدارس برای توسعه یادگیری حرفه ای معلمان،دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی بارویکرد کاربردی.

37- 1391، چهار الگوی مدیریت استراتژیک و نقش آن در هوشیاری رقابتی،نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران،ایران.

38- 1391، دولت کارآفرین و موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در ایران،اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن،ایران.

39- 1390، دیدگاه امام علی (ع) در رابطه با نظارت در حکومت اسلامی،همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، همدان،ایران.

40- 1393، رابطه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی و سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، تهران،ایران.

41- 1391، شرایط اجرای مدیریت دانش در سازمان ها،نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان،ایران.

42- 1394، شناسایی چالش ها، زیر ساخت ها و راه کارهای به کارگیری آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها،کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، اردبیل،ایران.

43- 1390، ضرورت بررسی نقش آموزش به شهروندان در جهت توسعه پایدار،همایش استانی حقوق شهروندی، مازندران،ایران.

44- 1392، فرهنگ سازی و کارآفرینی،اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان،ایران.

45- 1391، کار آفرینی راهبرد توسعه اقتصادی،اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، مازندران،ایران.

46- 1391، مدیریت بهره وری با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی،اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن،ایران.

47- 1392، مدیریت دانش چارچوبی برای مزیت رقابتی،اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی، تبریز،ایران.

48- 1394، مدیریت دانش،مدل بلوغ،هفتمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه،ایران.

49- 1392، مدیریت عملکرد،اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان،ایران.

50- 1393، مطالعه رابطه یادگیری تاثیرگذار و اعتقادات انگیزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه،همایش بین المللی مدیریت، بوشهر،ایران.

51- 1390، نظریه پردازی و علوم انسانی،اولین همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران 1390، کاشان،ایران.

52- 1390، نقد نظام پژوهش در علوم انسانی،دومین کنگره ملی علوم انسانی، تهران،ایران.

53- 1390، نقش فن آوری اطلاعات در رضایتمندی دانشجویان،نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (پوستر)، تهران،ایران.

54- 1391، نقش مدیریت دانش در ارتقای سطح تولید ملی،همایش چشم انداز گرمسار 1404 در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گرمسار،ایران.

55- 1392، نقش مدیریت دانش در توانمند سازی کارکنان،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

56- 1394، نقش هوش معنوی در تبیین عملکرد شغلی معلمان،کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، ارومیه،ایران.

57- 1392، نقش، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در عصر دانش محور،همایش ملی مهندسی کسب و کار، کرمان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-علیرضا قلعه ای و دکتر محمد حسنی و دکتر میرنجف موسوی، امیدی فر، 1396، بررسی میزان نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران و ارائه راهبردی های آمایشی آن به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی،تحقیقاتی.

2-علیرضا قلعه ای، 1392، توسعه حرفه ای معلمان در شهرستان ارومیه،تحقیقاتی.

3-علیرضا قلعه ای و بهناز مهاجران، 1394، بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.،تحقیقاتی.

4-بهناز مهاجران، - 2.علیرضا قلعه ای ، 1394، بررسی موانع مشارکت والدین در فعالیت های مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.،تحقیقاتی.

5-علیرضا قلعه ای، - 2.بهناز مهاجران 25%، 1394، بررسی رابطه بین مولفه های نشاط در محیط دانشگاه ارومیه با توانمند سازی کارکنان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (71)

1-محمد دلايي ميلان، 1394، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با ابعاد توانمندسازي روانشناختي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مير علي مولا، 1394، بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمند سازي مديران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمد محمود زاده، 1394، بررسي رابطه بين هوش معنوي با سلامت روان ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سجاد قنبري، 1394، بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني دبيران متوسطه شهرستان كوهرنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محسن فلاح فرامرزي، 1394، بررسي روابط سرمايه اجتماعي و مديريت دانش با بهره وري كاركنان در نظام آموزش عالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سعيد سعيدخاني، 1394، بررسي رابطه بين مديريت دانش با نوآوري و توانمند سازي در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي رضايي نيا، 1394، بررسي تاثير آموزش و مشاركت سازماني بر توانمندي در بين دبيران دبيرستان هاي شهرستان گيلان غرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-خسرو رشيدي نبي كندي، 1394، پيش بيني رضايت شغلي بر اساس سيرت نيكوي مديران: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سيده لعيا حمزه لو، 1394، بررسي رابطه شادكامي و سلامت رواني در ميان رشته هاي علوم انساني دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي 93-94، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زينب بغم، 1394، نقش فرهنگ سازمان يادگيرنده بر رفتار تسهيم دانش: نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني آموزگاران زن آموزش و پرورش ناحيه يك اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سليمان آگشته، 1394، بررسي رابطه بين مديريت كيفيت فراگير با رفتار شهروندي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-شعله اداك، 1394، بررسي ميزان تاثير استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در فرسودگي شغلي مديران مقطع متوسطه شهرستان مريوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-هوشنگ احمدي، 1394، بررسي نقش ميانجي درگيري شغلي و انگيزه شغل، در رابطه بين رهبري خدمتگذار با رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-حامد شيرزاد، 1393، تعيين رابطه بين معنويت، توانمندسازي روانشناختي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-علي عليزاده قوشچي، 1390، بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه اروميه و عوامل موثر بر آن در سال 1390، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-حسن فتحعليان، 1391، بررسي ارتباط شخصيت و سيكهاي مديريت تعارض در بين مديران و معاونان مدارس متوسطه پسرانه ناحيه يك اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-پروانه محمدي، 1391، بررسي رابطه فناوري اطلاعات و توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد و پيام نور سقزدر سال 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فاطمه شريف برنج آباد، 1391، بررسي رابطه بين مديريت زمان با كيفيت زندگي كاري مديران كل و كاركنان اداري دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

19-سميه احدي، 1391، بررسي رابطه بين مديريت تغيير با كيفيت زندگي كاري در ميان مديران كل و كاركنان اداري دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-عبدارزاق نعمتي، 1391، بررسي و مقايسه رابطه بين ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

21-ليلا بنيادي، 1391، بررسي رابطه بين توانمند سازي كاركنان و حمايت سازماني ادراك شده براي نوآوري با اعتماد سازماني در ميان كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

22-محمد حميد پور، 1391، بررسي رابطه كارآفريني با كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-آزاد خاني، 1391، بررسي رابطه ميان شهروند سازماني استرس شغلي منبع كنترل و توانمندسازي كاركنان دانشگاه هاي شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-محمد قيصرزاده، 1391، بررسي رابطه آموزش خانواده: آگاهيهاي تربيتي والدين..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-صادق اسلامي، 1391، بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري مديران با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر هشتچين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-پريسا حبيبي عسگر آباد، 1390، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در ميان دبيران ناحيه يك سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

27-محسن حاجي زاده، 1390، بررسي رابطه تعهد سازماني با كيفيت سرپرستي و ميل به ماندن كاركنان اداري آموزش و پرورش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

28-زينب سيد نظري، 1393، بررسي نقش ميانجي عدالت سازماني ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-آرش درويش زاده، 1393، بررسي تاثير كاربرد روش تدريس ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-رقيه خضرلو، 1393، بررسي اثر علي مشاركت در ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-سميه پاكتچي، 1393، رابطه عدالت سازماني ادراك شده ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-نشميل اميني، 1393، بررسي رابطه بين عوامل انگيزشي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-هاله مصطفي نژاد، 1392، بررسي رابطه پيش بيني كننده هاي فردي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-علا الدين ظاهري هشم آباد، 1392، بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-مريم صالحي زاده، 1392، بررسي رابطه بين مديريت دانش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-خاطره ختامي، 1392، بررسي رابطه خلاقيت دانش آموزان ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-هابيل حيدري، 1392، بررسي رابطه بين ساختار مدارس ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-فاطمه حضرتيان، 1392، بررسي رابطه بين استرس شغلي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

39-مينا برهاني، 1392، بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سودابه اللهوردي، 1392، بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

41-احد اكبري، 1392، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

42-ميثم كريميان، 1391، بررسي ميزان استفاده مديران مدارس ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-كميار قهرماني فرد، 1391، طراحي و اعتبار سنجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

44-محسن سپهر سيدي پناه، 1391، بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

45-پريناز ثقفي، 1391، نقش فرهنگ سازماني ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

46-رقيه بهشتي راد، 1391، بررسي وضعيت كيفيت خدمات آموزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-منظر ملكي، 1390، بررسي ميزان آمادگي دانشجويان ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-اميد مسلمي پور، 1390، مطالعه رابطه هوش هيجاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-مريم رجبي، 1390، بررسي رابطه بين پاسخگويي و رفتار شهروندي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

50-محسن درويش زاده، 1390، بررسي وضعيت مدارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-پرسا حبيبي عسگرآباد، 1390، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

52-مدينه محمودي، 1389، بررسي وضعيت دوره هاي آموزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

53-ناصر صفاري زنجاني، 1389، رابطه بين توسعه حرفه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

54-نرمين شير علي زاده، 1389، مطالعه تطبيقي مولفه هاي توانمند سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-ثارالله شرفي، 1389، بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-اسماعيل سربخشي راد، 1389، بررسي رابطه بين رسميت و عدالت سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

57-نادر حبيب زاده، 1389، بررسي رابطه بين توسعه و تعارض، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

58-زهرا پيغمبر دوست، 1389، بررسي رلبطه بين خلاقيت و نوآوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

59-ليلا الياسي، 1389، بررسي رابطه بين توسعه حرفه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

60-شهين اسدي، 1389، بررسي رابطه توانمندسازي دبيران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

61-سمانه بابائي يوزبند، 1388، بررسي نقش آموزش هاي مهارتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-معصومه اسكندري، 1388، بررسي مدارس متوسطه دولتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

63-فاطمه دهقان شيره پز، 1388، بررسي ميزان ، موانع مشاركت والدين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-نسرين برهاني، 1388، بررسي ميزان بهره وري مراكز آموزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-ويدا آمريان، 1388، بررسي تاثير دوره هاي آموزشي در افزايش خلاقيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-سيد ابوطالب محمدي، 1393، بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و فرهنگ سازماني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-محمد غلامي، 1393، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر مديران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

68-شهرام عبدالهي، 1393، شناسايي و الويت بندي عوامل موثر ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

69-اسماعيل طالبي، 1393، بررسي سبك رهبري تحولي و تببين ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-مريم شيخلو، 1393، بررسي رابطه بين ابعاد معنويت در محيط كار ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-رحيم سيدي سيلابي، 1393، بررسي رابطه بين تعهد سازماني و فرهنگ سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.